Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprawozdanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W ramach IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w latach 2017-2019 odbyło się 10 posiedzeń Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, na których rozpatrywano: – 37 monograficznych dokumentacji dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego dla substancji chemicznych wraz z propozycjami ich wartości dopuszczalnych, – stanowisko Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie: smogu, wartości dopuszczalnego stężenia tlenku azotu w sektorze górnictwa podziemnego i budowy tuneli, wartości wiążącej dla 1,2-dichloroetanu oraz wprowadzenia oznakowania „skóra” (wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne, jak przy narażeniu drogą oddechową), – zasady ustalania wartości dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz dla substancji czynnych cytostatyków, – programy poprawy warunków pracy w kopalniach miedzi KGHM Polska Miedź S.A. w celu ograniczenia narażenia na tlenek azotu na stanowiskach pracy do wartości 2,5 mg/m3 przyjętej w dyrektywie 2017/164/UE z okresem przejściowym do dnia 21.08.2023 r. (Dz. Urz. UE L 27 z dnia 01.02.2017, s. 115), – dostosowanie polskiego wykazu wartości NDS do dyrektywy 2017/164/UE ustalającej 4. wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego, do projektu dyrektywy ustalającej 5. wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego oraz do dyrektyw: 2017/2398/UE, 2019/130/UE, 2019/983/UE zmieniających dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, – stanowisko Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu w sprawie zmniejszenia wartości NDS dla kadmu i jego związków, – zapisy do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla pyłów drewna oraz związków chromu(VI) w odniesieniu do środków przejściowych ujętych w dyrektywie 2019/130/UE z dnia 16 stycznia 2019 r. Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN przyjęła 10 wniosków do przedłożenia ministrowi właściwemu ds. pracy w sprawie zmiany wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w następującym zakresie: – wprowadzenia do załącznika nr 1 „Substancje chemiczne” zapisów dla pyłów czynników szkodliwych dla zdrowia, – wprowadzenia oznakowania „skóra” dla 195 substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia, – wprowadzenia do załącznika nr 1 wartości dopuszczalnych stężeń dla 11 nowych substancji chemicznych oraz zmianę obowiązujących wartości NDS/NDSCh dla 22 substancji chemicznych. Prace prowadzone przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN w latach 2017-2019 pozwoliły na dostosowanie prawa krajowego do dyrektywy UE w tej dziedzinie w terminie przewidzianym w dyrektywach. Opracowano i wydano dwa rozporządzenia ministra właściwego ds. pracy uwzględniające zapisy ww. dyrektyw oraz dodano wartości dopuszczalnych stężeń dla 11 nowych czynników chemicznych szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Wyniki prac Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN były upowszechnione w latach 2017-2019 w 12 numerach kwartalnika „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu oraz inżynierii środowiska.
EN
In the fourth phase of the National Programme “Improvement of safety and working conditions”, 10 meetings of the Commission took place, during which the following items were discussed: – 37 documentations for recommended exposure limits of chemical substances prepared by the Expert Group for Chemical and Dust Agents – the position of the Interdepartmental Commission for MAC and MAI regarding: smog, nitric oxide limit value in the underground mining and tunneling sector, binding value for 1,2-dichloroethane and the introduction of the „skin” label (absorption of the substance through the skin may be just as important, as if inhaled) – rules for determining occupational exposure limits of chemical and dust harmful to health in the working environment and for active substances of cytostatics – programmes for improving working conditions in KGHM Polska Miedź S.A. copper mines in order to limit exposure to nitric oxide at workstations to the value of 2.5 mg/m3 adopted in Directive 2017/164/EU with a transitional period until August 21, 2023 (Official Journal of the EU L 27 of 1.2.2017, p. 115) – adaptation of the Polish list of MAC values to Directive 2017/164/EU establishing the 4th list of indicative occupational exposure values, to the draft directive establishing the 5th list of indicative occupational exposure values and to directives 2017/2398 /EU, 2019/130/EU and 2019/983/EU amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work – the position of the Economic Chamber of Non-Ferrous Metals and Recycling regarding the reduction of the MAC value for cadmium and its compounds – the notations in the draft ordinance of the Minister of Family, Labour and Social Policy amending the ordinance on maximum admissible concentrations and intensities of agents harmful to health in the working environment for wood dust and chromium (VI) compounds in relation to transitional measures included in Directive 2019/130/EU of January 16, 2019. The Interdepartmental Commission for MAC and MAI adopted 10 proposals and presented them to the minister responsible for work on a revision of the list of maximum admissible concentrations and intensity of agents harmful to health in the working environment in the following areas: – introduction to Annex 1 „Chemical substances” of records on dusts – the introduction of the „skin” notation for 195 chemicals – introduction to Annex No. 1 maximum admissible concentrations for 11 new chemicals and changes for 22 chemicals. The work carried out by the Interdepartmental Committee of MAC and MAI in 2017-2019 made it possible to adaptat to national law the EU directive in this field within the period provided for in the directives. Two ordinances of the Minister of Family, Labour and Social Policy were prepared and published, including the provisions of the abovementioned directives and added concentration limits for 11 new chemical agents harmful to health in the working environment. The results of the Commission’s work in 2017-2019 were disseminated in 12 issues of Principles and Methods of Assessing the Working Environment. This article discusses the problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
PL
Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2018 r. spotykała się trzy razy. Na posiedzeniach rozpatrywano 9 dokumentacji proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego przygotowanych przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych. Ponadto Komisja w 2018 r. obradowała nad: – systemem powiadamiania: przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli o propozycjach nowych lub weryfikowanych wartościach wiążących (dla substancji rakotwórczych i mutagennych) lub wskaźnikowych w odniesieniu do szkodliwych czynników chemicznych w postaci komunikatów, – zasadami ustalania wartości dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, – programem poprawy warunków pracy w kopalniach miedzi KGHM Polska Miedź SA. – metodyką ustalania normatywów higienicznych dla substancji czynnych cytostatyków z uwzględnieniem współczynnika niepewności „F”. Międzyresortowa Komisja przyjęła i przedłożyła ministrowi właściwemu ds. pracy trzy wnioski w sprawie zmiany wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia MRPiPS z dnia 12.06.2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; DzU 2018, poz. 1286) w następującym zakresie: – dostosowania polskiego wykazu wartości NDS do dyrektywy 2017/2398/UE z dnia 12.12.2017 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy dla 3 substancji (tj.: chloroeten, o-toluidyna oraz 1,3-butadien), – dostosowania wartości NDS dla trimetyloaminy do wartości ujętej w projekcie dyrektywy ustalającej piąty wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego, – wprowadzenia zmian w wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia dla wymienionych substancji, – wprowadzenia następujących substancji do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia: fenoloftaleina (Carc. 1B), etopozyd (Carc. 1B), fluorouracyl (Muta. 1B, skóra), 2-nitroanizol (Carc. 1B), N-nitrozodimetyloamina (Carc. 1B). W 2018 r. opracowano i wydano XXXIV rocznik kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. W numerach: 1(95), 2(96), 3(97) i 4(98) tworzących XXXIV rocznik czasopisma opublikowano: 4 artykuły problemowe, 11 monograficznych dokumentacji wraz z uzasadnieniem zaproponowanych wartości i ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS, NDSCh), 11 metod oznaczania stężenia w powietrzu środowiska pracy, sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w 2017 r. oraz indeksy opublikowanych w latach 2000-2018: artykułów problemowych, monograficznych dokumentacji dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego oraz metod oznaczania stężeń substancji chemicznych w powietrzu. W 2019 r. są planowane trzy posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, na których będą omawiane i ustalane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla około 10 substancji chemicznych. W Komisji oraz zespołach Komisji będą kontynuowane prace nad dostosowaniem polskiego wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń do: – propozycji wartości wiążących dla substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, – propozycji wartości dopuszczalnych stężeń opracowanych przez Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) oraz prac prowadzonych w SCOEL.
