Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 260

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroorganizmy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów substancji o działaniu biobójczym pod kątem możliwego zastosowania jako dodatków do płuczek wiertniczych i płynów szczelinujących. Celem pracy było wytypowanie najbardziej skutecznych substancji biobójczych poprzez zbadanie efektów ich działania na bakterie tlenowe (aerobowe), beztlenowe (anaerobowe), grzyby, bakterie redukujące siarczany (SRB) oraz konsorcjum mikroorganizmów. Uwzględniono rozmaite związki, ponieważ zawsze nadrzędnym celem jest wybór substancji o najwyższej aktywności, przede wszystkim zaś z grupy tych, które nie podlegały jeszcze testom. Szczególną uwagę poświęcono substancjom, które oprócz znanych właściwości biobójczych mają także zdolność neutralizacji siarkowodoru i zredukowanych związków siarki (ang. H2S scavengers), oraz tzw. zielonym biocydom, czyli takim, które uważane są za bezpieczne dla środowiska. Większość testowanych środków biobójczych okazała się skuteczna w stosunku do bakterii tlenowych i beztlenowych, podczas gdy 10 z 12 badanych cechowało się dobrą bądź bardzo dobrą aktywnością (niskie wartości MIC i MBC) wobec bakterii SRB, w tym także 3 z 4 neutralizatorów H2S. Z drugiej strony tylko niektóre środki biobójcze wykazały dobrą bądź bardzo dobrą aktywność w stosunku do grzybów i konsorcjum mikroorganizmów; były to środki oparte na aminach czwartorzędowych (Bardac LF i Barquat CB-80), na pochodnych triazyny (Biostat i Petrosweet HSW 82165) oraz na DBNPA (Biopol C-103L). Po wprowadzeniu do płuczki wiertniczej i płynu szczelinującego związki aminowe (Bardac LF i Barquat CB-80), jak również mieszanina środków biobójczych (Grotan OX i Preventol GDA 50) okazały się skuteczniejsze od tych zawierających pochodne triazyny (Biostat, Petrosweet HSW 82165) lub DBNPA (Biopol C-103L), ponieważ wykazywały pełną aktywność już przy stężeniu 800 ppm. Przyjazny dla środowiska środek biobójczy Aquacar THPS 75 był najmniej skuteczny.
EN
The article presents the results of studies on substances with a biocidal effect in terms of their possible use as additives to drilling muds and fracturing fluids. The aim of the work was to identify the most effective biocides by examining their action on aerobic and anaerobic bacteria, fungi, sulfate-reducing bacteria (SRB), and a consortium of microorganisms. Various chemicals have been considered, due to a constant and overriding goal to find the one with the highest activity, and above all, the ones that have not yet been tested. Particular attention was paid to substances that, apart from known biocidal properties, have also the ability to neutralize hydrogen sulfide, and to reduced sulfur compounds (H2S scavengers), and the so-called “green biocides”, i.e. those that are considered safe for the environment. Most of the tested biocidal agents were effective against aerobic and anaerobic bacteria, while 10 out of 12 showed good or very good activity against SRB (low MIC and MBC values), including 3 out of 4 H2S scavengers. On the other hand, only some biocidal agents proved to be effective against fungi and microbial consortium; among them were agents containing quaternary ammonium compounds (Bardac LF and Barquat CB-80), triazine derivatives (Biostat and Petrosweet HSW 82165) and DBNPA (Biopol C-103L). Bardac LF and Barquat CB-80, together with the mixture of Grotan OX and Preventol GDA 50, upon introduction to the drilling mud and fracturing fluid, were superior over other biocidal agents (Biostat, Petrosweet HSW 82165 and Biopol C-103L), showing the full activity at 800 ppm. Environmentally friendly biocide Aquacar THPS 75 appeared to be the least effective.
PL
W przedstawionej pracy przedstawiono zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników biologicznych w budynkach mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem syndromu chorego budynku (SBS) oraz zespołu chorób związanych z budynkiem (BRI) pojawiających się w następstwie przebywania ludzi w nadmiernie zanieczyszczonym środowisku wewnętrznym. Opisano podstawowe źródła zanieczyszczeń i problemy związane z korozją mikrobiologiczną materiałów budowlanych, metody badań powierzchni i powietrza oraz kryteria oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska wewnętrznego.
