Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Opole
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Results of research of six large karstic springs with a discharge rate of 10-100 l/s obtainedfrom a series of 12 measurements in 2021-2022 are the basis for a comparison of the chemical composition in the past and present. The studied springs drain Triassic limestones and dolomites in the southern part of Major Groundwater Basin No. 333 in the Opole region. After 40 years, there is a significant decrease in discharge rates in five out of all selected springs, and frequent dying out of outflows in three cases. A significant increase in the content of nitrogen compounds, espe¬cially nitrates, has been measured. Statistical factor analysis allowed distinguishing two groups of factors responsible for changes in the main ions in groundwater. Restoring high groundwater quality is an urgent task for the administration of this region, which requires a comprehensive approach.
PL
W Polsce od kilkunastu lat powstaje coraz więcej murali, a prace polskich muralistów charakteryzują się wysokim poziomem. Szczególnie wiele murali można spotkać w największych miastach, ale ten rodzaj street artu pojawia się również w mniejszych ośrodkach - jak Opole. W artykule przeanalizowano 64 murale zlokalizowane w tym mieście. Zastosowano następujące metody badawcze: analiza źródeł internetowych, wywiady, wizje lokalne, analiza lokalizacji urbanistycznej oraz architektonicznej. Na podstawie wykonanych analiz zauważono skupisko murali w centralnej części miasta, a jednocześnie w ostatnich latach tendencję do lokalizowania murali poza centrum. Wyróżniono sześć typów lokalizacji murali: ślepa ściana budynku, ściana budynku z oknami/drzwiami, strefa wejściowa do budynku, brama/przejście, mur, filar mostu/wiaduktu. Najpopularniejszymi typami lokalizacji są - mury, ślepe ściany budynków, filary mostów. W Opolu, podobnie jak w innych miastach, w których powstają murale - często do tworzenia tego typu obrazów wykorzystywane są miejsca o zdegradowanym charakterze. Dokonano oceny znaczenia badanych murali w przestrzeni miasta. Za murale o największym znaczeniu uznano te, które: zajmują całą płaszczyznę na której się znajdują, są dużych rozmiarów, zlokalizowane w centrum miasta i dobrze widoczne. Za murale o średnim znaczeniu uznano te, które spełniały tylko trzy z tych warunków, za murale o znikomym znaczeniu w mieście uznano te, które spełniały dwa lub mniej z tych warunków. Badania opisane w niniejszym artykule - to jest skatalogowanie opolskich murali oraz stworzenie mapy - mogą być przydatne przy opracowywaniu materiałów promocyjnych miasta, np. szlaku zwiedzania opolskich murali, mapy poszukiwań murali itp. Z kolei metoda oceny znaczenia murali w przestrzeni miejskiej może pozwolić w przyszłości na sprawne planowanie lokalizacji kolejnych.
EN
In Poland, more and more murals are being created in the last several years. The works of Polish muralists are known for their high quality. Particularly high number of murals can be found in the largest cities, but this type of street art also appears in smaller cities - such as Opole. In the article 64 murals located in this city were analysed. The following research methods were used: analysis of Internet sources, interviews, local visions, analysis of the urban and architectural location of murals. Based on the analyses carried out, a cluster of murals in the central part of the city was noticed, and at the same time in recent years a tendency to locate murals outside the city center. Six types of mural locations were distinguished: blind wall of the building, wall of the building with windows/doors, entrance zone to the building, gate/passage, fence wall, pillar of the bridge/viaduct. The most popular types of locations are - fence walls, blind walls of buildings, pillars of bridges. In Opole, as in other cities where murals are created - places with a degraded character are often used to create this type of paintings. The significance of the studied murals in the city space was also assessed in the article. Murals of the greatest importance were those that: occupy the entire surface which they are located on, are of large size, located in the city center and well visible. Murals of medium importance were considered to be those that met only three of these conditions, murals of negligible importance in the city were considered to be those that met two or less of the above conditions. The research described in this article - i.e. cataloguing Opole murals, and creating a mural map can be useful in developing promotional materials of the city, e.g. a trail of Opole murals, a map of mural searches, etc. In turn, the method of assessing the importance of murals in urban space may allow for efficient planning of the location of subsequent murals in the future.
