Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  knowledge transfer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Podmioty funkcjonujące w warunkach gospodarki opartej na wiedzy powinny zwracać uwagę na czynniki niematerialne, w tym wiedzę. Jest ona obecnie jednym z głównych zasobów organizacji, a jej skuteczne wykorzystanie przynieść może wiele korzyści. Ważne znaczenie dla wykorzystywania, rozwijania i tworzenia nowej wiedzy ma transfer wiedzy w organizacji. Pozwala on na przekazywanie wiedzy do miejsc, w których jest ona niezbędna. Transfer wiedzy nierozerwalnie łączy się z pojęciem dzielenia się wiedzą w organizacji, dzięki któremu pracownicy mogą zdobywać potrzebną wiedzę i umiejętności oraz je poszerzać i rozwijać. Celem artykułu jest wskazanie miejsca wiedzy, zarządzania wiedzą i transferu wiedzy w organizacji oraz przedstawienie wybranych wyników badań dotyczących dzielenia się wiedzą. Realizacji celu pracy posłużyła analiza literatury z zakresu zarządzania wiedzą oraz wyniki badań dotyczące transferu i dzielenia się wiedzą w organizacjach w województwie lubelskim. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej skupiono się na rozumieniu wiedzy, zarządzaniu wiedzą, gospodarce opartej na wiedzy oraz procesie transferu wiedzy i dzielenia się wiedzą w organizacji. W części empirycznej przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące możliwości dzielenia się wiedzą i zapewnianego przez organizację wsparcia dla realizacji tego procesu. Wyniki badań wskazują, że w zdecydowanej większości podmiotów tworzone są okazje i możliwości do transferu i dzielenia się wiedzą. Niestety mniej niż połowa badanych deklaruje wykorzystywanie w organizacjach narzędzi i rozwiązań wspomagających proces transferu wiedzy.
EN
Entities operating in the conditions of knowledge-based economy should pay attention to intangible factors, including knowledge. It is currently one of the main resources of the organisation, and its effective use may bring many benefits. Transfer of knowledge within an organisation is important for using, developing and creating new knowledge. It allows to transfer knowledge to places where it is necessary. Knowledge transfer is inextricably linked to the concept of knowledge sharing within an organisation, through which employees can acquire, expand and develop the necessary knowledge and skills. The aim of the article is to indicate the place of knowledge, knowledge management and knowledge transfer in an organization and to present selected research results concerning knowledge sharing. The aim of the paper was achieved by analyzing the literature on knowledge management and the results of research on knowledge transfer and sharing in organizations in the Lublin Province. The article consists of theoretical and empirical part. The theoretical part focuses on the understanding of knowledge, knowledge management, knowledge-based economy and the process of knowledge transfer and knowledge sharing in organizations. The empirical part presents selected research results concerning the possibility of knowledge sharing and the support provided by an organization for the implementation of this process. The results of the research indicate that in the vast majority of entities the opportunities and possibilities for knowledge transfer and sharing are created. Unfortunately, less than half of the respondents declare the use of tools and solutions supporting the knowledge transfer process in organisations.
EN
This article presents the conditions of creating a system for implementing recommendations from evaluation studies which were conducted within the cohesion policy in Poland. The purpose of this analysis was to identify main problems and barriers related to the transformation of evaluation studies into practical recommendations, and to identify factors affecting the adoption and implementation of recommendations by recipients and stakeholders of evaluation. Conclusions were based on the desk research of such documents as: guidelines and procedures for the implementation of evaluation, evaluation and meta-evaluation reports, recommendation and implementation tables. The main barriers and factors favouring the transfer of knowledge from evaluation research to management practices in public administration and local governments were pointed out. The most common restrictions on use of evaluation results include: weak participation of stakeholders in the process of study planning; inconsistency between the subject of evaluation and the scope and content of recommendations; low level of knowledge of the nature and objectives of evaluation among decision-makers; lack of feedback regarding the implementation of recommendations for evaluators. The article gives reasons for the relationship among such features of the evaluation process as: openness, participation and communication skills, quality of recommendations. Evaluation studies and their social significance were shown from the perspective of dividing Michael Burawoy's sociological work into policy and public sociology.
