Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy pomiarowo-sterujące
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dedykowany system WWW w modułach cyfrowych zabezpieczeń i pomiarów
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem elementów współczesnych technologii internetowych do budowy systemów pomiarowo – sterujących. Omówiono problematykę związaną ze specyfiką ich działania i wykorzystania serwerów WWW oraz stron internetowych do prezentacji stanu zdalnie nadzorowanych urządzeń. Jako przykład praktycznego wykorzystania technologii internetowych zaprezentowano system nadzorowania pracy urządzenia zabezpieczeń energetycznych CZIP produkowany przez firmę Relpol S.A..
EN
The paper presents issues related to the use of elements of modern Internet technologies for the development of measurement and control systems. Issues related to the specificity of their operation and use of WWW servers and websites for presenting the status of remotely supervised devices are discussed. As an example of the practical use of internet technologies, a system of supervising the operation of the energy measurement and protection CZIP device manufactured by Relpol SA is presented.
PL
W artykule zaprezentowano autorską metodykę zarządzania procesem wytwórczym systemów pomiarowo-sterujących w środowisku LabVIEW oraz koncepcję informatycznego systemu zarządzania projektem. Metodyka zakłada integrację fazy definiowania wymagań i testowania, co pozytywnie wpłynie na jakość tworzonych aplikacji. Ponadto wykorzystanie systemu zarządzania regułami do weryfikacji testów zapewni większą dokładność przeprowadzanej analizy wyników.
EN
An original approach to the software development process of control and measurement software development in LabVIEW is presented in the paper. By integrating the requirements of definition phase and the test phase, the development process can be significantly improved. The concept of the IT system architecture supporting created methodology is described in the article as well. The system allows for more efficient planning and management of tests. By using the Business Rules Management System (BRMS), tests are validated more complex in opposition to existing scenario testing approaches, used for LabVIEW applications development. Article consists of five sections. First one contains the introduction to problems of control and measurement systems. Selected aspects of software engineering are described in section 2.The description and explanation of the methodology (section 3) and conception of dedicated project management system, including the architecture of the software development process management system (Figure 1), the activity diagram of the software development process management system (Figure 2) and the physical database diagram of the software development process management system (Figure 3) is presented (section 4) afterwards. The summary of the article, the pros and cons of the methodology and the system are presented in last section.
PL
W artykule przedstawiono autorski projekt biblioteki przeznaczonej do programowania platformy cRIO współpracującą z wbudowaną aplikacją FPGA. W pierwszej części artykułu omówiono podstawowe własności technologii NI RIO, architekturę platformy cRIO oraz sposób projektowania oprogramowania systemu wykorzystującego tę platformę. Opisano stworzoną bibliotekę programową dla środowiska LabVIEW oraz przedstawiono sposób jej wykorzystania w projektach.
EN
The paper presents an original software library for the CompactRIO platform with embedded FPGA application that is used in LabVIEW projects. There are discussed the basic properties of NI RIO technology, hardware architecture of CompactRIO platform and the way of designing systems based on this controller. The use of it gives new didactic capabilities due to a combination of several areas of engineering which are programming the classical microcontroller and FPGA systems, signal processing, development of distributed systems or real-time measuring and distribution systems. The paper also describes the software library for LabVIEW environment and the way of using it in user programs, including student projects in the classes of the CompactRIO platform. It also presents a user library interface and a detailed description of it. The basic benefits of its application and the system architecture which can be realized with use of it are given. The use of the described library allows focusing on the issues directly related to the topic of taught subjects. During the implementation of the tasks set out in the paper, students acquire practical skills to design and run real-time systems. They also get experience in the use of advanced inter-process and network communications and become aware of their limits.
PL
W artykule przedstawione zostaną możliwości współczesnych rozwiązań systemów rejestracji obrazu za pomocą urządzeń Video IP, które mogą być wykorzystane w systemach pomiarowo-sterujących do tworzenia dokumentacji zdarzeń w postaci zapisu video. W artykule zostaną omówione wybrane możliwości kamer Video IP w zakresie transmisji i wyświetlania obrazu oraz lokalnego i zdalnego rejestrowania materiału video.
