Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estimator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej. Ponieważ uzyskane wyniki nie podlegają rozkładowi normalnemu, wyznaczono wartości pięciu różnych estymatorów menzurandu. Otrzymane rezultaty wykazały, że w rozważanym przypadku najlepszy estymator menzurandu otrzymujemy z metody bootstrap, ponieważ charakteryzuje się on najmniejszym odchyleniem standardowym.
EN
The article presents results of the skin temperature measurement during an endurance test. The resulting observations are not normally distributed, for this reason the values of five different measurand estimators were determined. The obtained results showed that in the considered case the best measurand estimator is the bootstrap method obtained, because it has the smallest standard deviation.
2
Content available remote Robust estimation and its application to a classification problem
EN
In the article a classification problem with two normally distributed classes is considered. The problem is solved using empirical discriminant functions for a Gaussian classifier and estimators for unknown parameters of the multivariate normal distribution. The following estimators will be considered: the maximum likelihood estimator (MLE), the Kulawik-Zontek estimator (KZE) and the minimum covariance determinant estimator (MCDE). Classifiers based on MLE and KZE will be compared in case of an empirical example (small sample). For large sample classifiers based on MLE, KZE and MCDE will be used.
PL
W artykule omówiono problem klasyfikacji dla dwóch klas w przypadku przyjęcia założenia, że rozkłady cech w klasach są wielowymiarowymi rozkładami normalnymi. Problem rozwiązano za pomocą empirycznego klasyfikatora gaussowskiego i wybranych estymatorów nieznanych parametrów wielowymiarowego rozkładu normalnego. Uwzględnione zostały następujące estymatory: MLE, KZE (Kulawik-Zontek estimator) i MCDE (the minimum covariance determinant estimator). Klasyfikatory oparte o MLE i KZE zostały porównane w przypadku przykładu empirycznego (mała próba). W przypadku dużych prób porównane zostały klasyfikatory oparte o trzy wspomniane estymatory.
PL
Przedstawiono sposób wyznaczania estymatorów wartości i niepewności menzurandu niekonwencjonalną metodą maksymalizacji wielomianu stochastycznego (PMM) dla próbki danych pomiarowych pobranych z populacji modelowanej zmienną losową o rozkładzie niesymetrycznym. W metodzie PMM stosuje się statystykę wyższego rzędu i opis z użyciem momentów lub kumulantów. Wyznaczono wyrażenia analityczne dla estymatorów wartości i niepewności standardowej typu A menzurandu za pomocą wielomianu stopnia r = 2. Niepewność standardowa wartości menzurandu otrzymana metodą PPM zależy od skośności i kurtozy rozkładu. Jest ona mniejsza od średniej arytmetycznej wyznaczanej wg przewodnika GUM i bliższa wartości teoretycznej dla rozkładu populacji danych. Jeśli rozkład ten jest nieznany, to estymatory momentów i kumulantów wyznacza się z danych pomiarowych próbki. Sprawdzono skuteczność metody PMM dla kilku podstawowych rozkładów.
EN
The non-standard method for evaluating estimators of the value and uncertainty type A for measurement data sampled from asymmetrical distributed with a priori partial description (unknown PDF) is presented. This method of statistical estimation is based on the mathematical apparatus of stochastic polynomials maximization and uses the higher-order statistics (moment & cumulant description) of random variables. The analytical expressions for finding estimates and analyze their accuracy to the degree of the polynomial r = 2 are obtained. It is shown that the uncertainty of estimates received for polynomial is generally less than the uncertainty of estimates obtained based on the mean (arithmetic average) according international guide GUM. Reducing the uncertainty of measurement depends on the skewness and kurtosis. On the basis of the Monte Carlo method carried out statistical modelling. Their results confirm the effectiveness of the proposed approach.
PL
W niniejszym artykule dokonano eksperymentalnej i numerycznej analizy emisji tlenków azotu zawartych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym. Następnie na podstawie otrzymanych danych pomiarowych sformułowano i rozwiązano problem identyfikacji emisji tlenków azotu zawartych w spalinach. Otrzymane wyniki estymacji emisji tlenków azotu zweryfikowano podczas testów badawczych na badanym obiekcie. Opisano obiekt badań oraz wykorzystany nieliniowy model statyczny emisji tlenków azotu dla układu bez i z recyrkulacją spalin. W artykule wykazano, że zastosowanie odpowiednio przygotowanego modelu matematycznego, pozwala na estymację emisji tlenków azotu zawartych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym pojazdu off-road.