EN
The need to match education and business goals is an endeavour and a challenge for any educational institution, especially for higher education institutions. This challenge has become an important focus over the last decades due to the claimed relationship between education and innovation as well as the potential for economic development. The biggest challenge seems to be to overcome the barriers of thought and objectives that exist between the two worlds of education and business. Indeed, although many attempts and programmes are being developed almost all over the world to bridge these two realities, many clashes and disillusions exist. For different reasons, this issue is viewed almost exclusively from the academic perspective, with the entrepreneurial perspective being completely absent. Based on the experience of both the academic and business worlds, the authors commence this contribution by analysing the causes of this mismatch of interests. They conclude by presenting some possible solutions for improving this misalignment.
EN
Originated as a production management philosophy, Lean Manufacturing has successfully transferred and implemented globally. Lean genealogy studies have been conducted, indicating the essential concept now evolves to Lean Management (LM), which is applicable to many branches of production and services management, viz quality and productivity, human resources, knowledge and technology, etc. Innovation has been made to ensure a smooth customization of knowledge and principles, tailored to each organization who is eager to implement this state-of-the-art management system. However, failures are becoming commonplace due to the lack of understanding the core values, and insufficient intensification of compensation for cultural differences. In this paper, cases of implementing LM across the Visegrád group (V4) and the ASEAN Free Trade Area (AFTA) from previous literature are taken into consideration. Factors that differentiate the characteristic of LM are brought to discussion. Therefore, the discovered gap between the two trade blocs urges the in-depth amendment and modification of employed concepts, tools, etc. A model is consequently elaborated, which aims at facilitate the managerial decision-making process regarding knowledge transfer of LM between V4 and AFTA, based on critical factors related to human, technology and culture, i.e. Labor cost, Manual requirement, Awareness, Continuous Improvement culture. This model can be used to predict the change should be made, or the criterion should be fulfilled to transfer the implementation and knowledge of LM effectively.
PL
Punktem wyjścia w artykule jest przedstawienie transferu wiedzy jako jednego z najważniejszych procesów w funkcjonowaniu organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Zidentyfikowano wybrane poziomy analizy transferu wiedzy w kontekście istniejących nierówności na rynku pracy, z uwzględnieniem strategicznej wartościowości wiedzy, jej rodzaju, głównych subprocesów składowych transferu wiedzy oraz narzędzi wspomagających jego realizację. Omówiono uniwersalne przesłanki efektywnego zarządzania transferem wiedzy w organizacjach: kształtowanie optymalnej technicznej i społecznej infrastruktury środowiska wiedzy, podejmowanie działań przyczyniających się do ewolucji kultury organizacyjnej w kierunku promującej wiedzę oraz stosowanie naczelnych wartości, zasad ogólnych i szczegółowych transferu wiedzy.
EN
The starting point of this article is the presentation of knowledge transfer as one of the most important elements in respect to the organization functioning in a world of knowledge-based economy and knowledge-based processes. Secondary to that, chosen levels of knowledge transfer process analysis in the context of inequalities in the labor market, have been identified. Strategic value of knowledge, its type and components of the transfer process, and tools supporting it’s realization, are taken into consideration. As a result, the universal premises of effective management of knowledge transfer in organizations are discussed, in the form of shaping the optimal technical and social infrastructure of the knowledge environment, taking actions contributing to the evolution of organizational culture towards promoting knowledge and application of main values, general and detailed principles of knowledge transfer.
PL
Postęp technologiczny jaki się dokonał na przestrzeni ostatnich lat umożliwił rozwój elastycznych form zatrudnienia. Mając laptop, smartfon oraz dostęp do Internetu można pracować z dowolnego miejsca na świecie, szczególnie jeśli najważniejszym zasobem jest wiedza. Jednym z najważniejszych problemów, przed którym stoją mobilni pracownicy wiedzy, jest zapewnienie wspierającego środowiska, które nie tylko dostarcza zasobów koniecznych do realizacji bieżących zadań, ale także umożliwia zaspokojenie potrzeb społecznych i psychicznych, pozwala rozbudzić motywację i przełamać blokadę twórczą. W artykule przedstawiono coworking jako fizyczne i społeczne środowisko pracy wspierające tworzenie kapitału społecznego i kulturowego na przykładzie studium przypadku biura coworkingowego Coworking#Krzywa12.
