Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Geophysical research assists in clarifying the methodology of future building work. The geological structure in terms of lithological variation of Quaternary and older formations was identified in the area of the proposed garage near the ARENAobject in Krakow. In particular, the possibility of the presence of inserts of organic soils was determined. Ground Penetrating Radar (GPR) and Electrical Resistivity Tomography (ERT) were used for more complete and comprehensive recognition of the ground. As a result of the study of the subsurface, thin interbeds of weak bearing organic soils have been found just outside the outline of the planned building. It was found that the Quaternary formations which were identified by geophysical and geotechnical methods are an appropriate ground for direct foundation of the object.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania nieinwazyjnej geofizycznej metody geoelektrycznej w rozpoznaniu i monitorowaniu stanu środowiska geologicznego w otoczeniu Centralnego Składowiska Odpadów Zakładów Chemicznych Azot w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie. Metodę tomografii elektrooporowej wybrano ze względu na niskie koszty realizacji pomiarów terenowych oraz wysoką skuteczność w rozwiązywaniu tego typu zagadnień. Na bazie dostępnych informacji geologicznych stworzono numeryczny model struktur anomalnych występujących w otoczeniu składowiska odpadów poprzemysłowych. Modelowanie geofizyczne miało na celu optymalizację doboru odpowiedniego układu pomiarowego do tego typu badań oraz oszacowanie skuteczności zastosowania metody tomografii elektrooporowej do rozwiązywania problemu migracji skażeń wokół składowisk odpadów przemysłowych. W celu określenia zagrożenia dla wód podziemnych w miejscach składowiska odpadów przemysłowych, wykonano modelowanie geoelektryczne założonego modelu geologicznego. Modelowanie pozwoliło na skrócenie czasu realizowanych badań, poprzez odpowiedni dobór parametrów pomiarowych.
EN
The article presents the possibility of using non-invasive geophysical method in the recognition and monitoring of geological environment. Authors present results of geoelectrical measurements, which were made in the vicinity of Centralnego Składowiska Odpadów Zakładów Chemicznych Azot in the valley of the creek Wąwolnica in Jaworzno. The electrical resistivity tomography method was chosen as most effective and cost efficient. On the basis of available geological information, authors developed a numerical model simulating anomalous structures occurring in the vicinity of industrial waste landfill. Geophysical modeling aimed to optimize the selection of a suitable measuring array for this type of research. It also allowed for estimation of effectiveness of electrical resistivity tomography method in solving the problem of migration of contaminants around industrial waste dumps. In order to determine threats to groundwater in the landfill industrial waste, authors made geoelectric modeling for assumed geological model. Modeling allowed for shortening the time of research carried out by proper selection of measurement parameters.
EN
The use of numerical methods for the design and analysis of hydraulic engineering structures requires an accurate determination of the model of subsoil structure. The article presents one of the geophysical methods – electrical resistivity tomography (ERT), which allows for precise, spatially instant recognition of the substrate and the phenomena occurring within it. The methodology, the applied algorithm for numerical calculation, and data processing procedure are discussed. This article also introduces a method of inversion which relies on finding the actual model and presents examples of its application.
PL
Zastosowanie metod numerycznych do projektowania oraz analizy konstrukcji hydrotechnicznych wymaga określenia modelu budowy podłoża. W artykule zaprezentowano metodę tomografii elektrooporowej ERT stosowaną dzięki ciągłemu, przestrzennemu rozpoznaniu podłoża i zjawisk w nim zachodzących, m.in.: w geotechnice, hydrotechnice, a także w zagadnieniach obejmujących projektowanie konstrukcji inżynierskich. Przedstawiono metodologię, stosowane algorytmy do obliczeń numerycznych oraz procedury przetwarzania danych. Przybliżono metodę inwersji polegającą na znalezieniu modelu rzeczywistego ośrodka oraz zaprezentowano przykłady jej stosowania.
4
Content available remote Techniki pomiarowe metody elektrooporowej
PL
W artykule przedstawiono techniki pomiarowe geofizycznej metody elektrooporowej: sondowania elektrooporowe, profilowania elektrooporowe EP i tomografię elektrooporową ERT. Omówiono ich podstawowe założenia metodyczne, zalety oraz ograniczenia. Szerzej przedstawiono jeden z najbardziej popularnych wariantów tej metody – tomografię elektrooporową ERT.
EN
The article presents the basic techniques of measuring geophysical resistivity methods: Vertical Electrical Sounding VES, Electrical Profiling EP and Electrical Resistivity Tomography ERT. Discussed the basic methodological assumptions, advantages and limitations. Electrical Resistivity Tomography ERT – one of the most popular variants of this method was presented more widely.
PL
W artykule przedstawiono tomografię elektrooporową jako metodę umożliwiającą rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Metodę tomografii elektrooporowej wykorzystano również w celu wykrycia podziemnych obiektów antropogenicznych na terenie Brzozówki w gminie Zielonki i miejscowości Zabierzów. Łącznie wykonano 6 profili, na podstawie których omówiono możliwości zastosowania tomografii elektrooporowej w płytkiej prospekcji, jak również jej możliwości detekcji i lokalizacji obiektów antropogenicznych.