EN
In 2018 the Commission met at three sessions, during which 9 documentations for recommended exposure limits of chemical substances were discussed. Moreover the Commission discussed: a system for notifying entrepreneurs, employees and inspection bodies of proposals for new or verified binding values (for carcinogenic and mutagenic substances) or indicator values for harmful chemicals in the form of messages, rules for setting limit values for harmful to health chemicals in the working environment, a program to improve working conditions in copper mines of KGHM Polska Miedź SA. and the methodology for determining hygiene standards for active substances of cytostatics, taking into account the uncertainty factor „F”. The Commission suggested to the Minister of Family, Labour and Social Policy the following changes in the list of MAC values: adaptation of the Polish list of maximum admissible concentration (MAC-NDS) to Directive 2019/130/EC of 31/1/2019 amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (these are: chloroethene, o-toluidine and 1,3-butadiene), adjusting the MAC value for trimethylamine to the value included in the draft directive setting the fifth list of indicative occupational exposure limits, introducing changes in the list of the maximum admissible concentration of chemicals and dust harmful to health for the substances mentioned, introducing the following substances into the list of maximum admissible concentrations of chemical agents harmful to health: phenolphthalein (Carc. 1B), etoposide (Carc. 1B), fluorouracil (Muta. 1B, skin), 2-nitroanisole (Carc. 1B), N-nitrosodimethylamine (Carc. 1B). Four issues of the „Principles and Methods of Assessing the Working Environment” were published in 2018. The issues included: 11 documentations of occupational exposure limits, 11 methods for the determination of chemical concentrations in the working environment, 4 articles, a report on the activities of the Interdepartmental Commission for MACs and MAIs in 2017 and the indexes of the documentations, methods and articles published in 2000-2018. Three sessions of the Commission are planned for 2019. MAC values for 10 chemical substances will be discussed at these meetings. The Commission and the Group of Experts will continue to work on adapting the Polish list of the maximum admissible concentrations to: proposals for binding values for carcinogenic or mutagenic substances, proposed concentration limit values developed by the Committee for Risk Assessment (RAC) and work carried out at SCOEL.
PL
Międzyresortowa Komisja do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2017 r. spotykała się 3 razy. Na posiedzeniach rozpatrywano: – 16 dokumentacji proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego przygotowanych przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych – stanowisko Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN odnośnie do: smogu, wartości dopuszczalnego stężenia tlenku azotu w sektorze górnictwa podziemnego i budowy tuneli oraz wartości wiążącej dla 1,2- dichloroetanu – wprowadzenie oznakowania „skóra” (wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne, jak przy narażeniu drogą oddechową) dla substancji chemicznych ujętych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. pracy (DzU 2014 r., poz. 817 ze zm.). Międzyresortowa Komisja przyjęła i przedłożyła ministrowi właściwemu ds. pracy 3 wnioski w następującym zakresie: – wprowadzenia do wykazu wartości najwyż- szych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia 5 nowych następujących substancji: chinolina (Carc. 1B, skóra), cisplatyna (Carc. 1B, skóra), N-hydroksymocznik (Carc. 1B), bromian(V) potasu (Carc. 1B, skóra) oraz 3,3’- dimetylobenzydyna i jej sole (Carc. 1B) – wprowadzenia zmian w wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia dla 10 substancji chemicznych: 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propanu, kwasu akrylowego, tlenku azotu, dichlorometanu (chlorku metylenu), 1,1-dichloroetenu (chlorku winylidenu), uwodornionych terfenyli, 2-nitropropanu, 1,2-epoksypropanu, 1,2-dichloroetanu, fenylohydrazyny i jej soli (w przeliczeniu na fenylohydrazynę) – wprowadzenia oznakowania „skóra” (wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne, jak przy narażeniu drogą oddechową) dla substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia ujętych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. pracy (DzU 2014 r., poz. 817 ze zm.). Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN przyjęła wartość NDS dla frakcji wdychalnej mocznika na poziomie 10 mg/m3 jako wartości zalecanej dla producentów i zakładów stosujących substancję. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego dla mocznika (z wartością zalecaną 10 mg/m3) została opublikowana w kwartalniku Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (nr 4(94)/2017). W 2017 r. opracowano i wydano nr nr: 1(91), 2(92), 3(93) i 4(94) kwartalnika, tworzące XXXIII rocznik czasopisma Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, w którym opublikowano 27 artykułów, w tym: 2 artykuły problemowe, 12 monograficznych dokumentacji szkodliwych dla człowieka w środowisku pracy substancji chemicznych wraz z uzasadnieniem zaproponowanych wartości ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS, NDSCh), 12 metod oznaczania stężeń substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy, 1 procedurę pomiaru pola elektromagnetycznego in situ oraz indeksy opublikowanych w latach 2000-2017: artykułów problemowych, monograficznych dokumentacji szkodliwych dla człowieka w środowisku pracy czynników chemicznych i fizycznych oraz metod oznaczania stężeń niebezpiecznych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy i procedur oznaczania poziomu natężeń czynników fizycznych w środowisku pracy. W 2018 r. są planowane 3 posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, na których będą dyskutowane i ustalane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla około 15 substancji chemicznych. W Komisji oraz zespołach Komisji będą kontynuowane prace nad dostosowaniem polskiego wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń do propozycji wartości wiążących dla substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a także prace nad propozycjami wartości dopuszczalnych stężeń opracowanych przez Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) oraz pracami prowadzonymi w SCOEL.
