Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traceability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Wdrażanie informatycznych systemów nadzorowania jakości produkcji, które rejestrują dane produkcyjne (ang. Traceability systems – TCS), staje się ważnym elementem działania firm. Traceability (identyfikowalność) to zdolność śledzenia (rejestracji historii) przepływu produktów na zasadzie rejestracji danych identyfikujących te produkty oraz wartości procesowych, a także odwiedzanych lokalizacji. Odpowiednia funkcjonalność systemów TCS zapewnia o ich efektywności. Prosta konfigurowalność tych systemów daje zaś firmie przewagę technologiczną, ponieważ skraca czas wdrożenia i dołączenia stanowiska produkcyjnego do systemu. Celem artykułu jest określenie pożądanych cech komputerowo wspomaganego systemu nadzorowania jakości produkcji wyrobów mechanicznych w nawiązaniu do idei Przemysłu 4.0.
EN
The implementation of product quality supervision information systems that record production data (traceability systems – TCS) is becoming an important element of business operations. Traceability is the ability to track (history registration) products flow based on registration of data, which identify these products, critical process values as well as visited locations. The appropriate functions of TCS systems ensure their effectiveness. Easy configurability of the systems gives the company a technological advantage, as it reduces the time of implementation and connection of a production station to the system. The aim of the article is to define the desired features of a computer-aided production quality supervision system for mechanical products in relation to the idea of Industry 4.0.
EN
The objective of the paper is to analyse traceability issues in real-life gas flow measurements in complex distribution systems. The initial aim is to provide complete and traceable measurement results and calibration certificates of gas-flow meters, which correspond to specific installation conditions. Extensive work has been done to enable a more credible decision on how to deal in particular situations with the measurement uncertainty which is always subject of a flow meter’s calibration as a quantitative parameter value obtained in laboratory, and with the qualitative statement about the error of an outdoor meter. The laboratory simulation of a complex, real-life distributed system has been designed to achieve the initial aim. As an extension of standardized procedures that refer to the laboratory conditions, the proposed methods introduce additional “installation-specific” error sources. These sources could be either corrected (if identified) or considered as an additional “installation-specific” uncertainty contribution otherwise. The analysis and the results of the experimental work will contribute to more precise and accurate measurement results, thus assuring proper measurements with a known/estimated uncertainty for a specific gas flow installation. Also, the analysis will improve the existing normative documents by here presented findings, as well as fair trade in one of the most important and growing energy consumption areas regarding the legal metrology aspects. These facts will enable comparing the entire quantity of gas at the input of a complex distributed system with the cumulative sum of all individual gas meters in a specific installation.
PL
Identyfikowalność służy do lokalizowania wadliwej lub niebezpiecznej żywności, kosmetyków, farmaceutyków lub innych niebezpiecznych dla konsumentów produktów znajdujących się w obrocie. Zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw, a więc na poziomie każdego z przedsiębiorstw biorących udział w tym łańcuchu. W artykule opisano, co wpływa na efektywność systemów obsługujących proces identyfikowalności w przedsiębiorstwie, a także w jaki sposób firmy mogą zwiększyć efektywność tychże systemów.
EN
Traceability is used to locate defective or dangerous food, cosmetics, pharmaceuticals or other products that are harmful to consumers on the market. Ensuring the safety of products delivered to the market related to gather and collect the data about them at every stage of the supply chain, in the other words, each company that participating in this supply chain. The article describes what affects the efficiency of the systems that support the traceability process in a company, and how the companies can increase the efficiency of these systems.
PL
Systemy NATO-wskie, jak i inne systemy zarządzania gospodarki cywilnej i wojskowej, usprawniane są z użyciem systemów automatycznej identyfikacji – ADC. Zgodnie z wymaganiami NATO i Unii Europejskiej stosowanie efektywnych rozwiązań w tym zakresie zależy od ich zgodności ze standardami i normami. Warunki te spełniają globalne standardy i rozwiązania GS1. Kodyfikacja wyrobów obronnych oraz ich oznaczanie również realizowane jest według GS1. Jednakże efektywność tych systemów zależy w znacznym stopniu od jakości danych stałych i zmiennych, na co ma też wpływ sposób ich pozyskiwania. Artykuł przedstawia stosowane sposoby i główne problemy związane z pozyskiwaniem poprawnych danych oraz rozwiązania tych problemów, jakie wypracowano na rzecz podniesienia jakości danych. Są nimi: dobre praktyki i metodyki weryfikacji merytoryczno-technicznych oznaczeń kodowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów przeznaczonych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, opracowane w wyniku 4-letnich badań.
