Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekładnia magnetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy krótko omówiono historię zjawiska magnetyzmu oraz podstawowe cechy współczesnych magnesów trwałych. Spośród licznych zastosowań magnesów trwałych, szczególną uwagę zwrócono na przykłady bezstykowych układów transformacji energii mechanicznej - przekładni magnetycznych. Omówiono budowę, zasadę działania, wady i zalety oraz najważniejsze zjawiska występujące we współosiowej przekładni magnetycznej. Opisano stanowisko badawcze wraz z prototypami oraz przedstawiono charakterystyki sprawności takiego przetwornika.
EN
The paper briefly discusses the history of the phenomenon of magnetism and the basic features of modern permanent magnets. Among the numerous applications of permanent magnets, special attention has been paid to the examples of contactless systems of mechanical energy transformation - magnetic gears. The structure, principle of operation, advantages and disadvantages as well as the most important phenomena occurring in the coaxial magnetic transmission are discussed. The test stand with prototpes was described and the efficiency characteristics of such a converter were presented.
2
Content available remote Analiza własności dynamicznych współosiowej przekładni magnetycznej
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych parametrów dynamicznych współosiowej przekładni magnetycznej. Na bazie zależności analitycznych, wspartych pomiarami na stanowisku doświadczalnym, wyznaczono współczynniki sztywności oraz częstotliwości własne badanych struktur. Stosując techniki aproksymacji wyznaczonych pomiarowo strat mocy, określono współczynniki tłumienia analizowanych wariantów przekładni magnetycznych.
EN
The article presents an analysis of selected dynamic parameters of a coaxial magnetic gear. Based on analytical relations, supported by measurements at the laboratory test stand, stiffness coefficients and undamped resonance frequency of the studied structures were analyzed. Using the approximation techniques on the basis of measured power losses, the damping coefficients of the analyzed variants of the magnetic gears were determined.
3
Content available remote Optymalizacja pasywnej przekładni magnetycznej
PL
Praca zawiera wybrane wyniki badań optymalizacyjnych dla pasywnej przekładni magnetycznej. W obliczeniach zastosowano algorytm ewolucyjny współpracujący z biblioteką obliczeń równoległych wsparty dodatkowo bazą danych. Obliczenia polowe wykonano za pomocą dwuwymiarowej metody elementów skończonych. Badania przeprowadzone dla kilku wariantów funkcji celu wskazały wartości parametrów konstrukcyjnych, dla których gęstość przenoszonego momentu jest bliska 100kNm/m3.
EN
The work contains chosen optimization results of a permanent magnetic (PM) gear. The calculations use an evolutionary algorithm in cooperation with a parallel calculations library additionally supported by a database. Field calculations are performed using a two-dimensional finite element method. The calculations conducted for several different objective functions showed the design parameters for which the transmitted torque density is close to 100kNm/m3.
PL
W pracy przedstawiono możliwość zastosowania technologii wydruku 3D do budowy przekładni magnetycznej i wynikających z niej korzyści. Opracowano trójwymiarowy model numeryczny przekładni, pozwalający na wyznaczenie charakterystyki momentu magnetycznego w funkcji kąta położenia wirnika wewnętrznego. Wyniki symulacji komputerowych zweryfikowano z pomiarami na rzeczywistym obiekcie. Przedstawiono także wstępną analizę modalną prezentowanej konstrukcji przekładni magnetycznej, w celu wyznaczenia częstotliwości rezonansowych.
EN
The paper presents the possibility of using 3D printing technology and its benefits to build a magnetic gear. Developed three–dimensional numerical gear model, allowing the determination of the characteristics of the magnetic torque as a function of the angle position of the inner rotor. The preliminary results of a modal analysis magnetic gears in order to determine the resonant frequency are presented. The results of computer simulations are verified with measurements on the physical prototype.
5
Content available remote Badania symulacyjne przekładni magnetycznej
PL
W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania zmodyfikowanej przekładni magnetycznej. Dla przykładowej konstrukcji przekładni, o przełożeniu 4:1, opracowano dwuwymiarowy i trójwymiarowy model numeryczny, dla których wykonano szereg obliczeń polowych za pomocą metody elementów skończonych. Przeprowadzono analizę rozkładu składowej promieniowej i stycznej indukcji magnetycznej w szczelinach powietrznych. Za pomocą metody tensora naprężeń Maxwella wyznaczono charakterystyki przenoszonego momentu magnetycznego. Przedstawiono również wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych pasywnej przekładni magnetycznej na moment magnetyczny. Określono parametry konstrukcyjne mające największy wpływ na zmianę wartości momentu magnetycznego. W dalszej części pracy zawarto analizę wpływu prądów wirowych na charakterystykę mechaniczną przekładni magnetycznej. Przeprowadzono analizę porównawczą dla materiałów o odmiennych charakterystykach magnesowania oraz konduktywności właściwej. Obliczenia zostały częściowo zweryfikowane na stanowisku pomiarowym na modelu fizycznym przekładni magnetycznej.