EN
In 2017, the Commission met at three sessions, in which 16 documentations for recommended exposure limits of chemical substances were discussed. Moreover, the Commission discussed: − the positions of the Interdepartmental Commission for MAC and MAI regarding: smog, limit value of nitric oxide in the underground mining and tunnels sector and binding value for 1,2-dichloroethane − introduction of the "skin" notation (substances absorption through the skin may be important as in the case of inhalation) for chemical substances included in the regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 6 June 2014. The Commission suggested to the Minister of Family, Labour and Social Policy the following changes in the list of MAC values: dding five new chemical substances to the list of MAC values: qinoline (CAS: 91-22-5, Carc. 1B, skin), cisplatin (CAS: 15663-27-1, Carc. 1B, skin), N-hydroxyurea (CAS: 127-07- -1, Carc. 1B), potassium bromate (CAS: 7758- -01-2, Carc. 1B, skin) oraz 3,3’-dimethylbenzidene (CAS: 119-903-7) and salts: 3,3’-dimethylbenzidene dihydrochloride (CAS: 612-82- -2, Carc. 1B) − changing MAC values for 10 chemicals: bisphenol A (CAS: 80-05-7), acrylic acid (CAS: 79-10-7, skin), nitrogen oxide (CAS: 10102-43- -9 ), dichloromethane (CAS: 75-09-2, skin), 1,1-dichloroethylene (CAS: 75-35-4), hydrogenated terphenyls (CAS: 61788-32-7), 2-nitropropane (CAS: 79-46-9, skin), 1,2-epoxypropane (CAS: 75-56-9), 1,2-dichloroethane (CAS: 107-06-2, skin), phenylhydrazine (CAS: 100-63-0, skin) as phenylhydrazine) and its salts: phenylhydrazine hydrochloride (CAS: 59-88-1; 27140-08-5, skin), phenylhydrazine sulphate(CAS: 52033-74-6, skin) − adding to Annex 1 the "skin" notation (substances absorption through the skin may be important as in the case of inhalation) for chemical substances included in the regulation of the Minister of Labour and Social Policy (Journal of Laws of 2014, item 817 with amended). The Interdepartmental Commission for MAC and MAI adopted the MAC value for inhalable fraction of urea at the level of 10 mg/m3 as the value recommended for manufacturers and plants. The documentation of the proposed occupational exposure limit values for urea with the recommended value of 10 mg/m3 and with the method of determining it concentrations in the working environment will be published in "Principles and Methods of Assessing the Working Environment". Four issues of the "Principles and Methods of Assessing the Working Environment " were published in 2017. The following were published: 12 documentation of occupational exposure limit, 12 methods of determining chemical concentrations in the working environment, two articles, a procedure for measuring electromagnetic field, a report on the activities of the Interdepartmental Commission for MACs and MAIs in 2017 and indexes of documentations, methods and articles published between 2000–2017. Three sessions of the Commission are planned for 2018. MAC values for 15 chemicals substances will be discussed at those meetings. The Commission and the Group of Experts will continue working on adapting the Polish list of maximum admissible concentrations to proposals for binding values for carcinogenic or mutagenic substances, proposed concentration limit values developed by the Committee for Risk Assessment (RAC) and on work being done at SCOEL.
PL
Komisja Europejska przedstawiła w listopadzie 2017 r. trzecie sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej, stanowiące podsumowanie postępów osiągniętych w mijającym roku oraz planów na kolejne miesiące.
PL
Międzyresortowa Komisja do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2015 r. spotykała się cztery razy. Na posiedzeniach rozpatrywano: dopuszczalne poziomy narażenia zawodowego dla 10 substancji chemicznych, uzasadnienia propozycji nowelizacji wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) dla pól elektromagnetycznych w kontekście wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE oraz propozycję zmiany zapisów dotyczących pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia ujętych w załączniku nr 1 części B do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 6.06.2014 r. Międzyresortowa Komisja przyjęła i przedłożyła ministrowi właściwemu do spraw pracy cztery wnioski w następującym zakresie: wprowadzenia 2 nowych substancji o działaniu rakotwórczym (Carc. 1B) do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia: 3,3’-dimetoksybenzydynę, karbaminian etylu wprowadzenia do wykazu zmian wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia dla 8 substancji chemicznych: związków chromu(VI), 1,4-dichlorobenzenu, 2-etyloheksan-1-olu, ftalanu dietylu, octanów: n-, sec- oraz izobutylu i wodorku litu wprowadzenia do załącznika nr 1 w części A wykazu „Substancje chemiczne” oraz zapisu dotyczącego pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia uzgodnionych na 80. posiedzeniu Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w dniu 23.09.2015 r. W punkcie dotyczącym pyłów drewna Komisja przyjęła uproszczony zapis, pozostawiając tylko pyły dębu i buku, których działanie rakotwórcze zostało udowodnione epidemiologicznie, do czasu, aż zostaną opublikowane nowe wyniki badań w tym obszarze oraz zostanie opracowana nowa dokumentacja: (a) pyły drewna – frakcja wdychalna NDS: 4 mg/m3; (b) pyły drewna buku i dębu – frakcja wdychalna NDS: 2 mg/m3(wniosek nr 96)usunięcia zapisów w odnośniku „Uwagi” umieszczonych w załączniku nr 1 pod wykazem w części B. Pyły: „definicja frakcji wdychalnej odpowiada definicji pyłu całkowitego oraz definicja frakcji respirabilnej odpowiada definicji pyłu respirabilnego” (wniosek nr 96). Wartości dopuszczalnych stężeń dla 1,2-dimetoksyetanu (NDS: 10 mg/m3; NDSCh: nie ustalono) oraz propano-1,2-diolu (glikolu propylenowego – frakcja wdychalna i pary; NDS: 100 mg/m3; NDSCh: nie ustalono) zaproponowane przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych zostały przyjęte przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN na 81. posiedzeniu w dniu 12.11. 2015 r., ale będą wnioskowane do wprowadzenia ich wartości do rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy po opracowaniu metod oznaczania ich stężeń w powietrzu środowiska pracy w 2016 r. W 2015 r. opracowano i wydano XXXI rocznik kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, w którym opublikowano: 5 artykułów problemowych, 11 monograficznych dokumentacji substancji chemicznych, 8 metod oznaczania stężeń w powietrzu środowiska pracy niebezpiecznych substancji chemicznych, procedurę pomiaru hałasu ultradźwiękowego oraz sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w 2014 r., a także indeksy: artykułów problemowych, monograficznych dokumentacji oraz metod oznaczania stężeń substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy i procedur oznaczania poziomu natężeń czynników fizycznych opublikowanych w latach 2000-2015. W 2016 r. są zaplanowane trzy posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN (w marcu, czerwcu i we wrześniu), na których będą dyskutowane i ustalane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla około 13 substancji chemicznych. W Komisji oraz zespołach Komisji będą kontynuowane prace nad dostosowaniem polskiego wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń do projektu dyrektywy ustalającej 4. wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego, propozycjami wartości wiążących oraz pracami prowadzonymi w SCOEL.
EN
In 2015, the Commission met at four sessions, in which 10 documentations for recommended exposure limits of chemical substances were discussed. Moreover, the Commission discussed: genetic fields in the context of the implementation of the Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) and repealing Directive 2004/40/EC (OJ L 179, 29.6.2013, p. 1) and –a proposal to amend provisions regarding the dust listed in section B of Annex 1 to the Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 6 June 2014. The Commission suggested to the Minister of Labour and Social Policy the following changes in the list of MAC values: –adding two new chemicals substances to the list of MAC values: 3,3’-dimethoxybenzidine (CAS: 119-90-4, Carc. 1B), ethyl carbonate (CAS: 51-79-6, Carc. 1B)–changing MAC values for 8 chemicals: chromium(VI) compounds (as Cr(VI), 1,4-di-chlorobenzene (CAS: 106-46-7), 2-ethylhe-xane-1-ol (CAS: 104-76-7), diethyl phthalate (CAS: 84-66-2), n-butyl acetate (CAS: 123-86-4), sec-butyl acetate (CAS: 105-46-4), isobutyl acetate (CAS: 110-19-0) and lithium hydrogen (CAS: 7580-67-8)–introduction in Annex 1 in Part A of the list „Chemicals” the dust agreed at the 80th meeting of the Interdepartmental Commission for MAC and MAI on 23 September 2015. For wood dust, the Commission adopted a simplified recording, leaving only dust oak and beech, whose carcinogenic effects are proven epidemiologically, until new research findings in this area are published and a new document is developed: (a) the wood dusts – the inhalable fraction NDS (TWA): 4 mg/m3; (b) wood dusts of beech and oak – the inhalable fraction NDS (TWA): 2 mg/m3–removal of „Comments” currently listed in Annex 1 for the list in Part B. Occupational Exposure Limits for 1,2-dimethoxy-ethane (NDS (TWA): 10 mg/m3NDSCh (STEL): not determined) and propane-1,2-diol (propylene glycol - inhalable fraction and vapours; NDS (TWA): 100 mg/m3NDSCh (STEL): not deter-mined ) proposed by the Group of Experts of Chemical Agents were adopted by the Interdepartmental Commission for MACs and MAIs at 81st meeting on 12 November 2015, but will be applied to the regulation of the minister responsible for labour affairs after developing methods for the determination of their concentrations in the working environment in 2016. Four issues of the Principles and Methods of Assessing the Working Environment were published in 2015. The following were published: 11 documentation of occupational exposure limit, 8 methods of determining chemical concentrations in the working environment, 5 articles, procedure for measuring ultrasonic noise, report on the activities of the Interdepartmental Commission for MAC and MAI in 2014 and indexes of documentations, methods and articles published in 2000–2015. Three sessions of the Commission are planned for 2016. MAC values for 13 chemicals substances will be discussed at those meetings. The Commission and the Group of Experts will continue working on adapting the Polish list of occupational exposure limit values to the draft Directive setting fourth list of indicative occupational exposure limit values, on proposals for binding values and on work being done at SCOEL.
