Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TDMA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Wireless Sensor Network finds its extensive use in healthcare applications for the transfer of time-critical data through wireless connectivity. The primary cause of network failure is the transfer of time-critical multimedia data. The article presents a new dfferentiated service modelsupported (DSM) cluster-based routing in wireless sensor networks (WSNs) that overcomes the above issue. DSM prioritizes the transfer of dfferent flow types based on packet type and packet size. The employment of computational offlading minimizes delay for critical and small-sized data packets and by carrying out data reduction of large-sized packets at proxy server. It outperforms the existing protocols in terms of energy efficiency, throughput, and reliability by prioritizing the transfer of time-critical health application data.
PL
W artykule rozpatrujemy problem maksymalizacji przepustowości ruchowej kratowych sieci radiowych z pakietowym ruchem multicastowym obsługiwanym w trybie wielodostępu czasowego TDMA. W tego typu sieciach pakiety kierowane są od źródeł do ujść po drogach określonych za pomocą drzewa routingowego. W przedstawionych rozważaniach, zilustrowanych obliczeniowo, badamy, jak rożne sposoby doboru drzew routingowych wpływają na przepustowość ruchową sieci. Badania takie mogą być pomocne przy konfigurowaniu sieci sensorowych.
EN
In this paper we consider an optimization problem of maximizing traffic throughput in wireless mesh networks with multicast packet traffic. In such networks the way packets are transmitted from sources to destinations is controlled by means of routing trees. In the presented numerical study we examine impact of different routing trees selection methods on network’s traffic throughput efficiency. The considerations can be helpful in wireless sensor networks operation.
PL
Artykuł prezentuje wielołączowy system transmisji danych Link 16 (NATO SECRET) jako przykład systemu wspomagającego świadomość sytuacyjną na polu walki, wykorzystywanego w systemach taktycznych państw sojuszniczych. Jednocześnie artykuł omawia szczegółowo technologię i technikę systemu pracującego ze zwielokrotnieniem czasowym TDMA oraz zabezpieczenie przetwarzania informacji niejawnych w tym systemie. Ponadto zaprezentowane zostały przykłady zastosowania wariantów rozwiązań systemu Link 16 w dużym wyrobie PIT-RADWAR S.A., którym jest system Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego Marynarki Wojennej RP.
EN
The paper presents multilink system data transmission Link 16 (NATO SECRET) as an example of the SADL Systems (Situational Awareness Data Link Systems), which is used in the tactical Systems of allied countries. The paper detaily discusses the technology and technique TDMA systems and also processing technique of the classified information in this system. Additionaly paper presents the examples of different solutions of the Link 16 system in large, current product of PIT-RADWAR S.A., which is Coastal Defence System/Naval Strike Missiles at Polish Navy.
EN
Assigning bandwidth to sensors in a Wireless Sensor Network (WSN), while using Time Division Multiple Access (TDMA) protocol, remains an important problem. Even if many solutions were proposed in the literature, nevertheless, and since 2013, we are mainly focused on the critical study and the improvement of Masri’s approach published in Telecommunication Systems journal. In this paper, we introduce an extended version of our previous approaches (see Tarek Azizi and Rachid Beghdad, 2013, 2014, 2016) based on three fundamental concepts: network architecture, TDMA protocol, and data aggregation, in order to assign the maximum bandwidth to all sensor nodes. Three solutions will be presented in detail: Spiral-Based Clustered Data Aggregation (SBCDA) architecture, Tree-Based Clustered Data Aggregation (TBCDA), and Tree-Based ClusteredWireless Sensor Network (TBC-WSN). Aggregating data can reduce the number of the packets transmitted to the sink. This is the reason why, in the three approaches here described, each cluster head (CH) collects and aggregates received packets from its child nodes, before transmitting the resulting packet to its parent, until the data reaches the sink node (base station). With a number of simulations, we will demonstrate that our approaches are very competitive with Masri’s proposition, and also with two other recent works.