EN
NATO systems and other civilian and military economy management systems are being improved with the use of ADC (automatic data capture) systems. Under the requirements developed by the NATO and the EU, application of efficient solutions in this scope depends on their compliance with standards. GS1 global standards and solutions meet these conditions. The codification of defence-related products and their labeling is also compliant with GS1. The efficiency of these systems, however, depends to a large degree on the quality of fixed and variable data, which is also influenced by the method of its collection. The article presents methods applied and main problems related to the collection of correct data, as well as solutions to these problems developed to improve the quality of data. They include: best practices and methodologies of content-related and technical verification of codes, with particular emphasis on products intended for ensuring a country’s defence and safety, developed as a result of four years of studies.
EN
Assigning transported material with a supplementary information is becoming relevant for the needs of improving the efficiency of industrial processes. In the mining industry annotating the mined ore could bring benefits due to expected decrease of the processing energy consumption and increase of productivity. DISIRE project was focused on the implementation of e-pellets for various raw material processing and transportation processes. The paper presents laboratory tests of altern ative RFID equipment for annotating ore with marked tags. Several aspects of tags traceability were investigated for the needs of the industrial tests that were eventually done in the underground mine environment. The laboratory tests results were compared with the similar tests described in the literature, that were done in the different conditions.
PL
Żeby zapewnić bezpieczeństwo wyrobom obronnym w łańcuchu dostaw należy posiadać właściwie zorganizowany i zarządzany system identyfikowalności. Struktura systemu identyfikowalności musi być dostosowana do dynamicznie zmieniających się potrzeb w zapewnieniu bezpieczeństwa wyrobów obronnych w łańcuchu dostaw. Zachodzi więc pytanie jak ma wyglądać model systemu identyfikowalności oraz jakie metody do jego opracowania wykorzystać? Artykuł przedstawia wprowadzenie do modelowania systemu identyfikowalności wyrobów obronnych w łańcuchu dostaw.
EN
To Ensuring security of defence products in the supply chain is a properly structured and managed traceability system. The structure of the traceability system must be adapted to dynamically changing needs in ensuring the security of defence products in the supply chain. So, there is a question in how the model of the traceability system looks like and what methods for its elaborate use? The article are presented an introduction to modelling of the traceability system of defence products in the supply chain.
7
Content available remote Modelowanie procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID
PL
W artykule poruszono problem identyfikowalności produktów, które mają coraz większy wpływ na jakość naszego życia. Producenci borykają się z problemami szybkiego wycofania wadliwych partii produktu z rynku, aby uniknąć ogromnych odszkodowań jakie są wypłacane z tytułu wad. Możliwość zautomatyzowania procesów identyfikowalności za pośrednictwem technologii RFID pozwoli firmom oraz uczestnikom procesu produkcyjnego na przyspieszenie procesu wycofania oraz analizy wad jakie wystąpiły podczas produkcji.
EN
The article discusses the problem of traceability of products that have an ever greater impact on the quality of our lives. Manufacturers are struggling with the problems of quickly withdrawing defective product batches from the market to avoid huge damages that are paid for defects. The ability to automate traceability processes via RFID technology will allow companies and participants in the production process to speed up the process of withdrawal and analysis of defects that have occurred during production.
8
Content available remote Wymagania dla stali w kontekście mostów
PL
W artykule przedstawiono kwestie bezpieczeństwa żywności i wybrane problemy, z którymi można się spotkać w procesach związanych z transportem tych produktów. W artykule opisano aspekt identyfikowalności produktów żywnościowych transportowanych w łańcuchu dostaw. W szczególności scharakteryzowano problemy zdefiniowane w obszarze przyjęć do centrum dystrybucyjnego (CD) sieci handlowej i wydawania towarów z CD do sklepów. Identyfikowalność to zdolność śledzenia (odtworzenia historii) przepływu dóbr w łańcuchach dostaw wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra oraz wszystkie lokalizacje objęte tym przepływem.
EN
This article presents the issue of food safety from the perspective of selected problems that can be encountered in the transport processes of these products. The article focuses mainly on the traceability aspects of food products transported in the supply chain. In particular, the problems identified in the reception area to the distribution center and warehouse releases are described. Traceability is the ability to track (trace) the flow of goods in supply chains, including the registration of parameters identifying those goods and all locations covered by the flow.