EN
The article presents a method of electrical resisitivity tomography which allows to identify the geological structure of the basement. Resistivity tomography was also used to detection of anthropogenic objects in Brzozówka and Zabierzów areas. A total of six profiles were done, on the basis of which it also describes applications of the electrical resistivity tomography for the near surface prospecting as well as its ability to detect and localize antropogenic objects.
6
Content available remote Oczyszczanie gliceryny z produkcji biodiesla
PL
Właściwości gliceryny pozwalają na jej zastosowanie jako składnika kosmetyków, leków i produktów żywnościowych. Wykorzystywana jest także jako surowiec wyjściowy w wielu syntezach chemicznych. Jednakże zastosowania te wymagają bardzo dużej czystości użytej gliceryny. Przemysł biodiesla dostarcza około 11 % wagowych surowej gliceryny. Jego szybki rozwój, a więc dostępność coraz większej ilości surowej gliceryny, determinuje poszukiwania efektywnych i ekonomicznych metod oczyszczania. W pracy przedstawiono przegląd metod oczyszczania gliceryny.
EN
The biodiesel manufacture yields 10 wt % of glycerol. It contains 50 wt % glycerol leaving the separator contains methanol, catalyst and soap. Although glycerol has more than 1000 uses, including many application as an ingredient or processing aid in cosmetics, explosives, toiletries, personal care, drugs and food products, it has become a low-value byproduct or a waste with an attached disposal cost. The above application require a highly purified product while crude glycerol is only suitable for mixing with feed for animals. Methods such as ion exchange, adsorption and membrane technologies, have been applied for the elimination of sodium chloride from aqueous media. The comparison of applying methods identified that membrane process is the most effective one since it allowed to achieve 99,7% purified glycerol.
PL
W artykule uwzględniając warunki graniczne, określające przynależność próbki do ośrodka trójwymiarowego, przedstawiono wyniki obliczeń długości ultradźwiękowych fal podłużnych w skałach osadowych oraz oszacowane minimalne wymiary próbek dla typowych wartości prędkości rozchodzenia się ultradźwiękowych fal podłużnych w skałach i dla częstotliwości stosowanych przetworników. Ultradźwiękowe pomiary czasu propagacji fal sprężystych przeprowadzono na próbkach skał węglanowych pochodzących z monokliny przedsudeckiej, czteroma różnymi urządzeniami produkowanymi w Polsce, porównując wyniki pomiarów oraz ich dokładność.
EN
Ultrasonic measurements of elastic wave velocities were performed for carbonate rock samples originating from fore-sudetic monocline. Four different types of ultrasonic equipment produced in Poland were used. The CT-3 equipment exhibiting the highest pulse intensity is the most suitable for the measurements of longitudinal wave velocities in massive, porous samples. The most accurate measurements of longitudinal wave velocities can be done on polished rock samples when the MT-540 equipment is used. The UMT-01 equipment allows the measure- ments of both longitudinal and shear wave velocities. The UZP-1 equipment is more accurate tool for measurements of both longitudinal and shear wave velocities but only in case of small samples of low porosity. The comparison of longitudinal wave propagation velocities determined for carbonate rocks indicates that the highest values are observed in case of main dolomite, and are in the range from 2860 m/s to 6408 m/s. In case of zechstein limestone the measured longitudinal wave propagation velocities were in range from 2422 m/s to 5337 m/s. The determined shear wave velocities were also higher in case of main dolomite samples: from 1858 m/s to 3473 m/s. In case of zechstein limestone samples these values were lower, in the range from 1523 m/s to 3158 m/s.
EN
In this work the sample and size limit conditions, acoustic wave length limitations in ultrasonic methods of materials testing were discussed. Presented discussion summarised the conditions indicating the type of measured sample (one-, two- or three-dimensional) and theoretical relations applicable in each type of samples. Additionally, the description and important technical data concerning the construction and operation of UMT-01 equipment were also given. The influence of measurement parameters on the obtained results was discussed on the basis of methodically performed tests. The derived conclusions would be useful in future investigations using UMT-01.
EN
Ultrasonic measurements of elastic wave velocities were performed for carbonate rock samples originating from fore-sudetic monocline. Four different types of ultrasonic equipment produced in Poland were used. The CT-3 equipment exhibiting the highest pulse intensity is the most suitable for the measurements of longitudinal wave velocities in massive porous samples. The most accurate measurements of longitudinal wave velocities can be done on polished rock samples when the MT-540 equipment is used. The UMT-01equipment allows the measurements of both longitudinal and shear wave velocities. The UZP-1 equipment is more accurate tool for measurements of both longitudinal and shear wave velocities but only in case of small samples of low porosity. The comparison of longitudinal wave propagation velocities determined for carbonate rocks indicates that the highest values are observed in case of dolomite, and are in the range from 2860 m/s to 6408 m/s. In case of limestone the measured longitudinal wave propagation velocities were in range from 2422 m/s to 5337 m/s. The determined shear wave velocities were also higher in case of dolomite samples: from 1858 m/s to 3473 m/s. In case of limestone samples these values were lower, in the range from 1523 m/s to 3158 m/s.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.