EN
The present paper discusses harmful biological agents in buildings with particular emphasis on Sick Building Syndrome (SBS) and a set of diseases associated with the building (Building Related IlInesses – BRI), appearing as the consequence of humans staying in excessively polluted indoor environment. The article briefly describes the basic sources of biological pollution. the problems associated with microbiological corrosion of construction materials, methods used for the testing of surface and air contamination by microorganisms and the criteria for assessing the degree of the indoor environment pollution.
PL
Jakość powietrza wewnętrznego nie określają wyłącznie parametry cieplne i wilgotnościowe, ale rónwnież jego czystość. Powietrze to powinno być zbliżone składem chemicznym do świeżego powietrza zewnętrznego. Nie powinno również zawierać drobnoustrojów chorobotwórczych oraz mikroorganizmów środowiskowych w dużych stężeniach, Z uwagi na ilość czasu jaką spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, należy dążyć do zapewnienia w nich właściwych warunków środowiska wewnętrznego, odpowiedniego mikroklimatu i zdrowych warunków bytowych a także warunków pracy i wypoczynku. W drugiej części tej publikacji autor omawia m. in. problem skutecznego oczyszczania powietrza doprowadzanego do pomieszczeń w tym niezwykle istotną prawidłową eksploatację filtrów powietrza.. Sporo uwagi poświęca zagadnieniu obniżaniu stężenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych wewnątrz obiektów oraz źródłom potencjalnych zagrożeń w instalacjach klimatyzacji i wentylacji. Przedstawia zalecenia epidemiologiczne dotyczące ich eksploatacji.
EN
Indoor air quality is determined not only by thermal and humidity parameters, but also by its purity. This air should have a chemical composition similar to that of fresh outside air. It should also not contain pthogenic microorganisms and environmental microorganisms in high concentrations. Due to the amount of time we spend in closed rooms, we should strive to ensure proper internal environment conditions, appropriate microclimateand healthy living conditions, as well as working and rest conditions. The second part of this publication, the author discusses, inter alia, the problem of effective cleaning of air supplied to rooms, including the extremely important correct operation of air filters. Much attention is devoted to the issue of reducing the concentration of microbiological pollutants inside buildings and sources of potential threats in air conditioning and ventilation systems. It presents epidemiological recommendations regarding their operation.
PL
Jakość powietrza wewnętrznego nie określają wyłącznie parametry cieplno-wilgotnościowe, ale również jego czystość. Powietrze to powinno być zbliżone składem chemicznym do świeżego powietrza zewnętrznego. Nie powinno również zawierać drobnoustrojów chorobotwórczych oraz mikroorganizmów środowiskowych w dużych stężeniach. Z uwagi na ilość czasu jaką spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, należy dążyć do zapewnienia w nich właściwych warunków środowiska wewnętrznego, odpowiedniego mikroklimatu i zdrowych warunków bytowych, a także warunków pracy i wypoczynku.
EN
Indoor air quality is determined not only by thermal and humidity parameters, but also by its purity. This air should have a chemical composition similar to that of fresh outside air. It should also not contain pathogenic microorganisms and environmental microorganisms in high concentrations. Due to the amount of time we spend in closed rooms, we should strive to ensure proper internal environment conditions, appropriate microclimate and healthy living conditions, as well as working and rest conditions.
PL
Ozon (O3) jest jednym z najskuteczniejszych dezynfektantów zdolnych do niszczenia chorobotwórczych grzybów, bakterii i wirusów, włącznie z SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Jako gaz ozon może wnikać dokładniej w każde miejsce pokoju lub pomieszczenia, w każdą szczelinę, osprzęt, tekstylia czy na spodnią stronę przedmiotów, np. mebli, niż produkty biobójcze stosowane metodą opryskiwania czy zamgławiania. Dobrą penetracją, silnymi właściwościami utleniającymi i wysoką skutecznością dezynfekcyjną ozon przewyższa chemiczne produkty biobójcze. Z tych powodów jest coraz częściej stosowany w zabiegach dezynfekcji pokoi, różnych pomieszczeń budynków produkcyjnych i magazynów. Zabiegi ozonowania prowadzone są w pomieszczeniach, w których nie znajdują się ludzie, a po ozonowaniu ozon rozkłada się do tlenu – jego toksyczność dla ludzi nie jest zatem problemem. Z tego względu zaleca się częstsze stosowanie ozonu do dezynfekcji środowisk skażonych wirusem SARS-CoV-2.
