Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 184

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Przyszłość rozwoju Europy – możliwe wizje w kontekście bhp
PL
Odkąd bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników zajęło istotne miejsce w polityce społecznej Unii Europejskiej, zaczęły powstawać strategie, plany, programy, idee, koncepcje, podejścia, polityki, drogi, harmonogramy, kroki, projekty działań, wizje, koncepty, scenariusze, zamierzenia, kierunki, systemy itp. Opisywanie procedur dotyczących najbliższej i dalszej przyszłości, które miałyby zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, a przede wszystkim pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak należałoby w przyszłości zorganizować rynek pracy i dokąd on zmierza – zaczęło zajmować coraz więcej stron, półek, bitów, dysków. W planowaniu pomija się jednak istotne dane wyjściowe. Trudno jest bowiem mówić o tym, jak należy się zachować w określonych okolicznościach, jeśli te okoliczności nie są przewidywalne.
EN
In the paper, we investigate the differences between EU countries in the adoption of digitalisation in the context of the labour force. We used the authors’ index of digitalisation as a proxy to control for labour force adjustment to technological progress and human capital development. Our focus is on three main pillars affecting digitalisation: the number of students in the field of information and communication technologies, the degree of use of advanced technology at workstations, and online community groups focused on digitisation and improvement of digital skills. The results suggest EU countries are diversified in terms of the labour force’s development under digitalisation. The ranking in the index turned out to be significant in showing two different groups of countries. Finland, Malta and Ireland are top-ranking countries, while the United Kingdom’s index result is distant from other developed EU nations, what is confirmed by its Digital Economy and Society Index (DESI) and Global Innovation Index (GII) rank. The scores for less developed countries are low, however, the dynamics in the number of CS&IT students indicate advances in digitisation and its positive influence on labour development. The study uses data for the period of 2012–2018. In contrast to the DESI and GII measures, we used human and social development and digital use at work as pillars in the entire group of EU countries to highlight social and economic fields determining digitalisation’s development.
PL
W artykule zbadano różnice między krajami UE pod względem zaawansowania procesu cyfryzacji w obszarach edukacji studentów, pracy i aktywności społecznej w sieci. Wykorzystano autorski wskaźnik cyfryzacji jako narzędzie do zbadania dostosowania zasobu pracy do postępu technologicznego i rozwoju kapitału ludzkiego. Skoncentrowano się na trzech głównych filarach mających wpływ na digitalizację. Są to: liczba studentów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, poziom wykorzystania zaawansowanych technologii na stanowiskach pracy oraz grupy społeczne online skupione na digitalizacji i doskonaleniu umiejętności cyfrowych. Wyniki świadczą o tym, że kraje UE są zdywersyfikowane pod względem rozwoju siły roboczej w ramach cyfryzacji. Wartości indeksów okazały się wystarczające, aby wskazać dwie grupy krajów. Finlandia, Malta i Irlandia są państwami czołowymi, w wyniku czego wskaźnik Zjednoczonego Królestwa jest daleki od wartości dla rozwiniętych krajów UE, co potwierdza również wskaźnik DESI i globalny wskaźnik innowacji. Indeks dla słabiej rozwiniętych krajów jest niski, jednak dynamika liczby studentów CS&IT świadczy o postępie w zakresie cyfryzacji i o jej wpływie na rozwój zasobu pracy. W badaniu wykorzystano dane z lat 2012–2018. W przeciwieństwie do miar DESI i GII podkreślono aspekt rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wykorzystania technologii cyfrowych środowiska pracy w całej grupie krajów UE, by naświetlić społeczne i gospodarcze aspekty determinujące rozwój cyfryzacji.
PL
Pracownik wyposażony w niewłaściwe obuwie ochronne lub robocze w okresie chłodów jest narażony na wiele czynników wpływających na jego zdrowie. Zapewnienie bezpiecznego, wygodnego i komfortowego obuwia jest priorytetem dla każdego pracodawcy.