EN
The article concerns the transformations of the architecture of the Dominican church of Our Lady of Sorrows and St. Wojciech (the so-called "na Górce") in Opole. The paper presents the results of original architectural research conducted from 2008 to 2017. Previous analyses regarding the construction and transformation of the church "na Górce" are based on the findings of pre-war researchers, which relied on a general inspection of the plastered building. The discussed architectural research enabled the scope of the original monastic church, and its expansion from around 1361, to be distinguished. This also applies to the enlargement of the chancel and its adaptation, as well as to the construction of a two-nave, four-bay nave. The chancel of this church was enlarged in around 1399 by adding a polygonal eastern closure, and the church itself was probably renovated and enlarged in around 1430 by the construction of an outbuilding adjacent to the nave. The presented research results significantly change the previously published description concerning the construction and transformation of the architecture of the Dominican church in Opole.
PL
Tematem artykułu są przekształcenia architektury kościoła dominikańskiego pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha (tzw. na Górce) w Opolu. W pracy przedstawiono rezultaty autorskich badań architektonicznych prowadzonych między 2009 a 2017 r. Dotychczasowe analizy powstania i przekształceń kościoła na Górce opierają się na ustaleniach badaczy przedwojennych bazujących na ogólnym oglądzie otynkowanej budowli. Omówione badania architektoniczne umożliwiły wydzielenie zasięgu pierwotnego kościoła zakonnego oraz jego rozbudowy około 1361 r. obejmującej powiększenie prezbiterium i dostosowanie go do funkcji chóru zakonnego, a także wzniesienie dwunawowego, czteroprzęsłowego korpusu. Prezbiterium tej świątyni powiększono o wieloboczne wschodnie zamknięcie około 1399 r., a kościół odnowiono i powiększono o przybudówkę przy korpusie zapewne około 1430 r. Nowożytne przekształcenia bryły kościoła związane są ze wzniesieniem nawy południowej oraz przebudową korpusu i szczytu zachodniego po dwóch pożarach w 1682 i 1739 r. Zaprezentowane wyniki badań znacząco zmieniają dotychczas publikowany obraz powstania i przekształceń architektury kościoła dominikańskiego w Opolu.
PL
Przedmiotem artykułu jest problematyka rewitalizacji terenów poprzemysłowych. W artykule, opartym na studium przypadku, poddano analizie dwa przykłady zrewitalizowanych obszarów poprzemysłowych znajdujących się w obrębie miasta Opola, po nieczynnych cementowniach: Bolko oraz Piast. Są to tereny o szczególnej historii, położeniu i znaczeniu w zurbanizowanej przestrzeni miasta. Celem badań jest przedstawienie procesu transformacji funkcjonalno-przestrzennej, jaka dokonała się po zamknięciu cementowni z odniesieniem do historii, wcześniejszych przeobrażeń oraz wiążących uwarunkowań kulturowych.
EN
The subject of the article is the issue of revitalization of post-industrial areas. The article, based on a case study, analyzes two examples of revitalized post-industrial areas located within the city of Opole, after closed cement plants: Bolko and Piast. These are areas with a special history, location and importance in the urbanized space of the city. The aim of the research is to present the process of functional and spatial transformation that took place after the closure of the cement plant with reference to history, previous transformations and binding cultural conditions.
