Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  STL
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a method of conversion of GCODE files designed for additive manufacturing in 3D printers to a format which may be conveniently visualized. In the investigations three different 3D models were created: a) shell model (a casing); b) solid model (a gear); c) model with curvilinear elements (a screw). All these models were converted to GCODE files. Next the reverse engineering was applied and GCODE files were converted to points sets. These points represent particular locations of the print head. In the developed algorithm the linear interpolation was added to obtain intermediate points between locations of the print head for longer sections. The final part shows an attempt of applying Poisson Surface Reconstruction in order to obtain the original geometry. The main motivation to develop a new software resulted from the observation that sometimes the original solid model is no longer available, while there is a need to change some geometry details or settings before production stage.
EN
This paper presents the sophisticated capabilities of industrial computed tomography (CT) in the development and 3D modelling process of new car system components. Usually, the process of the development of new car components takes three to five years. At each development process stage, quality control is crucial to catch all internal and external defects. This is particularly important with regard to components made using an injection-moulding process. Computed tomography as a non-destructive testing method is an excellent tool for controlling and improving both the manufacturing process and the 3D modelling of tested components. All analyses performed with use of CT are essential for meeting customer requirements. This paper shows how industrial computed tomography can control the quality of the car components development process.
PL
Praca przedstawia zaawansowane możliwości przemysłowej tomografii komputerowej (TK) w rozwoju i procesie modelowania 3D nowych elementów samochodowych. Zazwyczaj proces powstawania części nowego samochodu trwa od trzech do pięciu lat. Na każdym etapie rozwoju produktu kontrola jakości jest kluczowa w wychwyceniu zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych wad. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza dla elementów wywarzanych w procesie wtrysku. Tomografia komputerowa jako nieniszcząca metoda badawcza jest wspaniałym narzędziem do kontroli oraz ulepszania procesu wytwarzania i jednocześnie ulepszania modelu 3D badanego elementu. Wszystkie analizy wykonane przy pomocy TK są niezbędne, aby sprostać wymaganiom klienta. Artykuł pokazuje zastosowanie przemysłowej tomografii komputerowej jako narzędzia do kontroli jakości w procesie rozwoju elementów samochodowych.
3
Content available remote Wybrane aspekty zastosowania technik szybkiego prototypowania
PL
W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na kluczowe etapy tworzenia prototypu zespołu mechanicznego technikami szybkiego prototypowania (RP). Etapy te mają wpływ na dokładność kształtowo-wymiarową i poprawne działanie prototypu. Rozważania dotyczące oczekiwanego wykonania prototypów zespołów mechanicznych przedstawiono na przykładzie wielodrożnej przekładni zębatej walcowej wykonanej metodą MEM.
EN
The article attempts to draw attention to the key steps involved in developing a mechanical unit prototype using rapid prototyping (RP) techniques. These stages affect the prototype geometrical accuracy and its operation. Considerations concerning the ekspected manufacturing of mechanical unit prototypes have been exemplified with a multipath helical gear unit made using the MEM technology.
PL
W pracy przedstawiono badania nad elementami wytwarzanymi technikami przyrostowymi metodą FDM, w której modele belek budowano z tworzywa sztucznego ABS. Analizowano wpływ kierunku ułożenia włókien wypełnienia wnętrza belek oraz orientacji warstw na ich sztywność. Ponadto sprawdzono wpływ wymiarów geometrii STL na ilość włókien wypełnienia próbki oraz na występowanie szczelin wzdłuż boku modelu.
EN
This paper presents studies of the models, which were manufactured by additive method FDM (Fused Deposition Modeling). The models of beams were constructed by ABS plastic. We have analyzed the impact of the orientation of layers and the direction of the filling's fibers within the layers of the beams on their stiffness. Moreover, we have examined the effect sizes of geometry STL on the number of fibers in the filling and the presence of gaps in the interior of the model.
PL
Przedstawiono proces udoskonalania modelu triangularnego żuchwy otrzymanego na podstawie obrazowania medycznego. Podstawą procesu modelowania jest zastosowanie tomografii komputerowej jako narzędzia do pozyskania i zapisu cyfrowych obrazów odpowiadających przekrojom tkanki kostnej żuchwy. Analiza i obróbka cyfrowa tych obrazów umożliwia otrzymanie trójwymiarowego modelu kości żuchwy. Doskonalenie modelu triangularnego dotyczy głównie usunięcia wewnętrznych artefaktów oraz przystosowania modelu do wykonania wydruku 3D.
EN
Intention of this paper is to demonstrate a process of upgrading a triangular model of mandible obtained on the basis of medical representation. Modelling process is based on the computed tomography technique used as a means to obtain and to record digital images of the mandible bone tissue cross-sections. Cautious examination and digital processing of these images should yield a three-dimensional model of the mandible. The upgrade operation of triangular model consists mainly in elimination of internal artefacts and adaptation of the model to 3D printing process.
6
Content available remote Effective use of lambda expressions in the new C++11 standard
EN
In this paper, the possibility of lambda expressions and methods for their effective use in C++ code in the new C++11 standard have been presented. Studies that compare the execution times of the program and use lambda expressions as well as classical methods have been conducted. The results confirm the effectiveness of lambda expressions with respect to traditional methods.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wyrażeń lambda oraz zaprezentowano metody ich efektywnego wykorzystania w kodzie języka C++ w nowym standardzie C++11. Przeprowadzono badania porównujące czasy wykonania programu z zastosowaniem wyrażeń lambda i metod klasycznych. Uzyskane wyniki potwierdzają większą efektywność wyrażeń lambda w stosunku do tradycyjnych metod.