EN
The covid-19 pandemic has wreaked havoc on various aspects of people’s lives around the world. It has threatened the general public health, crippled the economies and caused panic all over the world, influenced turnover intentions among employees and caused employee disengagement. Amid the pandemic, some employees have been experiencing longer working hours, increased workload, irregular work shifts, and shortage of personal protective equipment (PPE). Although many researchers have examined the issue of covid-19 pandemic, little attention has been directed towards exploring the concept of employee disengagement amid the era of covid-19. The researcher addresses this gap by identifying and exploring the key antecedents of employee disengagement. The study adopted a quantitative approach, and primary data was collected through a survey technique and then analysed on Smart PLS3. On Smart PLS3, PLS Algorithm and Bootstrapping were utilised to determine the strength of the developed variables of this study, while at the same time assessing the reliability and validity of the constructs. Based on the findings of this study, all proposed hypotheses are proven significant, but with different strengths. The researcher implies that; catering for the health and safety needs of employees during the era of covid-19 is likely to boost employee engagement; while on the other hand; failure to fulfill this obligation may result in employee disengagement. As a new novelty, employers are encouraged to cater for the health and safety needs of employees in order to influence the positive behavioural outcomes among employees; such as engagement, commitment, job satisfaction, enhanced organisational citizenship behaviour and loyalty.
PL
Pandemia COVID-19 siała spustoszenie w różnych aspektach życia ludzi na całym świecie. Zagroził zdrowiu publicznemu, sparaliżował gospodarki i wywołał panikę na całym świecie, wpłynął na zamiary pracowników dotyczące rotacji i spowodował ich brak zaangażowania. W czasie pandemii niektórzy pracownicy doświadczyli dłuższych godzin pracy, zwiększonego obciążenia pracą, nieregularnych zmian pracy i braku środków ochrony indywidualnej (PPE). Chociaż wielu badaczy zajmowało się kwestią pandemii COVID-19, niewiele uwagi poświęcono badaniu koncepcji rezygnacji pracowników w erze COVID-19. Badacz zajmuje się tą luką, identyfikując i badając kluczowe czynniki poprzedzające brak zaangażowania pracowników. W badaniu przyjęto podejście ilościowe, a dane pierwotne zostały zebrane za pomocą techniki ankietowej, a następnie przeanalizowane na Smart PLS3. Na Smart PLS3 wykorzystano algorytm PLS i Bootstrapping do określenia siły opracowanych zmiennych w tym badaniu, jednocześnie oceniając rzetelność i trafność konstruktów. Opierając się na wynikach tego badania, udowodniono, że wszystkie zaproponowane hipotezy są istotne, ale mają różną moc. Badacz sugeruje, że; zaspokojenie potrzeb pracowników w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w erze COVID-19 prawdopodobnie zwiększy zaangażowanie pracowników; podczas gdy z drugiej strony; Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować zwolnieniem pracownika. Jako nowa nowość, pracodawcy są zachęcani do zaspokajania potrzeb pracowników w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, aby wpływać na pozytywne wyniki w zakresie zachowań pracowników; takie jak zaangażowanie, zaangażowanie, satysfakcja z pracy, lepsze zachowanie obywatelskie organizacji i lojalność.
5
Content available remote A review of composite materials used in brake disc pad manufacturing process
EN
This article presents the conditions and factors influencing the performance and requirements of brake disc materials. The wear resistance of brake discs must be as high as possible since the reliability of brakes is a fundamental factor affecting the safety of the object in motion. The influence of temperature on the materials was also analyzed, and materials were selected for brake disc components. This article is a research and review study. The article describes studies performed on a flat single disc brake. The authors presented the abrasive wear rate for the tested composites (AlSi12/carbon and AlSi12/aluminosilicates) before and after heat treatment (solution heat treatment at 520°C/4 h and aging at 220°C/4 h). Abrasive wear resistance tests were carried out using a TRN S/N 18-324 device from CSM Instruments, combined with the TriboX v.2.96 system according to the description from the US in the ASTM G 99-90 standard.
PL
Przedstawiono warunki i czynniki wpływające na działanie oraz wymagania dotyczące materiałów tarcz hamulcowych. Odporność na zużycie tarcz hamulcowych musi być jak najwyższa, ponieważ niezawodność hamulców jest podstawowym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo poruszającego się obiektu. Przeanalizowano także wpływ temperatury na MMC i zaprezentowano materiały na elementy tarczy hamulcowej. Artykuł ten ma charakter przeglądowy. Opisano w nim jedynie badania autorów przedstawiające wskaźnik zużycia ściernego dla metalowych materiałów kompozytowych (AlSi12/węgiel i AlSi12/glinokrzemian) przed i po obróbce cieplnej (obróbka cieplna wygrzewanie w temperaturze 520°C/4 godziny i starzenie w temperaturze 220°C/4 godziny). Testy odporności na zużycie ścierne wykonano z użyciem urządzenia TRN S/N 18-324, CSM Instruments, w połączeniu z systemem TriboX v.2.96 zgodnie z normą ASTM G 99-90.
6
Content available remote Jak stworzyć komfortowe warunki pracy w hali produkcyjnej?