PL
Place miejskie to przestrzeń publiczna o szczególnym znaczeniu w tkance miast, to wnętrza urbanistyczne ogniskujące życie miast i pełniące funkcję „miejskich salonów”. Przełom wieków XX oraz XXI to dynamiczny okres przeobrażeń funkcjonalno-przestrzennych placów miejskich w Polsce w kierunku atrakcyjnej wizualnie przestrzeni publicznej o wysokiej estetyce rozwiązań i zróżnicowanym profilu funkcjonalnym. W artykule, opartym na metodologii studium przypadku, analizie poddano plac Mikołaja Kopernika w Opolu o szczególnej historii, położeniu oraz znaczeniu w zurbanizowanej przestrzeni miasta. Celem badań jest przedstawienie zrealizowanej w latach 2017–2019 kompleksowej transformacji funkcjonalno-przestrzennej placu z odniesieniem do jego historii, chronologii wcześniejszych przeobrażeń oraz wiążących uwarunkowań. Plac Kopernika jako znaczące wnętrze urbanistyczne Opola nie został do tej pory objęty monograficznym opracowaniem, niniejszy artykuł jest próbą wypełnienia tej luki badawczej.
EN
City squares are public spaces of special importance in the fabric of cities, urban interiors focusing city life and acting as "city salons". The turn of the 20th century is a dynamic period of functional and spatial transformations of city squares in Poland towards a visually attractive public space with high aesthetics of solutions and a diversified functional profile. The article, based on the case study methodology, analyzes the Nicolaus Copernicus Square in Opole with its special history, location and importance in the urbanized space of the city. The aim of the research is to present the comprehensive functional and spatial transformation of the square carried out in 2017-2019 with reference to its history, chronology of previous transformations and binding conditions. Copernicus Square as a significant urban interior of Opole has not been covered by the monographic study so far, this article is an attempt to fill this research gap.
EN
The article aims to present the post-war restoration of the Market Square in Opole as a process of creating the city's new history. The research subject included the tenement houses in the frontages of Opole's Market Square, which were destroyed in 1945 and rebuilt in the 1950s. The article analyses the process of restoring Opole's Market Square, which is presented in the context of Opole's changed national affiliation and the ideological and identity issues, therefore, ultimately impacting the form of restored tenement houses. The archival materials analysed during the research process were: written materials, kept in the State Archive in Opole, and design projects, kept in the State Archive in Katowice. The research is complemented by subject literature, in which the topic of Old Town restoration was present, historical publications concerning Opole and local press. Our research established that Opole's Market Square's post-restoration image differs significantly from how it looked before World War II. The analysis of iconographical materials (pre-war postcards and photographs, as well as contemporary photographs) showed that, in the restoration process, the 19th-century tenement houses that differed from each other stylistically, became replaced with unified baroque-like buildings. The analysis of archival materials pertaining to the restoration of Opole's Market Square proves that this process was not only meant to restore the Old Town's spatial cohesion, reconstruct inner-city infrastructure and create new apartments, but also to present local authorities' resourcefulness and to show that Opole has always been a Polish city, brought back to its Motherland in 1945. Stark differences between the pre- and post-war image of Opole's Market Square provoke questions concerning identity in the context of restoration, values related to particular architectural styles and attempts to create a brand new vision of Opole's history, in which "Polish" elements were displayed to legitimise incorporating the city into Poland and to constitute the city’s brand new identity.
