Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  process monitoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Utilising microphones as audible sound sensors for monitoring a single-side grinding process with lapping kinematics is presented in the paper. The audible sound generated during grinding depended on the cutting properties of electroplated tools with D107 diamond grains and different thicknesses of the nickel bond. The tool wear affected the obtained technological effects such as material removal rate and the surface roughness of Al2O3 ceramic samples. The relationship between the quantities that characterise the sound signal and the surface roughness of machined surfaces was examined with the use of spectral analysis of the sound signal in the frequency domain with a focus on the Ra parameter. The decreasing amplitude indicated a better surface finish, down to Ra = 0.23 μm. The developed method and the obtained results will facilitate the practical use of the electroplated tools in the lap-grinding technology without interrupting the process before obtaining the required surface roughness.
EN
The subject of the studies is the evaluation of the operation of a production system after modernization. The analysed case concerns the modernization forced by the end of the product lifetime. The proposed methodology is that of a multicriterial evaluation of the system operation after modernization. The evaluation criteria are selected TPM indices: availability of machinery and equipment, production process capacity, product quality and overall equipment effectiveness (OEE). The additional criteria are reliability indices MTBF and MTTR of studied production lines and the MTTR of the most unreliable equipment in each analysed line. A yearly monitoring of production process was proposed for obtaining the statistical credibility of the evaluation results. Additionally, a fuzzy indicator of acceptability of the modernization assessment was proposed. The paper presents the results of studies of the system for production of zinc concentrate from post-production waste. The obtained values of OEE, MTBF and MTTR indicators for the three tested lines make it possible to state that the modernization carried out is acceptable.
EN
The article presents research on industrial quality control system based on AI deep learning method. They are a part of larger project focusing on development of Holonic Shop Floor Control System for integration of machines, machine operators and manufacturing process monitoring with information flow in whole production process according to Industry 4.0 requirements. A system connecting together machine operators, machine control, process and machine monitoring with companywide IT systems is developed. It is an answer on manufacture of airplane industry requirements. The main aim of the system is full automation of information flow between a management level and manufacturing process level. Intelligent, flexible quality control system allowing for active manufacturing optimization on the base of achieved results as well as a historical data collection for further Big Data analysis is the main aim of the current research. During research number of selected AI algorithms were tested for assessing their suitability for performing tasks identified in real manufacturing environment. As a result of the conducted analyzes, Convolutional Neural Networks were selected for further study. Number of built Convolutional Neural Networks algorithms were tested using sets of data and photos from the production line. A further step of research will be focused on testing a system in real manufacturing process for able possible construct a fully functional quality control system based on the use of Convolutional Neural Networks.
EN
The article presents an identification method of the model of the ball-and-race coal mill motor power signal with the use of machine learning techniques. The stages of preparing training data for model parameters identification purposes are described, as well as these aimed at verifying the quality of the evaluated model. In order to meet the tasks of machine learning, additive regression model was applied. Identification of the additive model parameters was performed on the basis of iterative backfitting algorithm combined with nonparametric estimation techniques. The proposed models have predictive nature and are aimed at simulation of the motor power signal of a coal mill during its regular operation, startup and shutdown. A comparative analysis has been performed of the models structured differently in terms of identification quality and sensitivity to the existence of an exemplary disturbance in the form of overhangs in the coal bunker. Tests carried out on the basis of real measuring data registered in the Polish power unit with a capacity of 200 MW confirm the effectiveness of the method.
5
EN
Knowledge of the tool wear state in machining has become an important issue in research and industrial application. Current systems use the spindle power or cutting force as measured variable and refer it to a taught set point. However, this method lacks the ability to adapt to new work piece geometries. A new approach focusses on the tool instead of the work piece, and uses a sensory tool holder with integrated strain gauges. This tool holder provides polar figures whose shapes relate to the engagement conditions and whose area is a function of the tool load. As the tool load increases with tool wear, the area of the polar figures provides information about the tool wear status, and with knowledge about the engagement conditions, the model can be calibrated.
PL
Szybkie przeprowadzenie analiz wpływa bezpośrednio na optymalizację, wydajność i jakość produktu. Dlatego zastosowanie technik analitycznych jest jedynym i skutecznym rozwiązaniem kontroli procesu fermentacji alkoholowej.
PL
Czy wyobrażasz sobie prowadzenie pojazdu bezpiecznie i zgodnie z przepisami bez deski rozdzielczej? Co w przypadku, gdy prowadzisz swoje procesy? Skąd wiesz, że wszystko jest wykonane poprawnie. Jeżeli jesteśmy po wdrożeniu w przedsiębiorstwie działań 6S i chcemy nadal pracować nad usprawnieniami naszych procesów w firmie, a co za tym idzie - ograniczeniem kosztów związanych z profilem naszej działalności - powinniśmy zacząć się "mierzyć".
