Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper contains a review of methods and technologies developed during a research project entitled “Methods of testing and evaluation of grassy airfields”, conducted at the Lublin University of Technology between 2011 and 2014. Based on the terramechanical studies of wheel-soil interactions, the authors have developed a method for the determination of wheel-grass friction and rolling resistance coefficients, which are of critical importance for the ground performance of an airplane. Moreover, a mobile application has been created for use by pilots, controllers or airfield administration crew. The application connects online with a weather service to gather atmospheric data as inputs for a mathematical model that produces a real-time cone index (CI) value for a given airfield. The paper also discusses the applicability of the method within the air transportation system, as well as possible effects of the described technology upon the safety of flight operations on grassy airfields.
PL
Dwuwałowe rozdrabniarki X-Ripper serii XRS (standardowe), XRP (pionowe) i XRC (kanałowe) są od 2011 roku seryjnie wyposażone w zespoły frezów monolitycznych, których pojawienie się na rynku wzbudziło ożywioną dyskusję na temat zaproponowanego rozwiązania, jego potencjalnych zalet i wad oraz faktycznych właściwości użytkowych. Obecnie, po już 5 latach od ich wdrożeni możemy podzielić się z Czytelnikami doświadczeniami naszych użytkowników.
PL
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne metody oceny gruntowych i trawiastych nawierzchni lotniskowych a także opisano narzędzia, metody, urządzenia badawczo-pomiarowe. Należą do nich: wózek dynamometryczny, ręczny tester nawierzchni oraz LIDAR (skaner optoelektroniczny 3D). Zamieszczono przykładowe wyniki pomiarów.
EN
The paper is devoted to a new method for assessment of the grassy airfield surface. The existing methods are based on soil related parameters such as CI (Cone Index) or CBR (California Bearing Ratio). One disadvantage of those methods is that the prediction of ground performance of an aircraft on a soft surface requires recalculation and conversion when calculating the takeoff or the landing of ground roll distances. Therefore, the authors’ idea was to introduce a method based on direct coefficients, related to the wheel performance. The knowledge of the actual values of rolling resistance and braking friction facilitates predicting the airplane ground performance in order to perform safe operations. We developed two original measuring devices, a single wheel tester and a portable surface tester. The devices are presented in this paper together with schematics and illustrations. The wheel tester was designed with the use of an airplane landing gear wheel, into which a five-element, wheel dynamometer was embedded. The measuring wheel was mounted on a trailer and the complete wheel tester was carried on a base vehicle (SUV). The second device is a portable tester, operated by a single technician. The portable tester was built with the use of a scale wheel (a model airplane landing gear wheel), which was supported on two load cells. The load cells measure surface reaction forces acting on a wheel during low speed rolling and braking. Another important parameter of a grassy surface is its roughness. It is almost impossible to maintain the grassy surface so that it is perfectly smooth. A typical grass field is a living ecosystem, which transforms its external shape and builds a rough surface. This must be monitored and for this purpose we used a commercially available LIDAR device. The LIDAR operates on a principle of light odometer and it allows 1mm resolution in short distance measurements. The paper includes the primarily results obtained in field experiments with the use of the presented devices. It can be concluded that the presented method may set fundamentals of a new system for assessment of grassy airfields. Further studies and research should focus on validation of the method and preparation for certification.
4
PL
Omówiono problematykę sterowania automatycznego robotem inspekcyjnym. Przedstawiono prototyp robota oraz rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych modułów funkcjonalnych. Proponowane rozwiązania wykorzystano do zbudowania prototypu robota, który przebadano po kątem sprawności działania i funkcjonalności.
EN
Discussed are problems related to auto controlled operation of the air duct inspection robot. Presented is the robot prototype complete with description of engineering solutions of particular function modules. All the engineering solutions as described were used to build the prototype of the robot which has been comprehensively tested for reliable operating and functioning performance.
