Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laguna osadowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problem racjonalnego zagospodarowania osadów posodowych powstających przy produkcji sody w procesie Solvay’a. Przedstawiono przykłady zastosowania techniki e-beam do unieszkodliwiania różnych typów odpadów. Omówiono oczekiwania, jakie wiążą się z zastosowaniem wiązki elektronów energetycznych do procesu koagulacji i odsalania szlamów posodowych. Wskazano na komplikacje towarzyszące prowadzeniu badań w mało znanym obszarze innowacyjnych technologii e-beam.
EN
The problem of rational management of sludge from the production of soda in the Solvay process was presented. The examples of the use of e-beam technology for the disposal of various types of waste were described. The expectations connected with the use of electron beam energy to the process of coagulation and desalination of soda sludge were described. The complications associated with conducting of a research in an alien area of innovative e-beam technologies were pointed out.
3
Content available remote Migracja podstawowych zanieczyszczeń z lagun osadowych ścieków komunalnych
EN
The influence of municipal waste water from a 70-year old settling tank on groundwater’s quality has been studied. Authors have observed contamination of groundwaters in the nearest vicinity of the tank - a significant increase of Cl, SO4, N-NH4, N-NO2, N-NO3and K content. The extent of contamination within the whole monitored area has been analyzed. Composition of groundwater in years 1985-2002 has been shown on diagrams. A correlation between the groundwater contamination and type of area (forest, farmland, village) is reported. Local pollution sources independent of the tank have been detected.
4
Content available remote Rekultywacja terenu lagun osadowych w Oczyszczalni Ścieków "Hajdów"
PL
Osad płynny Oczyszczalni Ścieków „Hajdów" w Lublinie deponowano w 13 lagunach, które wraz z obwałowaniami zajmują 23 ha. Po zainstalowaniu mechanicznego odwadniania osadu powierzchnię większości lagun obsiano trawami z zastosowaniem helikoptera. Intensywnie wkraczała roślinność samosiewna o bardzo dużej dynamice wzrostu. Mechaniczne odwadnianie osadu pomniejsza, ale nie rozwiązuje problemu gospodarki odpadem, który ze względu na nadmierne zawartości kadmu nie nadaje się do użytkowania przyrodniczego. Mając bardzo dużą pojemność lagun (z ujęciem i odprowadzeniem odcieków do oczyszczalni) postanowiono zapełniać je osadami odwadnianymi mechanicznie i zazieleniać samosiewnie. Zapełniono już laguny 12 i 13, a obecnie zapełnia się lagunę 11. Zapełnienie lagun osadem i zazielenienie ich powierzchni w latach 2001 i 2003 ilustrują odpowiednio fot. 1-15 i 16-18.W roku 2003 zbadano przydatność osadu ze studzienek kanalizacyjnych (po grawitacyjnym odwodnieniu) do rekultywacji terenu lagun osadowych (fot. 19-21). Skład chemiczny i ziarnowy tego osadu spełniają wymogi rekultywacyjnego (glebotwórczego) pokrywania lagun osadowych.
EN
Liquid sludge from "Hajdów" Wastewater Treatment Plant was deposited in 13 ponds, of the joint surface of 23 ha together with embankments. Upon installing the mechanical dewatering of sludge grass was sown in the ponds with the aid of helicopter. The area was soon invaded by spontaneous vegetation of a high dynamics of growth. Mechanical dewatering of sludge diminishes but not entirely solves the problem of waste management as the sludge contains excessive amounts of cadmium and cannot be used for agricultural purposes. Having the ponds of high capacity (with the leacheate uptake and drain conduit to the wastewater plant) it was decided to fill them in with the mechanically dewatered sludge and let them vegetate by selfsowing. The ponds No 12 and 13 were already filled in while No 11 is still being under refilling. The filling in of ponds with sludge and introducing the vegetation cover on their surface in the years 2001-2003 is illustrated in Photographs 1-15 and 16-18, respectively. In the year 2003 the suitability was examined of sludge sampled from wells of the sewage system (after gravitational dewatering) as an aid in the reclamation of settling ponds (Photograph 19-21). The chemical and grain composition of the sludge meets the requirements for the soil-forming material to be used for covering the settling ponds.
PL
W artykule przedstawiono wpływ ścieków gromadzonych w lagunach osadowych aa jakość wód podziemnych. Dla rejonu lagun stwierdzono zanieczyszczenie wód gruntowych m.in. jonami Cl, najwyższe w otoczeniu samych lagun. Przeanalizowano wielkość skażenia na całym terenie objętym monitoringiem. Na wykresach przedstawiono skład wody podziemnej w trakcie obserwacji. 16-letnie obserwacje sieci monitoringu nie rozwiązują kompleksowo problemu zanieczyszczeń i tła hydrogeochemicznego, ponieważ laguny osadowe istnieją już ponad 70 lat. Zauważalny jest związek z zagospodarowaniem terenu (las, uprawy rolne, zabudowa wiejska), co pozwala wskazywać także lokalne źródła . zanieczyszczeń, nie związane z lagunami osadowymi.