PL
Koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej sprowadza się do zwiększenia wydajności i elastyczności procesów produkcyjnych oraz poprawy jakości życia ludzi. Industry 4.0 dysponuje szeregiem narzędzi technicznych, które między innymi realizują funkcje komunikacji za pośrednictwem sieci Internet z elementami składowymi maszyny. Do realizacji pilotażowej modernizacji stanowiska produkcyjnego wykorzystano prasę mimośrodową Instytutu Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej. Układ napędowy i sterownia zmodernizowano, zakładając wymianę kluczowych danych diagnostycznych z systemem sterowania nadrzędnego. Kolejno uruchomiono system akwizycji danych procesowych oparty o urządzenia Kistler maXYmos TL. Całość dopełnia system SCADA wraz z aplikacją administracyjną, które za pośrednictwem odpowiedniego aparatu matematycznego, dążą do realizacji koncepcji predyktywnego utrzymania ruchu i określenia zużycia narzędzia.
EN
The concept of the Industry 4.0 revolution is related to increasing efficiency, elasticity of production and improving the quality of life. Industry 4.0 has several technical tools that, implements communication between components of machine via the Internet. The mechanical press of the Institute of Manufacturing Technologies at Warsaw University of Technology was used to implement the pilot modernization to Industry 4.0 standard. The control and drive system were upgraded assuming exchange of key diagnostic data with the master control system. The process data acquisition system based on Kistler maXYmos TL was launched. The whole is complemented by SCADA system and administrative application, which using appropriate mathematical calculations realize the concept of predictive maintenance and calculates the tool wear.
EN
Research focused on integration of machine operators with information flow in manufacturing process according to Industry 4.0 requirements are presented in this paper. A special IT system connecting together machine operators, machine control, process and machine monitoring with companywide IT systems is developed. It is an answer on manufacture of airplane industry requirements. The main aim of the system presented in the article is full automation of information flow between a management level represented by Integrated Management IT System and manufacturing process level. From the management level an information about particular orders are taken, back an on-line information about manufacturing process and manufactured parts are given. System allows automatic identification of tasks for machine operator and particular currently machined part. Operator can verify information about process and tasks. System allows on-line analyzing process data. It is based on information from machining acquired: machine operator, process and machine monitoring systems and measurement devices handled by operator. Process data is integrated with related order as a history of particular manufactured part. System allows for measurement data analysis based on Statistical Process Control algorithm dedicated for short batches. It supports operator in process control. Measurement data are integrated with order data as a part of history of manufactured product. Finally a conception of Cyber-Physical Systems applying in integrated Shop Floor Control and Monitoring systems is presented and discussed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu wykrawania blach elektrotechnicznych dla różnych stanów zużycia narzędzia. Uzyskane wyniki modelowania zestawiono z wynikami pomiarów dla procesu rzeczywistego. Wyznaczone przebiegi sił działających na stempel posłużyły do ustalenia wskaźnika przyrostu zużycia (WPZ), który może zostać wykorzystany w autonomicznych systemach nadzorowania procesu wykrawania.
EN
Paper was presented the results of numerical modeling of blanking electrical sheet for different state of wear of the tools. Achieved modeling result was compared with the results of obtained for the real process. The designated process forces interacting with the punch was used to determine W index (coefficient intense of tool wear). It can be used in the autonomic monitoring system of blanking processes.
PL
W artykule opisano możliwość zastosowania analizy sygnału emisji akustycznej do oceny jakości powierzchni uzyskiwanej w procesie cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną. Otrzymane wyniki badań potwierdziły wyraźny wpływ warunków obróbki na strukturę geometryczną przecięć oraz zarejestrowane wartości emitowanych fal naprężeń.
EN
The article describes the possibility of using acoustic emission signal for the purpose of evaluation of the surface obtained in high-pressure abrasive waterjet cutting process. The obtained results showed a clear influence of the machining conditions on the geometric structure of the obtained cuts and the registered values of the stress waves.
12
Content available remote Wykorzystanie sieci Profibus-DP do określania stanu obrabiarki i procesu
PL
Wewnętrzna magistrala komunikacyjna obrabiarki może być interesującym źródłem aktualnych i precyzyjnych informacji o stanie maszyny i realizowanej obróbki. Omówiono samodzielnie wykonane oprogramowanie pozwalające na przechwytywanie informacji z wewnętrznej sieci Profibus-DP oraz zaprezentowano wyniki eksperymentu związanego z analizą pozyskanych danych. Poprawnie zinterpretowane dane zasilają zakładowy system informatyczny i ułatwiają skuteczne zarządzanie realizowanym procesem wytwarzania.