EN
Technological advances of recent years have enabled the flexibilization of the workforce. With a laptop, smart phone and internet access you can work from virtually anywhere, especially when the most important asset is knowledge. One of the biggest problems for mobile knowledge workers is a supportive environment that not only provides necessary resources to perform regular tasks, but also helps them meet their social and psychological needs, to find motivation and overcome creativity blocks. The paper shows coworking as a physical and social environment for mobile knowledge workers that supports creation of social and cultural capital based on a case study of Coworking#Krzywa12.
EN
Current theorization cannot conclusively explain how knowledge is used to improve performance and organizational competitiveness. The study aimed to examine the relationship among trust, knowledge transfer, and performance, and to explain the mechanism underlying such association. The study adopted a quantitative design with a population comprised 63 five-star hotels in Bali Province, Indonesia. The sampling technique employed was proportional random sampling resulting in 54-unit, and the number of respondents was 216 employees. The data were analyzed with smart pls 3.0 software. The results revealed that trust had a significant effect on knowledge transfer and performance. It was also found that knowledge transfer played an essential role as a mediating variable. Theoretical implications pertain to the position of knowledge transfer as a mediating path of trust role to improve job performance, while the practical implications concern the importance of building trust, knowledge transfer mechanism, and the impact on performance. Research limitations are discussed in the paper.
PL
Aktualna teoria nie może jednoznacznie wyjaśnić, w jaki sposób wykorzystuje się wiedzę do poprawy wydajności i konkurencyjności organizacyjnej. Badanie miało na celu zbadanie związku między zaufaniem, transferem wiedzy i wynikami oraz wyjaśnienie mechanizmu leżącego u podstaw takiego powiązania. W badaniu przyjęto projekt ilościowy obejmujący 63 pięciogwiazdkowe hotele w prowincji Bali w Indonezji. Zastosowana technika próbkowania polegała na proporcjonalnym losowym pobraniu próbek, w wyniku czego otrzymano 54 jednostki, a liczba respondentów wynosiła 216 pracowników. Dane analizowano za pomocą oprogramowania smart pls 3.0. Wyniki wykazały, że zaufanie miało znaczący wpływ na transfer wiedzy i wydajność. Stwierdzono również, że transfer wiedzy odegrał istotną rolę jako zmienna pośrednicząca. Teoretyczne implikacje dotyczą pozycji transferu wiedzy, jako pośredniczącej ścieżki zaufania w celu poprawy wydajności pracy, a praktyczne implikacje dotyczą znaczenia budowania zaufania, mechanizmu transferu wiedzy i wpływu na wydajność. Ograniczenia badawcze zostały omówione w artykule.
EN
The aim of the paper is to show the multi-faceted interactions occurring between the phenomenon of technology transfer and cooperation existing along the knowledge-business axis. Research methods are the theoretical-empirical analysis, complemented with the study of subject literature, including reports and research done by the author. The study of the literature proved the correctness of the hypothesis that the cooperation between scientific units and various businesses is determined by the transfer of knowledge, aimed at implementing innovative solutions. Searching for facilitators and inhibitors in the process of knowledge transfer outside the theoretical domain reveals an enormous practical dimension in updating economic programs, on both the domestic and international level.
PL
Celem artykułu jest analiza uwarunkowań determinujących transfer wiedzy w przedsiębiorstwie. Za główne czynniki determinujące transfer wiedzy w organizacji uznano cechy charakterystyczne wiedzy, lokujące ją pośród najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa, rodzaj wiedzy oraz rodzaj kanału transferu wiedzy, koszty pozyskania i zagospodarowania wiedzy, a także klimat organizacyjny. Artykuł ma charakter studium teoretyczno-poznawczego. Badania oparte zostały na metodzie systematic review – systematycznego przeglądu literatury, na podstawie której sporządzono syntezę podejmowanego problemu badawczego.