PL
Pracownicy hal przemysłowych często narzekają na nieodpowiednie warunki pracy. W budynkach produkcyjnych jest za gorąco, zbyt ciemno, powietrze jest zanieczyszczone, a pracownikom doskwierają przeciągi. Złe warunki klimatyczne powodują absencje pracowników i przestoje produkcji, które skutkują mniejszymi przychodami. Montaż i eksploatacja tradycyjnej klimatyzacji są bardzo kosztowne i energochłonne. Czy istnieją rozwiązania, które wpłyną na lepsze samopoczucie pracowników, wzrost wydajności i bardziej stabilne warunki działalności przedsiębiorstwa, a jednocześnie nie będą obciążały budżetu oraz nie będą wymagały zwiększenia poboru energii elektrycznej?
7
Content available remote Czystość hali produkcyjnej – jak wpływa na efektywność?
PL
Efektywność zespołów produkcyjnych zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych czynników są warunki pracy. Zapewnianie czystości hali produkcyjnej w sposób odpowiedni i wystarczający każdego dnia wpływa na efektywność pracy zespołu. Miejsce pracy powinno być zachęcające, schludne i bezpieczne. Musi być także dostępne oraz utrzymane w odpowiednim stanie organizacji wtedy, gdy jest to wymagane. Planowanie sprzątania hali produkcyjnej nie jest więc tematem błahym, a jego wdrożenie okazuje się niejednokrotnie przysparzać firmom wielu zmartwień.
8
Content available Bezpieczeństwo na budowie
PL
Praca na budowie wiąże się z ryzykiem wypadku, dlatego każdy z pracowników powinien znać i przestrzegać zasad bhp, a pracodawca zapewniać odpowiednie warunki pracy. Warto także pamiętać, że każda budowa jest inna, w związku z czym są różne warunki pracy i zagrożenia zawodowe. By unikać wypadków, należy mieć świadomość tych zagrożeń, ale przede wszystkim stosować się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
PL
W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań na temat związku zaufania i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Przytoczone wyniki badań wskazują, że zaufanie wywiera pośredni wpływ na kluczowe czynniki organizacji bhp w przedsiębiorstwie, takie jak przywództwo i klimat bezpieczeństwa, głównie poprzez oddziaływanie na zaangażowanie pracowników w bezpieczeństwo. W artykule zwrócono również uwagę na negatywne oddziaływanie zaufania na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, poprzez powstawanie szkodliwego zjawiska kapitanozy. Przedstawiono także wyniki statystycznych analiz danych, pochodzących z ogólnodostępnych badań, na temat związków zaufania z podejmowaniem zachowań niebezpiecznych i działań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi normami i wzorami zachowań, a także warunkami pracy oraz cechami społeczno-demograficznymi.
EN
The second part of the article presents the results of research on the relationship of trust and work safety in an enterprise. The cited research results indicate that trust has an indirect impact on key organizational OSH factors m an enterprise, such as leadership and the safety climate, mainly by affecting employees' commitment to safety. The article also draws attention to the negative impact of trust on maintaining an appropriate level of safety m an enterprise, through the emergence of the harmful phenomenon of captainitis. The results of statistical data analyzes from publicly available studies on the relationships of trust with unsafe behaviors and actions that are inconsistent with universally binding norms and social behavioral patterns, as well as working conditions and sociodemographic features are also presented.
PL
W artykule przedstawiono metodę ograniczenia narażenia na hałas na stanowiskach obsługi przenośników taśmowych poprzez usytuowanie stanowisk pracy w zaprojektowanych wnękach technologicznych. Rozwiązanie polega na zaprojektowaniu optymalnego usytuowania wnęki technologicznej, umożliwiającego realizację zadań produkcyjnych, przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa pracy. Wymaganym warunkiem było jednoczesne uzyskanie wartości równoważnego poziomu dźwięku A LAeq poniżej wartości ustalonych normatywów higienicznych. Wyniki pomiarów, naniesione na schemat sytuacyjny wyrobisk górniczych, decydowały o lokalizacji projektowanego rozwiązania. Stanowiska pracy zostały wykonane w zaprojektowanych miejscach wyrobisk górniczych na zasadzie jednostronnego wlotu ze stropem oraz ścianką czołową i ściankami bocznymi. Dodatkowo dla poprawy klimatu akustycznego wnęki technologiczne zostały poddane adaptacji akustycznej poprzez zastosowanie materiału dźwiękochłonnego. Rozwiązanie zostało wdrożone w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek - Piekary”. Uzyskane wyniki badań przed i po wprowadzeniu zaproponowanego rozwiązania potwierdzają skuteczność takiego podejścia. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego czasu pracy (LEX, 8h) został obniżony z 86,3 do 81,3 dB.