PL
Celem artykułu było zaprezentowanie powojennej odbudowy Rynku w Opolu jako kreacji nowej historii miasta. Przedmiotem prac były kamienice tworzące pierzeje Rynku w Opolu, które zostały zniszczone w wyniku działań wojennych w 1945 r. i odbudowane w latach 50. XX w. W artykule przedstawiono proces odbudowy opolskiego Rynku w kontekście zmienionej przynależności państwowej Opola i związanych z tym kwestii ideologicznych i tożsamościowych, które miały wpływ na ostateczną formę odbudowanych kamienic. Podczas badań dokonano analizy przede wszystkim materiałów archiwalnych: piśmienniczych, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu, oraz projektowych, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Katowicach. Badania uzupełniła literatura przedmiotu, w której poruszany był temat odbudowy obszarów staromiejskich, publikacje historyczne poświęcone Opolu oraz lokalna prasa. W czasie prac udało się ustalić, że wygląd opolskiego Rynku po jego odbudowie znacznie różni się od tego, jak obszar ten prezentował się przed II wojną światową. Analiza materiałów ikonograficznych (przedwojennych pocztówek i fotografii oraz fotografii współczesnych) pozwoliła ukazać, że podczas odbudowy XIX-wieczne kamienice o zróżnicowanej szacie stylistycznej zastąpione zostały w dużej mierze przez zunifikowane barokizujące budowle. Analiza materiałów archiwalnych poświęconych odbudowie opolskiego Rynku wskazuje, że proces ten miał nie tylko przywrócić spójność przestrzenną obszarowi staromiejskiemu, odtworzyć śródmiejską infrastrukturę i zapewnić nowe mieszkania, ale także ukazać zaradność lokalnych władz i udowodnić, że Opole było miastem odwiecznie polskim, które w 1945 r. powróciło do Macierzy. Wyraźne różnice pomiędzy przed- i powojennym wyglądem opolskiego Rynku każą zadawać pytania o tożsamościowe znaczenie procesu odbudowy, wartości wiązane z konkretnymi stylami architektonicznymi oraz próby kreacji zupełnie nowej wizji historii Opola, w której wątki „polskie” zostają wyeksponowane po to, by legitymizować włączenie miasta do granic Polski i ukonstytuować zupełnie nową tożsamość miasta.
PL
Historia Ogrodu Zoologicznego w Opolu sięga pocz. XX w., kiedy na Wyspie Bolko, wyznaczonej przez Odrę i jej kanały, utworzono zwierzyniec. Współczesne ZOO w Opolu to kompleks nowoczesnych wybiegów i obiektów o pow. ok. 19 ha, wkomponowany w starodrzew Wyspy Bolko. W artykule przedstawiono historię i etapy rozwoju opolskiego Ogrodu Zoologicznego, scharakteryzowano układ kompozycyjny ogrodu, wskazano walory estetyczne i funkcjonalne, które stanowią o jego atrakcyjności i indywidualności.
EN
The history of Opole Zoological Garden reaches the beginning of the 20th century, when in the Bolko Island, shaped by the Odra river and its canals, the menagerie was founded. Present-day ZOO in Opole is a complex of modern paddocks and structures of an area of around 19 ha, integrated into the old growth of the Bolko Island. In the paper the history and stages of development of Zoological Garden in Opole are presented, the aesthetic and functional values indicated; these ones which make the garden attractive and individual.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy wykonawcze, które powstały w czasie wykonywania tymczasowej sceny i trybuny na potrzeby festiwalu piosenki. Omówiono zagadnienia prawne dotyczące takiej inwestycji. Podano zagrożenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno obiektom budowlanym, jak i ich użytkownikom.
EN
The article presents some problems during the execution of temporary scene and tribune for the song festival. Legal issues related to such investment are discussed. Safety hazards have been identified both for the building objects and their users.
PL
Do czasów współczesnych w Opolu przetrwało jedynie kilka cementowni. Tylko jedna z nich wykorzystywana jest jako fabryka cementu. Los dwóch najmłodszych cementowni, wybudowanych w niewielkiej odległości od siebie, po II Wojnie Światowej potoczył się podobnie. Niekiedy w literaturze i w źródłach określa się je jako „bliźniacze”, wysnuto ponadto przypuszczenie o wykorzystaniu do ich budowy tego samego projektu konstrukcyjnego. Przypuszczenie to nie jest prawdziwe, ponieważ cementownie różnią się znacząco pod względem zarówno projektu, jak i materiałów użytych do ich budowy. Autorzy niniejszego artykułu porównują strukturę obu fabryk oraz istniejące pomiędzy nimi różnice.
EN
To modern times it has been survived only a few cement plants in Opole. Only one of them still acts as a cement factory. The two youngest cement plants, built in a small distance, met similar happens after World War II. They are sometimes referred to as „twin” in the literature and sources and is put thesis on the use of the same construction project to build them. This thesis is not true, because they differ significantly in both, design and materials used to construction. The authors compare of the structure and identity of the two factories in the article.