5
Content available remote Robot inspekcyjny do przewodów wentylacyjnych poziomych – sterowanie manualne
PL
Omówiono problematykę sterowania manualnego robotem inspekcyjnym. Zaproponowano sposób budowy poszczególnych modułów odpowiedzialnych za realizację funkcji robota. Opisane rozwiązania zostały wykonane, dzięki czemu możliwe było przebadanie działania prototypu.
EN
Discussed are problems related to operation of the air duct inspection robot under manual control. Suggested are engineering solutions for particular modules responsible for functions of the robot. These engineering solutions as described were actually produced and used to build the prototype of the robot which made it possible to comprehensively test the robot prototype performance.
EN
The study presents a project of a method for testing, evaluation and classification of unsurfaced airfields, with respect to wheel-soil interactions analysis. Basic theoretical considerations have been included in this study, together with a review of existing methods as well as instrumentation, which will be applied in the presented method. It is supposed the method to be advantageous for a better utilization of grassy, unsurfaced airfields in Poland and other EU countries, mainly through improving the safety level of airfield operations.
PL
W pracy przedstawiono projekt metody oceny gruntowych nawierzchni lotniskowych w aspekcie warunków współpracy kół podwozia samolotu z nawierzchnią. Zawarto podstawy teoretyczne, dostępne metody pomiarowe możliwe do zastosowania w projektowanej metodzie a także opisano projektowane rozwiązania. Przewiduje się, że przygotowywana do wdrożenia metoda może przynieść znaczne korzyści w zakresie lepszego wykorzystania licznych lotnisk trawiastych w Polsce, także w aspekcie bezpieczeństwa operacji lotniczych.
7
EN
The paper includes results form a research of ride stability of a SUV (Sport Utility Vehicle), driven over deformable surfaces. An analytical method, in which stability of a mathematical model of vehicle's lateral dynamics is tested. The mathematical model has been reconstructed by means of a system identification method. We have used steering wheel angle as an input signal and lateral acceleration, side slip angle and yaw velocity as output signals to create the model. The data required to perform system identification have been gathered in a full size experiment, with the use of an instrumented vehicle. Final results in a form of poles and zeros diagrams have been included in the paper together with a discussion.
PL
W artykule zawarto wyniki badań stabilności ruchu samochodu osobowo-terenowego na podłożu odkształcalnym. Zastosowano analityczną metodę badania stabilności, w której badana jest stabilność matematycznego modelu danego obiektu. W rozpatrywanym przypadku, model matematyczny odtworzono na podstawie analizy sygnałów wejściowych (kąt obrotu kierownicy) oraz wyjściowych (przyspieszenie boczne i kąt bocznego znoszenia środka ciężkości, prędkość kątowa odchylania od kierunku ruchu, moment na kole kierownicy), z zastosowaniem metody identyfikacji systemów.
PL
W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań konstrukcyjnych napędów hybrydowych obecnie stosowanych. Zaprezentowano analizę zakresów pracy systemu hybrydowego zastosowane w Toyocie Prius w oparciu o przeprowadzone badania podczas jazdy miejskiej. Możliwość zapisu wybranych parametrów pracy napędu hybrydowego i zestawienie ich z parametrami takimi jak profil prędkości i zużycie paliwa umożliwia przeprowadzenie analizy energochłonności pojazdów z napędem hybrydowym. Analiza energochłonności umożliwia diagnostykę napędu hybrydowego, pozwala na optymalizację konstrukcji napędu oraz wspiera rozwój technologii proekologicznych.
EN
This paper presents an overview of currently used solutions for hybrid vehicle designs. It also presents an analysis in the scope of work for the Toyota Prius hybrid system, based on research carried out in urban areas. The ability to save selected parameters of the hybrid as well as a summary of these parameters such as the velocity profile and fuel consumption, allows analyzing the energy consumption in hybrid vehicles. An analysis of the energy consumption provides the diagnosis of the hybrid drive, which allows you to optimize the design of the propulsion, and supports the development of environmental causes.