PL
Artykuł dotyczy metod synchronizacji łączy wirtualnych zarządzanych metodą szeregowania opartą na cyklu, a więc w systemie opartym na technice TDMA (ang. Time Division Multiplexing Access). Technika ta została wykorzystana w Systemie IIP przy tworzeniu łączy wirtualnych dla poszczególnych Równoległych Internetów. W artykule zaproponowano cztery metody synchronizacji cyklu pomiędzy łączami wejściowymi i wyjściowymi węzłach sieci. Zaproponowane w artykule metody synchronizacji zostały porównane pod kątem uzyskanych maksymalnych wartości opóźnień przesyłanych bloków podczas ich przekazu przez węzły sieci.
EN
The paper refers to the virtual links synchronization methods that are managed by the cycle-based scheduler, as it takes place in the TDMA-based system. The TDMA scheme was assumed for the IIP System in order to establish fully isolated virtual links for Parallel Internets. In the paper we propose four methods for synchronization between cycles assumed for input and output links in the nodes. The effectiveness of the methods are compared from the viewpoint of maximum possible delays that data blocks can experience during their transfer via network nodes.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę adaptacyjnej alokacji strumieni danych w heterogenicznej sieci WBAN (Wireless Body Area Network) typu off-body oraz wykonane stanowisko badawcze. Wyniki uzyskane przy użyciu opracowanej metody porównano z wybranymi algorytmami możliwymi do zastosowania w tychże sieciach. Wykazano zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów czasowo-częstotliwościowych niezależnie od miejsca montażu węzła mobilnego na ciele człowieka.
EN
The new adaptive method for data streams allocation in heterogeneous Wireless Body Area Networks and measurement equipment is presented. The results obtained using the developed method compared with the selected algorithms likely to be used in those networks. An efficiency use of available resource increase has been shown regardless of the montage location of the mobile node on the human body.
PL
Artykuł prezentuje wielołączowy system transmisji danych Link 11 (NATO CONFIDENTIAL) jako przykład systemu wspomagającego świadomość sytuacyjną na polu walki wykorzystywanego w systemach taktycznych państw sojuszniczych, szczególnie w Marynarce Wojennej. Jednocześnie artykuł omawia technologię i technikę przetwarzania informacji niejawnych w tym systemie. Ponadto zaprezentowane zostały przykłady zastosowania różnych wariantów rozwiązań systemu Link 11 i LINK 11B w aktualnych wyrobach PIT-RADWAR S.A.
EN
The paper presents multilink system data transmission Link 11 (NATO CONFIDENTIAL) as example the SADL Systems (Situational Awareness Data Link Systems), which is used in the tactical Systems of allied countries, especially in Navy. The paper discusses the technology and processing technique of the classified information in this system. Additionaly paper presents the examples of different solutions of the Link 11 and Link 11B systems in current products of PIT-RADWAR S.A.
PL
W referacie przedstawiono budowę i działanie protokołu komunikacji sieci Ad Hoc z wielodostępem TDMA. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych transmisji w sieci Ad Hoc pracującej w oparciu o ten protokół. Symulowana sieć składa się ze stacji bazowych i terminali ruchomych znajdujących się w samochodach, samolotach i na statkach.
EN
The paper presents the design and operation of the TDMA Ad Hoc network communication protocol. The paper presents the results of the simulation research of transmission in the Ad Hoc network operating in accordance with the protocol. The simulated network consists of base stations and mobile terminals, which are located in cars, aircrafts and ships.
EN
The paper presents a secure protocol of radio Ad Hoc sensor network. This network operates based on TDMA multiple access method. Transmission rate on the radio channel is 57.6 kbps. The paper presents the construction of frames, types of packets and procedures for the authentication, assignment of time slots available to the node, releasing assigned slots and slots assignment conflict detection.