EN
Ozone (O3) is widely known to be one of the most effective disinfectants available to destroy pathogenic fungi, bacteria and viruses, including the virus SARS-CoV-2 that causes COVID-19. As a gas ozone can penetrate all areas within a room or enclosure, including crevices, fixtures, fabrics, and the undersurfaces of objects like furniture, much more efficiently than manually applied liquid sprays and aerosols. Ozone with a good penetration capacity, strong oxidizing power and with its disinfection efficiency is superior to biocidal chemicals. Therefore, with increasing frequency, O3 is being used to effectively disinfect rooms, buildings and warehouses, as well as processing and storage facilities of food industry. As ozone disinfection is conducted in unoccupied room only and all the residual ozone will be decomposed after the treatment, ozone toxicity to human is therefore not a concern. Thus, ozone is recommended to be used more common in disinfection of SARS-CoV-2-contaminated environments.
EN
Contamination of the natural environment with crude oil and its byproducts is an increasing problem which requires immediate and effective action. With the higher demand for hydrocarbons, the amount of resources being extracted, transported, and stored has grown significantly. The main types of removal involve mechanical, chemical, and biological methods. Currently, the most commonly used biological approach relies on microbial – mainly bacterial – abilities to degrade toxic substances. However, studies indicate a significant impact of phytoremediation processes on contamination disposal. Several phytoremediation strategies are applied to remove various xenobiotics from the environment, namely, phytostabilization, phytodegradation, phytoevaporation, phytoextraction, and phytostimulation. More and more attention is being paid to the cooperation between plants and other organisms, primarily bacteria and fungi. The identification of microorganisms that play a key role in supporting the proper development, growth, and functioning of plants in a hostile environment is very important. The use of natural interdependencies occurring in the plant–microorganism system can be an excellent alternative to the more invasive remedial options (mechanical or chemical) available. The effectiveness of phytoremediation treatment depends mainly on factors such as environmental conditions, the species of plant and microorganisms, and the type of contamination. Biological treatment is recognized by many scientists as one of the most valuable trends in contemporary environmental protection and ecosystem renewal. Due to the proven harmfulness of some hydrocarbons, it is very important to find and develop the most efficient and cost-effective methods of cleaning up different habitats. Phytoremediation can be used as an independent process or as a complementary element to other remediation methods.
PL
Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego ropą naftową oraz produktami jej obróbki stanowi coraz większy problem, zmuszający do podejmowania natychmiastowych skutecznych działań. Wraz ze zwiększonym popytem na ropę oraz jej pochodne ilość związków wydobywanych, przetwarzanych, transportowanych oraz magazynowanych również wyraźnie wzrosła w ostatnich dekadach. Do głównych metod rekultywacji skażonego środowiska należą metody mechaniczne, chemiczne oraz biologiczne. Obecnie jednym z najczęściej stosowanych podejść biologicznych jest wykorzystanie naturalnych zdolności mikroorganizmów, głównie bakterii, do rozkładu substancji toksycznych, jednakże liczne badania wskazują na znaczną efektywność również procesów fitoremediacji w usuwaniu różnego rodzaju ksenobiotyków. Fitoremediacja obejmuje rozmaite techniki, mianowicie: fitostabilizację, fitodegradację, fitoewaporację, fitoekstrakcję oraz fitostymulację. Coraz większą uwagę poświęca się zagadnieniu współpracy pomiędzy roślinami a innymi organizmami, przede wszystkim bakteriami i grzybami. Identyfikacja mikroorganizmów pełniących kluczową rolę we wspieraniu prawidłowego rozwoju, wzrostu oraz funkcjonowania roślin w nieprzyjaznym otoczeniu jest bardzo istotnym aspektem badań. Wykorzystanie naturalnych współzależności występujących pomiędzy rośliną a mikroorganizmami może stanowić doskonałą alternatywę dla znacznie bardziej inwazyjnych metod stosowanych obecnie (np. mechanicznych lub chemicznych). Efektywność zabiegów fitoremediacji w dużej mierze zależy od takich czynników jak: rodzaj skażenia, czynniki środowiskowe, typ roślin oraz mikroorganizmów. Metody biologicznego oczyszczania skażonego środowiska uznawane są przez wielu naukowców za jeden z najważniejszych kierunków we współczesnej ochronie środowiska oraz odnowie ekosystemów. Ze względu na udowodnioną szkodliwość niektórych węglowodorów znalezienie i opracowanie coraz bardziej skutecznych oraz opłacalnych ekonomicznie rozwiązań remediacji zróżnicowanych siedlisk jest niezwykle istotnym trendem biotechnologii i ochrony środowiska. Fitoremediacja może być stosowana jako niezależny zabieg, a także jako element uzupełniający innych strategii rekultywacyjnych.