PL
W ramach III etapu Programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w latach 2014-2016 odbyło się 10 posiedzeń Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, na których rozpatrywano:– 35 monograficznych dokumentacji dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego dla substancji chemicznych wraz z propozycjami ich wartości dopuszczalnych – stanowisko Grupy Ekspertów ds. Hałasu w sprawie wyników badań i procedury pomiarowej w zakresie hałasu niskoczęstotliwościowego i ultradźwiękowego– propozycję zmiany zapisów dotyczących pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia ujętych w części B. załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 6.06.2014 r.– nowelizację wartości NDN pól elektromagnetycznych harmonizującej limity narażenia pracowników z wymaganiami dyrektywy 2013/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi). Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN przyjęła 10 wniosków do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw pracy w sprawie zmiany wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku w następującym zakresie:– wprowadzenia do załącznika nr 1 w części A i B wartości dopuszczalnych stężeń dla 11 nowych substancji chemicznych oraz zmian wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla 24 chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia– wprowadzenia do załącznika nr 1 w części B wykazu „Pyły” zapisów dla pyłów drewna– wartość NDS dla 1,2-dichloroetanu będzie ponownie dyskutowana przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN w 2017 r. ze względu na przypuszczalne działanie rakotwórcze związku dla ludzi oraz ze względów technicznych, gdyż podczas wielu procesów technologicznych mogą być trudności z utrzymaniem zaproponowanej przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych wartości dopuszczalnej związku na poziomie 10 mg/m3 (propozycja wartości wiążącej przyjęta przez Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH) wynosi 8,2 mg/m3). Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN w latach 2014-2016 prowadziła prace nad dostosowaniem polskiego wykazu wartości NDS do projektu dyrektywy ustalającej 4. wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego oraz do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy. Wyniki prac Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN były upowszechnione w latach 2014-2016 w 12 numerach kwartalnika „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”, w których opublikowano: 25 dokumentacji dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla substancji chemicznych, 39 metod oznaczania stężeń czynników chemicznych w powietrzu środowiska pracy i poziomu natężeń czynników fizycznych w środowisku pracy, 13 artykułów problemowych oraz 2 sprawozdania roczne z działalności Komisji. Wyniki działalności Komisji w latach 2014-2016 przedstawiono w 8 publikacjach o zasięgu krajowym, w 3 publikacjach o zasięgu międzynarodowym oraz w postaci referatów na 10 konferencjach krajowych.
EN
In the third part of the National Programme “Improvement of safety and working conditions”, the Commission met at 10 sessions, during which the following items were discussed:–35 documentations for recommended exposure limits of chemical substances prepared by the Group of Expert for Chemical Agents –the position of the Group of Experts on Noise on the result of tests and procedures for measuring low-frequency and ultrasound noise –a proposal to amend provisions of dusts listed in Part B of Annex 1 to the Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of June 6, 2014–the amendment of MAI for electromagnetic fields harmonizing intensity levels of workers exposure to the requirements of Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council 2013/35/EU of June 26, 2013, on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks caused by physical factors (electromagnetic fields).The Interdepartmental Commission for MAC and MAI accepted 10 proposals to the minister responsible for revising the list of maximum admissible concentrations and intensity of agents harmful to health in the working environment in the following areas:–introducing in Annex 1 in Part A and B maximum admissible concentrations for 11 new chemicals and changes for 24 chemicals–introducing in Annex 1 in Part B of the list of "Dust", subscriptions for wood dust–the occupational limit value for 1,2-dichloro-ethane will be discussed again by the Interdepartmental Commission for MAC and MAI in 2017. The substance is carcinogenic for humans. For technical reasons, in the number of technological processes, it will be difficult to maintain proposed by the Group of Expertsfor Chemical Agents limit value 10 mg/m3(the proposition for binding value adopted by the Advisory Committee for Safety and Health at Work is 8.2 mg/m3).In 2014–2016 the Interdepartmental Commission for MAC and MAI worked on adapting the Polish list of MAC to the draft of the Directive establishing the fourth list of indicative occupational expo-sure limit values and to the Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/ EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work. The results of the Commission’s work in 2014–2016 were propagated in 12 issues of Principles and Methods of Assessing the Working Environment, in which was published: 25 documents of occupational exposure levels for chemicals, 39 methods for determining concentrations of chemicals in the working environment, 13 articles and annual reports on the activities of the Commission. The results of the Commission’s activities in 2014–2016 were presented in 8 publications on a national scale, 3 publications of international range and 10 presentations in the national conferences.
7
Content available Polska Fundacja Technik Bezwykopowych w 2015 r.
PL
Zarząd Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (Polish Foundation for Trenchless Technologies – PFTT) przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji w 2015 r. Posiedzenie rady Fundacji odbyło się 15 marca 2016 r. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.