EN
In paper was described influence of sludge accumulated in a settling tanks on groundwater's quality. Chlorides pollution (highest in settling tanks neighborhood) was discovered. Volume of pollution in monitoring's area was analyzed. Groundwater's constitution during observation's period was shown in some graphs. 16-years-long observations period doesn't solve pollution and hydrogeohemical background problems because settling tanks have been existing for more than 70 years. There also exists a connection between groundwater pollution and land development.
6
Content available remote Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków w Zambrowie
PL
W oczyszczalni miejskiej w Zambrowie powstaje około 1 tony s.m./dobę osadu nadmiernego surowego, odprowadzanego bezpośrednio z komór napowietrzania. Gospodarka osadowa została rozwiązana w oparciu o laguny osadowe, laguny trzcinowe i poletka z dżdżownicami. Poza okresem zimowym 50 - 60% osadu odprowadzane jest bezpośrednio na trzcinowisko o powierzchni 5500 m2. W sezonie zimowym osad kierowany jest do lagun osadowych wyposażonych w drenaż pionowy, zapewniający wysoką skuteczność odwadniania osadu w trakcie napełniania laguny. W oczyszczalni znajdują się 2 laguny osadowe o pojemności 2500 m3 każda. 60 - 70% osadu zgromadzonego w lagunach osadowych jest przepompowywane w okresie letnim na poletka z dżdżownicami o powierzchni 2000 m2. Pozostały osad z lagun osadowych wykorzystywany jest rolniczo, do rekultywacji w okresie jesiennym (po żniwach). Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie czasu wywozu osadu z oczyszczalni do dwóch tygodni, tj. w czasie opróżniania laguny osadowej i po wybraniu osadu z poletek z dżdżownicami, w okresie kiedy jest zapotrzebowanie na ten produkt. Osad z laguny trzcinowej zostanie wydobyty po 10 - 15 latach eksploatacji. W 2001 r. dokonano nasadzeń trzciny na następnej lagunie o powierzchni 5500 m2. Zapewnia to skuteczność i powtarzalność cykli przeróbki osadu w następnych latach bez nakładów inwestycyjnych i minimalnych kosztach eksploatacyjnych.
EN
Average amount of wastewater flowing up to wastewater treatment plant is 3500 m3/day. Wastewater treatment plant doesn't have any primary settling tanks. The excessive fresh sludge was disposed directly from air chambers in amount of 1 tone d.m./day into sludge lagoons or reed lagoons, depending on the season of the year. There were plots with earthworms at the wastewater treatment plant. Dewatering and hygienization of the sludge was being realized using natural methods. In the warm months, from May to November, 50-60% of yearly amount of excessive sludge was being drained in a 5500 m2 reed bed. Sludge lagoons - reed beds were made as 3.2 m deep ground reservoirs. Some drainage paths were placed in the bottom of the reservoir to reflux disposal. The stalk-root system of planted reed, keeping contact with the sludge for the time of exploitation, intensifies and increases efficiency of the sludge dewatering process. The oxygen flows into lower parts of plants creating conditions for building of oxygen, oxygen-free and reduction micro zones around the roots, which results in increased efficiency of system work. The sludge from reed lagoon will be extracted after the period of 10 to 15 years of exploitation. In the year 2001 the reed was planted into second lagoon of 5500 m2 surface. During the winter season sludge was being directed into sludge lagoons of 2500 m3 volume each. There were two lagoons at the treatment plant. The volume of any of them assured disposal of the sludge from November to May. The lagoons bottom drainage was supplemented with vertical drainage. It was composed of wells made of perforated rings. The space between the rings was filled with broken stone. It assured high efficiency of sludge dewatering during filling the lagoon. 60 to 70% of the sludge gathered into the lagoons in the winter season was being pumped over to plots with earthworms in warm months, from May to August. Remaining sludge from the sludge lagoons was being used for agricultural purposes in the fall before sowing. The plots used for sludge treatment into compost with use of earthworms had surface of 2000 m2. The plots bottoms were concrete and the plots were enclosed with 0.5 m high concrete slabs. In May processed sludge, not containing earthworms, was taken away from the plots. Lost material was formed into the piles. The space between the piles was being filled up with 15 to 20 cm layer of sawdust and then poured over with sludge from the lagoon. The sawdust created drainage and at the same time is indispensable component for earthworms' development. After dewatering with use of sawdust, sludge was being thrown onto piles and the next layer is poured over. Compost looks and smells like black earth and doesn't undergo hydration. It is used for lawns reclamation. Sludge management of the wastewater treatment plant in Zambrów was based on natural methods, without use of polyelectrolytes and mechanical devices. This solution assures efficiency and repeatability of sludge treatment cycle during next years without capital expenditure and with minimal exploitation costs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.