PL
Badania prowadzone na przestrzeni ostatnich lat potwierdziły obecność niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i ich metabolitów w wodach gruntowych, powierzchniowych, ściekach, a nawet w wodzie pitnej. Nie istnieją wytyczne dotyczące dopuszczalnych stężeń NLZP w środowisku, jednak analizy potwierdzające zagrożenie dla organizmów wynikające z ich obecności, dowodzą konieczności prowadzenia prac nad efektywnymi metodami usuwania. Jedną z nich jest degradacja mikrobiologiczna.
PL
W pracy dokonano przeglądu metod i technik stosowanych w immobilizacji mikroorganizmów metanogennych. Przeanalizowano podane w literaturze przykłady immobilizacji poszukując obszarów badawczych odnoszących się do nośników dla szczepów bakterii stosowanych w bioreaktorach. Przesłanką dla podjęcia się opracowania artykułu jest zagadnienie zaadoptowania mikroorganizmów do produkcji biogazu rolniczego przy użyciu materiałów porowatych.
EN
The paper reviews the methods and techniques used in the immobilization of methanogenic microorganisms. The examples of immobilization given in the literature were analyzed in order to look for research areas relating to carriers for bacterial strains used in bioreactors. The premise for undertaking the article is the issue of adapting microorganisms to the production of agricultural biogas with the use of porous materials.
PL
Artykuł przedstawia główne problemy występujące w systemach dystrybucji wody pitnej. Należą do nich: obecność biofilmów i luźnych osadów, które stanowią aktywne strefy kumulacji i rozwoju drobnoustrojów. Rozważana jest także obecność określonych mikroorganizmów związanych z ryzykiem zdrowotnym wody pitnej, wpływ chlorowania, rodzaje materiałów eksploatacyjnych oraz zabiegów antykorozyjnych.
EN
The article presents the main problems in drinking water distribution systems. These include: the presence of biofilms and loose sediments, which are active zones of microbial accumulation and development. The presence of certain microorganisms associated with the health risk of drinking water, the effect of chlorination, the effect of the pipe wall material and anticorrosion treatments are also considered.
13
Content available remote Methods used in disinfections of wastewater and sewage sludge - short review
EN
Wastewater and sewage sludge are a place of occurrence of many microorganisms, including viruses, pathogenic and relatively pathogenic bacteria. They can leak into other environments, i.e. receiver waters or soil, thus creating a biological hazard. Increasing the sanitary level of safety of municipal wastewater treatment plants requires the introduction of disinfection of sewage and sewage sludge. The purpose of this article is a short review of the literature on methods used in disinfection of wastewater and sewage sludge. The work discusses the sanitary characteristics of wastewater and sewage sludge, primarily paying attention to the physical and chemical methods used to disinfect them. In addition, attention was also paid to the aspect of practical use of disinfection in municipal wastewater treatment plants around the world.
PL
Zastosowanie technologii MALDI i technik elektromigracyjnych w analizie mikrobiologicznej może stać się kamieniem milowym w diagnostyce i analizie zakażeń.
PL
Mikroorganizmy są grupą organizmów, która odgrywa znaczącą rolę w życiu człowieka. Istnieje wiele metod analizy mikroorganizmów, jednak od niedawna stosuje się w tym celu analizę za pomocą technik łączonych, głównie laserowej desorpcji/jonizacji wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu połączonej z pomiarem jej masy w spektrometrze mas (MALDI TOF MS).
EN
The article presents methods of obtaining bioactive properties in the production of printed coatings The problems associated with the design of coatings are discussed and the currently known measures for combating pathogenic microorganisms are compared. Attention was also paid to special effects related to the durability of printed products with bioactive coatings.