EN
For the purpose of accurate monitoring of production, there is necessary to use every available source of information. The internal communication bus machine can be an interesting, accurate and timely source of information about the machine state and process. The article discusses the self made software that allows to capture information from internal Profibus-DP and presents the results of an experiment related to the analysis of the acquired data.
13
Content available Integrated monitoring system of production processes
EN
Integrated monitoring system for discrete manufacturing processes is presented in the paper. The multilayer hardware and software reference model was developed. Original research are an answer for industry needs of the integration of information flow in production process. Reference model corresponds with proposed data model based on multilayer data tree allowing to describe orders, products, processes and save monitoring data. Elaborated models were implemented in the integrated monitoring system demonstrator developed in the project. It was built on the base of multiagent technology to assure high flexibility and openness on applying intelligent algorithms for data processing. Currently on the base of achieved experience an application integrated monitoring system for real production system is developed. In the article the main problems of monitoring integration are presented, including specificity of discrete production, data processing and future application of Cyber-Physical-Systems. Development of manufacturing systems is based more and more on taking an advantage of applying intelligent solutions into machine and production process control and monitoring. Connection of technical systems, machine tools and manufacturing processes monitoring with advanced information processing seems to be one of the most important areas of near future development. It will play important role in efficient operation and competitiveness of the whole production system. It is also important area of applying in the future CyberPhysical-Systems that can radically improve functionally of monitoring systems and reduce the cost of its implementation.
EN
This paper presents the DISESOR integrated decision support system and its applications. The system integrates data from different monitoring and dispatching systems and contains such modules as data preparation and cleaning, analytical, prediction and expert system. Architecture of the system is presented in the paper and a special focus is put on the presentation of two issues: data integration and cleaning, and creation of prediction model. The work contains also two case studies presenting the examples of the system application.
PL
W pracy przedstawiono zintegrowany system wspomagania decyzji DISESOR oraz jego zastosowania. System pozwala na integrację danych pochodzących z różnych systemów monitorowania i systemów dyspozytorskich. Struktura systemu DISESOR składa się z modułów realizujących: przygotowanie i czyszczenie danych, analizę danych, zadania predykcyjne oraz zadania systemu ekspertowego. W pracy przedstawiono architekturę systemu DISESOR, a szczególny nacisk został położony na zagadnienia związane z integracją i czyszczeniem danych oraz tworzeniem modeli predykcyjnych. Działanie systemu przedstawione zostało na dwóch przykładach analizy dla danych rzeczywistych.
15
Content available remote Potentials of in situ monitoring of aluminum alloy forging by acoustic emission
EN
Deviations during forging processes lead to workpiece failure when the forming limits of the material are exceeded. In production processes an early detection of manufacturing faults is preferred. The acoustic emission (AE) technique is examined with respect to its ability to detect deviations in lubrication conditions and in the structural integrity of different aluminum part geometries and alloys during forming. In a first step, an upsetting of varying specimen shapes was performed in order to study correlations of occurring defects as well as changing friction conditions with acoustic emission response. Afterwards, a cross joint was forged and AE was analyzed. The results suggest that crack detection during forging is feasible but limited by material ductility. In addition, it is shown that the characteristics of the acoustic emission during forming strongly depend on the respective alloy. With respect to faultless warm forging it is found that different stages are reflected in the AE signal, facilitating the detection of process deviations.
EN
Communication is an essential requirement for collaborative manufacturing systems. However the diversity of communication media and protocols in machine tools, automation equipment, and associated proprietary software, presents a challenge for enabling capable, extensible and re-configurable process monitoring systems. Additionally, as process control systems evolve from centralised hierarchical structures to decentralised heterarchical communities, enabling media and tools are required to provide interoperability between systems and subsystems. The focus of this research is to introduce a manufacturing decentralised process monitoring architecture that utilises a service-oriented architecture framework for network-wide dynamic data acquisition and distribution. The system design is created using a combination of service-oriented architecture topology and technical modelling. Service-oriented communication structure and capability is given particular focus, resulting in a comparative study of message structures and communication speeds. The resultant system is modular in structure, reconfigurable, network-distributable, interoperable, efficient, and meets real-time requirements.
