Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tynk wewnętrzny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badania doświadczalne tynków wewnętrzynch
PL
Artykuł jest poświęcony badaniom doświadczalnym nad tynkami wewnętrznymi. Rozpoczyna się charakterystyką techniczną tynków zewnętrznych, w ramach której zostają omówione tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe oraz tynki lekkie (ciepłochłonne). Następnie zostaje opisane stanowisko badawcze wykorzystane w eksperymencie oraz przedstawione wyniki tego eksperymentu. Tekst kończy szczegółowa interpretacja wyników, w której każdemu rodzajowi analizowanych tynków poświęca się osobne miejsce.
EN
The article is devoted to experimental research on internal plasters. It begins with a technical characteristic of external plasters that discusses cement-lime plasters, gypsum plasters and light (heat-absorbing) plasters. Next, the state of research is described that is used in the experiment and the results of the experiment are presented. The text concludes with a detailed interpretation of the results, in which every kind of the analysed plaster is individually described.
PL
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń wyprawy tynkarskiej wykonanej na podłożu z bloków wapienno-piaskowych na ścianach korytarzy komunikacyjnych klatki schodowej. Tynki wykonano zarówno od strony lokali mieszkalnych, jak również od strony klatek schodowych. W wyniku niedoskonałości dokumentacji projektowej oraz popełnionych błędów wykonawczych po krótkim okresie użytkowania tynki uległy rozległemu zarysowaniu, a na znacznej części powierzchni dodatkowo wystąpiło odparzenie od podłoża. W artykule pracy omówiono mechanizm powstania uszkodzeń, zakres wykonanych badań diagnostycznych oraz przedstawiono propozycje zakresu prac mających na celu usunięcie występujących uszkodzeń.
EN
In the paper a description of damage to the plaster expedition made on base from calcareous-sand-coloured blocks on walls of communications corridors of a stairwell was presented. Plaster was carried out both from the side of housing units, and from the side of stairwells. As a result of imperfections of the project documentation as well as made implementation mistakes after the short life cycle plaster underwent extensive outlining, and on the considerable part of his areas additionally irritating it from base appeared. In the article of the work a mechanism of the occurrence of damage was discussed, scope of performed diagnostic investigations and proposals of the scope of works being aimed at removing appearing damage were presented.
PL
Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za transport wody w fazie ciekłej i gazowej jest istniejąca w materiałach sieć wzajemnie powiązanych kapilar i pustek nazywana objętością aktywną porów lub porowatością aktywną. W materiałach tylko pory otwarte biorą udział w skrośnym przepływie wilgoci. Do tej grupy są zaliczane pustki o kształcie zbliżonym do cylindrów i kul, ale również takie, w których występują przewężenia kształtem zbliżone do butelki (ink-bottle pores). Zmiana średnicy kanałów zaburza swobodny przepływ zarówno wody, jak i pary wodnej. Do badania struktury materiałów jest stosowana analiza porozymetryczna MIP. Może być ona jednak obarczona błędami i dlatego w celu eliminacji nieścisłości pomiarowych wykonano wielkokrotną analizę porozymetryczną (Multicycle Mercury Intrusion Porosimetry MMIP) wyprawy tynkarskiej. Analiza wyników po badaniu MMIP umożliwiła oznaczenie zawartości objętościowej porów butelkowych wyjaśniających przyczynę zjawiska histerezy zachodzącego podczas badania.
EN
The main factor responsible for the transport of water in the liquid and gaseous phase is the network of conected capillaries and voids in the material called the active volume of the pores or active porosity. In the material only open pores take part in the flow of moisture. For such a group of pores, in addition to the classic void of cylindrical or spherical structure, these are the ones where there are constrictions and the shape is similar to the bottle (ink-bottle pores). Undoubtedly, such geometry disrupts the free flow of heat and mass. Mercury porosimetry – MIP, which may, however be misleading, is used to study materials structure. In order to limit measurement inaccuracies concerning mortar, Multicycle Mercury Intrusion Porosimetry MMIP was performed. Multicycle porosimetry tests (MMIP) were performed to determine the volume content of ink-bottle pores what explain the cause of the hysteresis occurring during the research.