EN
In the eighteenth century the King of Poland, Stanisław August Poniatowski wanted to reform the medical education system and organizing public health service. The project of this reform was entrusted to a Swiss scientist Jean-Frédéric von Herrenschwand. He addressed the project to many scientists in Europe by asking their opinion in the matter. Jacob Reinbold Spielmann, a naturalist from Strasbourg sent to Herrenschwand his remarks. He proposed requiring teachers to do field trips and reap the natural history specimen and create a position of professor of mineralogy. It was the oldest proposition of Earth science teaching in Poland.
PL
W pracy przedstawiono projekt wózka dynamometrycznego do badań gruntowych lub trawiastych nawierzchni lotniskowych pod kątem ich przydatności do startów i lądowań samolotów lotnictwa ogólnego w różnorodnych warunkach pogodowych. Istotą wózka jest jego użycie jako narzędzia projektowanej metody oceny nawierzchni lotniskowych. Wynikiem pomiarów z użyciem wózka będą dwa istotne parametry opisujące współpracę koła z nawierzchnią: współczynnik oporów toczenia oraz sczepność.
EN
In this work we have presented a completed design of a single wheel tester for research of wheel-soil interactions. A primary purpose of the tester will be measurements of rolling resistance and friction between an aircraft wheel and a surface of grassy, unsurfaced airfields.
11
PL
Eksploatacja współczesnych środków transportu bliskiego wymaga oceny energochłonności ruchu. W artykule przedstawiono metodykę przeprowadzenia badań wózków widłowych z elektrycznym i spalinowym układem napędowym. Badania przeprowadzono dla trzech różnych cykli jazdy. Przeanalizowano parametry ruchu dla każdego z obiektów badań.
EN
The Operation of modern means of handling traffic requires an assessment of energy consumption. This paper presents a methodology for testing electric and internal combustion forklifts. The study was conducted for three different driving cycles. The motion parameters for each of the test objects were analyzed.
12
Content available Układy napędowe pojazdów elektrycznych
PL
Elektroniczne układy sterowania stosowane w napędach elektrycznych zamieniają polecenia kierowcy: kierunek jazdy, przyspieszenie, położenie dźwigni hamowania, na odpowiednie sygnały wejściowe półprzewodnikowego sterownika mocy. Jednocześnie kontrolowane są przy tym parametry dopuszczalne takie jak maksymalna wartość natężenia prądu, napięcia oraz prędkości obrotowej silnika. W artykule przeprowadzono analizę impulsowego sterowania w układach napędowych pojazdów elektrycznych. Scharakteryzowano zakresy pracy silnikowej i generatorowej dla napędu z obcowzbudną maszyną prądu stałego.
EN
The control electronics in electric drives converts the commands of the driver: direction, accelerator, brake pedal position, into the corresponding control commands input to the power semiconductors, while at the same time observing specified limits: current, voltage, motor speed. The paper presents the analysis of control electronics in electric vehicle drives. The motor and generator operation in DC drives are described.
13
Content available remote Testing friction and wear parameters in the conditions of diesel fuel lubrication.
EN
On the basis of the results of preliminary tests concerning the influence of ecological fuel ONM "Standard" on wear processes, the following observations and conclusions can be formulated. Using ONM "Standard" fuel as a lubricating agent in tribological tests, as compared with the use of ON fuel, results in the following effects: In the case of pin-on-disk test - friction coefficient value decrease and decrease in those values fluctuations amplitude, - decrease in mean values of cross-sectional areas of friction pairs mating traces on the sample, being the measure of sample wear values (for samples lubricated with ONM "Standard" - 54,71 square micrometre, for samples lubricated with ON fuel - 422,13 square micrometres), - clearly smoother, narrower and of approximately constant width sample-countersample mating traces. In the case of Falex test - increase in mean value of maximum loading causing samples total seizure (for ON fuel - 207,28 N, for ONM "Standard" fuel - 446,47 N), - obtaining better quality of surfaces in seizure areas (more uniform and smoother). On the grounds of presented above observations and conclusions, the following general conclusion concerning test results can be formulated: The use of ONM "Standard" fuel as a lubricating agent, as compared with the use of diesel fuel ON, results in wear effects decrease in the case of both tests put into practice, i.e. pin-on-disk stand test and Falex stand test, for various sample-countersample materials associations. The presented above general conclusion justifies starting maintenance tests concerning diesel oil kind influence on the wear of self-ignition engine injection system precise pairs in real working conditions.
