Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  venture capital
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Purpose: The article refers to actions undertaken by the global environment1 in the 21st century in favour of sustainable development, basically concentrating on the agreement defined as sustainable finance, the assumptions of which appeared as a result of the Climate Summit in Katowice in 2018. The principal objective of the article is to expose the interdependencies that result from the assumptions of sustainable finance and venture capital, which have been increasing after the global financial crisis, due to strengthening of financial stability as a social good of the contemporary global economy, based on sustainable development formula. Design/methodology/approach: The realisation of this objective encompasses several grounds. The first concerns facultative financing of the effects of risk in enterprises and public organisations. The second relates to identification of venture capital in credit and insurance institutions, as well as investment companies. The third one, however, focuses on principles and instruments for financing sustainable investments outlined in the concept of sustainable finance. Findings: It is indicated in the study, that venture capital in the EU economy increases mainly as a result of rigorous regulatory discipline in financial institutions and the concept of sustainable finance will strengthen the observed trend. Originality/value: The paper contains analysis, which should be of great value for academics and practitioners, especially for those who occupy managerial positions.
PL
Efekt IKEA to zjawisko polegające na nieuświadomionym zawyżaniu oceny wartości przedmiotów w wyniku poniesionego w przeszłości wysiłku fizycznego lub intelektualnego zmierzającego do ich stworzenia. Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwego wpływu tego efektu na relacje między start-upami a finansującymi je inwestorami. Zawiera opis samego zjawiska, streszczenie wybranych badań empirycznych potwierdzających jego istnienie i krótki opis możliwych wyjaśnień występowania. Następnie rozważa, w jaki sposób opisywany efekt może zaburzać ocenę wartości przedsiębiorstwa w oczach jego założyciela oraz finansującego je inwestora. We wnioskach zawarto sugestie dotyczące praktycznych implikacji omawianego problemu w procesie współpracy między start-upem a inwestorem.
EN
The IKEA effect is the phenomenon of unconscious increasing of the valuation of objects as a result of physical or intellectual effort exerted in the past to create these objects. The article considers possible impact of this effect on the relations between startups and the investors who finance them. It contains a description of the phenomenon itself, a summary of selected empirical studies confirming its existence and a brief description of possible explanations for the occurrence of the phenomenon. It then considers how the described effect may distort the assessment of the company’s value in the eyes of its founder and the investor financing it. The conclusions include suggestions regarding the practical implications of the problem in the process of cooperation between a start-up and an investor.
PL
Celem artykułu jest analiza specyfiki finansowania przedsięwzięć gospodarczych typu start-up. Punktem wyjścia analizy jest określenie jej zakresu poprzez zdefiniowanie przedsięwzięcia typu start-up. Następnie podjęto próbę określenia specyfiki inwestowania w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju z punktu widzenia kształtowania się ryzyka i potrzeb inwestycyjnych w czasie. Artykuł zawiera również przegląd współczesnych trendów w finansowaniu typu venture capital w Polsce, Europie i USA. Artykuł zamyka podsumowanie zawierające wnioski końcowe i określające kierunki dalszych badań.
EN
The aim of the paper is the analysis of unique features of start-up financing. The starting point is the definition of start-up, hence the definition of scope of the analysis. Is is followed by an attempt of description of unique features of investment in early-stage ventures, from the point of view of risk level and the financial needs of the projects, which evolve in time. The paper then presents an overview of data illustrating contemporary trends in venture capital financing in Poland, Europe and United States of America. The paper ends with final conclusions and future research plan.
EN
Entrepreneurship financing is a challenge for company managers in every industry. Competitive market requirements and advancing globalization trigger continuous changes in economic conditions that companies are constantly adjusting to. Capital flows enabling efficient financing and development of businesses should be mobile, with a direct bearing on decisions on capital allocation. Thus, the following questions arise: what sources, in addition to equity and loans, are used by small and medium-sized enterprises in Poland? Do they make use of all the possibilities available in the capital market and what are the reasons behind their choices regarding development strategies and funding sources for such strategies? This article builds on the authors’ own research on companies’ survival and preferences as to the choice of financing sources in the various stages of development, carried out on the basis of source data from various annual reports and publications that have been produced and made available by capital market institutions. It also addresses the diversification of financial portfolios of companies that seek financing sources for their own entrepreneurship that allows their development, efficiency and maximization of performance, and thus consolidation of their market position, including through the use of venture capital.
