Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 267

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silniki indukcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
W silnikach indukcyjnych dwubiegowych przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń stosowane jest wodne chłodzenie kadłubów oraz tarcz łożyskowych. Z pomiarów cieplnych tego typu silników wynika, że w poszczególnych elementach konstrukcyjnych występują znaczne nierównomierności rozkładu temperatury. Najbardziej narażonymi na uszkodzenia termiczne elementami silnika dwubiegowego są uzwojenia stojana, w których przy znamionowym obciążeniu silnika różnica pomiędzy maksymalną a minimalną temperaturą (w zależności od mocy i typu silnika) osiąga wartość nawet kilkunastu °C. Stosowanie w obliczeniach projektowych [1, 5] tych silników uproszczonych modeli cieplnych, umożliwiających jedynie obliczenie średnich temperatur elementów, nie pozwala w pełni określić stopnia wykorzystania cieplnego poszczególnych jego elementów. Przeprowadzenie takiej oceny wymaga znajomości maksymalnych temperatur podstawowych elementów konstrukcyjnych silnika dwubiegowego w znamionowych warunkach zasilania i obciążenia.
EN
The paper presents a thermal model of two‑speed induction motors with water‑cooled frames. This model is made basing on the method of finite differences with the use of interpretation of the heat conduction equations in the form of thermal-electrical networks. It enables calculating temperature distributions in all constructional elements of induction motor and in the stream of water flowing in the frame as well as in the streams of air flowing in ventilation ducts of the rotor core and the frame. Basing on the model, a computer program that can be used for computer aided design is developed. Exemplary thermal calculations are carried out for the two-speed induction motor of 85/250 kW. The results obtained from simulations are compared with those from thermal measurements.
PL
Magnesowanie obwodu magnetycznego silników indukcyjnych przebiega inaczej niż transformatorów, maszyn synchronicznych i maszyn prądu stałego. Strumień wzbudzający Φ(t, x) jest generowany przez napięcie sieci zasilającej. Jeśli obwód magnetyczny silnika jest nasycony, to strumień magnetyczny Φ(t, x) generuje harmoniczne nieparzyste prądu magnesującego Iμv(t). Harmoniczne prądu Iμv = (6n + 1)(t) wytłumiają harmoniczne strumienia magnetycznego Φv = (6n + 1)(t, x). Harmoniczne prądu Iμv = 3n (t) płynące w uzwojeniu połączonym w trójkąt i w uzwojeniu klatkowym wirnika nie redukują strumienia Φv = 3n(t, x). Składowa harmoniczna strumienia Φv = 3n(t, x) generuje dodatkowe straty mocy, szczególnie w uzwojeniu wirnika.
EN
Magnetization of the magnetic circuit of induction motors is different from magnetization of transformers, of synchronous machines and of DC machines. The excitation flux Φ(t, x) is generated by the mains voltage. If the magnetic circuit of the motor is saturated, the magnetic flux Φ(t, x) generates odd harmonics of the magnetizing current Iμv(t). Current harmonics Iμv = (6n + 1)(t) suppress harmonics of the magnetic flux Φv = (6n + 1)(t, x). Current harmonics Iμv = 3n(t) flowing in a delta winding and in a rotor cage winding do not reduce the flux Φv = 3n(t, x). The harmonic component of the flux Φv = 3n(t, x) generates additional power losses, especially in the rotor winding.
3
Content available remote Termograficzna ocena stanu technicznego silników indukcyjnych
PL
Potencjał termografii w podczerwieni jest doceniany przez służby utrzymania ruchu już blisko od ćwierćwiecza. Kamery termograficzne są wyjątkowo pomocnym narzędziem w detekcji problemów m.in. w systemach elektro-energetycznych ze względu na bezpośredni związek między przepływem prądu i temperaturą, która rośnie w chwili, gdy w obwodzie elektrycznym wzrasta natężenie prądu w wyniku wzrostu oporności lub wystąpienia zwarcia. W artykule omówione zostaną podstawowe zagadnienia odnoszące się do termograiicznej diagnostyki silników elektrycznych.