EN
The article presents the results of microbiological and microclimatic research carried out in a large maze Zoloushka Cave (Ukraine-Moldova). The cave was artificially exposed during the exploitation of the gypsum quarry founded in the late '40s of the last century. Until the cave labyrinth was opened by the quarry, the underground system of cavities had been almost completely filled with water and constituted a natural part of the rich in water karst aquifer. The cave became exposed while being at the stage of its active formation, and its artificial dehydration enabled researchers to observe the ('accelerated') course of various processes associated with the transition of the caves from the watered (freatic) stages to vadose and dry. Microbiological analyses aimed to determine the number of microorganisms (heterotrophic bacteria, Actinobacteria, and fungi) present in the air of the cave in two seasons – summer and winter. Microclimatic study aimed to determine the thermal, humidity and circulation characteristics of the cave microclimate The rules of occurrence of microorganisms in temporal and spatial (within a cave) cross-sections and the relative role of external and internal (cave) factors in shaping of the microbiological "image" of cave air were established. The stability of the microclimate (ecological) conditions in the cave in the course of the year allows the conclusion that most of the microorganisms come from the outside and enters the cave during the exchange of the air with the external environment. Nevertheless, the environment of the cave does not remain passive – it makes the air contents spatially (within the cave field) diverse and, in some cases, it determines them (in places of significant anthropogenic pollution of the cave, which probably facilitates the growth of fungi). The measurements have shown that the total number of the studied groups of microorganisms in the air of the cave varies in the course of year within the following ranges: heterotrophic bacteria 48-2,630 cfu·m-3, fungi 80-3,395 cfu·m-3, and Actinobacteria 5-51 cfu·m-3. Mean values of the microbial aerosol concentrations with respect to the entire cave are: heterotrophic bacteria – 353 cfu·m-3, fungi – 974 cfu·m-3, and Actinobacteria – 17 cfu·m-3. In general, there is a regularity of an increase in their concentration during the warm period: 3-5 times higher values for bacteria (48-764 cfu·m-3 in winter and 175-2630 cfu·m-3 in summer), 4-5 times for fungi (80-990 cfu·m-3 in winter and 390-3395 cfu·m-3 in summer), and 0-1 times for Actinobacteria (0-51 cfu·m-3 in winter and 5-55 cfu·m-3 in summer).
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań mikrobiologicznych i mikroklimatycznych przeprowadzonych w dużej labiryntowej Jaskini Zołuszka (Ukraina-Moldowa). Jaskinia została odkryta podczas eksploatacji gipsowego kamieniołomu założonego pod koniec lat 40-tych ubiegłego wieku. Przed otwarciem labiryntu jaskiniowego system próżni podziemnych był prawie całkowicie wypełniony wodą i stanowił naturalną część zasobnego w wodę wodonośca krasowego. Otwarcie jaskini na etapie jej aktywnego formowania się oraz sztuczne jej odwodnienie stworzyło okazję do obserwacji (w trybie „przyśpieszonym”) przebiegu różnorakich procesów, towarzyszących przejściom jaskiń ze stadiów zawodnionych (freatycznych) do wadycznych i suchych. Badania mikrobiologiczne zmierzały do określenia liczebności mikroorganizmów (bakterii, grzybów i promieniowców) występujących w powietrzu jaskini w dwóch kontrastowych porach roku, latem i zimą. Badaniom mikrobiologicznym towarzyszyły pomiary mikroklimatyczne, które miały na celu ustalenie termicznych, wilgotnościowych i cyrkulacyjnych charakterystyk mikroklimatu jaskini. Ustalono prawidłowości występowania mikroorganizmów w przebiegu czasowym oraz przestrzennym (w obrębie jaskini), a także względną role czynników zewnętrznych i wewnętrznych (jaskiniowych) w kształtowaniu „obrazu” mikrobiologicznego powietrza jaskiniowego. Stabilność warunków mikroklimatycznych (ekologicznych) w jaskini w przebiegu rocznym pozwala wnioskować, że większość mikroorganizmów pochodzi z zewnętrzi trafia do jaskini w trakcie wymiany jej powietrza ze środowiskiem zewnętrznym. Nie mniej jednak, środowisko jaskiniowe nie pozostaje bierne, lecz różnicuje przestrzennie (w polu jaskiniowym) te zawartości, a w niektórych przypadkach również je warunkuje (w miejsca o znacznym antropogenicznym zanieczyszczeniu jaskini, sprzyjającym prawdopodobnie rozwojowi grzybów). Pomiary wykazały, że ogólna liczba badanych grup mikroorganizmów w powietrzu jaskini waha się w przebiegu rocznym w następujących przedziałach: bakterie 48-2630 jtk∙m-3 (rozrzut ponad 50-krotny), grzyby 80-3395 jtk∙m-3 (rozrzut ponad 40-krotny), promieniowce 5-51 jtk∙m-3 (rozrzut ponad 10-krotny). Średnie liczby zawartości mikroorganizmów w odniesieniu do całej jaskini wynoszą: bakterie 353 jtk∙m-3 grzyby 974 jtk∙m-3 i promieniowce 17 jtk∙m-3. Na ogół występuje prawidłowość wzrastania ich ilości w okresie ciepłym: dla bakterii 3-5 razy (48-764 jtk∙m-3 zimą i 175-2630 jtk∙m-3 latem), dla grzybów 4-5 razy (80-990 jtk∙m-3 zimą i 390-3395 jtk∙m-3 latem) i promieniowców 0-1 razy (0-51 jtk∙m-3 zimą i 5-55 jtk∙m-3 latem).