PL
Finansowanie przedsiębiorczości stanowi wyzwanie dla zarządzających przedsiębiorstwami w każdej branży. Konkurencyjne wymagania rynkowe i postępująca globalizacja powodują nieustanne zmiany warunków ekonomicznym, do których funkcjonujące przedsiębiorstwa nieustannie się dostosowują. Przepływy kapitałowe umożliwiające efektywne finansowanie przedsiębiorstw i ich rozwój, powinny odznaczać się mobilnością, co ma bezpośrednie przełożenie na decyzje dotyczące alokacji kapitału. Powstaje pytanie: z jakich źródeł - oprócz kapitału własnego i kredytów - korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce? Czy wykorzystują wszystkie możliwości dostępne na rynku kapitałowym oraz czym powodowane są ich wybory, które dotyczą strategii rozwoju i źródła jej finansowania? Artykuł powstał na podstawie badań własnych dotyczących przeżywalności firm i ich preferencji, co do wyboru źródeł finansowania w poszczególnych fazach rozwoju, wykonanych w oparciu o dane źródłowe z różnych raportów rocznych oraz publikacji, opracowanych i udostępnionych przez instytucje powiązane z rynkiem kapitałowym. Artykuł poświęcony jest też dywersyfikacji portfela finansowego przedsiębiorstw, poszukujących źródeł finansowania własnej przedsiębiorczości, umożliwiającej rozwój, efektywność i dynamizację wyników, ugruntowujących pozycję rynkową analizowanych przedsiębiorstw, w tym za pośrednictwem venture capital.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania mające na celu wsparcie przedsiębiorczości oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Przeprowadzono analizę rozwiązań, które zostały wdrożone w trzech krajach: Szkocji, Brazylii i Chile. Omówiono ewolucję zmian w polityce przedsiębiorczości w Szkocji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Przedstawiono instytucje i wdrożone programy ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój branży venture capital i inkubatorów przedsiębiorczości.
EN
The paper presents initiatives aimed at supporting entrepreneurship and small and medium enterprises development. The analysis was conducted for three countries: Scotland, Brazil and Chile. The evolution of enterprise policy in Scotland during last few decades was presented. The paper also provides an overview of institutions and introduced programmes aimed at entrepreneurship development, including development of venture capital industry and business incubators.
EN
This paper highlights the main problems of investment support innovative development of the national economy. Noted the need for incentives to attract venture capital, create an enabling institutional environment for innovation, fostering innovation at all stages, creating a legal environment conducive to high-tech industries, the development of intellectual property, development of specific infrastructure innovation.
7
Content available remote National innovation systems creation - evidence from Israel
EN
The concept of national innovation systems (NIS) appears to be an attractive idea on the grounds of policymaking, as it is expected to provide straightforward measures to boost a state's competitive advantage. This paper presents Israel's system of innovation with the main trends of its development, as well as key agents and linkages which shape their relationships. The study forms the basis for a question of NIS transferability and adaptability, and it demonstrates considerable limitations of the NIS emulation in different environments and economic settings, pointing to the evolutionary and country-specific characteristics of the innovation system. The unit of the analysis has been chosen due to the outstanding achievements of Israel in the field of innovation, strongly embedded in the unique attributes of the state, hence, being a particularly illustrative case for the study.
PL
Koncepcja narodowych systemów innowacji (NSI) niejednokrotnie jawi się jako relatywnie proste do wdrożenia narzędzie służące podniesieniu konkurencyjności kraju. Artykuł prezentuje system innowacji Izraela, wraz z głównymi kierunkami jego rozwoju, kluczowymi elementami oraz występującymi pomiędzy nimi powiązaniami. Studium empiryczne izraelskiego NSI jest podstawą do zarysowania problematyki adaptowalności narodowych systemów innowacji. Przedstawiona analiza pozwala wnioskować o ograniczonym zastosowaniu rozwiązań wypracowanych w innych krajach w kreowaniu NSI i wskazuje na ich ewolucyjny, wyrastający z unikalnych uwarunkowań danego państwa charakter. Izrael, ze względu na wysoką innowacyjność gospodarki oraz specyfikę czynników kształtujących system innowacji, stanowi wyrazistą ilustrację podjętej tematyki; stąd jego wybór jako jednostki analizy.