EN
The purpose of the paper is to present the conditions that determine knowledge transfer in a company. The main factors determining knowledge transfer in an organization are thought to be the characteristic features of knowledge that place it among the most important corporate resources, type of knowledge and type of knowledge transfer, cost of knowledge acquisition and management, and also organizational climate. The paper is of a character of theoretical and cognitive study. The research is based on a method of systematic review – literature was used to conduct the synthesis of the undertaken research problem.
EN
Web platforms are designed for supporting learning and sharing processes and offer one of the most promising way for the promotion of new ideas and solutions. They provide powerful search capabilities to get accurate information and offer the opportunity to connect different stakeholders to support research and development. The paper presents brief description of such a platforms taking into account different perspectives. The concept of Responsible Research and Innovation (RRI) platform for Energy Community of Knowledge is presented and based on its idea a results of knowledge transfer on polish energy efficiency platform are discussed.
PL
Jednym z możliwych sposobów promowania nowych rozwiązań, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą jest tworzenie wirtualnych platform. Pozwalają one nie tylko na możliwość znalezienia odpowiedniej informacji, ale też na łączenie zainteresowanych stron oraz budowanie skutecznych narzędzi wspierających strategię badań i rozwoju w dziedzinie, której dotyczy. W artykule dokonano charakterystyki tego typu platform, przedstawiono jedną z koncepcji platformy dla wspierania działań na rzecz innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju efektywności energetycznej oraz omówiono wyniki badania metod transferu wiedzy na polskich platformach.
11
Content available Dyfuzja innowacji i determinanty jej sukcesu
PL
Celem pracy jest analiza literatury dotyczącej procesu dyfuzji innowacji, a w szczególności odpowiedź na pytanie, jakie czynniki wpływają na sukces lub porażkę upowszechnienia nowych, innowacyjnych rozwiązań. W niniejszym artykule autorzy podejmują się również próby zidentyfikowania luk badawczych występujących w literaturze.
EN
The aim of the study is to analyze the literature on the process of diffusion of innovation, and in particular providing an answer to the question of which factors influence the success or failure of dissemination of new, innovative solutions. In this article the authors also attempt to identify research gaps in existing literature.
EN
The European policy of Open Access to scientific research is now one of the key issues discussed in public debates on the future development of scientific communication. The implementation of Open Access tools has significant impact on scientific and economic growth. On the one hand, Open Access accelerates disseminating new research findings and facilitates recognition of authors on a more global scale. On the other hand, Open Access helps provide equal access to knowledge and stimulates innovation. Thus, it has an important role in creating the modern information society and economic growth. International organisations, the European Union and governments of individual countries support the idea of Open Access giving recommendations and guidelines concerning making the outputs of research financed from public funds freely available. The paper aims to discuss the process of preparing and implementing the Open Access policy at the institutional level as well as the functionality and tasks of the Open Repository which is now being established on the Multidisciplinary Open System Transferring Knowledge Platform. The acronym of its name in the Polish language is “ MOST Wiedzy”, which means “Bridge of Knowledge”. The repository is a project of an archive of scientific publications, research data, scientific dissertations, as well as other documents and sources, created as a result of scientific experiments and other research and development work conducted at the Gdańsk University of Technology. It will also be a solution supporting communication between researchers and a platform for cooperation between science and business.
13
Content available remote Multidisciplinary open system transferring knowledge for R2B development
EN
Despite many efforts, there is still a serious problem in transferring knowledge from research to business. The problem is especially visible in Poland – the cooperation of R2B is ineffective. We are trying to solve this problem using some IT support. The manuscript presents some solutions developed at the Gdańsk University of Technology. In particular, the platform called “MOST Knowledge” is deeply described. Its layer architecture, and some new services which it offers are shown. A new interdisciplinary approach is proposed to communicate and support the cooperation of these different worlds. Summarizing, a short comparison with other available platforms is included and discussed.
