Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 362

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corrosion protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
W celu ilościowej oceny przebiegu procesów korozyjnych konieczne jest zastosowanie monitorowania korozji w sposób bezpośredni. Celem monitorowania korozyjnego jest zastosowanie środków zaradczych pozwalających na przedłużenie czasu eksploatacji rurociągów, instalacji i urządzeń, a także kontrola i ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo ludzi. Poprawnie skonstruowany i wdrożony system monitoringu korozji zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, łagodzi skutki ewentualnej awarii, redukuje wpływ awarii na bezpieczeństwo społeczeństwa, pracowników przedsiębiorstwa, środowisko i ogranicza negatywny wizerunek operatora gazociągu. Pomiary szybkości korozji pozwalają przewidzieć powstanie perforacji i innych uszkodzeń korozyjnych. Monitorowanie pozwala także określić rozległość zagrożeń korozyjnych. Bardzo ważnym aspektem monitorowania korozyjnego są badania nieniszczące NDT umożliwiające kontrolę efektywności zastosowanych technologii ochrony przed korozją. Dla użytkownika instalacji ochrony katodowej (protektorowej), instalacji dozowania inhibitorów czy instalacji obróbki chemicznej niezwykle istotna jest rzeczywista szybkość korozji rurociągów. Znajomość tego parametru w różnych miejscach pozwala ocenić zasięg zastosowanej metody ochrony przed korozją oraz warunki jej eksploatacji, rozumiane jako optymalne dawki dozowania inhibitorów lub modyfikatorów, liczbę i rozmieszczenie anod oraz parametry prądowo/napięciowe w ochronie katodowej. Problem monitorowania korozji w celu zwiększenia bezpieczeństwa rurociągów wymaga nowego spojrzenia i nowych działań.
EN
If we take into account material issues and various methods of protection against corrosion of pipelines, presented below, it briefly introduces the complexity of corrosion processes. In order to quantitatively assess the course of corrosion processes, it is necessary to use corrosion monitoring directly. The purpose of corrosion monitoring is to use countermeasures to extend the life of pipelines, installations and equipment, as well as to control and protect the environment and human safety. Correctly constructed and implemented corrosion monitoring system reduces the likelihood of a failure, mitigates the effects of a possible failure, reduces the impact of failure on the safety of society, employees, the environment and reduces the impact of failure on the negative image of the gas pipeline operator. Corrosion rate measurements can predict perforation and other corrosion damage. Monitoring also allows you to determine the extent of corrosive hazards. A very important aspect of corrosion monitoring is NDT (non-destructive testing), checking the effectiveness of corrosion protection technologies used. For the user of cathodic (sacrificial) protection installations, inhibitor dosing installations or chemical treatment installations, the actual speed of pipeline corrosion is extremely important. Knowledge of this parameter in various places allows you to assess the range of the corrosion protection method used and the conditions of its operation understood as optimal dosages of inhibitors or modifiers, the number and distribution of anodes and current/voltage parameters in cathodic protection. The problem of corrosion monitoring in order to increase pipeline safety requires a new look and new action.
PL
Określono skuteczność ochrony antykorozyjnej dla stali S235JR przy zastosowaniu estru fenylometylonitrylobis(metylofosfonianu)dietylu oraz estru 1-fenyloetylonitrylobis(metylofosfonianu)dietylu w modelowych warunkach laboratoryjnych. Określono zależność skuteczności ochrony antykorozyjnej w czasie ekspozycji stali w środowisku wodnym o dużym zasoleniu. Wyniki badań wskazują na możliwość zastosowania obu związków jako inhibitorów korozji.
EN
Corrosion protection of S235JR steel was inhibited by addn. of PhCH₂N[CH₂CH₂P(O)(OEt)₂)]₂ and PhCH(Me)N[CH₂CH₂P(O)(OEt)₂]₂ under model lab. conditions. The effect of the storage time of aq. solns. of the newly synthesized compds. on the steel corrosion in an aq. medium with high salinity was detd. Both compds. were efficient as corrosion inhibitors.