PL
Ocena różnego typu przedsięwzięć inwestycyjnych ze względu na ich złożoność jest szczególnie trudna. Dotyczy ona wyboru różnych wariantów rozwiązań opisanych przez wskaźniki techniczno-ekonomiczne, wyrażone w określonych jednostkach. Polega m.in. na właściwym zdefiniowaniu cech danej inwestycji, określanych ilościowo lub jakościowo. W fazie planowania i przygotowania inwestycji często zdarza się, iż wartości pożądane dla niektórych kryteriów mają charakter przybliżony, trudno mierzalny i subiektywny, co wyraża się w m.in. takich stwierdzeniach, jak: "dobry", "znacznie lepszy", itp. Przeanalizowano wybraną grupę metod oceny wielokryterialnej. Zdaniem autora metody te mogą stanowić przydatne narzędzie do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w określonym procesie decyzyjnym.
EN
Assessment of different types of investments and their complexity is particularly difficult. The selection of different variants of solutions are described by the technicaleconomic units. The relevant characteristics of the investment, defined quantitatively or qualitatively, is very important. During the project planning and preparation stage often happens that the desired values of certain criteria are estimated, difficult to measure and subjective, which is stated as "good", "much better", etc. Selected group of multi-criteria evaluation methods was analysed, and according to the author these methods may be a useful tool for the evaluation of investment options in a given decision-making process.
PL
W wyniku zwiększonego zastosowania finansowania typu venture capital powstaje problem wyceny. Biorąc pod uwagę całkowitą kwotę i udzielanie dodatkowego kapitału w transzach, obecni właściciele muszą obliczyć krytyczny (tzn. maksymalny) udział w przedsiębiorstwie, który mogą przekazać nowym inwestorom. Nasz artykuł pokazuje, jak teoria metody wyceny ZGQM ma być zastosowana w celu rozwiązania tego problemu. Przedstawiono nieznane dotychczas w literaturze przedmiotu wzory ogólne i przykłady numeryczne.
EN
In the course of expansion financing by venture capital the problem of valuation arises. Given the total amount and tranche structure of additional equity, the present owners have to calculate the critical (i.e., maximal) proportion share that they can concede to the new investors. Our paper shows how the ZGQM approach of functional valuation theory is to be adjusted in order to solve the problem. It presents general formulae as well as numerical examples both unknown in literature.
11
Content available remote Preliminary selection in the decision-making process of venture capital funds
EN
The aim of preliminary selection is to choose only a few firms, whose profile is in accordance with the investment strategy of the fund out of the companies interested in raising capital. This is carried out on the basis of criteria for selection. A detailed and penetrating analysis of the projects is not necessary at this stage of the decision-making process, so selection can be implemented automatically by stating whether a company meets the criteria or not. Two methods are considered – row (Fig.1) and parallel (Fig.2), of which the parallel method is more universal and allows greater flexibility. Based on this method, it is possible to create a model of the process (Fig.3.) and then the implementation tool, thanks to which carrying out the selection process will become simple and fast. The discussed process consists of two stages - the first stage, which can be called preparatory, includes determination of the criteria of selection, establishing the weight of each criterion and the minimum score required. The second stage, the heart of the process, consists of testing whether a company meets the criteria. The decision on whether a company will be accepted or rejected is taken automatically based on the parameters established by the decision-maker.