PL
Międzyresortowa Komisja do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2014 r. spotykała się 3 razy. Na posiedzeniach rozpatrywano: 11 dokumentacji wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, uzasadnienia propozycji nowelizacji wartości NDN dla pól elektromagnetycznych w kontekście wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE oraz stanowisko Grupy Ekspertów ds. Hałasu w sprawie wyników badań i procedury pomiarowej w zakresie hałasu niskoczęstotliwościowego i ultradźwiękowego. Międzyresortowa Komisja przyjęła i przedłożyła ministrowi właściwemu do spraw pracy 3 wnioski w następującym zakresie: – wprowadzenia do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia 6 nowych następujących substancji: eter tert- -butylowo-etylowy, metotreksat, butano-2,3- -dion, propano-1,3-sulton, cyklofosfamid, 2- -nitropropan – wprowadzenia zmian w wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia dla 4 substancji chemicznych: akrylamidu, chloro( fenylo)metanu, hydrazyny, 2-metylopentano- 2,4-diolu – dodania do wykazu wartości NDS w załączniku nr 1 w części A. kolumny „Uwagi” oraz zapisu „skóra” dotyczącego uwzględnienia informacji o tym, że niektóre substancje mogą być w znacznym stopniu wchłaniane przez skórę. Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN przyjęła dokumentację dla pól i promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości z zakresu 0 Hz ÷ 300 GHz w kontekście wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi), (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) i uchylająca dyrektywę 2004/40/WE (Dz. Urz. UE L 179 z dnia 29.06.2013, 1-21) oraz przekazała ją do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w celu podjęcia dalszych prac legislacyjnych. Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN na podstawie wyników badań epidemiologicznych przyjęła stanowisko, że hałas ultradźwiękowy jest bardziej szkodliwy niż hałas niskoczęstotli-wościowy, nie ma więc potrzeby ustalenia odrębnych wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń dla hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego. Komisja przyjęła także procedurę pomiarową dotyczącą hałasu ultradźwiękowego, uwzględniającą niepewność pomiarów oraz czynników wpływających na wynik pomiaru. W 2014 r. ukazały się 4 zeszyty kwartalnika Komisji „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”. W zeszytach opublikowano 14 metod oznaczania stężeń substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy, 9 dokumentacji dopuszczalnych wartości NDS oraz 2 artykuły problemowe. Przygotowano także materiały do IX wydania wydawnictwa Komisji „Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne”. W 2015 r. są planowane 3 posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, na których będą dyskutowane i ustalane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla około 10 substancji. W Komisji oraz zespołach Komisji będą kontynuowane prace nad dostosowaniem polskiego wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych do projektu dyrektywy ustalającej 4. Wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego, a także prace nad propozycjami wartości wiążących oraz pracami prowadzonymi w SCOEL.
EN
In 2014, the Commission met at three sessions, in which 11 documentations for recommended exposure limits of chemical substances were discussed. Moreover, the Commission discussed: – justification for proposing amendments to the MAI (NDN) for electromagnetic fields in the context of the implementation of the Directive of the European Parliament and of the Council 2013/35/EC and – the position of the Group of Experts on Noise on the results of tests and procedures for measuring low-frequency and ultrasound noise. The Commission suggested to the Minister of Labour and Social Policy the following changes in the list of MAC values: – adding six new chemical substances to the list of MAC values: tert-butyl ether, propano- 1,3-sultone (Carc. 1B), methotrexate (inhalable fraction), diacetyle, cyclophosphamide (Carc. 1A), 2-nitropropane (Carc. 1B) – changing MAC values for 4 chemicals: acrylamide (Carc. 1B), chlorophenylmethane, hydrazine (Carc. 1B), 2-methyl-2,4- -pentanediol – adding to the list of MAC in Annex 1 of Part A a "Comments" column and writing "skin" to include information that some substances may be extensively absorbed by the skin. The Commission has adopted documentation for electromagnetic fields with a frequency range from 0 Hz to 300 GHz in the context of the implementation of the Directive of the European Parliament and of the Council 2013/35/EC on the minimum requirements for the protection of health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (XXth individual Directive within the meaning of art. 16 paragraph. 1 of Council Directive 89/391/EEC) and repealing Directive 2004/40/EC (OJ. office. EU L 179 of 29.06.2013, 1-21) and has submitted it to the Ministry of Labour and Social Policy in order to further legislative work. According to the Commission, ultrasonic noise is more harmful than lowfrequency noise, so there is no need to set separate values of maximum intensity for low-frequency noise and infrasounds. The Commission also adopted a procedure for measuring ultrasonic noise, taking into account measurement uncertainty and factors that affect the result. Four issues of the "Principles and Methods of Assessing the Working Environment " were published in 2014. The following were published: 14 methods of determining chemical concentrations in the working environment, 9 documentation of occupational exposure limit and two articles. In addition, the Commission’s experts prepared materials for the 9th edition of the Commission's "Harmful factors in the working environment - limit values". Three sessions of the Commission are planned for 2015. MAC values for 10 chemicals substances will be discussed at those meetings. The Commission and the Group of Experts will continue working on adapting the Polish list of occupational exposure limit values to the draft Directive setting the fourth list of indicative occupational exposure limit values, on proposals for binding values and on work being done at SCOEL.
PL
Zarząd Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (PFTT) przedstawił sprawozdanie z działalności instytucji w 2014 r. Fundacja realizowała cele statutowe, do których należą: rozwój oraz wspieranie badań na temat technik bezwykopowych, rozpowszechnianie informacji o bezwykopowych technikach układania i odnawiania instalacji dla wody, ścieków, gazu, elektryczności, telekomunikacji i c.o., informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających ze stosowania technik bezwykopowych.
EN
The Board of Directors of the Polish Foundation for Trenchless Technology [PFTT] published a report for the Foundation's operations in 2014. The Foundation had carried out its registered goals including: developing and promoting research in the field of trenchless techniques, disseminating information about trenchless techniques of laying and renovating utility systems for water supply, sewage, gas, electricity, telecommunications etc. and informing the public about the benefits from the use of trenchless techniques.
PL
W ramach II etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" w latach 2011-2013 odbyło się 9 posiedzeń Komisji, na których rozpatrywano: -31 dokumentacji wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego -wprowadzenie definicji frakcji aerozoli do rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy, co było związane ze zmianami zapisów w części A i B wykazu dla 39 substancji chemicznych oraz 19 czynników pyłowych -dostosowanie polskich wartości normatywnych w zakresie czynników chemicznych do wartości określonych w dyrektywie Komisji 2009/161/WE dla: fenolu, l-metylo-2-pirolidonu, kwasu siarkowego oraz siarkowodoru -sprawozdanie z kontroli warunków pracy pracowników zatrudnionych w narażeniu na kwas siarkowy(VI) przeprowadzonych od stycznia do czerw7ca 2011 r. - metody oznaczania stężeń frakcji torakalnej kwasu siarkowego(VI) w powietrzu na stanowiskach pracy -wnioski zgłoszone do Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN przez przedstawicieli polskiego przemysłu w sprawie wprowadzenia do projektu rozporządzenia dodatkowej wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla frakcji torakalnej kwasu siarkowego(VI) na poziomie 0,05 mg/m3 -interpretację wyników pomiarów szkodliwych czynników chemicznych i fizycznych na stanowiskach pracy -skutki zdrowotne narażenia na krzemionkę w Polsce, strategię pobierania pyłów krystalicznej krzemionki na stanowiskach pracy, metody oznaczania stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej oraz dobór sprzętu dróg oddechowych do zagrożeń w postaci pyłów zawierających wolną krystaliczną krzemionkę -propozycje wartości dopuszczalnego stężenia (NDS) dla krzemionki krystalicznej: kwarcu [14808-60-7], krystobalitu [14464- 46-1] - frakcji respirabilnej na poziomie 0,05 i 0,1 mg/m3 -wniosek Komisji Bezpieczeiistwa Pracy w Górnictwie o wyłączenie gazów występujących w podziemnych wyrobiskach górniczych: tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku siarki oraz siarkowodoru z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej -uwagi dotyczące propozycji SCOEL wartości wskaźnikowych dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (OEL STEL) dla ditlenku azotu (NO2) -weryfikację obowiązujących wartości NDS i NDSP dla: acetaldehydu, bezwod-nika octewego oraz chloro(fenylo)me- tanu - 2 wnioski o wyprowadzenie zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wybronionych młodocianym i w7arunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac oraz zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w7 części C „Mikroklimat", pkt 2. „Mikroklimat zimny" -pozostawienie wartości NDS dla frakcji wdychalnej ołowiu [7439-92-1] i jego związków nieorganicznych, z wyjątkiem arsenianu(V) ołow'iu(Ił) oraz chromia- nu(Vl) ołow’iu(II), (w7 przeliczeniu na Pb) na poziomie 0,05 mg/m3 oraz ustalenie w7artości dopuszczalnego stężenia w' ma¬ teriale biologicznym (DSB) dla ołowiu we krw7i na poziomie 300 (ig/l. Międzyresortowa Komisja przyjęła 10wniosków do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw pracy w sprawie zmiany wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynniów szkodliwych dla zdrowia w środowisku w następującym zakresie: -wprowradzenia do załącznika nr 1 w części A i B wykazu zmian definicji frakcji: w'dychałnej, torakalnej oraz respirabilnej -w'prowradzenia do załącznika nr 1 w części A wykazu zmian zapisów' dla 39 substancji chemicznych oraz dla 19 czynników pyłowych w kontekście definicji frakcji aerozoli -wprowadzenia do załącznika nr 1 w części A wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla 9 nowych chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia -wprowadzenia do załącznika nr 1 w części A oraz B wykazu zmian wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla 22 chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia -wprowadzenia zmian do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 16.12. 2011 r. w7 części C „Mikroklimat", pkt 2. „Mikroklimat zimny" -Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN nie ma merytorycznych podstaw do ustalania odrębnych w7artości NDS/ NDSCh dla gazów występujących w podziemnych wyrobiskach górniczych: ditlenku węgla, tlenku w7ęgla, tlenku azotu, ditlenku siarki oraz siarkowodoru -przeanalizowania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wybronionych młodocianym i warunków' ich zatrudniania przy niektórych z tych prac pod kątem zmian dotyczących mikroklimatu zimnego oraz innych czynników'. W latach 2011-2013 opracowano i wydano 12 (67- 78) numerów kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. Wyniki działalności Komisji w latach 2011-2013 przedstawiono w: 14 publikacjach o zasięgu krajowym, 1 publikacji o zasięgu międzynarodowym i na 6 konferencjach krajowych oraz na stronie internetowej Biura do spraw Substancji Chemicznych w Biuletynie Chemia. Zdrowie, Środowisko [dostępny na stronie internetowej grudzień 2013 r.; http://www.chemikalia.gov. pl/ biuletyn biura.php]. W 2013 r. zorganizowano trzy posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN oraz posiedzenie Grupy Ekspertów' ds. Mikroklimatu. Podczas obrad 72., 73. i 74. posiedzenia Komisji rozpatrywano 9 monograficznych dokumentacji substancji chemicznych proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawo¬dowego. Ponadto Komisja w 2013 r. obradowała nad: -wynikami badań środowiskowych przeprowadzonych w 2011 i w 2012 r. dla substancji chemicznych, które wpisano do planu pracy Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w 2013 r. -zmianami w w'ykazie w7artości dopuszczalnego stężenia dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej -zmianą wartości zalecanej dopuszczalnego stężenia dla ołowiu we krwi (DSB) oraz wartości obowiązującej ujętej w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych -wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wr środowisku pracy w części C. „Mikroklimat", pkt 2. „Mikroklimat zimny". Międzyresortowa Komisja przyjęła 2 wnioski do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw pracy w sprawie zmiany wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w7 następującym zakresie: -wprowadzenia do załącznika nr 1 w części A wykazu 3 nowych substancji chemicznych: difenyloaminy (frakcja wdychalna), 4-chloro-3-metyłofenolu (frakcja wdychalna) oraz kwasu nadoctowego -zmiany w części A wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń 3 substancji chemicznych: bezwodnika octowego, ftalanu dimetylu (frakcja wdychalna), N-metyloaniliny oraz w części B „Pyły" dla krzemionki krystalicznej -wprowadzenia zmian do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 16.12.2011 r. w części C „Mikroklimat", pkt 2. „Mikroklimat zimny". W ramach ustaleń międzyresortowych projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników' szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (projekt z dnia 18.06.2013 r.) Sekretariat Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN przygotował opinie do uwag zgłoszonych przez: Ministerstwo Gospo-darki, Głównego Inspektora Pracy, Ministerstwo Spraw' Zagranicznych, Główny Instytut Górnictwa oraz Ministerstwo Środowiska. W 2013 r. wydano 4 zeszyty kwartalnika Komisji Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy.
EN
In the second phase of the National Programme "Safety and working conditions improvement", 9 meetings of the Commission took place, during which the following items were discussed: -31 documentations for recommended exposure limits of chemical substances prepared by the Expert Group for Chemical Agents -introduction of a definition of aerosol fraction (inhalable, respirable and thoraic) to the regulation for MACs and MAIs, which was associated with changes in Parts A and B of the regulation for 39 chemicals and 19 dusts -adaptation of the national regulation to Directive 2009/161/EC especially for 4 substances: phenol, l-methyl-2-piroli-dyne, sulphuric acid and hydrogen sulphide -the report on the working conditions of employees exposed to sulfuric acid(VI) carried out by the State Sanitary Inspection between January and June 2011 -methods for determining thoracic fraction of sulfuric acid(VI) in the working environment -requests submitted to the Interdepartmental Commission for MACs and MAIs by representatives of the Polish industry regarding introducing an additional value for the thoracic fraction of sulfuric acid(VI) of 0.05 mg/m3 in the draft Regulation of the Minister of Labour and Social Policy -interpretation of the results of measure-ments of harmful chemical and physical agents in the working environment -Hhealth effects of exposure to silica in Poland, a strategy of sampling crystalline silica dust in the workplace, methods for determining the concentration of respirable crystalline silica and selecting equipment for respiratory hazards in the form of dust containing free crystalline silica -proposals of the maximum admissible concentration (MAC) for crystalline silica: quartz [14808-60-7], cristobalite [14464-46-1] - respirable fraction of 0.05 mg/m3 and 0.1 mg/m3 -the proposal of the Commission for Occupational Safety in Mining operating at the State Mining Authority for an exemption of gases present in underground mining: carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide and hydrogen sulfide from the regulation on maximum admissible concentrations and intensities of agents harmful to health in the working environment -comments on the proposal of an indicative occupational exposure limit (OEL and STEL) for nitrogen dioxide (N02) by SCOEL reported by KGHM Polish Cop¬per SA and the Association of Employers of Polish Copper and passed to SCOEL by the Contact Point -verification of the value of MAC(TWA) and ceiling STEL(C) for the following substances: acetaldehyde, acetic anhydride and chloro(phenyl)methane as, ac-cording to the rules adopted by the Intedepartmental Commission for MACs and MAIs, they cannot occur together -two conclusions of the Group of Experts on Microclimate: the introduction of amendments to the Regulation of the Council of Ministers of 24 August 2004 on the list of jobs forbidden for young people and the conditions of their employment at some of these jobs (journal of Laws of 2004 No 200, pos. 2047 , d. Laws of 2005, No. 136, item. 1145, d. Laws of 2006, No. 107, item. 724) and changes in Annex 2 to the Regulation the Minister of Labour and Social Policy in part C. Microclimate, point No. 