4
Content available remote Axial forces of magnetic pull in a disc type induction motor – experimental test
EN
Axial forces of magnetic pull occurring in disk type machines significantly affect the operation of bearings, therefore they should be taken into account at the design stage. This is particularly important when it’s known that the magnetic circuit doesn’t balance the value of these forces. Results of investigation of magnetic pull effect present in disk induction motor with a single air-gap are given in this paper. Among others, results of measurements of axial forces distribution occurring in the motor during idle run and under load conditions are shown. Results of measurements in case of air-gap circumferential asymmetry are also presented. The work is focused on analysis of axial forces' distribution and their changes under different operational conditions of the motor.
PL
Siły osiowe naciągu magnetycznego występujące w maszynach tarczowych znacząco oddziałują na pracę łożysk, dlatego należy je wziąć pod uwagę na etapie konstrukcji mechanicznej i doboru podzespołów maszyny. Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku, gdy wiadomo, że konstrukcja obwodu magnetycznego nie bilansuje wartości tych sił. W pracy przedstawiono wyniki badań zjawiska naciągu magnetycznego występującego w silniku tarczowym indukcyjnym z jedną szczeliną powietrzną. Zaprezentowano między innymi wyniki pomiarów przebiegów sił osiowych przy biegu jałowym silnika oraz w stanie obciążenia. Główną uwagę poświęcono analizie przebiegów sił osiowych oraz ich zmianom w różnych warunkach pracy silnika.
5
Content available Energooszczędne silniki indukcyjne
PL
W napędach elektrycznych pracujących przy stałej prędkości obrotowej stosowane są silniki indukcyjne zasilane bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej. Oszczędność energii uzyskuje się poprzez stosowanie silników o wysokiej sprawności. Na wykresach i w tabeli zestawiono silniki, w zakresie mocy od 0,75 kW do 375 kW, o różnych klasach sprawności. Poprzez wymianę silników standardowych na energooszczędne pokazano efekty oszczędności energii bloku elektroenergetycznego 200 MW.
EN
In electric drives operating at constant rotational speed, induction motors are used, supplied directly from the power grid. Energy saving is achieved by using high efficiency motors. The table and graphs show the engines in the power range from 0,75 kW to 375 kW, with different efficiency classes. Through replacing motors – standard ones for energy-saving ones – the energy-saving effects of the 200 MW power block are shown.
6
Content available remote Magnesowanie obwodu magnetycznego nasyconego w silnikach indukcyjnych
PL
Magnesowanie obwodu magnetycznego silników indukcyjnych przebiega inaczej niż transformatorów, maszyn synchronicznych i maszyn prądu stałego. Strumień wzbudzający Φ(t,x) jest generowany przez napięcie sieci zasilającej (za wyjątkiem maszyn ze wzbudzeniem od magnesów trwałych w stanie bez odwzbudzenia). Jeśli obwód magnetyczny silnika jest nasycony to strumień magnetyczny Φ(t,x) generuje harmoniczne nieparzyste prądu magnesującego [wzór] . Harmoniczne prądu [wzór] wytłumiają harmoniczne strumienia magnetycznego [wzór] . Harmoniczne prądu [wzór] płynące w uzwojeniu połączonym w trójkąt i w uzwojeniu klatkowym wirnika, nie redukują strumienia [wzór] . Składowa harmoniczna strumienia [wzór] generuje dodatkowe straty mocy, szczególnie w uzwojeniu wirnika.
EN
Magnetization of the magnetic circuit of induction motors is different from magnetization of transformers, of synchronous machines and of DC machines. The excitation flux Φ(t,x) is generated by the mains voltage. If the magnetic circuit of the motor is saturated, the magnetic flux Φ(t,x) generates odd harmonics of the magnetizing current [wzór]. Current harmonics [wzór] suppress harmonics of the magnetic flux [wzór] . Current harmonics [wzór] flowing in a delta winding and in a rotor cage winding do not reduce the flux [wzór] . The harmonic component of the flux [wzór] generates additional power losses, especially in the rotor winding.
7
Content available remote Energooszczędne silniki indukcyjne
PL
W napędach elektrycznych, pracujących przy stałej prędkości obrotowej stosowane są silniki indukcyjne zasilane bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej. Oszczędność energii uzyskuje się poprzez stosowanie silników o wysokiej sprawności. Na wykresach i tabeli zestawiono silniki, w zakresie mocy od 0,75 kW do 375 kW, o rożnych klasach sprawności. Poprzez wymianę silników, standardowych na energooszczędne, pokazano efekty oszczędności energii bloku elektroenergetycznego 200 MW.