EN
The paper presents capabilities of modern image capture system solutions using IP video devices that can be used in measuring and control systems for documentation of events in the form of video recording. The modern IP Video camera is a complex device consisting of optical systems, image sensors and embedded real-time operating systems for image processing to upload the video stream over the network for further processing. The camera has a number of advanced features which allow performing advanced image processing at the level of IP camera. This paper discusses the capabilities of devices in the transmission of video, local and remote recording video material - Section 2. The advanced cameras can be used in many applications and systems. This requires the designer's knowledge of multiple dependencies associated with the transmission of video images, like the data stream size, the CPU load calculations, etc. Software techniques used to build programs cooperating with the Video IP camera are discussed in Section 4. There are many manufacturers of IP Video systems on the market. Each manufacturer uses a different solution in the layers of control and video transmission. This causes problems with integration of the systems from different manufacturers. On the initiative of the members and producers there has been established the ONVIF standard which allows interoperability with the equipment using a common software interface. The paper provides the basic assumptions of this interface.
PL
Artykuł dotyczy problematyki metodyk prowadzenia projektów systemów pomiarowo-sterujących. W artykule przedstawiono koncepcję autorskiej metodyki opracowanej na podstawie metodyk już istniejących. Zaprezentowano założenia organizacji zespołu, cyklu życia i zarządzania czasem, procesy oraz eksperyment przeprowadzony z wykorzystaniem metodyki.
EN
Project management as well as control and measuring systems are the issues that the paper is focused on. It is the first time the correlation between them is discussed. The conception of the project management methodology developed on the basis of several existing methodologies is presented in the paper (Section 2). Key issues of team organization, life cycle, time management and processes (Fig. 1) are shown and described in order to fully understand the assumptions of the methodology (Section 3). To analyse correctness of the methodology, the experiment was conducted (Section 4) during which participants wrote programs for two distributed control and measuring systems with use of the software engineering technic - Test-Driven Development methodology with dedicated LabVIEW tools (NI Unit Test Framework Toolkit and JKI VI Tester). The positive result of the experiment as well as reception of the developed approach proved methodology to be highly usable for the environment of control and measuring systems.
6
PL
Ważnym aspektem projektowania współczesnych systemów pomiarowo-sterujących opartych o mikrokomputery i pracujących w czasie rzeczywistym jest ocena własności ich interfejsów. Autorzy przeprowadzili testy i analizę pracy łącza USB w układzie złożonym mikrosystemu SoC (System on chip) z rdzeniem ARM7 i komputera PC pod kontrolą systemu Windows. Przedstawiono zmierzone eksperymentalnie wyniki właściwości przepustowych i czasowych łącza USB. Wyniki badań eksperymentalnych są wytycznymi do projektowania wbudowanych systemów pomiarowo-sterujących. Autorzy wykazali, że interfejs USB w mikrosystemie SoC może mieć dużą przepustowość, nawet do 400kB/s.
EN
Interface property evaluation of the microcomputers working in the real time is an important aspect of the modern measuring - control systems design. The Authors tested and analyzed the work of the USB connection in a set consisting of the SoC (System on chip) microsystem with ARM 7 core and a PC Computer equipped with the Windows system. The experimentally measured results of the user data bandwidth and time performance of the USB connection have been described. The results of the experimental research are the guidelines for designing the measuring - control built in embedded systems. The authors have proved that the USB interface in the SoC microsystem can have a bandwidth up to 400 kB/s.
PL
W pracy dokonano oceny generatorów liczb losowych pod kątem ich dopasowania do potrzeb i specyfiki Rozproszonych, Bezprzewodowych Systemów Pomiarowo – Sterujących (RBSPS), coraz powszechniej wykorzystywanych w awionice m. in. na pokładach samolotów bezzałogowych. W pracy rozważane są zasadnicze kwestie dotyczące generatorów liczb losowych: badania „rzeczywistej losowości”, „ataki” kryptoanalizy i sposoby zabezpieczenia się przed nimi. Wocenie jakości generatorów wzięto pod uwagę poziom rzeczywistego bezpieczeństwa kryptograficznego algorytmu, efektywność obliczeniową i możliwości implementacji układowej w szybkich i oszczędnych pod względem zapotrzebowania na moc systemach mikroprocesorowych.