2 Cold microclimate -leaving the MAC values for the inhalable fraction of lead [7439-92-1] and inorganic compounds, with the exception of arsenate (V) lead (II) and chromate (VI) lead (II) (Pb) at the level of 0.05 mg/m3 and the determination of the DSB for lead in the blood of 300 m/L. The Commission proposed to the Minister of Labour and Social Policy the following changes in the list of MAC and MAI values: -introduction in Annex 1 in parts A and B of a list of definitions of inhalable, respir- able and thoracic fraction -introduction in Annex No. 1 in Part A of a list of changes for 39 chemicals and 19 dusts in the context of the definition of aerosols fraction -introduction in Annex 1 in Part A of a list of occupational exposure limit values of 9 new chemical agents harmful to health -introduction in Annex 1 in Part A and B of a list of changes in maximum admissible concentrations for 22 chemicals -introduction in Annex 2 in Part C of changes for cold microclimate -interdepartmental Commission for MACs and MAIs does not have the evidence base to determine the distinct values of MAC(TWA)/STEL for gases present in underground mining: carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide and hydrogen sulfide -the need to analyse the regulation of the Council of Ministers on the list of jobs forbidden for young people and the conditions of their employment at some of these jobs in terms of changes in the cold microclimate and other factors. In 2011-2013, 12 issues (67-78) of Commission's quarterly "Principles and Methods of Assessing the Working Environment". The results of the Commission's activities were presented in 14 publications at the national level and 1 international publication, at 6 national conferences and on the website of the Bureau of Chemical Bulletin "Chemistry, Health, Environ-ment", available on online (December 2013) at http://www.chemikalia.gov.pl/biuletyn_biura. php. In 2013, the Commission met at three sessions, in which 9 documentations for recommended exposure limits of chemical substances were discussed. Moreover, the Commission discussed: -the results of environmental research conducted by the State Sanitary Inspection (in 2011 and 2012) for the chemicals that the Interdepartmental Commission was to discuss in 2013 -the introduction to Annex 1 of Part B changes in the admissible concentration of respirable crystalline silica -the change in the recommended value for lead in blood (DSB) and the value for lead in blood in the Regulation of the Minister of Health of 30 December 2004 -the changes in Annex 2 of the Regulation the Minister of Labour and Social Policy on maximum admissible concentrations and intensities of agents harmful to health in the working environment in Part C. Microclimate, point No. 2 Cold microclimate. The Commission proposed to the Minister of Labour and Social Policy the following changes in the list of MAC and MAI values: -adding three new chemical substances to the list of MAC values: diphenylamine (inhalable fraction), 4-chloro-3-methyl- phenol (inhalable fraction), peracetic acid -changing MAC values for three chemicals: acetic anhydride, dimethyl phthalate (inhalable fraction), N-methylaniline and respirable silica -changing in Annex 2, Part C. Microcli¬mate, point No. 2 Cold microclimate. Within the framework of interdepartmental consultations of the draft regulation on maximum admissible concentrations and intensities of agents harmful to health in the working envi-ronment (draft of 18 June 2013), the Secretariat of the Commission prepared opinions on the comments made by the Ministry of Economy, Chief Labour Inspector , Ministry of Foreign Affairs, Central Mining Institute and Ministry of Environment. Four issues of the "Principles and Methods of Assessing the Working Environment" were published in 2013; they included 16 documentations for recommended exposure limits for chemicals, 16 methods for assessing the concentration of chemicals in the working environment, report on the activities of the Interdepartmental Commission for MAC and MAI in 2012, 4 original articles and indexes of published articles, monographic documentations and methods for determining concentrations of chemical substances in the air.
PL
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym została znowelizowana przez art. 214 ustawy o odpadach. Do ustawy o ZSEE wprowadzono 36 zmian.
PL
Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2012 r. spotykała się trzy razy – 23 lutego, 29 października oraz 20 grudnia. Podczas obrad 69., 70. i 71. posiedzenia Komisji analizowano 13 monograficznych dokumentacji substancji chemicznych przygotowanych przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych i podejmowano decyzje dotyczące zaproponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego (NDS, NDSCh i NDSP). Ponadto przedmiotem obrad Komisji były następujące zagadnienia: – wyniki badań środowiskowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną (w 2010 i w 2011 r.) dla substancji chemicznych, które znalazły się w planie pracy Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w 2012 r. – uwagi dotyczące propozycji SCOEL wartości wskaźnikowych dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (OEL i STEL) dla di tlenku azotu (NO2) zgłoszone przez KGHM Polska Miedź S.A. i Związek Pracodawców Polska Miedź przekazane do SCOEL przez Punkt Kontaktowy (załącznik – zmiany w wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia (część A i B) w związku z wprowadzeniem definicji frakcji aerozoli – weryfikacja obowiązujących wartości NDS i NDSP dla: acetaldehydu, bezwodnika octowego oraz chloro(fenylo)metanu, gdyż zgodnie z zasadami przyjętymi przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN, obie te wartości nie mogą razem występować – wprowadzenie zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (DzU 2004 r., nr 200, poz. 2047; zm. DzU 2005 r., nr 136, poz. 1145; zm. DzU 2006 r., nr 107, poz. 724) na wniosek Grupy Ekspertów ds. Mikroklimatu w związku z zastąpieniem w zakresie oceny mikroklimatu zimnego wskaźnika WCI (siła chłodząca powietrza) wskaźnikiem tWC (temperatura chłodzenia powietrzem) wyrażanym w stopniach Celsjusza (oC) i opisującym efekt chłodzenia skóry przez przepływające powietrze. Międzyresortowa Komisja przyjęła cztery wnioski do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw pracy w sprawie zmiany wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zm.) w następującym zakresie: – wprowadzenia do załącznika nr 1 w części A wykazu 2 nowych substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia – zmiany w części A wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla 10 substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia. Dla 1,2-epoksypropanu pozostawiono wartość NDS na poziomie 9 mg/m3 bez ustalania wartości NDSCh i NDSP do czasu otrzymania stanowiska SCOEL dotyczącego uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych do wartości OEL na poziomie 2,41 mg/m3 (1 ppm) – weryfikacji obowiązujących wartości NDS i NDSP dla 3 substancji chemicznych: acetaldehydu, bezwodnika octowego, cholro(fenylo)metanu – wprowadzenia do załącznika nr 1 w części A wykazu zmian dla 39 substancji chemicznych dotyczących pyłów, dymów oraz aerozoli w kontekście definicji frakcji aerozoli – wprowadzenia do załącznika nr 1 w części B wykazu zmian dla 19 pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w kontekście definicji frakcji aerozoli. Na podstawie wniosków Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN przedłożonych ministrowi właściwemu ds. pracy w latach 2011-2012, a także zmian wprowadzonych kolejnymi rozporządzeniami ministra pracy i polityki społecznej (DzU 2005 r., nr 212, poz. 1769; DzU 2007 r., nr 161, poz. 1142; DzU 2009 r., nr 105, poz. 873; DzU 2010 r., nr 141, poz. 950; DzU 2011 r., nr 274, poz. 1621) rozpoczęto prace nad tekstem jednolitym rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Ponadto przygotowano materiały do VIII zmienionego wydania publikacji Komisji „Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne”. W kwartalniku Międzyresortowej Komisji – Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy – w 2012 r. opublikowano 15 monograficznych dokumentacji, 14 metod oznaczania stężeń w powietrzu środowiska pracy niebezpiecznych substancji chemicznych oraz 5 artykułów problemowych dotyczących: aparatury i metod pomiaru hałasu ultradźwiękowego, profilaktyki narażenia na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy, metody badania wpływu nanocząsteczek na dynamiczne napięcie powierzchniowe modelowego surfaktantu płucnego w układzie pulsującego pęcherzyka, metody oceny kategorii maszyn ze względu na emisję nielaserowego promieniowania optycznego oraz zintegrowanych strategii badań toksyczności produktów nanotechnologii.