EN
In electric drives operating at constant rotational speed, induction motors are used, supplied directly from the power grid. Energy saving is achieved by using high efficiency motors. The table and graphs show the engines in the power range from 0.75 kW to 375 kW, with different efficiency classes. Through replacing motors - standard ones for energy-saving ones - the energy-saving effects of the 200 MW power block are shown.
PL
Przedstawiono model matematyczny i oprogramowanie do analizy stanów dynamicznych trójfazowego silnika indukcyjnego. Parametry schematu zastępczego są wyznaczane z wykorzystaniem modelu polowego. Do analizy dynamiki wykorzystywany jest model, w którym układ trójfazowy został przekształcony do układu dwuosiowego. Dzięki temu uzyskano zmniejszenie liczby „prądowych” zmiennych stanu z 6 do 4. Do układu włączono dodatkowe równanie bilansu momentów obrotowych. W algorytmie uwzględniono strumienie rozproszone i zjawisko nasycania się obwodu głównego. Wykorzystując środowisko Microsoft Visual Studio 2012 z językiem programowania C# opracowano program komputerowy umożliwiający symulację zjawisk nieustalonych. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji.
EN
In the paper the mathematical model and computer software for analysis of three phase induction motor dynamic operation have been presented. Parameters of the equivalent circuit have been determined on the basis of the magnetic field calculation. In elaborated model, the three phase system was converted to two-axial model. This reduced number of variables from 6 to 4. Additionally, the equation of the torque balance was included. In the algorithm the leakage fluxes and the saturation of the iron core have been taken into account. Using Microsoft Visual Studio 2012 (programming language C #) the computer code for the simulation of induction motor dynamics has been elaborated. Selected results of simulation are presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań i analizę zjawiska naciągu magnetycznego występującego w silniku tarczowym indukcyjnym z pojedynczą szczeliną powietrzną. Zaprezentowano między innymi pomiarowe wyniki przebiegów sił osiowych przy biegu jałowym silnika oraz w stanie obciążenia. Otrzymane przebiegi poddano analizie częstotliwościowej w celu zdefiniowania dominujących harmonicznych pulsacji siły osiowej w danych warunkach pracy maszyny.
EN
Results of investigation of magnetic pull effect present in disk induction motor with a single air-gap are given in this paper. Among others, results of measurements of axial forces distribution occurring in the motor during idle run and under load conditions are shown. The obtained results were subject of frequency analysis to define the dominant harmonics in the waveforms of axial force under specified operating conditions of the machine.
PL
Z uwagi na zwiększenie efektywności energetycznej, ograniczenie kosztów produkcji lub zwiększenie gęstości mocy maszyn elektrycznych, poszukiwane są rozwiązania konstrukcyjne z wykorzystaniem różnych materiałów magnetycznych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i analiza wyników pomiarowych z badań silnika tarczowego indukcyjnego wykorzystującego 3 różne rdzenie magnetyczne stojana lub wirnika tj. stojan wykonany z taśmy amorficznej, stojan i wirnik wykonany z blachy M470-50A oraz wirnik wykonany z litej stali.
EN
Due to the need for increased of energy efficiency, reduction of production costs or increased of power density in electrical machines the construction solutions using different magnetic material are researched. The purpose of this paper is to present and analyze the test results of axial flux induction motor equiped with 3 different stator or rotor magnetic cores. These are stator made of amorphous tape, stator and rotor made of M470-50A sheet and rotor made of solid steel.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem silników indukcyjnych w strefach zagrożonych wybuchem metanu. Opisano wymagania dotyczące konstrukcji i stosowania silników z osłoną ognioszczelną oraz silników o budowie wzmocnionej. Jako punkt odniesienia przyjęto Dyrektywę 94/9/EC, zwaną dyrektywą ATEX. Szczególną uwagę zwrócono na problem zabezpieczeń silników i instalacji zasilających oraz kwestię silników zasilanych z przemienników częstotliwości.