PL
Realizacja programu badawczego ukierunkowanego na określenie wpływu buforowania wilgoci w wyprawach tynkarskich na mikroklimat pomieszczeń wymaga monitorowania zawartości wilgoci w warunkach przemieszczającego się frontu zawilgacania, a także cofania się strefy odsychania wilgoci w głąb materiału. Na przykładzie podciągania kapilarnego w okładzinach ściennych wykonanych z płyt g-k, silikatowych, wapienno-perlitowych itp. przetestowano wiele metod pomiarowych. Zadowalające wyniki, potwierdzone pomiarami grawimetrycznymi, uzyskano w przypadku zastosowania bezstykowej metody działającej na zasadzie rejestracji zmian pochłaniania i odbijania promieniowania emitowanego w paśmie bliskiej podczerwieni. Na przykładzie analizy rozkładu wilgoci podciąganej kapilarnie przez materiał bezpośrednio kontaktujący się z wodą, a także w warunkach higroskopijnego poboru wilgoci z powietrza oceniono dokładność metody w różnych zakresach wilgotności, tj. od nasycenia materiału wodą do wilgotności równowagowej w stanie powietrzno-suchym. Inne testowane metody pomiarowe, działające na zasadzie pomiaru rezystancji, stałej dielektrycznej czy absorpcji promieniowania mikrofalowego nie dawały możliwości monitorowania zmieniającej się w czasie zawartości wilgoci w strefie przypowierzchniowej. Opisany w artykule eksperyment wykazał pełną przydatność metody radiometrycznej.
EN
Implementation of a research program aimed to determine the impact of moisture buffering of mortar plaster on the microclimate of premises requires monitoring of the moisture content of moving conditions of front moistening, as well as reversion of the zone of moisture drying into the material. On the example of the capillarity in wall coverings made of plasterboard, silicate and lime-perlite, etc. tested a number of measurement methods. A fully satisfactory results, confirmed by gravimetric measurements were obtained using the contactless method of operating on the basis of registration of changesin the absorption of radiation emitted near infrared band. On the example of the analysis of the distribution of moisture by capillarity using a material directly in contact with the water, and in terms of a hygroscopic intake of moisture from the air the accuracy achieved in various ranges of humidity was rated, ie. from a material saturated with water to equilibrium moisture in the air-dry state. Other tested measurement methods operating on the principle of resistance measurement, the dielectric constant or absorption of microwave radiation did not give possibility of monitoring the time-varying moisture content. Described in the article, the experiment showed full usability of radiometric methods.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tynków opartych na ¬spoiwie akrylowym, silikatowym i silikonowym o uziarnieniu 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 mm oraz tynku mozaikowego. Na podstawie uzyskanych wyników badań określono wpływ rodzaju spoiwa organicznego oraz uziarnienia zastosowanego kruszywa na takie parametry, jak przyczepność do podłoża, przenikanie pary wodnej oraz przepuszczalność pary wodnej.
EN
The article presents the test results of plasters based on acrylic, silicate and silicone binder with different grain size distribution of aggregates: 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 mm, and of mosaic plaster. Based on the results achieved, the impact of different types of organic binders and particle size distribution of aggregates on the properties of plasters was determined, in terms of adhesive strength, water-vapour transmission and vapour barrier.
10
Content available remote Wapno i tynki trójwarstwowe
PL
Na wykonanie tynków cementowo-wapiennych potrzeba nieco więcej czasu niż przy innych technologiach, jest to jednak rozwiązanie godne polecenia, bo sprawdzone, uniwersalne i trwałe.
11
Content available remote Technika wykonywania wewnętrznych tynków gipsowych
13
Content available remote Tynki wewnętrzne
14
Content available remote Ceny materiałów i robót wykończeniowych
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.