EN
In 2012, the Commission met at three sessions, in which 13 documentations for recommended exposure limits of chemical substances were discussed. Moreover, the Commission discussed: − information on the results of environmental measurements conducted by the State Sanitary Inspection (in 2010 and 2011) for the chemicals that were in the plan of work of the Interdepartmental Commission in 2012 − comments on the SCOEL proposal of occupational exposure limits (OEL and STEL) for nitrogen dioxide (NO2) reported by KGHM Polish Copper SA and the Association of Employers of Poland Copper SCOEL transferred to the Contact Point − changes in the list of maximum admissible concentrations for chemicals and dusts (part A and B) in connection with the definition of the fraction of aerosols − verification of the MAC and STEL-ceiling value for acetaldehyde, acetic anhydride and chloro(phenyl)methane, because according to the rules adopted by the Commission, both of these values cannot be together − changes proposed by the Group of Experts on Microclimate in the regulation of Council of Ministers of 24 August 2004 on the list of work prohibited for young persons and their conditions of employment in some of types of work (Dziennik Ustaw 2004, No. 200 item. 2047, as amended in Dziennik Ustaw 2005, No. 136, item 1145, as amended in Dziennik Ustaw 2006, No. 107, item 724) in connection with replacing the WCI index for cold microclimate (air cooling power) with the TWC indicator (temperature of air cooling ) expressed in degrees Centigrade (°C) and describing the effect of skin cooling air flow. The Commission suggested to the Minister of Labour and Social Policy the following changes in the list of MAC values: – adding two new chemical substances to the list of MAC values: 3,4-dichloramine, phosphoryl trichoride – changing MAC values for 10 chemicals: aniline, 1,1-dichloroethene, acetic acid, hydrogen peroxide, ethyl acetate, pyridine, mineral oil high refined (inhalable fraction), calcium oxide (respirable and inhalable fraction), nitroglycerin, calcium hydroxide (respirable and inhalable fraction). For 1,2-epoxypropane MAC value 9 mg/m3 was allowed until a position of SCOEL on comments made during the public consultation of OEL value 2.41 mg/m3 (1 ppm) by Contact Points will be known. − verifying the MAC and STEL-ceiling value for 3 chemicals: acetaldehyde, acetic anhydride, cholro (phenyl) methane − introducing in Appendix 1 in Part A of the list, changes for the 39 chemicals in the context of the definition of the fraction of aerosols − introducing in Appendix 1 in Part B of the list, changes for the 19 dusts in the context of the definition of the fraction of aerosols. Under proposals of the Interdepartmental Commission for MACs and MAIs submitted to the Minister of Labour and Social Policy in 2011-2012 and subsequent regulations amended by the Minister (Dziennik Ustaw, 2005, No. 212, item 1769, Dziennik Ustaw, 2007, No. 161, item 1142; DziennikUstaw, 2009, No. 105, item 873, Dziennik Ustaw, 2010, No. 141, item 950; Dziennik Ustaw, 2011, No. 274, item 1621) began work on the text of a single regulation the Minister of Labour and Social Policy on the maximum admissible concentrations and intensities of harmful agents in the working environment. In addition, materials to the 8th edition of the Commission's brochure "Harmful agents in the workplace - the limit values" are prepared. Four issues of the “Principles and Methods of Assessing the Working Environment” were published in 2012. Issue 1(71) contained 13 methods for assessing the working environment, 2 documentations and an article on assessing the impact of nanoparticles on the surface activity of the pulmonary surfactant. Issues 2(72) contained 5 documentations for recommended exposure limits and an article on preventing exposure to ultrasonic noise. Issues 3(73) contained 5 documentations along with analytical procedures, recommendations with respect to pre-employment and periodic medical examinations and contraindications to exposure. Issues 4(74) contained 3 documentations, a method of measuring respirable fraction of crystalline silica and 3 articles: equipment and methods to measure ultrasonic noise, method of evaluating machines emitting nonlaser optical radiation and integrated testing strategy for toxicity testing of nanotechnology products. Three sessions of the Commission are planned for 2013. MAC values for 15 chemical substances will be discussed at those meetings.
PL
Kolejna, 36. edycja Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii odbyła się 11–15 marca 2013 r. w Kudowie-Zdroju w Kotlinie Kłodzkiej. Wzięło w niej udział 160 osób – przedstawicieli nauki, firm projektowych oraz wykonawczych z dziedziny geotechniki w budownictwie i górnictwie z kraju i zagranicy.
16
Content available XI Międzynarodowe Targi Geologia Geo-Eko-Tech 2013
PL
8 i 9 maja w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym (PIG–PIB) w Warszawie odbyły się jedyne w kraju targi poświęcone praktycznemu zastosowaniu wiedzy geologicznej w gospodarce i ochronie środowiska.
EN
On May 8th and 9th, Poland’s only trade show on practical application of geological expertise in the economy and environmental protection was held at the Polish Geological Institute - National Research Institute (PIG-PIB) in Warsaw.
PL
26–28 czerwca 2013 r. w Białymstoku odbyła się III Problemowa Konferencja Geotechniki Współpraca budowli z podłożem gruntowym. Tematyka tegorocznego spotkania dotyczyła głównie modelowania budowli i podłoża oraz interakcji budowli i podłoża gruntowego, badań i doboru parametrów geotechnicznych do modelowania, problemów fundamentowania płytkiego i głębokiego oraz zagadnień budownictwa komunikacyjnego i specjalnego.
EN
The main subjects of interest of the 2013 meeting included modeling the structure and base, and the interaction between the structure and the base, analysis and selection of geotechnical parameters for modeling, the issue of shallow and deep foundation work, and the problems of transport and specialized constructions.
PL
5 i 6 czerwca 2013 r. Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował seminarium Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów, które odbyło się w Rosnówku koło Poznania. Honorowym przewodniczącym konferencji był prof. dr hab. inż. Witold Wołowicki.
EN
On 5thand 6th June 2013, the Institute of Civil Engineering of the Poznan University of technology, together with the Division of Wielkopolska of the Polish Society of Bridge Engineers, held a seminar on “Contemporary methods of bridge construction, reinforcement and reconstruction” in Rosnówko near Poznań.
19
Content available Trwałość obiektów mostowych
PL
Seminaria Wrocławskie Dni Mostowe (WDM) odbywają się na przełomie listopada i grudnia od 2005 r. Tematyka WDM nawiązuje do aktualnych zagadnień polskiego mostownictwa i w zamierzeniu organizatorów poszczególne tomy materiałów seminaryjnych stanowią podsumowanie ważnych etapów rozwoju tego obszaru inżynierii w Polsce. Tematyka ostatnich WDM dotyczyła trwałości obiektów mostowych.
20
Content available Targi WOD-KAN 2013 – bilans
PL
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2013 dobiegły końca. Przez trzy dni, od 7 do 9 maja, Bydgoszcz po raz kolejny stała się miejscem spotkania całej branży.
EN
International Trade Fair for Machinery and Equipment for Water Supply and Sewage Systems WOD-KAN 2013 are over. For three days from 7-9 May, Bydgoszcz once again became the meeting point of the entire industry.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.