EN
The article presents selected issues related to the use of induction motors in areas with the risk of methane explosion. Requirements regarding the structure and use of motors with a flameproof enclosure and increased safety motors have been described. The ATEX 95 equipment directive 94/9/EC has been adapted as the basis for reference. The issue of the protection of motors and supply facilities as well as of motors powered by frequency inverters has been emphasized.
PL
W artykule przedstawiono analizę oraz opisano podstawowe właściwości maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej (MIDZ). Zaprezentowano metody i układy sterowania MIDZ wykorzystywane w układach napędowych oraz generacyjnych, zwłaszcza w energetyce wiatrowej. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych.
EN
The article presents the analysis and the basic properties of double fed induction machine (DFIM). There are presented methods of the control of DFIM used in drive and generative systems, especially in wind power plants. There are shown the results of laboratory tests.
13
Content available Symulator małej turbiny wiatrowej
EN
The article presents a concept of the wind turbine simulator, built on the basis of cage induction motor, supplied from a frequency converter. The model assumes control of the engine torque, taking into account the moment of inertia of the simulated turbine. Functionality of the control structure has been verified using PSIM simulation software. Performance of the system for different wind conditions has been shown. Results of research proof that speed and turbine power are well tracked by the motor – wind emulator. The paper presents hardware implementation of the simulator as well.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję symulatora turbiny wiatrowej, zbudowanego na bazie silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z przetwornicy częstotliwości. Opracowany model zakłada sterowanie momentem napędowym silnika z uwzględnieniem momentu bezwładności odtwarzanej turbiny. Działanie algorytmu sterowania sprawdzono za pomocą programu PSIM. Przedstawiono zachowanie się układu symulatora dla różnych warunków wietrznych. Silnik indukcyjny wiernie odtwarza moc oraz prędkość obrotową symulowanej turbiny. W pracy przedstawiono realizację stanowiska laboratoryjnego.
PL
Obecne systemy zabezpieczeń silników indukcyjnych realizują coraz bardziej złożone algorytmy ochrony. Układy mikroprocesorowe, które sterują pracą zabezpieczeń, mają względnie duże możliwości obliczeniowe. Zastosowanie w nich funkcji diagnostycznych nie pociąga za sobą istotnych zmian w konstrukcji takich układów. Artykuł opisuje procedurę diagnostyki klatki wirnika maszyn indukcyjnych, którą można zastosować wprost w układach zabezpieczeń, oraz uzasadnia celowość takiego zastosowania.
EN
Protection relays of induction motors employ more and more sophisticated protective algorithms. Microprocessor units used in protective relays, have nowadays quite high computational power. Application of diagnostic functions in them does not involve significant changes in the design of such systems. The article describes the procedure of the induction machines rotor cage diagnosis. Such procedure can be used directly in protection relay systems. Paper also discuss the benefits of such a solution.
PL
Historia układów napędowych z łożyskowaniem elektromagnetycznym rozpoczyna się w 1981 roku, kiedy to na Uniwersytecie Technicznym w fińskiej miejscowości Lappeenranta został skonstruowany turbogenerator o mocy 30 kW, osiągający prędkość obrotową 30 000 obr./min. Sukces i osiągane parametry pozwoliły na rozbudowę konstrukcji do mocy 100 kW i zdefiniowanie pojęcia szybkoobrotowych technologii napędowych. Dalszy dynamiczny rozwój technologii układów wykorzystujących szybkoobrotowy silnik indukcyjny sterowany przemiennikiem częstotliwości i układy łożyskowania elektromegnetycznego, doprowadziły do powstania w 1988 roku firmy High Speed Tech Oy.
EN
This paper presents the results of estimating method of the energy consumed by induction motors and the legal situation concerning the efficiency of electrical motors in the European Union. Three elements of a new method of induction motor efficiency determination are described: methodology of taking into account the influence of non-sinusoidal voltage and the voltage unbalance on the motor efficiency and the application of the interval arithmetic in order to determine the border error of the induction motor efficiency. It is proved that the middle of efficiency interval for the direct method of efficiency determination is always equal to or higher than the measurement result and the radius of interval is longer than the border error.