PL
Kształtowanie świadomości historycznej wśród lokalnych społeczności, to upowszechnianie wiedzy o ważnych wydarzeniach historycznych w okolicy, jak również pamięć o ludziach, którzy żyli na tym terenie, wpływając na dzisiejszy obraz regionu. Jedną z największych inicjatyw społeczno-kulturalnych w Polsce w 2017 roku będą obchody związane z 800-leciem lokacji miasta Opola. Jest ono swoistym fenomenem w Polsce, ponieważ niemal zawsze (z przerwą w latach 1945-1950, gdy było tylko miastem powiatowym) stanowiło stolicę jakiegoś bytu administracyjnego, co oczywiście sprzyjało jego rozwojowi.
EN
The way of forming the historical awareness among local communities is various. It is implemented by disseminating knowledge about important historical events in the region and the memory of people who lived in this area and had an impact on that region. One of the biggest social-cultural initiative in Poland in 2017 will be the 800th anniversary of foundation of Opole. This city is a specific phenomenon because since its foundation it was always a capital of some administrative unit (with a short break between 1945-1950), which was beneficial for its development.
12
Content available remote Architektura sakralna Opola w okresie dwudziestolecia międzywojennego
PL
Z powodu dynamicznego wzrostu ludności miasta niezbędne okazało się wybudowanie nowych osiedli mieszkaniowych i towarzyszących im obiektów użyteczności publicznej. Do XX wieku na terenie Opola znajdowało się jedynie pięć świątyń katolickich, które nie były w stanie pomieścić powiększającej się ilości wiernych. W związku z tym w okresie dwudzie - stolecia międzywojennego na terenie Opola wybudowano cztery kościoły. W poniższym artykule przedstawiono rozwiązania przestrzenne kościołów pw. św. Piotra i Pawła, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Józefa oraz św. Michała Archanioła.
EN
Due to the dynamic growth of the population of the city, it was necessary to build new housing estates and as - sociated public facilities. Up to the 20th century there were only five Catholic churches in Opole, which were unable to host the growing number of people. Accordingly there were built four churches in Opole during the interwar period. The following article presents spatial solutions of St. Peter and Paul, Sacred Heart of Jesus, St. Joseph and St. Archangel Michael churches
PL
Przedstawiono zarys historycznego rozwoju przemysłu cementowego Opola i etapy powojennych przemian. Scharakteryzowano rozwiązania architektoniczno-przestrzenne oraz materiałowe obiektów cementowni od drugiej połowy XIX w. do okresu międzywojennego. Podano przykłady współczesnych adaptacji i rewitalizacji postindustrialnych obiektów i terenów w Opolu.
EN
In the paper the outline of historic development of Opole’s cement industry and phases of its postwar changes are presented. The architectural, spatial and material solutions are characterised from second half of the 19th century to the interwar period. The examples of contemporary adaptations and revitalisations of postindustrial buildings and areas in Opole are indicated.
EN
In this paper the architectural competition for the seat of the authorities of the Regency of Opole of 1929 is presented, its formula, participants, the jury are indicated on the background of examples of German competitions of the interwar period. Analysis of the competition entries enabled definition of their style inspired by the ideas of interwar modernism and also architectural tradition. The jury declared decisively on the side of modern architecture, guaranteeing the new edifice the required representativeness and monumentalism.
PL
W artykule przedstawiono zrealizowany w 1929 r. konkurs na nową siedzibę władz rejencji w Opolu, wskazując jego formułę, uczestników, skład sądu konkursowego na tle przykładów niemieckich konkursów okresu międzywojennego. Analiza prac konkursowych pozwoliła określić ich stylistykę inspirowaną ideami międzywojennego modernizmu jak i architektoniczną tradycją. Sąd konkursowy zadeklarował się zdecydowanie po stronie architektury nowoczesnej gwarantującej nowemu gmachowi wymaganą reprezentacyjność i monumentalizm.