PL
Na podstawie uzyskanych rezultatów badań wstępnych dotyczących wpływu ekologicznego paliwa ONM "Standard" na procesy zużycia, sformułować można następujące wnioski i spostrzeżenia. Zastosowanie podczas testów tribologicznych jako środka smarującego paliwa ONM "Standard", powoduje w porównaniu z zastosowaniem jako środka smarnego oleju napędowego ON następujące efekty: W przypadku testu pin-on-disk: zmniejszenie wartości współczynnika tarcia i zmniejszenie amplitudy wahań tych wartości, - zmniejszenie średniej wartości pól przekrojów poprzecznych śladów współpracy par trących na próbce będących miarą wartości zużycia próbek (odpowiedni dla próbek smarowanych paliwem ONM "Standard" - 54,5 mikrometra kwadratowego, dla próbek smarowanych paliwem ON - 422,13 mikrometrów kwadratowych), - wyraźnie gładsze, węższe i posiadające w przybliżeniu stałą szerokości, ślady współpracy z przeciwpróbką. W przypadku testu Falex - wzrost wartości średniej maksymalnego obciążenia powodującego całkowite zatarcie próbek (odpowiednio dla paliwa ON - 207,28 N, dla paliwa ONM "Standard" - 446,47 N), - uzyskanie jakościowo lepszych powierzchni w strefie zatarcia (bardziej jednolitych i gładszych). Na podstawie przedstawionych wyżej wniosków i spostrzeżeń można sformułować następujący wniosek ogólny dotyczący rezultatów badań: Zastosowanie jako środka smarującego paliwa ONM "Standard" w porównaniu z zastosowaniem oleju napędowego ON powoduje zmniejszenie efektów zużycia w przypadku obu realizowanych testów, tj. testu na stanowisku pin-on-disk i stanowisku Falex dla różnych skojarzeń materiałów próbek i przeciwpróbek. Przedstawiony wniosek ogólny uzasadnia rozpoczęcie badań eksploatacyjnych dotyczących wpływu rodzaju oleju napędowego na zużycie par precyzyjnych układu wtryskowego silnika o zapłonie samoczynnym w rzeczywistych warunkach pracy.
EN
In the paper analysis of the influence Iow sulfur fuel on nozzle wear is presented. The analysis was worked out on the basis of test results for Jelcz PR 110 and Ikarus 280 engines. The examination of wear, being the change of fuel nozzles measured geometrical values, consisted in making profilograms of examined surfaces wth the use of Rank Taylor Hobson 2000G profile measurement gauge. Assessment based on multicriterional analysis, compared with assessment based on mathematical statistics methods, provides additional information relative to indicating specific nozzles complying with the criterion of the smallest simultaneous changes of all measured parameters.