EN
The article presents a method of limiting exposure to noise in the vicinity or workstations of conveyor drive services. This is done by setting up the convey belt personnel's workstations within special technological recesses. The care of the presented solution consists in the design of an optimal set up of the technological recess, which in turn has enabled the realisation of production activities with OSH taken into account. The necessary requirement was a simultaneous achievement of the value of the equivalent noise level A LAeq below the value of relevant health standards. The results of the measurement were superimposed on the schematics of the mining excavation, and thus decided about the placement of the solution New workstations were created and located according to the same schematics with the use of one-way exit with roof and the front wall and the side walls made of straight cross-bars of V29 profiles. Additionally, to improve the acoustic climate, the constructed technological recesses went trough the acoustic adaptation performed with the use of sound absorbing material. The solution has been implemented in Węglokoks Kraj Sp. Z o.o. KWK „Bobrek-Piekary". The obtained results, which were collected before and after the use of the described solution, have confirmed the effectiveness of this approach. The level exposure to noise to 8-hour working time (LLEX 8h) has been reduced from 86,3 to 81,3 dB.
PL
PSE, jako operator systemu przesyłowego, koordynuje zabezpieczenia sieci 110 kV i NN, w tym też koordynuje zabezpieczenia nowych obiektów podłączanych do systemu elektroenergetycznego. OSP sprawdza również, czy spełniają one wymagania określone w IRiESP. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi, by wyposażenie pól w zabezpieczenia było zgodne nie tylko pod względem ilościowym, ale również funkcjonalnym. W artykule, jako przykład zaproponowanego układu zabezpieczeń, który wymagał uzupełnienia, omówiono skomplikowaną instalację podłączenia bloku gazowo-parowego z dwoma transformatorami blokowym i wyprowadzeniem mocy na różnych napięciach. Wskazano główne powody konieczności zastosowania zabezpieczeń odległościowych zamiast zabezpieczeń nadprądowych.
EN
PSE, as the Transmission System Operator, coordinates 110 kV and extra high voltage network protection, including the protection of new facilities connected to the power system. The PSE also verifies if they meet the requirements set out in IRiESP. The purpose of the paper is to draw attention to the fact that the fields equipping with protections should be compatible not only quantitatively but also functionally. In the paper, as an example of a proposed protection system that required refilling, a complex installation of a gas-steam block connection with two block transformers and power output at different voltages was discussed. The main reasons of the need for distance protection instead of overcurrent protection are indicated.
13
Content available remote Przekładnie pasowe w przemyśle
PL
Przekładnie pasowe w przemyśle są wykorzystywane w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach w trzech różnych grupach funkcjonalnych, jako: pasy transportujące, pasy napędowo-transportujące, pasy napędowe.
14
Content available remote Automatyczne monitorowanie zachowań ludzi w przemyśle 4.0 - cz. II
PL
Utrzymanie ruchu dotyczy głównie maszyn i urządzeń. Jednak postęp w zakresie automatyzacji i robotyzacji sprawił, że aktualnie w obszarach działania tych maszyn i urządzeń, często w znacznym stopniu autonomicznych, funkcjonują również ludzie. Ich obecność, a także podejmowane przez nich działania mogą znacząco wpływać na problemy utrzymania ruchu. Dlatego zachowania ludzi w pewnych obszarach trzeba monitorować. Najlepiej automatycznie!
PL
W artykule przedstawiono badania i prace projektowe oraz ich zakres, związane z opracowaniem technicznej metody ograniczenia narażenia na hałas na dołowych stanowiskach pracy obsługi przenośników taśmowych. Metoda polega na zaprojektowaniu optymalnego usytuowania miejsca pracy w wykonanych wnękach technologicznych. Zakres badań obejmował pomiar in situ równoważnego poziomu dźwięku A LAeq w rejonie napędów przenośników taśmowych, określenie rozkładu średnich wartości równoważnego poziomu dźwięku A LAeq na planie usytuowania maszyn, urządzeń oraz instalacji w badanym obszarze oraz identyfikację sytuacji akustycznej. Usytuowanie wnęk zaprojektowano i wyznaczono w miejscu umożliwiającym optymalną realizację zadań produkcyjnych, uwzględniając bezpieczeństwo pracy, jednocześnie zapewniając wartości równoważnego poziomu dźwięku A LAeq poniżej wartości ustalonych normatywów higienicznych – jako czynniki wymagane i komplementarne. Dla poprawy skuteczności, wnęki technologiczne zostały poddane adaptacji akustycznej poprzez zastosowanie materiału dźwiękochłonnego. Przedmiotowe rozwiązanie zostało wdrożone w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek – Piekary”.