PL
Kefir stanowi jeden z rodzajów mleka fermentowanego. Ze względu na swoje właściwości zdrowotne i dietetyczne jest powszechnie znany i chętnie spożywany w Polsce i na świecie. Często jednak konsumenci nie potrafią odróżnić od siebie mlecznych produktów fermentowanych pod względem mikrobiologicznym czy organoleptycznym. Ponadto nie posiadają wiedzy, aby odpowiedzieć na pytania: Dlaczego kefir jest zdrowy? Jakie mikroorganizmy powinny się w nim znajdować? Jakie metabolity są przez nie wytwarzane i dlaczego? Jak produkuje się kefir? Jak systematyczne spożywanie kefiru może wpływać na organizm człowieka? Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie szczegółowej charakterystyki niezwykle bogatego w składniki odżywcze oraz w różnorodną mikrobiotę kefiru.
EN
Kefir is one of the types of fermented milk products commonly known and readily consumed in Poland and around the world due to its health and dietary properties. Very often, we cannot distinguish these products from one another in terms of microbiological or organoleptic features. In addition, we do not have the knowledge to answer the questions: Why is kefir healthy? What microorganisms should be present in this product? Which metabolites are present in this milk product and how they are formed? How is kefir produced? How systematic consumption of kefir can affect our body? The aim of this study is to present the detailed characteristics of kefir, extremely rich in nutrients and in the diverse microbiota.
PL
Mikroorganizmy występują we wszystkich środowiskach na Ziemi, a do ich wykrycia oraz identyfikacji stosuje się wiele technik i metod biochemicznych, molekularnych oraz genetycznych. Istnieją drobnoustroje, które są szkodliwe, oraz takie, których zastosowanie jest korzystne, a czasami wręcz pożądane. Powszechne wykorzystanie mikroorganizmów w przemyśle znajduje swoje zastosowanie w: browarnictwie, winiarstwie, mleczarstwie, farmacji i biotechnologii. Ze względu na tak wielki potencjał i możliwości, technologie wykorzystujące drobnoustroje rozwijają się bardzo dynamicznie.
EN
Microorganisms occur in all environments on Earth, and many biochemical, molecular and genetic techniques and methods are used to detect and identify them. There are microorganisms that are harmful and those whose use is beneficial and sometimes even desirable. Microorganisms are widely used in industry, e.g. in brewing, viticulture, dairying, pharmacy and biotechnology. Due to such a great potential and possibilities, technologies that use microorganisms are developed very dynamically.
PL
Kosmetyki, jako przedmioty codziennego użytku, przeznaczone do kontaktu z ciałem człowieka, nie mogą stanowić dla niego niebezpieczeństwa. Eliminując możliwość przedostania się patogennych mikroorganizmów do produktu kosmetycznego, zmniejsza się prawdopodobieństwo ryzyka wystąpienia infekcji bakteryjnych czy grzybiczych spowodowanych tymi drobnoustrojami. Znając potencjalne źródła skażeń, można im zapobiegać zarówno na etapie produkcji, jak i w trakcie użytkowania produktu przez konsumenta.
EN
Cosmetics, as products for daily use, designed for contact with the human body, cannot pose risk for it. By eliminating the possibility of the penetration of pathogenic microorganisms into the product, the probability of the bacterial or fungal infection occurrence is reduced. The knowledge of the sources of potential contamination can help prevent them at the production stage as well as while using the product by a consumer.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.