4
Content available remote Płatkowe powłoki cynkowe na podłożach stalowych
EN
The article presents the characteristics of zinc flake coatings, including methods of surface preparation and application of the base coating. A comparison was made based on the literature of the properties of zinc coatings made with various technologies. The latest achievements in the field of flake galvanizing to present the current state of knowledge were also discussed.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę właściwości antykorozyjnych powłok silanowych osadzonych na tytanie Grade 2 i stopie tytanu Ti6Al4V. Do nałożenia powłok składających się z winylotrójmetoksysilanu (VTMS), etanolu (EtOH) oraz kwasu octowego (AcOH) wykorzystano metodę zanurzeniową. Przeanalizowano wpływ stężenia VTMS na odporność na korozję tytanu i jego stopu. Odporność na korozję nałożonych powłok analizowano w środowisku siarczanowym (pH=2) oraz w płynie Ringera (pH≈6), za pomocą krzywych potencjodynamicznych. Analizowano morfologię powierzchni i mikrostrukturę przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego oraz mikroskopu optycznego oraz sprawdzono przyczepność powłok do podłoża przy pomocy taśmy ScotchTM.
EN
This paper presents the results of anti-corrosive properties of silane coatings deposited on titanium Grade 2 and the Ti6Al4V titanium alloy. The dip method was used to apply the coatings consisting of vinyltrimethoxysilane (VTMS), ethanol (EtOH) and acetic acid (AcOH). The influence of VTMS concentration on the corrosive properties of titanium and its alloy was analyzed. The protective properties of the applied coatings were analyzed in the sulphate environment (pH = 2) and in the Ringer’s liquid (pH≈6). The corrosion resistance of the produced coatings was assessed using potentiodynamic curves. Surface morphology and microstructure were analyzed using a scanning electron microscope and an optical microscope, and the adhesion of coatings to the substrate was checked using ScotchTM tape.
PL
Metaliczny cynk, w różnych postaciach, jest nadal masowo i z doskonałymi rezultatami wykorzystywany w wielu technikach ochrony przed korozją konstrukcji i wyrobów stalowych eksploatowanych w różnych warunkach: w atmosferze, w wodzie i w ziemi. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie różnych sposobów wykorzystania właściwości tego metalu zarówno w uzyskiwaniu efektów barierowych w powłokach, jak i polaryzacji elektrochemicznej w systemach ochrony katodowej.
EN
Metallic zinc, in various forms, is still massively and with excellent results used in a number of corrosion protection techniques for steel structures and steel products operated in various conditions: in the atmosphere, in water and in the underground. This study aims to indicate different ways of using the properties of this metal both in obtaining barrier effects in coatings and in electrochemical polarization in cathodic protection systems.
PL
Zakład Antykorozyjny Metalko od 1992 r. oferuje szeroki zakres zabezpieczeń antykorozyjnych aparatury, rurociągów przesyłowych, zbiorników cystern kolejowych i drogowych itp. Bezpieczeństwo techniczne i relacje ekonomiczne budowy urządzeń do przewozu chemikaliów wymagają unowocześnienia zbiorników transportowych. Obecnie używane, szczególnie w odniesieniu do cystern kolejowych, nie spełniają wymagań użytkowników. Omówiono zrealizowane przez METALKO Sp. z o.o. przedsięwzięcie polegające na stworzeniu pilotażowej linii do montażu powłok gumowych najnowszej generacji. Opisano poszczególne etapy budowy prototypowej linii produkcyjnej, w tym etap badań materiałowych, modernizację oprzyrządowania technologicznego z przejściem do praktycznego zastosowania i upowszechnienia wyników prac badawczo-rozwojowych. Zadanie wykonano siłami własnymi METALKO Sp. z o.o. przy współpracy z krajowymi kooperantami oraz przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
EN
Since 1992 the Metalko Anticorrosion Division has been offering a wide range of corrosion protection for apparatus, transmission pipelines, tank of railway and road cisterns, etc. Technical safety and economic relations of the equipment construction for transporting chemicals require modernization of transport tanks. Currently used ones, especially in relation to rail tank cars, do not meet the requirements of users. The project realised by METALKO Ltd that involving the creation of a pilot line for the assembly of the latest generation of rubber coatings has been described. Each individual stages of building the prototype production line were described, including phase of material testing, modernization of technological instrumentation with the transition to practical application and dissemination of the results of research and development. The task was performed with own forces of METALKO Sp. z o.o. in cooperation with domestic subcontractors and with the financial support of the Intelligent Development Operational Program run by the National Center for Research and Development in Warsaw.