EN
This paper presents studies and project works, their range, which were connected with the development of a technical method of limiting the noise level at working places of conveyor belts in mines The method consists in designing the best location of working place in the technology niche. The range of investigation included in situ measurements of equivalent continuous sound level A LAeq in the area of the conveyor belts drive, draw of the medium value of equivalent continuous sound level A LAeq on the outline of site and machines, equipment and installation deployment in the area and the identification of acoustics situation. The technological niches were designed and set in such a place which enables the work realisation, taking into consideration the safety regulations and at the same time ensuring the values of equivalent continuous sound level A LAeq below the hygienic standards – as required and complementary factors. To improve the effectiveness, the niches were adapted acoustically by the use of the soundproof material. The above mentioned method was implemented in ”Bobrek – Piekary” coal mine.
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono zarys problematyki kultury bezpieczeństwa pracy. Pokazano czynniki określające pożądaną i niepożądaną kulturę bezpieczeństwa. W przeprowadzonych badaniach w wybranym przedsiębiorstwie skoncentrowano się na takich elementach kształtowania kultury bezpieczeństwa, jak: środowisko i warunki pracy, a także zachowania i postawy pracowników.
PL
W prezentowanym artykule zajęto się tematyką organizacji warunków pracy w przedsiębiorstwie. Zwrócono uwagę na środowisko pracy i wpływ jego elementów, takich jak: mikroklimat, jakość oświetlenia, zanieczyszczenie powietrza, odpowiedni dobór barw, a także hałas, na organizm pracującego człowieka. Przedstawiono problem zachowania się pracownika w warunkach zagrożenia oraz w sytuacji niedostatku informacji i deficytu czasu. Zagadnienia te są bardzo istotne w celu doskonalenia metod profi laktycznych związanych z zagadnieniem poprawy organizacji pracy, a także doskonalenia procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie.
PL
Stale podnoszenie poziomu warunków pracy jest kluczem do osiągnięcia sukcesu strategii zrównoważonego rozwoju. Działająca na rzecz poprawy warunków życia i pracy Fundacja Eurofound przeprowadza w regularnych odstępach czasu ogólnoeuropejskie badania takie jak Europejskie badanie przedsiębiorstw oraz Europejskie badanie warunków pracy. Artykuł ma za zadanie przedstawić wybrane wyniki tych badań odnoszące się do takich zagadnień jak fizyczne oraz społeczne środowisko pracy, elastyczność czasu pracy dostępność szkoleń czy tez zadowolenia z warunków wykonywania pracy zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej.
EN
Constant improvement of working conditions is the key to success when employing a strategy for sustainable development Eurofound, which acts to improve living and working conditions, conducts regular pan-European surveys, such as the European Company Survey and the European Working Conditions Survey. This article presents selected results of these surveys, on issues such as the physical and social working environment, flexible working hours, availability of training and satisfaction with working conditions both in Poland and in the European Union.
PL
Artykuł omawia budowę typowych rozwiązań przesuwników fazowych oraz prezentuje problematykę i specyfikę zabezpieczenia różnicowego transformatorów z kątową regulacją przekładni. Przedstawiono również możliwości oraz ograniczenia tradycyjnych zabezpieczeń różnicowych transformatorów oraz zwrócono uwagę na specyficzne rozwiązania tego zabezpieczenia, które jest przeznaczone do stosunkowo nowych obiektów w systemie elektroenergetycznym, jakim są przesuwniki.
EN
The paper describes construction of phase-shifting transformers (PST) and presents issues and specifics of the differential protection of phase-shifting transformers. The possibilities and limits of traditional transformer differential protections are presented too. Attention has been paid to specific solutions of this protection, which is designed to relatively new power system objects, which are the PSTs.
20
Content available remote Szlifierka uniwersalna kłowa do wałków. Bezpieczeństwo pracy. Część 1
PL
Szlifierka typu RUP-28.45 zaliczana jest do szlifierek pracujących z podwyższonymi parametrami obróbczymi tj. pracujących z podwyższoną wydajnością. W konwencjonalnej konstrukcji szlifierki, prędkości obwodowe ściernicy nie przekraczają 35 m/s. Dlatego wymagane jest stosowanie ściernic, które pracują przy szybkościach obwodowych rzędu max. 45 m/s. Zachodzi tutaj ewentualnie większa możliwość rozerwania się ściernicy, która stanowi główne i niemal jedyne zagrożenie.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.