Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  research activity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Muzea : nauka, edukacja, popularyzacja
EN
The purpose of this article is to outline some issues discussed during the conference organized by JuraPark Solec Kujawski as part of the celebrations of the 10th anniversary of its existence. This text is not a report on the agenda of the conference, but is intended to include the content presented in a wider context of the changes in Polish museology in the last decade. These considerations will include such aspects as the attempt to define a contemporary museum, the research activity of these institutions and museum education, and the promotion of knowledge.
PL
W artykule opisano wybrane wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2016–2017 w ramach międzynarodowej sieci badawczej IRNet (www.irnet.us.edu.pl) przez naukowców z instytucji partnerskich z różnych krajów. Wyniki te dotyczą analizy profilu działalności badawczej i jej oceny uzyskanej na Uniwersytecie Śląskim (Polska) i Uniwersytecie im. Borysa Grinchenki w Kijowie (Ukraina). Badania były prowadzone wśród wykładowców, doktorantów i studentów studiów I stopnia. Artykuł opisuje pewne aspekty teoretyczne kompetencji w zakresie ICT oraz porusza temat kompetencji miękkich, w tym – dotyczących działalności badawczej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi IT do wyszukiwania informacji. Na końcu zaprezentowane wnioski.
EN
This article describes some of the results of research carried out in 2015-2017 as part of the international research network IRNet (www.irnet.us.edu.pl) by researchers from partner institutions from different countries. These results relate to the analysis and research of the research activity profile and its evaluation obtained at the University of Silesia, Poland and at the Boris Grinchenko Kyiv University in Kyiv, Ukraine among lecturers and students. The article contains the theoretical aspects of competence in the field of ICT as well as soft skills, including competences related to research activities with particular emphasis on the use of IT tools and the results of surveys and their analysis. At the end, the conclusions and comments presented.
3
Content available remote Instytut Nowych Syntez Chemicznych : innowacje dla przemysłu
PL
Przedstawiono działalność Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w ostatnich latach. Zaprezentowano działalność badawczą i wdrożenia w przemyśle. W ostatnim okresie Instytut może się poszczycić wieloma sukcesami w zakresie modernizacji instalacji przemysłowych w celu zwiększenia ich efektywności. Specjalnością Instytutu stała się kompleksowa realizacja kontraktów modernizacyjnych "pod klucz". Przedstawiono przykłady innowacyjnych projektów z obszaru "inteligentnych nawozów" realizowanych w Instytucie we współpracy z przemysłem. Zaprezentowano także działalność Instytutu w Centrum Kompetencji Puławy, jednego z pierwszych think-tanków łączących działalność naukową i biznesową dla przedsiębiorców rolnych.
EN
A review, with 9 refs., of industrial achievements of the Institute in the area of NH₃ and HNO₃ and pilot plant prodn. of hop exts. and catalyst. An efficient catalyst for decompn. of N₂O was lately developed and implemented.
PL
Jednym z parametrów oceny jednostek naukowych jest działalność badawcza pracowników naukowych. Jest ona udostępniania w formie publikacji naukowych, raportów, informacji o kierunkach badań, prac dyplomowych itp., które gromadzone są w różnego typu systemach komputerowych m. in. można tutaj wymienić: bazy bibliograficzne, repozytoria lub tzw. bazy wiedzy uczelni wyższych, których integralną część bardzo często stanowią repozytoria archiwizujące dorobek naukowy pracowników danej szkoły wyższej. Artykuł ma na celu zaprezentowanie w jaki sposób wybrane systemy wspierają parametryzację jednostek naukowych w uczelniach wyższych. Zostaną przedstawione przykłady baz wiedzy i repozytoriów akademickich, które gromadzą informację instytucjonalną i przetwarzają ją na potrzeby różnego rodzaju sprawozdań, ankiet i zestawień bibliograficznych. Tego typu systemy rozbudowywane są o dodatkowe funkcjonalności np. identyfikację pracowników uczelni, informację o afiliacji i zatrudnieniu, funkcję do tworzenia zestawień bibliograficznych na potrzeby ocen okresowych, punktację ministerialną, informację na temat otwartego dostępu. W szczególności celem badań było ustalenie czy wymienione funkcje są zastosowane w wybranych systemach i w jaki sposób są prezentowane użytkownikom. Zostanie również przedstawiona problematyka implementacji otwartego dostępu w tego typu bazach.
EN
One of the parameters of scientific institutions evaluation is an academic research activity. It is shared to public in the form of scientific publications, reports, information about directions of research, theses, etc., which are collected in different types of systems, like bibliographic databases, repositories or the university knowledge base. Often they are an integral part of scientific achievements repositories of university employees. This paper aims to present how the selected systems support the parameterization of research units. They will be presented examples of knowledge bases and academic repositories that gather institutional information and process it to the needs of various types of reports, surveys and bibliographic lists. Such systems are extended with additional functionality, eg. identification of university staff, information about the affiliation and employment functions to create bibliographic lists for a need of periodical evaluations, also for ministerial assessment and to provide information about open access. In particular, the aim of the research was to determine whether these functions are applied to selected systems and how they are presented to users. It will also be presented the issue of the implementation of open access model in this type of databases.
PL
Przedstawiono w zarysie działalność Instytutu Przemysłu Organicznego dla przemysłu obronnego, bezpieczeństwa procesowego w przemyśle chemicznym oraz w zakresie techniki strzałowej.