EN
This article shows the experimental and numerical analysis of emissions of nitrogen oxides contained in the exhaust gas of compression ignition engine. There was formulated and solved the problem how to identify the nitrogen oxides’ emissions in the exhaust gases, based on the measurement data. The results of nitrogen oxides emissions’ estimation were verified during research on the test object. There were also described the object of study and a non-linear static model of nitrogen oxides’ emission for two systems - with and without exhaust gas recirculation. The article shows that the use of a properly prepared mathematical model allows to estimate emissions of nitrogen oxides contained in the exhaust gas of diesel engines in off-road vehicle.
PL
Dla próbek o różnej liczności z populacji o rozkładzie jednostajnym zbadano metodą symulacji Monte Carlo właściwości statystyczne środka rozstępu próbki jako estymatora wartości mierzonej. Ma on mniejsze odchylenie standardowe niż średnia arytmetyczna zalecana przez Przewodnik GUM. Obliczono dla takich próbek rozkład podobny do rozkładu Studenta i niepewność rozszerzoną. Stwierdzono też, że dla populacji generalnej o rozkładzie płasko-normalnym (splot rozkładu jednostajnego i normalnego) wraz ze wzrostem udziału rozkładu normalnego przewaga środka rozstępu szybko maleje.
EN
In this paper statistical properties of samples of varying number of observations, taken from a population of uniform distribution, have been examined by the Monte Carlo simulation. Their midrange has a smaller standard deviation than the mean value recommended by the Guide GUM (Fig. 1) as estimator of measurand. Calculated also is distribution similar as Student for Gauss, coverage factors and expanded uncertainty of such samples (Chapters 3 and 4). In Chapter 5 was found that for samples from the general population of flatten-gaussian distribution with increasing the level by the normal distribution the advantage of mid-range quickly decreases. Considerations are illustrated by figures. Final con-clusions are enclosed.
PL
W artykule przedstawiono adaptacyjny dobór współczynnika wzmocnienia filtru na podstawie bieżących pomiarów. Przeprowadzone badania symulacyjne zrealizowano dla zanieczyszczonej biochemicznie rzeki opisanej modelem matematycznym w postaci równań różniczkowych zwyczajnych. Zamieszczono rezultaty eksperymentów numerycznych uwzględniających różne wartości parametrów w algorytmie adaptacyjnym.
EN
This paper presents an adaptive adjust the gain of the filter coefficient based on current measurements. The study was carried out for the simulation of polluted rivers biochemically described mathematical model in the form of ordinary differential equations. Included the results of numerical experiments taking into account the different values of parameters in the algorithm adaptive.
EN
The influence of quantization on the cross-correlation function determination is discussed. Three types of quantization: deterministic, dither randomized, and randomized by inputting signals into a quantizer are considered. In each case, a relation for cross-correlation function bias is given.
PL
Celem artykułu jest analiza wpływu różnych rodzajów kwantowania na dokładność wyznaczania funkcji korelacji wzajemnej sygnałów. Rozważono trzy sposoby kwantowania: kwantowanie deterministyczne oraz randomizowane za pomocą sygnałów ditherowych i sygnałów wprowadzonych do kwantyzatorów. W każdym przypadku sformułowano zależności na obciążenie estymatorów funkcji.
8
Content available remote Ocena dokładności cyfrowej estymacji podstawowych parametrów sygnałów
PL
Artykuł dotyczy problematyki wyznaczania błędów estymatorów i oceny niepewności estymacji podstawowych parametrów sygnałów otrzymanych na podstawie danych spróbkowanych. Do podstawowych parametrów sygnałów zaliczamy wartość średnią, średniokwadratową skuteczną, międzyszczytową i funkcję gęstości prawdopodobieństwa.
EN
The paper focuses on errors of estimators and the measurement uncertainty of basic signals parameters set with sampled data. As basic signals parameters we regard mean, mean square, root mean square, peak-to-peak amplitude and probability density function.
9
Content available remote Przyrząd wirtualny do wyznaczania różnicy faz dwóch sygnałów napięciowych
PL
W artykule przedstawiono przyrząd wirtualny do wyznaczania wartości różnicy faz dwóch sygnałów napięciowych realizujący pomiar przy wykorzystaniu karty pomiarowej z jednym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Przyrząd posiada dwie możliwości pomiaru różnicy faz. Pierwsza z nich wykorzystuje aproksymację jednego z sygnałów, natomiast w drugiej wykorzystano zewnętrzny układ próbkująco-pamiętający. Zbudowany przyrząd umożliwia sprawdzenie działania algorytmu przy użyciu symulowanego sygnału wejściowego.