PL
Prototypowanie części maszyn ze stopu Ti6Al4V może być realizowane z wykorzystaniem selektywnego warstwowego spajania proszków metali – SLS. Artykuł przedstawia proces obróbki numerycznej danych na drodze od modelu 3D-CAD do przygotowania modelu 3D-RP. Prace przeprowadzono na przykładzie technologii szybkiego prototypowania SLS z wykorzystaniem aparatury EOS Eosint M270 dla proszku tytanowego EOS Titanium Ti64.
EN
Prototyping the machine parts of Ti6Al4V alloy can be realized with the use of selective bonding layer of metal powders (called Selective Laser Sintering − SLS). The article presents the process of numerical data processing, from 3D-CAD model to the preparation of the 3D-RP model. The works were conducted on the example of SLS rapid prototyping technology with the use of the apparatus Eosint EOS M270 for titanium powder EOS Titanium Ti64.
EN
The rapid prototyping process was carried out on the example of an aircraft wheel hub and the key role of information operations performed at each stage was stressed. The design and its verification in a CAD system environment was completed. Parts were assembled and tested on their mutual cooperation. Basing on the model of 3D CAD a model of finite elements method was constructed and the tension distribution analysis was made. Tasks performed, supported by the CAD algorithms, made it possible to generate a finał version of the solid model. On its basis, an STL model constituting a base for the process of RP was developed and verified. Using software tools RP processes SLA and FDM were developed. The simulation of overlapping layers was carried in order to eliminate errors in the relevant physical processes. The numerical routines were generated for the apparatus : SLA 250/50 and uPrint. Prototypes of hub were made on the basis of stereolithography techniques and liquid plastic modeling. The coordinate measurements of models were carried out and errors specific to each method were analyzed.
PL
Przeprowadzono proces szybkiego prototypowania na przykładzie piasty koła samolotu podkreślając kluczową rolę operacji informatycznych wykonywanych na każdym jego etapie. Zrealizowano konstrukcję oraz jej weryfikację w środowisku systemu CAD. Dokonano złożenia części oraz sprawdzono ich wzajemną współpracę. W oparciu o model 3D CAD zbudowano model do analizy metodą elementów skończonych oraz przeprowadzono analizę rozkładu naprężeń. Wykonane zadania, wspierane przez algorytmy CAD, pozwoliły na wygenerowanie finalnej wersji modelu bryłowego. Na jego podstawie opracowano i zweryfikowano model STL stanowiący bazę dla procesu RP. Korzystając z narzędzi programowych RP opracowano procesy SLA oraz FDM. Przeprowadzono symulację nakładania kolejnych warstw celem wyeliminowania błędów we właściwym procesie fizycznym. Wygenerowano procedury obsługi numerycznej dla aparatury SLA 250/50 oraz uPrint. Wykonano prototypy piasty technikami stereolitografii oraz modelowania ciekłym tworzywem. Przeprowadzono pomiary współrzędnościowe modeli analizując błędy charakterystyczne dla każdej z metod. Procesy szybkiego prototypowania wspierane przez szereg narzędzi programowych pozwoliły wyselekcjonować i określić standardy zastosowania metod obliczeniowych do wykonywania modeli elementów konstrukcji. Zaostrzone wymogi w odniesieniu do konstrukcji lotniczych wykonywanych technikami RP wymuszają konieczność określenia szczególnych procedur obsługi numerycznej co stanowi przedmiot niniejszej pracy.
9
Content available remote Evaluation of shape complexity based on STL data
EN
Purpose: Purpose of this paper is to present a part complexity, based on basic information of the STL data. Design/methodology/approach: This paper presents a few methods of evaluating the complexity of the shape, based on the parts STL data. Methods vary from very simple based on the number of triangles in STL file and the parts volume, to the more complex mathematical determination based on the relations of the basic STL data. Findings: We discovered that evaluation of shape complexity based only on basic data of STL data gives us some basic view on part complexity. Research limitations/implications: For parts with large block volume/part volume ratio and thinner parts with free form surfaces only the first method is suitable and gives suitable results. Practical implications: The complexity of the shape of a part is an important factor for all manufacturing procedures. When using conventional machining, the parts complexity presents a key factor in determining the optimal way of manufacturing. Also, when using rapid tooling (for example silicon rubber moulding) the complexity of the part determines the parting plane layout and eventual tool construction (inserts, cores, etc.). Even when using certain rapid prototyping procedures, the support material consumption depends highly on the complexity of the part and together with the problem of optimal orientation and position of the part, significantly influences the manufacturing costs. At the end of the article a few test method are presented that try to determine the complexity regarding to the procedure by which the part will be manufactured. Originality/value: Choosing maximum efficient manufacturing processes on base of part complexity is a new perspective in manufacturing, which, properly evolved and complied can cause revolution in manufacturing optimization, especially in hybrid manufacturing processes.
EN
The paper presents a computational approach to the process of creation of complex three-dimensional composite structures making use of STL files. The process of numerical treatment of measuring points\' coordinates is shown. The construction of the model of human thigh bone head is demonstrated. Finally, the geometrical model of the object, which can be used by PATRAN system, is obtained.
PL
Opisano proces modelowania złożonych struktur przestrzennych. Informacja o geometrii tych struktur jest zapisywana w plikach STL i stanowi dane wejściowe opisywanej metody. Jako przykład przedstawiono proces modelowania głowy kości udowej człowieka wraz z matematycznym opisem jej właściwości. Modelowanie wykonano, korzystając z języka PCL i systemu PATRON.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.