PL
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym opakowania do żywności, muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ich bezpieczeństwa w kontakcie z żywnością. W artykule przedstawiono rodzaje dokumentów potwierdzających zgodność materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wprowadzanych do obrotu handlowego, które muszą im towarzyszyć. Omówiono obowiązki przedsiębiorców działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w odniesieniu do wystawienia i dysponowania deklaracją zgodności oraz dokumentami uzupełniającymi. Przedstawiono również wymagania dotyczące znakowania i systemu zapewnienia identyfikowalności materiałom i wyrobom w całym łańcuchu dostaw.
EN
The materials and articles intended for contact with food, including food packaging must meet the requirements of existing legislation in the field of safety in contact with food. The article presents the types of documents confirming the compliance of the marketed materials and articles intended to come into contact with food that must accompany them. It discusses the responsibilities of business operators of materials and articles intended for contact with food in relation to the issuing and disposing of the declaration of compliance and supporting documents. It also presents the requirements for labeling and traceability system for materials and articles throughout the whole supply chain.
EN
Requirements for quality and the full traceability of products supplied in some industries, such as eg. the food industry, the pharmaceutical industry as well as automotive industry, result that the implementation of production flow control systems (FCS) becomes a very important element in the functioning of enterprises. Production flow control systems are used generally for recording production data at different stages of industrial processes (in this respect, they fulfill the function of traceability systems), but also provide blocking of incorrectly processed identifiable components during the earlier stages of the production. The information provided by traceability can be the basis for the functioning of integrated information systems. Production flow control systems ensure the recording of important information from the point of view of customer that allows the capture of defective products, analysis of the causes of these defects, and defense against potential complaint or even a significant reduction in the number of complaints. Applied are dedicated or universal solutions, adaptable to a variety of configuration lines / production cells. Dedicated solutions (for a specific production line) are basically always developed from scratch, taking into account the specificity of the product flow. Then the structure of the data in the PLC has to be adjusted, as well as the structure of the database and the database queries. Dedicated systems have the advantage that their action is fast, whereas the drawback is a longer start-up time and modification / expansion of functionality. On the other hand, universal solutions allow to configure the number of workstations and their type (controlled by a PLC or PC), their network addresses, as well as the types of products allowed there without changing the software. The advantage of universal solutions is that additional production workstations can be added very fast to the system, while the disadvantage may be longer lasting query the database and exchange information with the PLC. The concept of an universal system must be well thought and considered have to be different configuration cases of the material flow. Poorly thought-out concept takes revenge on the creator by the necessity of profound changes in the structure of the data and the application code. The purpose of this article is to present the advantages and disadvantages of dedicated and universal TCS / FCS systems.
PL
W artykule przedstawiono krótką definicję identyfikacji i identyfikowalności zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Opisano ich metody i sposoby na przykładzie tworzyw polimerowych oraz wyrobów z nich produkowanych. Przedstawiono, na co zwracać szczególną uwagę przy ich ocenie do użytkowania.
EN
This paper presents a brief definition of identification and traceability in accordance with PN-EN ISO 9001: 2009. Describes their methods and ways for example polymer materials and products are produced. Presented on what to pay particular attention in their assessment for use.
PL
Istotą identyfikowalności jest możliwość monitorowania ruchu i pochodzenia danego produktu (partii produkcyjnej) na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcucha (od kogo i co otrzymano?) i jednocześnie dostarczenia informacji do następnego etapu (do kogo i co wysłano?). W artykule opisano, w jaki sposób firma sektora żywnościowego może zarządzać procesem identyfikowalności w kontekście magazynu wyrobów gotowych.
EN
The essence of traceability is the possibility to monitor each product (and lot number) on every stage of a supply chain. In other words, this is the possibility of gathering data from previous stage of chain (from whom and what was received?) and delivering the gathered information to the next stage in a simultaneous way (to whom and what was sent?). The article describes how a company from the food sector can manage the traceability process in the context of the finished goods’ warehouse.
14
Content available Database management system of AC Voltage Standards
EN
The paper presents a database management system of AC voltage standards maintained in the Laboratory of AC-DC Standards of Institute of Measurement Science, Electronics and Control, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland. The database stores the basic metrological parameters and other details of the standards, especially their AC-DC transfer differences at different voltages and frequencies. The database also stores previous (historical) values of the AC-DC transfer differences of the standards which enables the observation of time drift of these parameters.