EN
This paper presents the construction and operation principle of the modified magnetic gear. For the presented gear construction (with gear ratio 4:1) a series of calculations was carried out using two- and three-dimensional numerical field models. On the base of field calculations, an analysis of the distribution of the radial and tangential components of the magnetic flux density in the air gaps is performed. The magnetic torque characteristics were calculated using the Maxwell Stress Tensor Method. The influence of choosing construction parameters on the magnetic torque is also examined. In the next part of the article, the influence of eddy currents induced in the ferromagnetic parts on the magnetic torque is considered. The differ kind of construction materials (differ magnetic characteristics and differ electric conductivity) are examined. The calculation results are verified by measurements on the physical model of the magnetic gear.
PL
W pracy przedstawiono wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych pasywnej przekładni magnetycznej na gęstość przenoszonego momentu. Na tej podstawie określono liczbę parametrów konstrukcyjnych oraz ich przedziały zmienności w procesie optymalizacyjnym. Obliczenia wykonano za pomocą dwuwymiarowej metody elementów skończonych, zaimplementowanej w środowisku Matlab. W wyniku przeprowadzonej optymalizacji otrzymano parametry konstrukcyjne przekładni magnetycznej o znacznie większej wartości przenoszonego momentu.
EN
The paper presents the influence of selected design parameters of passive magnetic gear on the transmitted torque density. On this basis, the number of design parameters and their ranges of variation, in the optimization process were obtained. Calculations were performed using a two-dimensional finite element method implemented in Matlab. As a result of optimization authors have obtained the design parameters of magnetic gear with a much higher value of the transmitted torque density.
7
Content available remote Przekładnie beztarciowe jako alternatywa dla tradycyjnych przekładni zębatych
PL
Omówiono zjawisko tarcia występujące w przekładniach mechanicznych. Podjęto próby opracowania konstrukcji przekładni minimalizujących negatywne skutki tarcia. Zaprezentowano autorskie konstrukcje przekładni beztarciowych objęte zgłoszeniami patentowymi.
EN
The article discusses the gears and the impact of the friction on the transmission. Then there is the attempt to find the constructions of frictionless gears. Finally there are described magnetic and rolling gears and presented the new constructions of frictionless gears, which are patent pending.
PL
W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań przekładni magnetycznych. Zaprezentowano koncepcję indukcyjnego przemiennika momentu, który jest w założeniu przekładnią magnetyczną o zmiennym przełożeniu kinematycznym i dynamicznym, wykorzystującą do przeniesienia napędu zjawisko indukcji napięcia i momentu elektromagnetycznego w przewodniku w zmiennym polu magnetycznym. Łączy cechy przekładni magnetycznych z magnesami trwałymi, takie jak: tłumienie drgań, brak fizycznego styku pomiędzy elementami nadawczym i odbiorczym, cicha praca, z cechą hydrokinetycznego zmiennika momentu, czyli zmiennym przełożeniem kinematycznym i dynamicznym. Zaprezentowano model obwodowo-polowy i numeryczny przemiennika oraz wyznaczone charakterystyki pracy. Na podstawie charakterystyk pracy wariantów przemiennika przeprowadzono analizę możliwości jego zastosowania w napędach maszyn przeróbczych.
EN
The solutions of magnetic gears are reviewed. A concept of induction torque converter, which is a magnetic gear of variable kinematic and dynamic gear ratio, which uses the induction of voltage and electromagnetic torque in a conductor in a changeable magnetic field to transfer drive torque, is presented. It has the features of magnetic gear with permanent magnets such as suppression of vibrations, lack of physical contact between transmitting and receiving components, silent operation and the features of hydro-kinematic torque converter, i.e. variable kinematic and dynamic gear ratio. Circuit-and-field model and numerical model of converter as well as its operational characteristics are given. The possibilities of using the converter in drives of processing machines were analysed on the basis of operational characteristics of torque converter variants.
9
Content available remote An analysis of magnetic gear performance
EN
Continuous development of technology determines the search for new solutions in the field of electric machine design with improved electromechanical properties. In recent years, there has been an increased interest in passive and active magnetic gears. This paper presents the design, operation and performance analysis of the modified magnetic gear. The new prototype magnetic gear allows obtaining a ratio of 4:1 or 5:1. For the analyzed construction, two and three-dimensional numerical models are developed for which the series of the magnetic field calculations are carried out . The characteristics of the magnetic torque vs. angle position of the inner rotor with respect to the intermediate ring (modulation ring) and the outer rotor are determined and compared. The examples of flux density distributions for the analyzed converter construction are presented. The calculation results are verified with measurements on the prototype.