EN
Interpersonal relations are vital in the company’s operations. The connection between generations is designed and created in this way. Interpersonal cooperation includes two essential elements, and this is connection and coexistence between the generations. Various conflicts come between generations many times which results from intergenerational differences and arises from differences in the goals and interests most often. Intergenerational cooperation has a significant role because of the transfer and exchange of knowledge in the company. When we talk about knowledge transfer, old people transmit their experiential knowledge to young people, and the latter in many cases lack this knowledge. Young people acquire experiential knowledge in such way in a company either in the case in which a mentor transfers work instructions and guidelines or with the help of a practical implementation of activities. Employees are aware that the acquisition of knowledge, experience, and skills are a crucial element for business success which represents a competitive advantage for companies. For this reason, companies invest a significant proportion of their revenues in training and knowledge of their employees. Knowledge is in the innovation, technology, documentation and minds of people in companies.
EN
A priority for enhancing innovation and competitiveness in industry is the implementation of innovative optomechatronic solutions, which, coupled with automation and robotisation of manufacturing processes, ensure increased production efficiency, and increased product quality. The qualities of optomechatronic systems are derived from the principles of photonic sensors and the use of information encoded in the image. Thanks to the rapid progress of research and development in the field of optomechatronics, realized in research and development units, it is possible to implement advanced systems for the multiparametric quality inspection of manufacturing processes in industry. The article presents an overview of achievements in the field of basic research and the research and development of optomechatronic technologies. Some selected examples of automated optical inspection systems and solutions that incorporate innovative optomechatronic technologies are discussed. The summary shows trends in the development of optomechatronic technologies for the needs of innovative industry aimed, among others, at the development of material technologies for the production of high resolution sensor structures, imaging methods in various electromagnetic spectrum ranges, and the development of intelligent image processing and image analysis algorithms.
PL
Priorytetowe znaczenie dla podwyższania innowacyjności i konkurencyjności w przemyśle ma wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru optomechatroniki, co w połączeniu z automatyzacją i robotyzacją procesów wytwarzania zapewnia zwiększenie efektywności produkcji i podwyższenie jakości wyrobów. Walory systemów optomechatronicznych wynikają z zasad działania sensorów fotonicznych i możliwości wykorzystania informacji zakodowanej w obrazie. Dzięki szybkim postępom prac badawczo-rozwojowych w obszarze optomechatroniki, realizowanych w jednostkach naukowo-badawczych, możliwe są wdrożenia zaawansowanych systemów do wieloparametrycznej kontroli jakości procesów wytwarzania w przemyśle. W artykule przedstawiono przegląd osiągnięć w obszarze badań podstawowych oraz prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii optomechatronicznych. Omówiono wybrane przykłady autorskich rozwiązań systemów automatycznej optycznej inspekcji, w których zastosowano innowacyjne technologie optomechatroniczne. W podsumowaniu przedstawiono trendy rozwoju technologii optomechatronicznych na potrzeby innowacyjnego przemysłu, ukierunkowane m.in. na rozwój technologii materiałowych do wytwarzania struktur sensorów o wysokiej rozdzielczości, metody obrazowania w różnych zakresach widma elektromagnetycznego oraz rozwój inteligentnych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów.
EN
The majority of knowledge and technology transfer models relate to universities of technology and natural sciences whose commercialization potential allows them easily to adapt their outcomes to market demands. This, however, is not the case for universities of economics and business. Therefore, the aim of this paper relied on systematic literature studies performed with the use of a snowball sampling method. It was followed by an empirical study comprising nearly 60 in-depth interviews, 20 innovation audits and seven intellectual property valuations in Special Purpose Entity of Poznan University of Economics and Business. The study attempts to fulfil a research gap concerning the role of business schools in the commercialization of scientific research in Poland and other CEE countries.