17
Content available Silnik indukcyjny tarczowy
PL
W niniejszym artykule omówiono konstrukcję obwodu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego tarczowego z jednym rdzeniem stojana oraz jedną tarczą wirnika. Przedstawiono schemat zastępczy silnika, na bazie którego opracowano algorytm obliczeń analitycznych. Opracowany algorytm pozwala na wyznaczenie wybranych charakterystyk silnika w funkcji prędkości obrotowej dla rożnych wartości napięcia zasilania i częstotliwości. W publikacji zaprezentowano wyniki obliczeń analitycznych oraz dodatkowo wyniki obliczeń metodą elementów skończonych na modelu trójwymiarowym. Ponadto, w pracy omówiono wybrane problemy tego typu konstrukcji obwodu elektromagnetycznego związane z niesymetrią szczeliny powietrznej.
EN
This paper discusses construction of electromagnetic circuit of axial flux induction motor with one rotor and one stator. The equivalent circuit of the motor is shown. On this basis was developed the algorithm of analytical calculation which allows to prepare selected characteristic. In addition, the article presents the result of analytical calculations and also the result of FEM calculation for 3-dimensional model. Moreover, the paper discusses some problems of this type of construction associated with the asymmetry of the magnetic air gap.
18
Content available Napędy przemiennikowe suwnicy chwytakowej
PL
W artykule opisano struktury i właściwości napędów mechanizmów suwnicy chwytakowej. Umożliwiają one przemieszczenie transportowanego elementu w trzech osiach: x (jazda mostem), y (jazda wózkiem) oraz z (podnoszenie - opuszczanie). Układy napędowe wyposażone są w silniki asynchroniczne klatkowe zasilane z przemienników częstotliwości. Sterowanie pracą suwnicy wspomagane jest sterownikiem PLC. Zamieszczono przebiegi czasowe podstawowych wielkości elektromechanicznych dla napędów suwnicy przy podnoszeniu i opuszczaniu ciężaru oraz podczas jego transportu poziomego wzdłuż osi x i y. Do rejestracji przebiegów wykorzystano oprogramowanie narzędziowe DriveWindow dedykowane do parametryzacji oraz monitorowania pracy przekształtnikowych układów napędowych firmy ABB.
EN
The paper describes the structure and properties of the overhead crane drives. They allow the movement of the transported item in three axes: x (driving the bridge), y (driving the trolley) and z (lifting - lowering). Drive systems are equipped with squirrel cage induction motors powered by frequency converters. Control of the crane is supported with PLC. The temporal waveforms of the basic quantities of electro-mechanical drives for lifting and lowering the weight and during its horizontal transport along the x and y axis are presented. DriveWindow software tool was used to record the signals. This software is dedicated to the parameterization and monitoring of the ABB drive systems.
PL
Obecne systemy zabezpieczeń silników indukcyjnych realizują coraz bardziej złożone algorytmy ochrony. Układy mikroprocesorowe, które sterują pracą zabezpieczeń mają względnie duże możliwości obliczeniowe. Zastosowanie w nich funkcji diagnostycznych nie pociąga za sobą istotnych zmian w konstrukcji takich układów. Artykuł opisuje procedurę diagnostyki klatki wirnika maszyn indukcyjnych, którą można zastosować wprost w układach zabezpieczeń oraz uzasadnia celowość takiego zastosowania.
EN
Protection relays of induction motors employ more and more sophisticated protective algorithms. Microprocessor units used in protective relays, have nowadays quite high computational power. Application of diagnostic functions in them does not involve significant changes in the design of such systems. The article describes the procedure of the induction machines rotor cage diagnosis. Such procedure can be used directly in protection relay systems. Paper also discuss the benefits of such a solution.
20
Content available remote Znaczenie elektromagnetyczne wału w dwubiegunowych silnikach indukcyjnych
PL
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie "odciążającego" wpływu wału, pojawiające się często w konstrukcjach obwodów elektromagnetycznych dwubiegunowych silników indukcyjnych oraz przedstawiono metodę pomiaru i obliczeń wartości prądu magnesującego w funkcji zmian obciążenia silnika. W ramach prac badawczych wykonano 3 różne warianty wirnika celem oceny wpływu wału na parametry eksploatacyjne maszyny.
EN
This article discusses the issue of "relieving" influence of the shaft, frequently occurring in 2-pole electromagnetic circuits of induction motors and presents a method of measurement and calculation of the magnetizing current as a function of motor's load. Three different rotors was performed to assess the impact of the shaft on the parameters of machines.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.