PL
Do długoletniej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych najczęściej stosuje się systemy powłokowe składające się z gruntu, międzywarstwy i powłoki nawierzchniowej. W takich systemach rolę gruntu pełnią często farby wysokocynkowe. Ochrona elektrochemiczna za pomocą powłok zawierających cynk polega na przewodzeniu prądu w powłoce, a więc konieczny jest wzajemny kontakt cząstek cynku, a tym samym duża jego zawartość w powłoce (ponad 80%). Tak duża zawartość cynku powoduje często zmniejszenie kohezji i/lub pogorszenie się odporności na uderzenie i inne czynniki mechaniczne. Z tej przyczyny – jak również z powodu szkodliwości cynku dla środowiska – celowe jest opracowanie gruntów cynkowych o zmniejszonej zawartości cynku, charakteryzujących się porównywalnymi lub nawet lepszymi właściwościami ochronnymi niż tradycyjne grunty wysokocynkowe. Opracowano grunty epoksydowe z różnymi pigmentami cynkowymi, w których zawartość cynku zmniejszono do ok. 50% w suchej powłoce. Jako pigmenty cynkowe zastosowano: mieszaniny pigmentów Zn o różnym kształcie i/lub wielkości cząstek, organicznie modyfikowany pył cynkowy, stopy cynku oraz pigmenty cynkowe z dodatkiem nanocząstek. Stwierdzono, że niektóre spośród opracowanych gruntów wykazują lepsze właściwości przeciwkorozyjne, jak również lepszą giętkość i odporność na uderzenie niż tradycyjne grunty wysokocynkowe. Grunty te nadają się do nakładania na gorzej przygotowane podłoże stalowe, co jest niezwykle przydatne w przypadku malowania konstrukcji na miejscu montażu, szczególnie podczas prac renowacyjnych.
EN
The most common coating systems used for long-term corrosion protection of steel structures consist of primer, intermediate and top-coat. Since the performance of sacrificial coatings is based on transfer of galvanic current, which implies metallic contact between the individual active pigments, such coatings are typically very highly pigmented (more than 80% of Zn in dry coating), which sometimes causes losses in cohesive strength and in resistance to impacts. Therefore – and because Zn is known to be harmful to the environment and becoming a rare chemical element – research aims at Zn primers with reduced Zn content and/or even better long time performance. The epoxy primers with different Zn pigments were developed with concentration of zinc particles reduced to about 50% in dry coating. As Zn pigments were used: mixtures of zinc pigments with different particle shape and/or particle diameter, zinc dust with organic surface treatment, zinc alloy pigments and zinc pigments with an addition of nanoparticles. It has been found that many of the formulations have better anticorrosive effectiveness than commercial zinc-rich primers, as well as better impact resistance and flexibility. Such modifications could also leverage the use of these primers on the worse prepared surface, which is extremely important during on site works, and especially during maintenance works.
PL
W XXI wieku technologia farb i zabezpieczeń antykorozyjnych wchodzi w nową epokę. Wymagania techniczne, ekonomiczne, a przede wszystkim ekologiczne wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczania metali. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są farby nowej generacji typu DCC.
EN
In the 21st century, the technology of paints and corrosion protection enters a new era. Technical, economical and primarily environmental requirements impose the search for new solutions in terms of protecting metals. The response to this demand are new generation DCC paints.
PL
Omówiono czynniki, które powodują, że iniekt cementowy stosowany w celu ochrony przed korozją cięgien kabli sprężających mosty z betonu staje się jej głównym inspiratorem. Wskazano nieniszczące metody oceny stanu kabli sprężających, przedstawiono działania zapobiegające wadliwości iniektu oraz podano informacje o problemach związanych z jego naprawą
EN
The article discusses factors that cause the cement grout used to protect strands stressing concrete bridges against corrosion become its root cause. It presents non-destructive methods of prestressing tendons condition assessment, measures to prevent grout defects and informs about problems with grout repairs.
PL
Artykuł opisuje sposób wydłużenia trwałości konstrukcji żelbetowej przez zastosowanie stali nierdzewnej zamiast tradycyjnej stali węglowej. Na wstępie wyjaśniono termin „stal nierdzewna” oraz opisano trzy rodzaje struktury stali stosowanej jako zbrojenie do betonu: austenityczną, ferrytyczną i duplex. Omówiono właściwości mechaniczne i fizyczne tych stali, a następnie porównawczo opisano przebieg i skutki ich degradacji korozyjnej wywołanej przez różne poziomy stężeń chlorków w betonie. W podsumowaniu przedstawiono przykład ciekawego zastosowania zbrojenia ze stali austenitycznej w odpowiedzialnej konstrukcji betonowej.
EN
This article describes the way of extending the durability of reinforced concrete structure by using stainless steel instead of traditional carbon steel. The term „stainless steel” was first explained and three types of steel structure used as reinforcement for concrete were described: austenitic, ferritic and duplex. Mechanical and physical properties of these steels were discussed, and then the course and effects of their corrosion degradation caused by different levels of chloride concentrations in concrete were compared. The summary presents an interesting example of the use of austenitic steel reinforcement in a responsible concrete structure.