PL
W artykule zaprezentowano bezpieczny protokół radiowej sieci sensorowej Ad Hoc. Sieć ta pracuje w oparciu o metodę wielodostępu TDMA. Szybkość transmisji w kanale radiowym wynosi 57,6 kb/s. Przedstawiono budowę ramek, rodzaje pakietów oraz procedury uwierzytelniania, przypisania wolnych szczelin czasowych do węzła, zwalniania przypisanych szczelin i wykrywania konfliktów przyporządkowania szczelin.
10
Content available remote Modelling of part medium access methods in the HomePlug
EN
This paper introduces the modeling of HomePlug technology which it is the most extended broadband technology for powerline networks. First, the HomePlug technology and its medium access function is introduced. Then the CSMA/CA algorithm parameters of HomePlug are analyzed. The results show that the parameters of this algorithm should be skipped for analytical modelling. Therefore the one parameter analytical model has been created and is introduced. The results from this model are compared with simulations of HomePlug at the end of this work.
PL
Przedstawiono technologie HomePlug przesyła danych przez siecć elektryczną oraz funkcję dostępu do medium. Zaproponowano model analityczny sieci bazujący na parametrze BC. Modelowanie sprawdzono metodami symulacyjnymi.
EN
The objective of the work presented in this paper is to analyse the problem of deployment of TDMA wireless sensor networks in the area of transport telematics from the communication subsystem optimization perspective. The problem of broadcast scheduling has been outlined and a heuristic algorithm has been designed for the optimization of radio channel access control using the TDMA method. The channel utilization was the main optimization goal while eliminating primary and secondary conflicts between the broadcasting stations.
EN
Paper presents the analysis of sensitivity penalty induced by turn-on delay jitter resulting from subthreshold biasing of directly modulated semiconductor laser. Modelling of the laser turn-on delay used in the analysis assumes that Auger process dominates the recombination of carriers in the subthreshold region. Bit error rate calculation were performed for different modulation speeds and biasing conditions. The change of the received signal mean value was also taken into account. Obtained results show that subthreshold biasing of semiconductor lasers is possible with reasonable sensitivity penalty even for data rates as high as 2.5 Gb/s and that it is generally not a problem for data rates below 622 Mb/s.
PL
Artykuł przedstawia analizę redukcję czułości, spowodowaną przez jitter powstający w bezpośrednio modulowanych laserach półprzewodnikowych, spolaryzowanych wstępnie prądem mniejszym niż prąd progowy. Wykorzystywany w analizie model lasera pozwala wyznaczyć opóźnienie włączenia lasera spolaryzowanego wstępnie poniżej progu w zależności od warunków sterowania. Zakłada on, że rekombinacja nośników przy takiej polaryzacji jest zdominowana przez proces Auger'a. Obliczenia stopy błędów łącza światłowodowego zostały wykonane dla prędkości transmisji w zakresie 155 Mb/s - 2.5 Gb/s oraz dla różnych wartości stosunku prądu wstępnej polaryzacji do prądu progowego lasera. W analizie uwzględniono również zmianę wartości średniej sygnału, spowodowaną dynamicznym zniekształceniem wypełnienia przebiegu przez laser. Rezultaty otrzymane na podstawie przeprowadzonej analizy wskazują, że podprogowa polaryzacja lasera jest możliwa nawet dla prędkości transmisji rzędu 2.5 Gb/s jeśli prąd polaryzacji wstępnej jest utrzymywany w pobliżu połowy prądu progowego lasera. Natomiast dla prędkości transmisji poniżej 622 Mb/s nawet całkowite wygaszanie lasera w trakcie nadawania niskiej wartości sygnału wywołuje jedynie niewielką redukcję czułości rzędu 1.5 dB.
PL
Przedstawiono możliwości i podstawowe parametry taktyczno-techniczne radiostacji rodziny PR4G oraz jej układy pracy. Omówiono wykorzystanie radiostacji do budowy systemów kierowania środkami walki (tryb TDMA) oraz jednokanałowego radiodostępu simpleksowego.
EN
The article presents PR4G family tactical VHF radios parameters and modes of operation. Battlefield control systems (TDMA mode) and simplex single channel radio access subsystem are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.