EN
Decisions taken in a company depends on many factors. First of all, they depend on the management style. Managers have their own different from another style of managing people, processes, assets and infrastructure. These differences result from many causes, e.g. Different systems of mutual relations between the manager and the rest of the group. However, the management is primarily targeting, in which attitudes, aspirations, interests and behavior of managers depend on their knowledge base and information resources. Management contributes to the proper functioning of the company, and thus maximize profits. In order to optimize the production processes are created the conditions in which knowledge and accurate processing of information is a key challenge faced by managers of manufacturing companies. Knowledge is now the superior value and its proper use significantly affect the development of the company. In order to aggregate the knowledge systems are created which have the knowledge to collect and analyze above all. Proper analysis of information plays an important role in the production process. Properly programmed tools enable accurate production planning and observation of the process at every stage. These tools, known as ERP systems, are a synthesis of knowledge of each employee. The functioning of such systems in enterprises is very common for the functioning of the market. Due to this, these systems are popular and widely implemented. The aim of the article is to analyze the results of surveys conducted in Polish manufacturing companies in the metal and automotive industry by the use of ERP systems in these companies. This article make up a part of the cycle of the articles about manufacturing companies of the automotive and metal industries in Poland. Earlier articles of the research team based on the analysis of the pilot studies. The present article presents the results of research already appropriate. The article consists of two parts. The first theoretical part concerns the definition of the automotive and metal industry, the concepts of management and organization of intelligent characteristics of ERP systems and the chosen method of research. The second part presents the results of research.
EN
The paper discusses organizational aspects of knowledge transfer and the commercialization of public research at Polish universities. It presents the evolution of national legislation in the field of knowledge transfer and commercialization and distinguishes four basic organizational models of these processes at universities: administrative, technology transfer offices, special purpose vehicles, and mixed. The strengths and weaknesses of each model are discussed. It also presents the main challenges and problems associated with the organizational aspects of knowledge transfer and commercialization, and it proposes some possible solutions in this matter.
PL
W artykule omówiono aspekty organizacyjne transferu technologii na polskich uczelniach. Przedstawiono ewolucję krajowych regulacji prawnych w obszarze transferu technologii oraz wyróżniono cztery bazowe modele organizacyjne transferu technologii w uczelniach: administracyjny, centrów transferu technologii, spółek celowych i mieszany. Omówiono mocne i słabe strony każdego z nich. Przedstawiono również główne wyzwania i problemy związane z wymiarem organizacyjnym transferu technologii oraz propozycje rozwiązań w tym zakresie.
PL
Efektywność łańcucha dostaw produktów innowacyjnych jest uzależniona od intensywnej wymiany informacji i wiedzy pomiędzy kooperującymi przedsiębiorstwami oraz zdolności do przekształcenia nabytej wiedzy w kompetencje pozwalające na wspólne projektowanie, dystrybucję i sprzedaż produktów oraz usług na rynku. W artykule przedstawiono proces międzyorganizacyjnego transferu wiedzy z perspekty wy międzyorganizacyjnego uczenia się oraz scharakteryzowano jego główne bariery.
EN
The performance of innovative product supply chain depends upon intense information and knowledge transfer between cooperating enterpri ses and their ability to transform the acquired knowledge into organizational competence that enable to design, deliver and distribute together products and services on the ma rket. The aim of this paper is to present the process of knowledge transfer from the perspecti ve of inter-organizational learning along with its impediments.
PL
W zależności od fazy cyklu życia produktu wiedza pracowników związanych z realizacją produkcji, w tym także pracowników działu utrzymania ruchu, jest różnorodna i charakteryzuje się różnym zakresem transferu wiedzy, od fazy wprowadzenia na rynek, kiedy to w transferze wiedzy realizowane są działania transmisji i absorpcji wiedzy (wprowadzanie nowych technologii, z czym wiąże się np. zakup nowych urządzeń i maszyn produkcyjnych), poprzez fazę dojrzałości, kiedy to pracownicy ugruntowują i wzbogacają swoją wiedzę, przekazują ją nowym pracownikom, a także szukają nowych innowacji dla swojego wyrobu, które pozwolą wydłużyć obecność produktu na rynku.
EN
Depending on the phase of a product’s life cycle, the knowledge of the employees involved in the production process, including the employees of the maintenance service department, varies and is characterised by varying degree of knowledge transfer. Starting with the product’s introduction to the market, wherein the actions of knowledge transmission and absorption are realised (introducing new technologies connected with e.g. purchase of new production machines and devices), through the maturity phase, in which the employees strengthen and expand their knowledge, convey it to new employees as well as search for new innovations to the product which would allow it to last longer on the market.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.