15
Content available remote Wpływ identyfikowalności na logistykę i bezpieczeństwo użytkowania wyrobów
PL
W artykule, korzystając z wewnętrznych źródeł danych badanego przedsiębiorstwa LUBAWA S.A., opisano wybrane zagadnienia dotyczące wpływu identyfikowalności na logistykę. Pokazano istotę zagadnienia w stosunku do bezpieczeństwa użytkowania wyrobów. Zilustrowano rolę zapewnienia identyfikowalności i jej odzwierciedlenie w bezpieczeństwie użytkowania wyrobów oraz wskazano najistotniejsze problemy z tym związane. Monitorowanie jest technicznym narzędziem wspierającym organizację do osiągania jej celów. Właściwa identyfikacja wyrobów na każdym etapie realizacji procesów a także zdolność do odtworzenia jego historii jest czynnikiem determinującym zapewnienie właściwej efektywności i skuteczności podejmowanych przedsięwzięć logistycznych.
EN
In this article, using the internal data sources surveyed company LUBAWA SA, described some of issues concerning the impact of traceability for logistic. The essence of problem was shown in relation to the using safety products. Illustrated the roles of traceability and its reflection in the use of safety products and indicated the most important problems associated with it. Monitoring is a technical tool to support the organization to achieve its objectives. Proper identification of products at every stage of the process and the ability to reconstruct its history is a determining factor to ensure proper efficiency and effectiveness of logistics projects.
16
Content available remote Identyfikowalność a bezpieczeństwo wyrobów
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje w zakresie bezpieczeństwa wyrobów. Wskazano regulacje nakładane na producenta wprowadzającego wyrób do sprzedaży. Artykuł wyraża zagadnienie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Omówiono znaczenie identyfikowalności w aspekcie bezpieczeństwa wyrobów obronnych.
EN
In the article shown basic information in terms of safety of products. Indicated regulations imposed on the manufacturer introducing the product to sell. Article expresses the issue in the light of the applicable law. Discusses the importance of traceability in terms of security defense products.
PL
Materiały odniesienia są jednym z filarów zapewnienia jakości wyników pomiarów w laboratoriach analitycznych. Ich wytworzenie oraz certyfikacja to długi i złożony proces.
18
Content available remote Logistyczne aspekty identyfikowalności wyrobów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
PL
Uwzględniając specyfikę działania spółki LUBAWA S.A. w obszarze produkcji na potrzeby służb mundurowych autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę przedstawienia roli identyfikowalności wyrobów oraz wskazania najistotniejszych problemów z tym związanych. W sposób syntetyczny przedstawiono teorię w zakresie procesów logistycznych a następnie na przykładzie spółki LUBAWA S.A dokonano ilustracji problemów związanych z identyfikowalnością wyrobów w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
EN
Taking into account the specifics of the LUBAWA SA company's operations in the area of prooduction for the needs of uniformed services, the authors of this article have attempted to present the role of product traceability and to identify the most important problems related to this. Synthetically presented is the theory in the field of logistical processes folIowed by the authors illustrating problems related to traceability of products at a manufacturing company using the example of the LUBAWA SA company.
PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia problemów związanych z identyfikacją i identyfikowalnością wyrobów. W sposób syntetyczny przedstawiono istotę procesów logistycznych, które stanowią kluczową rolę w życiu gospodarczym każdego przedsiębiorstwa. Przedstawiono synergię zachodzącą między procesami logistycznymi a pozostałymi procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie. Następnie na przykładzie spółki LUBAWA S.A dokonano analizy problemów związanych z identyfikacją i identyfikowalnością w procesie zaopatrzenia. Autorzy uwzględnili specyfikę działania spółki, która realizuje zamówienia między innymi na potrzeby służb mundurowych.
EN
This article attempts to explain the problems related to the identification and traceability of products. The essence of logistical processes which play a key role in the economic life of each company, has been synthetically presented. The synergy that occurs between logistical processes and other processes carried out at the enterprise has also been described. Then, using the example of LUBAWA SA company, the problems related to the identification and traceability in the supply process have been analysed. The authors took into account the specifics of the operation of the company which, inter alia, carries out orders for the uniformed services.
20
Content available remote Product traceability in the logistics processes of Lubawa S.A.
EN
In this article, using the internal data sources surveyed company LUBAWA SA, described some of the issues related to the traceability of products in logistics processes. There are described some examples of solutions how to track the product throughout the logistics chain starting from supplying through manufacturing, distribution up to sales, what allows to define the quality and origin of the raw materials from which it was made.
PL
W artykule, korzystając z wewnętrznych źródeł danych badanego przedsiębiorstwa LUBAWA S.A., opisano wybrane zagadnienia związane z identyfikowalnością wyrobów w procesach logistycznych. Przedstawiono przykładowe rozwiązania umożliwiające śledzenie losu produktu w całym łańcuchu logistycznym począwszy od zaopatrzenia, poprzez produkcję, dystrybucję aż do sprzedaży, co pozwala określić jego jakość oraz pochodzenie surowców, z których został wytworzony.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.