EN
The ability for manufacturing organisation to be responsive to changing market conditions is imperative for sustainable market competitiveness, and enabling self preservation. Responsive behaviour requires the incorporation of not only robust sustainable manufacturing process chains, but the functional capacity to facilitate reconfiguration and adaption. Manufacturing process chains require process monitoring and condition based monitoring systems to achieve high accuracy manufacturing systems, sustainable production capability, and resource efficiency. The focus of this research is aimed at developing a novel data interoperability architecture to enable the creation of reconfigurable process monitoring systems. To achieve reconfigurable process monitoring capability an information communication paradigm known as agent based design is reviewed, and an emerging agent based standard known as MTConnect is also reviewed. Through this research a novel data interoperability system is developed and defined to enable dynamic data acquisition for reconfigurable process monitoring. A case study is carried out to demonstrate the validity of the architecture to achieve multi data stream unification. This case study demonstrates the ability to actively condition monitor a HURCO VM2 three axis CNC machine dynamically, through the measurement of machine energy requirements and vibration, which are examples of process variables associated with condition based machine monitoring.
EN
The method of change (or anomaly) detection in high-dimensional discrete-time processes using a multivariate Hotelling chart is presented. We use normal random projections as a method of dimensionality reduction. We indicate diagnostic properties of the Hotelling control chart applied to data projected onto a random subspace of Rn. We examine the random projection method using artificial noisy image sequences as examples.
19
Content available Supervision of production of metal roof tiles
EN
This paper presents the characteristic of the production of sheet metal roofing tiles. The basic problem affecting the quality of the product was identified to be the repeatability of the metal sheet positioning and the cross ribbing. A measurement and control system was proposed for controlling the movement of the metal sheet and to automatically correct positioning errors. Presented results illustrate the effects of the solutions in the industrial environment.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę produkcji pokryć dachowych z blachy – blachodachówki. Wskazano podstawowe kryterium oceny jakości wyrobów: uzyskanie powtarzalności podziałki przetłoczeń poprzecznych. Przedstawiono rozwiązania układu do pomiaru przemieszczenia podawanej blachy, pomiaru podziałki przetłoczeń oraz rozwiązania automatycznego korygowania błędów pozycjonowania i nadzorowania linii wytwórczej. Przeprowadzono analizę efektów zastosowanych rozwiązań w warunkach przemysłowych.
PL
Rozwój technik pomiarowych umożliwia wprowadzenie do eksploatacji nowych systemów wspomagających pracę operatorów maszyn, w tym również w wykonaniu umożliwiającym ich eksploatowanie w kopalniach głębinowych. Powszechną tendencją jest szukanie rozwiązań technicznych umożliwiających zwiększenie wydajności pracy. W przypadku kopalni podstawowym parametrem jest ilość wydobytej rudy. W kopalniach KGHM Polska Miedź SA stosuje się urabianie rudy miedzi wybuchem. Ilość materiału urobionego przy pomocy wybuchu zależna jest od wielu parametrów. Jednym z ważniejszych jest dokładność rozmieszczenia oraz wykonania otworów strzałowych w przodku. W trakcie wiercenia otworów strzałowych dąży się do jak najdokładniejszego odwzorowania opisu geometrycznego oraz parametrów otworów zawartych w metryce strzałowej. Określenie położenia otworów w przestrzeni jest tym łatwiejsze, im więcej czasu i miejsca możemy na nie przeznaczyć, zależy też od dokładności zastosowanego systemu pomiarowo-pozycjonującego wiertarki. Przedmiar robót strzałowych można wykonać, między innymi: określając jednoznacznie położenie wszystkich otworów strzałowych; tylko jednego, względem którego będą wiercone pozostałe otwory; lub stosując oznaczenia graficzne osi przodka. Publikacja opisuje możliwe kierunki rozwoju systemów monitorowania prac wiertniczych, montowanych na pojazdach górniczych, z uwzględnieniem specyficznych warunków eksploatacji złoża panujących w kopalniach głębinowych KGHM Polska Miedź SA.
EN
Development of measurement techniques allow to introduce new systems supporting the work of the machines operators, including the solutions which could operate in underground mines. A common tendency is to find technical solutions that help improve the work productivity. In the case of mine, the mass of extracted ore is the basic parameter of the work productivity. In the mines of KGHM Polska Miedź SA used the explosion to crushing copper ore. The mass of the crushed copper ore depends on many parameters. One of the most important is the accuracy of the location and quality of the blast holes in the face of the ore wall. During the drilling of the blast holes operator tries to achieve the most accurate locations and the high quality of the blast holes, based on the parameters contained in the documentation. Determine the location of holes is the easier, if operator has more time and space, and depend of the accuracy used measuring and positioning drills system. Designation of the blast holes location can be done, inter alia, indicating the location of all blast holes, only one which is the base of the location for the all drilling holes or using a graphic sign of the mining tunnel axis. The publication describes the possible directions of development drilling monitoring systems installed on the mining vehicles, taking into account the specific conditions in the underground mines of KGHM Polska Miedź SA.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.