Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  free of charge transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ekonomiczne podejście do problemu taryfy zerowej w komunikacji miejskiej
PL
W artykule analizie poddano zasadność stosowania tzw. taryfy zerowej jako narzędzia do promocji transportu zbiorowego. Przedstawiono podejście ekonomiczne oraz konieczność identyfikacji popytu i czynników, które wpływają na jego wielkość w kontekście komunikacji publicznej. Szczegółowo opisano także, jaki wpływ na popyt transportu zbiorowego mają koszty, które należy ponieść za przemieszczanie się w przypadku alternatywy: samochód osobowy czy komunikacja zbiorowa.
EN
The paper analyses the legitimacy of so-called zero tariff application as a tool to promote the public transport. An economic attitude has been presented as well as the necessity to identify the demand and factors affecting its size in the context of public transport. It describes also in detail, what is the influence of costs, which should be incurred to move in the case of an alternative: a car or the public transport, on the demand for public transport.
2
Content available remote Za darmo - warto?
PL
W niniejszym tekście autor analizuje motywy wprowadzania przez samorządy bezpłatnej komunikacji. Od chęci zwiększenia liczby pasażerów, co w efekcie ma doprowadzić do niższej emisji spalin i czystszego powietrza, po chęć zwiększenia mobilności uboższych mieszkańców, ale również traktowanie takiego rozwiązania jako narzędzie PR. W artykule przywołano przykłady miast (zarówno w Polsce, jak i za granicą), które zdecydowały się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji – w całości bądź dla wybranych grup pasażerów.
EN
In this text the author analyses local governments’ motives for introducing a free of charge transport. Starting from the willingness to increase the number of passengers, which should result in a lower exhaust gas emission and cleaner air, up to the willingness to increase mobility of poorer inhabitants, but also treating such a solution as a PR instrument. The paper refers to examples of cities (both in Poland and abroad), which decided to introduce a free of charge transport – entirely or for selected passenger groups.
3
Content available remote Efektywność bezpłatnego transportu zbiorowego w miastach
PL
Ujemnym efektem wzrostu mobilności na obszarach zurbanizowanych są: kongestia, zanieczyszczenie powietrza, hałas, wypadki. Dlatego tak wielkiego znaczenia nabiera efektywne zarządzanie mobilnością miejską. Jednym z kierunków równoważenia mobilności jest zwiększenie udziału transportu zbiorowego w obsłudze potrzeb przewozowych. Wymaga to wzrostu konkurencyjności transportu zbiorowego. Wśród wielu instrumentów służących temu celowi wymienia się taryfy zerowe – free fare public transport (FFPT). Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań autora nt. FFPT odniesionych do warunków polskich.
EN
Negative effects of increased mobility in urbanised areas comprise congestion, air pollution, noise, and accidents. Therefore an effective management of urban mobility becomes so important. An increasing public transport share in the servicing of transport needs is one of directions to make the mobility sustainable. This requires an increased competitiveness of the public transport. A free fare public transport (FFPT) is among numerous instruments serving this purpose. This paper is a continuation of author’s considerations on the FFPT referred to the Polish conditions.
4
Content available remote Czy ceny biletów powinny rosnąć?
PL
Autor wskazuje, że w transporcie publicznym organizowanym przez samorządy lokalne występuje stała zależność pomiędzy tendencją wzrostową dla kosztów i dopłat z budżetu miejskiego a spadkową po stronie przewożonych pasażerów i uzyskiwanych przychodów. Pojawia się podstawowe pytanie, co należy robić, aby zahamować wielkość przyrostu kwoty dopłat nie ograniczając podaży usług przewozowych? Wprawdzie gminy to nie przedsiębiorcy nastawieni na zysk, ale w przypadku miejskiej komunikacji publicznej dochodowa funkcja ceny taryfowej ma zapewnić zadowalający przychód ze sprzedanych biletów. Dlatego autor opowiada się za rozsądnym podnoszeniem cen taryfowych za przejazdy w komunikacji publicznej.
EN
The author shows that in the public transport organised by local governments there is a permanent relationship between a growing trend in costs and subsidies from the municipal budget and a downward trend in the number of carried passengers and obtained revenue. A basic question arises, what should be done to stop the amount of increasing subsidies without the limitation of transport services supply? Although municipalities are not businesses set to make profits, but in the case of urban public transport the income function of the tariff price is to ensure a satisfactory revenue on the sold tickets. Therefore the author supports reasonable raising of tariff prices for the use of public transport.
PL
Od kilku lat w Europie, a w ostatnich latach szczególnie intensywnie w Polsce, przedmiotem ożywionej dyskusji stał się bezpłatny transport miejski. Dywagacje obejmują wdrożenie tzw. taryfy zerowej nie tylko całego systemu transportu miejskiego w określonym obszarze np. w mieście, ale częściej dotyczą wybranej części miasta, wybranych linii, określonych grup społecznych lub wiekowych bądź też wyodrębnionych pór dnia lub też wybranych dni w roku. W tekście autorka analizuje dostępne badania krajowe i zagraniczne, a także przygląda się wdrożeniom w miastach europejskich, by odpowiedzieć na pytania, czy rzeczywiście darmowy transport miejski jest przesłanką decydującą o zmianie preferencji komunikacyjnych użytkowników samochodów osobowych?
EN
For quite a few years in Europe, and in recent years especially intensively in Poland, a free of charge urban transport became the subject of a lively discussion. Digressions comprise the implementation of so-called free fare not only for the entire urban transport system within a defined area, e.g. a city, but more often they apply to a selected city part, selected lines, specified social or age groups, or distinguished times of day or selected days in a year. In the text the author analyses available domestic and foreign surveys, as well as looks at the implementation in European cities, to answer the question, is a free of charge urban transport an actual premise deciding about changing the car users’ transport preferences?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.