PL
Przedstawiono zasady zapewnienia trwałości projektowanym konstrukcjom żelbetowym w ścisłym nawiązaniu do zapisów Eurokodu 2. Omówiono ogólne warunki ochrony przed niekorzystnym działaniem środowiska oraz wpływ jakości betonu, grubości otuliny i szerokości rozwarcia rys na zabezpieczenie zbrojenia przed korozją. Przedstawiono przebieg procesów korozji zbrojenia i wewnętrznej korozji betonu. Określono sposób zabezpieczenia zbrojenia otuliną betonową oraz podano ogólną charakterystykę specjalnych środków ochronnych.
EN
The principles of ensuring durability of designed reinforced concrete structures in the strict reference to Eurocode 2 were presented. The general conditions of protection against unfavorable environmental impact and the influence of concrete quality, thickness of the concrete cover and crack width on protection of reinforcement against corrosion were discussed. The course of corrosion processes of reinforcement and internal corrosion of concrete is presented. The method of reinforcement protection with concrete cover was specified and general characteristics of special protective measures were given.
PL
W artykule przedstawiono mało znany w kraju sposób zabezpieczania przed korozją stalowego zbrojenia konstrukcji betonowych metodą cynkowania ogniowego. Na wstępnie omówiono mechanizm ochrony antykorozyjnej powierzchni stalowych prętów w środowisku cieczy porowej betonu przez powłokę cynkową. Następnie w zarysie opisano technologię cynkowania ogniowego w odniesieniu do prętów zbrojeniowych. Zwrócono uwagę na korzystny wpływ powłoki cynkowej na przyczepność zbrojenia do betonu. Opisano mechanizm degradacji powłoki spowodowany oddziaływaniem wysokoalkalicznej cieczy porowej, a także wnikaniem chlorków i dwutlenku węgla w porowatą strukturę betonu.
EN
The article presents the method of corrosion protection of steel reinforcement of concrete structures by hot dip galvanizing, which is not well-known in Poland. The mechanism of protection against corrosion of steel rebars surface in the concrete pore liquid environment by zinc coating is discussed in the preliminary part. Then the hot dip galvanizing technology for reinforcing bars is outlined. Attention was drawn to the positive influence of zinc coating on the adhesion of reinforcement to concrete. The mechanism of coating degradation caused by the action of high alkaline pore liquid, as well as penetration of chlorides and carbon dioxide into porous concrete structure was described.
PL
Omówiony problem dotyczy zabezpieczenia antykorozyjnego prefabrykowanej konstrukcji stalowej w przemyśle energetycznym. Autorzy podkreślają, że o ile upowszechnienie wiedzy rośnie, to jakość prac antykorozyjnych nie zawsze jest zadowalająca. Częstym źródłem problemu okazuje się specyfikacja, której zapisy często są nieprzemyślane.
EN
The problem described in the paper is related to protective coatings applied onto prefabricated elements for power plant. The authors emphasise that despite outspreading knowledge, the quality of work is not always satisfying. Specification is quite often the source of error, because its statements tend to be unreliably written.
16
Content available remote Zastosowanie zbrojenia ocynkowanego w fasadach z betonu architektonicznego
PL
W artykule przedstawiono rozważania nad zastosowaniem zbrojenia ocynkowanego w fasadach z betonu architektonicznego. Opisano budowę typowej powłoki cynkowej, a także dotychczasowe doświadczenia związane z wykorzystaniem tego zbrojenia na świecie. Przedstawiono także potencjalne korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem zbrojenia ocynkowanego.
EN
The article presents considerations on the use of hot dip galvanized reinforcement in facades made of architectural concrete. The structure of a typical zinc coating was described, as well as previous experience related to the use of this type of a reinforcement in the world. The potential benefits and risks associated with the use of galvanized reinforcement are also presented.
17
Content available remote Wpływ procesu sprężania na trwałość kablobetonowych konstrukcji sprężonych
PL
W artykule omówiono wpływ jakości cięgien i czynników związanych z procesem sprężania na trwałość konstrukcji sprężonych. Doświadczenia wskazują, że prawidłowe wypełnienie kanałów kablowych jest kluczowym zabiegiem zapewniającym odpowiednią ochronę przed korozją. Istotny wpływ na trwałość ma też rodzaj i jakość iniektu, technologia iniektowania, stan cięgien sprężających w chwili wbudowania oraz czas, jaki upływa od momentu wbudowania i sprężenia do chwili wykonania iniekcji. W związku z tym proces przygotowywania cięgien sprężających do wbudowania w konstrukcję, sposób sprężania oraz zabezpieczania kabli przed korozją (proces iniekcji) muszą być poddane rygorystycznej kontroli.