EN
The paper present the virtual instrument for evaluation the phase difference of two voltage signals that realize the measurement using of data acquisition card with one analog to digital converter. Built instrument has implemented two possibilities to phase difference measure. In the first method the approximation of one of the signals is used, however in the second method external sample-hold is used. Moreover, built virtual instrument gives possibility to check algorithm performance using simulated input signal.
PL
Celem artykułu jest analiza wpływu różnych rodzajów kwantowania na dokładność wyznaczania funkcji korelacji wzajemnej sygnałów. Rozważono dwa sposoby kwantowania: kwantowanie deterministyczne oraz randomizowane. Dokonano porównania wyników otrzymanych w obu przypadkach. Badania symulacyjne przeprowadzono z zastosowaniem programu ImeCorr opracowanego w środowisku LabWindows. Badano dokładność estymatorów funkcji korelacji wzajemnej otrzymanych z użyciem przetwornika 3-, 8- i 12-bitowego dla argumentu równego zero.
EN
The influence of quantization on the cross-correlation function determination of signals is discussed. The relations for cross-correlation function and its digital estimators are given. A method for evaluating the estimator accuracy is presented. Different types of quantization are considered. The formulas describing the quantization ways and related illustrations are presented. In Figures 1, 2 and 3 deterministic, randomized and pseudo-randomized quantization are shown, respectively. To obtain the simulation results, the program ImeCorr prepared in LabWindows was applied. The 3-, 8- and 12-bits quantizers were taken into account. The research results were compared. In Table 1 the values of the relative bias and the relative standard error are shown. It was observed that for 3-bits quantizers the bias had similar values. For the 8- and 12-bits converters the bias is smaller for the randomized and pseudo-randomized quantizing than for the deterministic one. The randomized and pseudo-randomized quantization is a source of the larger standard error than the deterministic quantization. The standard error is smaller for the pseudo-randomized quantization than for the randomized one.
EN
When observations are autocorrelated, standard formulae for the estimators of variance, s², and variance of the mean, s²(x), are no longer adequate. They should be replaced by suitably defined estimators, sa² and sa²(x), which are unbiased given that the autocorrelation function is known. The formula for sa² was given by Bayley and Hammersley in 1946, this work provides its simple derivation. The quantity named effective number of observations neff is thoroughly discussed. It replaces the real number of observations n when describing the relationship between the variance and variance of the mean, and can be used to express sa² and sa²(x) in a simple manner. The dispersion of both estimators depends on another effective number called the effective degrees of freedom veff. Most of the formulae discussed in this paper are scattered throughout the literature and not very well known, this work aims to promote their more widespread use. The presented algorithms represent a natural extension of the GUM formulation of type-A uncertainty for the case of autocorrelated observations.
12
Content available remote About the best measurand estimators of trapezoidal probability distributions
EN
As introduction, the basic estimators of the measurand obtained from data sample of few basic types of probability density distributions - PDF are given. For trapezoidal PDF of symmetrical straight sides, in the range of ratio of upper and bottom bases 1 to 0.35 is found by Monte-Carlo method that the mid-range has the smaller standard deviation (SD) than the mean value. The best for the whole family of the linear trapeze PDF are two-component (2C) estimators as the linear form of the mean and mid-range values of the sample. Their coefficients are found, properties discussed and formulas of SD are given. Some conclusions for curvilinear trapeze also are included. The simplified 2C-estimator of coefficients equal 0.5 is proposed. For the simulated data sample the trapeze PDF is chosen by the criterion ?2, three estimators and their SD are calculated and the best one is selected.
PL
Na wstępie przedstawiono podstawowe estymatory mezurandu dla próbek o kilku głównych rozkładach prawdopodobieństwa (PDF). Dla symetrycznych trapezowych PDF o liniowych oraz o krzywoliniowych bokach, za pomocą symulacji metodą Monte-Carlo określono odchylenia standardowe różnych estymatorów jedno- i dwu-składnikowych. Dla stosunku podstaw trapezu ? od 1 (prostokąt) do 0,35 najdokładniejszy jest środek rozstępu, a poniżej 0,35 wartość średnia. Dla trapezu liniowego zaproponowano nowy dwuskładnikowy estymator o jednakowych współczynnikach 0,5. Dla przykładu danych o trapezowym rozkładzie wg kryterium ?2 obliczono wartości i odchylenia standardowe trzech estymatorów i wybrano najefektywniejszy z nich.