PL
Selekcja wstępna ma na celu wybranie spośród wielu chętnych do pozyskania kapitału spółek tylko tych, których profil jest zgodny ze strategią inwestycyjną funduszu. Opiera się ona na kryteriach selekcji. Na tym etapie procesu decyzyjnego nie jest konieczna dokładna analiza zgłaszanego projektu, zatem selekcja może odbywać się automatycznie poprzez stwierdzenie, czy dana spółka spełnia kryteria czy też nie. Można rozważać dwie metody: szeregową (rys.1) i równoległą (rys.2), z których metoda równoległa jest bardziej uniwersalna i pozwala na większą elastyczność. W oparciu o zaproponowaną metodę można zbudować model procesu (rys.3.), a następnie na jego podstawie narzędzie, dzięki któremu przeprowadzenie procesu selekcji stanie się łatwe i szybkie. Omawiany proces składa się z dwóch etapów: etap pierwszy, który można nazwać przygotowawczym, obejmuje określenie kryteriów selekcji, nadanie im wag oraz ustalenie wartości progowej stopnia spełnienia kryteriów. Etap drugi – właściwej realizacji procesu – polega na ustaleniu, czy spółka spełnia każde z kryteriów. Decyzja o tym, czy spółka zostanie zaakceptowana czy odrzucona, podejmowana jest samoczynnie w oparciu o ustalone przez decydenta parametry.
12
Content available remote Strategie zabezpieczania przed ryzykiem w funduszach typu venture capital
PL
Artykuł zawiera analizę porównawczą kształtowania strategii inwestycyjnej przez fundusze typu venture capital. Istotą tego typu funduszy jest wysoki poziom ryzyka inwestycji przez nie podejmowanych, jednak wśród strategii wyróżnić można mniej lub bardziej bezpieczne. Artykuł zawiera przykłady z polskiego sektora venture capital, z prośbą ocenienia poziomu bezpieczeństwa przyjmowanych strategii.
EN
The article contains deliberations on creating the investment strategy by venture capital funds. A high level of the risk of investments is naturę of this funds, however amongst the strategies it is possible to distinguish less or more safe. The article was provided with examples from the Polish venture capital sector, with the attempt to assess the level of the safety of adopted strategies.
PL
Wraz z rozwojem gospodarki polskiej z centralnie planowanej do gospodarki rynkowej można zauważyć istotne zmiany na rynku venture capital. W początkowym okresie większość inwestycji została wykorzystana przy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, jednak wraz z procesem transformacji zaczęto, także, inwestycje typu venture capital kierować do przedsiębiorstw z sektora MSP. Należy również mieć nadzieję, że uruchomienie giełdy New Connect, w znacznym stopniu przyczyni się do dalszego rozwoju tego rynku.
EN
Along with the development of Polish economy from central planning to market economy one can notice significant changes in a venture capital market. In the beginning most investments were used during the privatization process of state owned enterprises, however, together with the transformation process investments of venture capital type were being directed also to the enterprises from SME sector. We can hope that establishment of New Connect stock exchange will significantly contribute to further development of this market.
PL
W krajach wysoko rozwiniętych trwa systematyczny rozwój przemysłu chemicznego ze średnim tempem wzrostu produkcji około 3% rocznie. Przemysł w Polsce dokonać musi w krótkim okresie czasu przyspieszonego rozwoju. Dotyczy to szczególnie rozbudowy w Polsce bazy produkcji podstawowych półproduktów petrochemicznych, decydujących o stanie i rozwoju innych branż przemysłowych. W jaki sposób optymalnie finansować inwestycje? Kto może się ubiegać i jakie kryteria musi spełnić, by pozyskać inwestora bankowego? Czy fundusze PE są dobrym rozwiązaniem w inwestowaniu w nowe technologie? Skąd pozyskać fundusze? Na te oraz inne pytania muszą sobie odpowiedzieć przedsiębiorcy wobec niepojawiania się chętnych do zainwestowania w tym sektorze inwestorów branżowych.
EN
In western countries chemical industry is developing systematically with average output growth of 3% per year. Polish industry must be developed rapidly in short term. This concerns mainly expansion of petrochemical semi products basis, which has direct influence on condition and development of other chemical industry branches. How to fund investments best? Who can apply and what criteria must one fulfill to gain a bankers investor? Are PE funds a good solution for investing in new technologies? Where can one apply for funds? Since apparently there are no willing investors in this sector, representatives of Polish industry have to face these questions alone.