EN
A review, with 50 refs. of authors’ own papers on research carried out for the defense industry, process safety in the chem. industry and blasting techniques.
7
Content available remote 30 Lat badań nad związkami semiochemicznymi w Instytucie Przemysłu Organicznego
PL
Semiozwiązki to najczęściej naturalne związki chemiczne będące nośnikami informacji między osobnikami jednego gatunku (feromony) lub różnych gatunków (np. kairomony) roślin i zwierząt. Odgrywają one szczególnie istotną rolę w świecie owadów, silnie sterując ich formami zachowań, zarówno w przypadku poszczególnych osobników, jak i całych społeczności, decydując chociażby o tak podstawowych czynnościach jak odżywianie lub rozmnażanie. Właściwości te stały się bezpośrednią przyczyną wykorzystania związków semiochemicznych w zwalczaniu szkodliwych owadów. Techniki zwalczania agrofagów z wykorzystaniem związków semiochemicznych, a w szczególności feromonów, stanowią obecnie najnowocześniejszą, wysoce selektywną i bezpieczną dla człowieka i jego środowiska naturalnego grupę metod ochrony dla wielu gatunków roślin na całym świecie.
EN
A review, with 41 refs., of methods for synthesis of attractants used for controlling the insect pests in crop storage, sanitary hygiene and agricultural, horticultural and forest cultures.
PL
Przedstawiono charakterystykę i ewolucję Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW - od jednostki organizacyjnej, kształcącej początkowo specjalistów melioracji wodnych, do placówki naukowo-dydaktycznej prowadzącej edukację w szerokim zakresie techniczno-przyrodniczym, na czterech kierunkach studiów. Zaprezentowano tematykę prowadzonych badań, ukierunkowanych na problemy inżynierii i gospodarki wodnej.
EN
The article presents the characteristics and evolution of the Warsaw University of Life Sciences Construction and Environmental Engineering Faculty - from an organizational entity, educating water melioration specialists, to a scientific and educational establishment providing education in the scope of technology and environment in four fields of study. It presents the subject of the research being carried out, focused on the water engineering and management problems.
9
Content available remote Trudności związane z przeprowadzaniem badań szczelności budynków
PL
W artykule omówiono problemy, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania prób szczelności budynków. Opisano przebieg i metody badania według normy PN-EN 13829:2002 ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących warunków atmosferycznych. Podano wyniki badań szczelności uzyskane w przykładowych budynkach w warunkach normowych i nienormowych.
EN
The article discusses the problems that may arise during the testing of a building for airtightness. Then it describes the course and the means to perform the tests according to PN-EN 13829:2002 standard, with a special notice of provisions concerning weather conditions. Finally, the article provides airtightness test results acquired for sample structures in case of both normal and abnormal conditions.
10
Content available remote Zakład Techniki i Eksploatacji Samochodów Politechniki Szczecińskiej
EN
Pedigree and organizational structure. Staffing of the unit. Teaching activities. Research activity. Cooperation with foreign countries.
PL
W artykule opisana została historia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków od momentu jej powstania w roku 1922, aż do chwili obecnej. Przedstawiono istotne momenty decydujące o losach Katedry oraz krótkie notki biograficzne pracowników, którzy wywarli istotny wpływ na jej profil naukowo badawczy. Zamieszczono także życiorysy naukowe kolejnych kierowników Katedry. Końcowa część artykułu poświęcona jest opisowi stanu aktualnego oraz prezentacji zainteresowań naukowych i możliwości badawczych Katedry. Omówiono także udział Katedry w procesie kształcenia studentów na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.
EN
The Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science is the successor to the Faculty of Metallurgy. This brief article celebrates the 85year anniversary and describes the history of the Department in the context of the history of the AGH, viewed through the biographies of its staff and students. Based on the history, this paper details the 85 years growth of the Department (earlier known as Department of Metallography and Thermal Treatment) from its founding on 3 rd April 1922. The article traces the development of the Department into a large academic and research institution. The main mission of the Department is to do the educational and scientific work and give direction on the problem development of the theoretical bases in material science and engineering. Nowadays six scientific groups within the Department, led by professors, offer professional courses in material science and engineering. The activity of the Department, from its beginnings in the 20's to the present day, together with its most important milestones, is summarised in the following paragraphs.
PL
W materiale opisano zakres działalności CNBOP ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych prac naukowo-badawczych i rozwojowych w latach 2006-2007.
EN
The article describes activity of Scientific and Research Center for Fire Protection especially It’s scientific and research works in years 2006-2007.
PL
Przedstawiono charakterystykę dzialalności Instytutu Metalurgii Żelaza w obszarze badawczym I doradztwa gospodarczego na rzecz restrukturyzowanego sektora hutnictwa żelaza i stali. Omówiono rodzaje wykonywanych projektow oraz strukturę ich odbiorców. Zaprezentowano zestawienie wykonanych projektów.
EN
The characteristic of research and consulting activity of Instytut Metalurgii Żelaza for restructured steel sector is presented. The types of projects and customer structure is described. The list of completed projects is presented.
16
Content available remote 40 lat działalności naukowo-badawczej INSTYTUTU TECHNOLOGII NAFTY
EN
The paper presents the history of Institute of Petroleum Processing from its foundation in 1945 to the present days. The paper provides information on the personnel of the Institute and represents its research-developement activity and changes organization. The article describes also the achievements of the Institute on the field of petroleum processing and petroleum products technology and testing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.