EN
The paper discusses the influence of quality of prestressing cables and factors related with the prestressing process on the durability of the prestressed structures. According to experiences, the crucial measure of anticorrosion protection is a correct filling of the cable ducts with grout. Both type and quality of the grout as well as the technology of grouting have a significant impact on durability. The state of the cables at the moment of construction and time between construction and grouting are also decisive for the durability. Therefore preparation of the cables, prestressing process and anticorrosion protection (the grouting process) must be done under strict control.
18
Content available remote Ochrona stali zbrojeniowej w świetle normy PN-EN 1504-9
PL
W budownictwie zagadnienie związane z naprawą konstrukcji żelbetowych, a w szczególności ochroną stali zbrojeniowej, od wielu lat stanowi przedmiot zainteresowania środowiska inżynierskiego. Prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie prac naprawczych wymaga kompleksowej analizy wielu różnych uwarunkowań. Szczególnie istotny jest dobór odpowiedniej metody i procedury postępowania. W pracy przedstawiono skrótowo przebieg procesu korozji stali zbrojeniowej w betonie oraz omówiono metody i zasady ochrony zaproponowane w normie PN-EN 1504-9.
EN
In construction, the issue related to the repair of reinforced concrete structures, and in particular the protection of reinforcing steel has been the subject of interest of the engineering community for many years. Proper planning and carrying out repair works requires a comprehensive analysis of many different conditions. The selection of an appropriate method and procedure is particularly important. The work presents a brief summary of the corrosion process of reinforcing steel in concrete and discusses the methods and principles of protection proposed in the PN-EN 1504-9 standard.
19
Content available The method of lubrication for vegetable grease
EN
This article covers new aspects and a method of hydrodynamic lubrication of various friction pair using vegetable non-Newtonian greases. Biological greases and oils are applied in slide journal bearing lubrication occurring in farm and consumption machines working in pollution sensitive areas. Further applications can be found in humanoid robots joint lubrication as well as lubricants in various friction pairs, for example in gear and other friction nods. The following belong to new vegetable greases: Accu-Lube LB10000 as medium to heavy duty machining oil, Accu-Lube LB 4000 – light to medium duty machining oil. Bio-vegetable greases have very important characteristic features and they offer the following benefits: prevention of corrosion protection-preventing premature failure, maximum penetration-ensuring protection at the cable core, extreme wash-off resistance that guarantees protection in wet conditions. Furthermore, the presented vegetable greases have biodegradability properties; hence, this fact has important meaning in temporary environmental problems. The aim of this article is to present a new general analytical and numerical solution of the hydrodynamic lubrication problem, to determine the influence of the vegetable grease and its biological additions on the temperature distribution in the internal surfaces of the slide bearing sleeve and pressure distribution in the bearing gap or on the cooperating surfaces of the friction pair. The research methods and materials used in this article include the following: the Mathcad 15 Professional Program and new semi-analytical methods applied in connection with the theory of hydrodynamic lubrication extended to the curvilinear orthogonal surface and coordinates. Particular solutions are introduced to the cylindrical coordinates. The obtained results of the lubrication of the movable sleeve surface include a new model of the hydrodynamic lubrication theory. As a consequence of the new method of calculation indicated the intervals are provided of the increases and decreases of the dynamic viscosity of greases and the intervals of the hydrodynamic pressure increments and decrements versus of the pH (power hydrogen ion concentration) of greases and wettability of vegetable greases into cooperating surfaces.
PL
Przedstawiono metodę ochrony przed korozją zbrojenia projektowanych konstrukcji żelbetowych narażonych na karbonatyzację betonu według prenormy FIB Model Code for Service Life Design. Model obliczeniowej głębokości karbonatyzacji ujmuje laboratoryjnie wyznaczoną odporność betonu na karbonatyzację oraz wpływy pielęgnacji w okresie dojrzewania, wilgotności betonu, stężenia CO2 w powietrzu oraz sytuacji pogodowych powodujących zamakanie powierzchni konstrukcji.
EN
The method of corrosion protection of reinforcement of reinforced concrete structures exposed to carbonation of concrete according to the pre-code FIB Model Code for Service Life Design is presented. The design carbonation depth model takes into account the laboratory's determined resistance of concrete to carbonation and the effects of care during maturation, concrete moisture, CO2 concentration in the air and weather conditions that cause the structure surface to dampen.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.