PL
Ciągły rozwój techniki determinuje poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn elektrycznych o poprawionych parametrach elektromechanicznych. W ostatnim czasie można zauważyć wzrost zainteresowania pasywnymi oraz aktywnymi przekładniami magnetycznymi. W niniejszej pracy przedstawiono budowę, zasadę działania oraz analizę pracy zmodyfikowanej przekładni magnetycznej. Zbudowano prototyp przetwornika momentu umożliwiającego uzyskanie przełożenia 4:1 lub 5:1. Dla analizowanej konstrukcji opracowano dwu- oraz trójwymiarowe modele numeryczne, dla których wykonano szereg obliczeń polowych. Wyznaczono oraz porównano charakterystyki momentu magnetycznego w funkcji kąta położenia wirnika wewnętrznego względem pierścienia pośredniczącego (modulującego) oraz wirnika zewnętrznego. Przedstawiono przykładowe rozkłady indukcji magnetycznej dla analizowanej konstrukcji przekładni. Wyniki obliczeń zostały zweryfikowane z pomiarami na prototypie przetwornika.
PL
W artykule scharakteryzowano materiał magnetyczny nowej generacji - neodym, dzięki któremu możliwe jest budowanie nowatorskich przekładni magnetycznych. Zaproponowano klasyfikację przekładni magnetycznych i elektromagnetycznych. Pokazano koncepcję indukcyjnego przemiennika momentu. Zaprezentowano wynik badań symulacyjnych potwierdzających poprawność koncepcji. Omówiono dalsze kierunki badań.
EN
Magnetic material of new generation - neodym, making building the innovative magnetic gears possible, is characterized. Classification of magnetic and electromagnetic gears is suggested. The concept of inductive torque transducer is presented. The result of simulation tests confirming the correctness of the concept is given. Further trends of testing are discussed.
11
Content available remote Analiza pracy przekładni magnetycznej
PL
Ciągły rozwój techniki determinuje poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn elektrycznych o poprawionych parametrach elektromechanicznych. W ostatnim czasie można zauważyć wzrost zainteresowania pasywnymi oraz aktywnymi przekładniami magnetycznymi. W pracy przedstawiono budowę, zasadę działania oraz analizę pracy zmodyfikowanej przekładni magnetycznej. Zbudowano prototyp przetwornika momentu, umożliwiającego uzyskanie przełożenia 4:1 lub 5:1. Dla analizowanej konstrukcji opracowano dwu oraz trójwymiarowe modele numeryczne, dla których wykonano szereg obliczeń polowych. Wyznaczono oraz porównano charakterystyki momentu magnetycznego w funkcji kąta położenia wirnika wewnętrznego względem pierścienia pośredniczącego (modulującego) oraz wirnika zewnętrznego. Przedstawiono przykładowe rozkłady indukcji magnetycznej dla analizowanej konstrukcji przekładni. Wyniki obliczeń zostały zweryfikowane z pomiarami na prototypie przetwornika.
EN
Continuous development of technology determines the search for new solutions of design electric machines with improved electromechanical parameters. In recent years, there is an increase interest in passive and active magnetic gears. The paper presents the design, operation and performance analysis of the modified magnetic gear. The new prototype of magnetic gear, allows to obtain ratio of 4:1 or 5:1. For the analyzed construction are developed two and three-dimensional numerical models, for which are performed a series of calculations of the magnetic field. The characteristics of the magnetic torque as a function of the angle position of the inner rotor respect to the intermediate ring (modulating ring) and the outer rotor are determined and compared. The examples of distributions of magnetic induction for the analyzed transmission construction are presented. The calculation results are verified with measurements on the prototype transmitter.
12
Content available remote Pseudo-direct drive for aerial applications
EN
The authors describe possibility of the motor with magnetic gear usage in drive system of small aircraft. They present basic requirements for motor to aviation application. Furthermore, they discuss operation principles of magnetic gear and compare several constructions of pseudodirect drives. An exemplary project of pseudo-direct drive was included in this article.
PL
Autorzy opisują możliwość użycia silnika elektrycznego z przekładnią magnetyczną do napędu statku powietrznego. Prezentują podstawowe wymagania dla silnika elektrycznego do zastosowań lotniczych. Opisują zasadę działania przekładni magnetycznej oraz porownują kilka konstrukcji. Podany został przykładowy projekt silnika elektrycznego z pseudo-bezpośrednim układem przenoszenia napędu.
13
Content available remote Analiza pola magnetycznego w przekładni magnetycznej
PL
W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania zmodyfikowanej przekładni magnetycznej. Dla przykładowej konstrukcji przekładni, o przełożeniu 4:1, opracowano dwuwymiarowy model numeryczny, dla którego wykonano szereg obliczeń polowych. Przeprowadzono analizę rozkładu składowej promieniowej indukcji magnetycznej w szczelinach powietrznych. Za pomocą metody tensora naprężeń Maxwella wyznaczono charakterystyki przenoszonego momentu magnetycznego.
EN
This paper presents the construction and operation principle of the modified magnetic gear. For the presented gear construction (with gear ratio 4:1) a series of calculations was carried out using two-dimensional numerical field model. On the base of field calculations, an analysis of the distribution of the radial component of the magnetic flux density in the air gaps were performed. The magnetic torque characteristics were calculated using the Maxwell Stress Tensor Method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.