EN
The low innovation level of polish companies is confirmed fact through row reports regarding innovative activity. One of main reason this situation is problem with gaining of capital needed for develop this area of companies' activity. The article show present situation of innovations in Poland, one of possible finance method as venture capital found as well. Article also presents their essence, advantages and disadvantages due to fact it is still rarely recognized and underestimated source of capital for financing innovation activity in enterprises and in the future it could be important factor in economic processes in Poland.
PL
W artykule przedstawiono źródła pozyskiwania kapitału własnego. Ponadto zaprezentowano formy finansowania majątku własnego wraz z omówieniem istoty kapitału. W strukturze kapitału najogólniej wyróżnić można dwie grupy składników, a mianowicie: — kapitał własny, — kapitał obcy, który może być kapitałem długo- lub też krótkoterminowym. W publikacji zaprezentowano również zasady finansowe. Scharakteryzowano następujące źródła pozyskania kapitału własnego: emisja akcji i instrumentów pochodnych, finansowanie hybrydowe, zysk zatrzymany oraz Private Equity, Venture Capital.
EN
The sources of the own capital are presented in this article. Besides of that, there are presented the forms of financing the own capital with the description of the capital itself. In general, the structure of the capital includes: — own capital, — short and long term liabilities. The following sources of gaining the own capital are described: Issuing of stocks and derivatives, hybrid financing, retained profit, Private Equity, Venture Capital.
18
Content available remote Finansowanie małych firm technologicznych. Specyfika, zasady i źródła
PL
Małe firmy technologiczne (MFT) są specyficznymi podmiotami gospodarczymi działającymi w obszarze zaawansowanych technologii, podstawową cechą różniącą tego rodzaju firmy od innych przedsiębiorstw jest konwersja nauki w nową technikę. Prezentowany artykuł jest próba identyfikacji podstawowych uwarunkowań występujących w procesie finansowania małych firm technologicznych z uwzględnieniem ich specyfiki, w tym pewnych ograniczeń właściwych tego typu podmiotom jak i potencjalnych możliwości. Podjęto również próbę charakterystyki najważniejszych źródeł finansowania MFT oraz zasad ich wykorzystania.
EN
Small technology based firms represent a special type of business units active in the field of advanced technology. The most important feature that differentiates these firms from others is conversion of science into new technology. Presented article is an attempt to identify basic factors affecting the process of financing small technology based firms, among others certain limitations specific to this kind of business units and potential capabilities. An attempt was also undertaken to characterize the most important sources of financing small technology based firms and certain rules of their usage.
PL
Każde ze źródeł finansowania wymaga od przedsiębiorstwa poddania się określonej procedurze. Wymaga uwzględnienia wymogów stawianych przez podmioty finansujące. Wymogi warunkują dostępność źródła. Mogą też przybierać formę weryfikacji celu alokacji kapitału, monitoringu przedsiębiorstwa bądź też przyznawać kapitałodawcy prawo wpływu na zarządzania przedsiębiorstwem. Najczęściej wynika to z charakteru i pochodzenia pozyskiwanych źródeł . Celem artykułu jest przedstawienie istoty procedur wybranych źródeł finansowania oraz ich wpływu na podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa.
EN
Each finance source in company requires the definite procedure. The requirements of the capital donors should always by taken under consideration. The requirements decide on source's accessibility. They can also verify the aims of capital allocation and help in the company's monitoring or they can give the capital donor the right to influence the managmenet. The most often it is a results of kind source and its character. The main aim of the article is to present selected finance procedures and their influence if the main aspects of company's activity.
PL
Artykuł przedstawia finansowe uwarunkowania procesu innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem publicznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej małych i średnich firm. Szczególna uwaga zwrócona została na fundusze venture capital jako formę finansowania innowacyjności MŚP oraz sposoby wspieranie rozwoju rynku venture capital przez władze publiczne.
EN
The paper presents The financial aspects of the innovation process, focusing on the public funding of innovative activities of SMEs. Special attention is given to venture capital funds as a source of financing the innovative activities of SMEs as well as the methods of supposing the venture capital market by the authorities.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.