EN
The country’s real explosive cladding technology development had strong industrial character. Associated with the initiative and activity of enterprise Zach Metalchem, but held in cooperation mainly with Opole academy - WSI, the Technical University of Opole later. This collaboration as an expression of regional and smart specialization is effectively still continues, and its industrial side is the company ZTW Explomet.
PL
W Polsce prace nad technologią zgrzewania wybuchowego rozpoczęły się w latach 60. ubiegłego wieku. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Instytut Techniki Cieplnej i wreszcie Politechnika Gdańska i Politechnika Częstochowska to jednostki, które najbardziej zaangażowane były w tworzenie podstaw tej technologii. Należy jednocześnie stwierdzić, że poza Politechniką Gdańską (łączniki spawalnicze aluminium-stal) oraz ITC (wybuchowe mocowanie rurek w ścianach sitowych wymienników ciepła), żadnej z pozostałych, wymienionych instytucji badawczych nie udało się dokonać jakiegokolwiek wdrożenia. Przyczyny tego stanu rzeczy były i nadal pozostają dość oczywiste – zaangażowanie w prace badawcze miało na celu jedynie budowanie indywidulanych karier naukowych. Nie istniała potrzeba, oczekiwanie, czy wreszcie przymus działania na rzecz przemysłu, na rzecz gospodarki. W tej chwili próbuje się budować relacje nieco bardziej angażujące naukę w rozwiązywanie konkretnych – rozwojowych i celowych zagadnień ulokowanych w sferze gospodarczej.
EN
Cooperation between Explomet and R&D units is growing increasingly, embracing a rate of more and more areas of application, including issues of fundamental nature. The ideas, proposed for many years by the company, in the field of new applications of explosive cladding technology and its products, gain approval of the world of science. Increasingly Science undertakes research’s actions, which should enhance its initiative role.
PL
Explomet zawsze działania rozwojowe traktował priorytetowo. Historycznie rzecz ujmując, wdrażanie technologii wybuchowego platerowania zawsze wiązało się z przełamywaniem stereotypów, pokonywaniem ‘niemożliwości’ – przysłowiowym udowadnianiem, że można i że się da. Aktualnie firma inwestuje w swoje badawczo-rozwojowe zaplecze, zapewniając tym samym warunki do jeszcze lepszego rozwoju i jednocześnie podnosząc poziom kompetencji w zakresie badań materiałowych, konsekwentnie zbliżający ją do naukowych partnerów.
PL
W artykule przedstawiono krótką historię powstania pierwszej elektrowni miejskiej w Opolu oraz jej modernizację w latach 1909-1925.
EN
This article presents a short history of creating the first city power plant in Opole. It also describes its rebuilding in 1909-1925.
PL
Jednym z wielu logistycznych założeń koncepcji zrównoważonego transportu jest ograniczenie udziału ruchu samochodowego na rzecz ruchu rowerowego, szczególnie na krótkich dystansach w miastach. W artykule przedstawiono ocenę i analizę bezpieczeństwa ruchu rowerowego w Opolu jako czynnika wpływającego na szanse powodzenia realizacji transportu zgodnego z ideą zrównoważonego transportu.
EN
One of the many logistical assumptions of the concept of sustainable transport is to reduce using cars for the cycling, particularly for short distances in cities. The article presents the evaluation and analysis of safety of cycling in Opole as a factor in the chances of successful implementation of transport compatible with sustainable transport.
PL
W artykule przedstawione zostały najczęstsze przyczyny wypadków według Najwyższej Izby Kontroli. Szczególną uwagę zwrócono na stan bezpieczeństwa na drogach województwa opolskiego, a także na stan infrastruktury drogowej miasta Opola. Zaznaczono także sposoby poprawy bezpieczeństwa ruchu.
EN
The article presents the most common causes of accidents according to the Supreme Chamber of Control. Particular attention was paid to the state of road safety Opole province, as well as the state of the road infrastructure of the city of Opole. Also indicated ways to improve traffic safety.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.