EN
This paper focuses on the study reviewed evaluation and random number generators to determine whether they fit demands and characteristics Low Power Distributed Measurement and Control Systems (LPDMCS), becoming more widely used in avionics, among others on boards Unmanned Aerial Vehicles (UAV). In this work are considered basic categories of random number generators: study the “real randomness”, cryptanalysis attacks and ways to protect against them. The evaluation quality of generators took into account the level of security algorithms, computational efficiency and the possibility of systemic implementation of rapid and efficient in terms of demand on the power of the latest microprocessor systems.
PL
W artykule przedstawiono podstawy standardu 802.15.4 oraz poddano analizie wpływ rozmiaru danych na efektywną przepustowość komunikacyjną. Na podstawie uzyskanych wyników można wywnioskować, że standard 802.15.4 może stać się w przyszłości bardzo ciekawą propozycją, wśród rozwiązań bezprzewodowych, do zastosowań w systemach pomiarowo-sterujących.
EN
In this paper, analysis of use wireless sensor networks for sending measuring data is presented. The schema of the communication standard IEEE 802.15.4 with or without acknowledge is outlined. Influence of a measuring data size and influence of an obstacles on communication capacity is described.
PL
W artykule zarysowano elementy teorii szeregowania zadań, które mogą być przydatne do analizy dotrzymania ograniczeń czasowych w systemach pomiarowo-sterujących. Zaprezentowano trzy metody szeregowania zadać ze statycznym i dynamicznym przydziałem priorytetu. Przedstawiono podstawowe zależności do sprawdzenia warunku realizowalności zadań w projektowanym systemie dla szeregowania zadań metodami RM, DM i EDF.
EN
In this paper essentials of task scheduling theory, which can be helpful to time deadline analysis in measurement-control systems are outlined. Three task scheduling methods with static and dynamic priority assignment are presented. Basic relations to task utilization condition testing in system being design for task scheduling based on RM, DM and EDF methods are presented.
PL
W artykule przedstawiono tendencje rozwojowe w obszarze struktury funkcjonalnej i komunikacyjnej systemów pomiarowo - sterujących. Zwrócono uwagę na rosnącą popularność sieci czujników z transmisją bezprzewodową w standardzie ZigBee. Odniesiono się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem i formatem przesyłanych danych w systemach pomiarowo - sterujących.
EN
In the paper, trends in development of functional and communication structures in the area of measurement and control systems (MCS) are presented. The structure of the actual IEC 61158 and IEC 61784 standards is described. The paper gives short an introduction to new version of IEEE 1451.5 standard with three different wireless profiles: WiFi, ZigBee and Bluetooth (Fig. 1). ZigBee standard as basic communication network for sensor network is described. Solution of the logical address assignment in ZigBee is presented (Fig. 2, 3). At the end, challenges in the field of security in MCS are discussed.
11
Content available remote Nowa kompleksowa oferta dla rozproszonych systemów pomiarowo-sterujących
PL
Sterowanie każdym procesem produkcyjnym związane jest z ciągłą analizą danych. Proces decyzyjny w układzie oparty jest o algorytm sterowania, który generuje decyzje na podstawie informacji o parametrach pracy poszczególnych maszyn i wartościach parametrów zadanych przez operatora. W przeszłości dane te były dostarczane do centrów decyzyjnych, w których generowane były sygnały sterowania. Obecny rozwój technologiczny wymusił decentralizację, a co za tym idzie, wzrost zapotrzebywania na przemysłowe rozproszone systemy pomiarowo-sterujące.
12
PL
W artykule przedstawiono strukturę i stos protokołowy internetowego systemu pomiarowo-sterującego z wbudowanymi serwerami WWW. Opisano budowę i działanie wbudowanego serwera WWW i sposób ustawiania parametrów protokołu TCP/IP. Przedstawiono sposób modyfikacji oprogramowania wbudowanego serwera WWW, sposób ładowania stron WWW oraz przykładowe strony WWW do realizacji funkcji pomiarowych i funkcji sterujących.
EN
In the paper, structure and protocol stack of Internet Measurement System with embedded WWW servers are presented. Components, functioning and way of TCP/IP protocol parameters seting of the Embedded WWW Server software modification, way of WWW pages loading and example WWW pages to measurement and control functions are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.