PL
Układy FACTS (Flexible Ad Transmission System) są coraz szerzej stosowane jako elementy zwiększające możliwości sterowania, współczesnymi systemami elektroenergetycznymi. Istnienie tych układów powinno być uwzględnione w estymatorach stanu systemu elektroenergetycznego. Z reguły, w istniejących metodach estymacji stanu uwaga koncentrowana jest na układzie UPFC (Unified Power Flow Controller) ze względu na jego możliwości regulacyjnę oraz złożoność modelu. W pracy zawarty jest krytyczny przegląd metod estymacji stanu systemu elektroenergetycznego z uwzględnieniem pracujących w nim układów FACTS, w szczególności układu UPFC. Dla każdej z rozpatrywanych metod brane są, pod uwagę podstawy teoretyczne, model uwzględnianego układu FACTS, właściwości oraz opis jej testowania. Na zakończenie pracy podane jest podsumowanie analiz rozpatrywanych metod.
EN
FACTS devices are used increasingly in power systems as elements increasing the possibility of systems control. Existence of these devices should be considered in power system state estimation. As a rule, in the existing state estimation methods, attention is paid to the UPFC device due to its control possibilities and complexity of its model. The paper presents a critical review of methods for state estimation of power systems with FACTS devices, in particular with the UPFC device. For each method, theoretical background, a model of the considered FACTS device, features and carried out tests are considered. At the end, a summing up of the presented analyses is given.
EN
This paper proposes a blind algorithm to jointly estimate the direction-of-arrivals (DOAs) and timings (time-delays) in asynchronous DS/CDMA multiuser communication system. Making use of the space-time characteristics of an antenna-array DS/CDMA model, it is shown that the multiple signal classification (MUSIC) algorithm and the estimation of signal parameters via rotational invariance (ESPRIT) technique that are widely used in array signal processing, can be applied to extract the direction-of-arrival (DOA) and timing information. Multiuser timing estimation is based on a MUSIC-like algorithm while ESPRIT is applied to estimate the DOA for each user. More specifically, the proposed algorithm is computationally efficient since it reduces the multiuser parameters' estimation problem to a set of single-user's parameter estimation problems. It requires only two eigendecomposition (EVD) and several (depending on the number of subscribers) one-dimensional searches. Computer simulations under different scenarios not only show the accuracy but also demonstrate that the proposed ESPRIT-MUSIC based DOA-timing estimator is near-far resistant.
15
Content available remote Uwagi o metodzie Boston Consulting Group (BCG)
PL
W artykule zaproponowano sposób wyznaczania estymatorów współrzędnych środków kół i ich promieni w metodzie BCG, uwzględniający błędy pomiarowe na osi względnego udziału badanej jednostki strategicznej w rynku oraz na osi tempa wzrostu rynku. W sposobie tym wykorzystano przypadek ogólny KMNK z uwzględnieniem metody mnożników Lagrange'a przy nieliniowych równaniach więzów. Zamieszczono przykład ilustrujący zaproponowane podejście.
EN
The situational plan of an enterprise in the market can be determined by means of the BCG method. The analysis consists in graphical presentation of the spatial distribution of the enterprise activity conditions. The presentation is made in two dimensional spaces in which horizontal axis represents the relative participation of the strategic units in the market and vertical axis represents the market growth rate. In such a coordinate system, enterprise activity can be visualized by means of the circles. In the paper a proposition has been put forward how to calculate the estimators of coordinates o circle centers and their radii in BCG method, taking into consideration the assessment errors on the axis of relative participation of the strategic unit under study in the market and on the axis of market's growth rate. Advantage has been taken of the general case of LSE including Larange's multiplies method with nonlinear constrains equations. An example illustrating the method proposed has been includes.
16
Content available remote On estimation in the multiplicative intensity model via histogram sieve
EN
In the paper we consider the problem of estimating stochastic intensity of a point process from multiplicative intensity model using the method of sieves of Grenander [6]. Basic properties of the histogram sieve estimator including consistency and asymptotic normality are proved. Our approach extends results obtained in Leśkow and Różański [13].
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.