15
Content available remote O wpływie rodzaju oleju napędowego na procesy tarcia i zużycia
EN
Schematic diagram of the pin-on-disk stand, block diagram of the testing stand with Falex tester, graph of revaluation of the coefficient of friction for samples made of Armco iron depending on the kind of the lubricating agent (fuel ONM „Standard”, diesel oil ON), the comparison of the wear of samples lubricated with the ON and ONM „Standard” fuels, cross-sections of the tracks of mating sample-sample pair tested on the pin-on-disk stand, averaging graph of revaluation of the load versus time until seizing for two kinds of the agents lubricating fuel ONM and diesel oil ON, the comparison of the maximum load for samples lubricated with fuels: ON ONM „Standard, the microscopic pictures of the seizing traces of the seizing traces on the counter sample traces on the surfaces are presented in the papers
PL
W pracy przedstawiono skrócony opis orginalnej metody analizy wielokryterialnej bazującej na wykorzystaniu wewnętrznych własności rozpatrywanych kryteriów, która wyznacza mało liczny podzbiór rozwiązań reprezentatywnych . Zaprezentowano również rezultaty badań porównawczycch dotyczących wpływu rodzaju paliwa zasilającego silnik spalinowy ( nowe paliwo ekologiczne ONN i tradycyjny olej napędowy ON ), na zużycie rozpylaczy paliwa. Wielokryterialna ocena przeprowadzona przy różnej liczbie analizowanych kryteriów i różnych preferencjach dla poszczególnych kryteriów na unienormowanych i unormowanych wartościach parametrów charakteryzujących zużycie rozpylaczy paliwa po nadzorowanej eksploatacji pokazała, że stosowanie paliwa typu ONN "Standart" spowodowało zmniejszenie zużycia rozpylaczy paliwa w porównaniu ze zużyciem takich samych rozpylaczy eksploatowanych na tradycyjnym paliwie ON.
EN
The paper show a brief description of an orginal method of multicriterial analysis, based on using the internal properties of the criteria analysed. The method determines a numerically weak subset of representative solutions. Also shown are the results of comparative tests of the influence of the type of fuel used in the petrol engine (new ecological fuel(ONM) and traditional diesel fuel (ON) on the wear of the fuel nozzle. Multicriteial enalysation has shown that the use of the ONM "standard" fuel caussed a raduction in the wear of the fuel nozzle, compared with the wear of the same type of nozzles exploited on the traditional ON diesel fuel. the analysis was carried out with different numbers of the criteria analysed and different preferences for particual criteria at non- normalised and normalised values of the parameters characterising the wear of fuel nozzles after supervised exploatation.
17
Content available remote Friction and wear processes modification on ion implanted steel
EN
Comparative studies of implanted and non-implanted specimens are carried out as model experiments at the test stand according to different testing methods. Tested specimens were produced of 15 HGM steel and were implanted with a nitrogen dose of 2x1017 ions/cm2 with 120 keV. The results of the study indicate that nitrogen ion implantation of the 15 HGM steel improves the friction coefficient ans wear intensity.
PL
Przedstawiono porównawcze badania implantowanych i nieimplantowanych próbek na modelowych stanowiskach badawczych wykorzystując różne rodzaje testów. Badane próbki wykonano ze stali 15 HGM i implantowano azotem dawką 2x1017 j/cm2 z energią 120 keV. Wyniki badań pokazują, że implantacja jonami azotu stali 15 HGM wpływa korzystnie na współczynnik tarcia oraz intensywność zużycia.
18
EN
In this paper the authors have shown the results of comparative industrial research on the durability of punches used to pierce nuts produced in the standard way, through ion implantation or after complex treatment. Nitrogen ions with the energy of 120 KeV at a dose of 2x1017 ions/cm2 were used. A relative increase in the durability of the N+ implanted nuts was observed, which was about 1.5 in comparison to the other types of punches.
PL
W pracy przestawiono rezultaty przemysłowych badań porównawczych trwałości stempli do przebijania otworów w nakrętkach, w wykonaniu standardowym, implantowanych jonowo i po obróbce kompleksowej. Do implantacji wykorzystano jony azotu o energii 120 keV i dawce 2x1017 jonów/cm2. Stwierdzono względny wzrost trwałości stempli implantowanych jonowo wynoszący około 1.5 w stosunku do stempli pozostałych rodzajów.
19
Content available remote Monitoring of personal car drive line operation in city traffic conditions
EN
The statistic analysis of propulsion system operation conditions of personal car during car exploitation in city traffic conditions has been presented in the paper. The car driven by different drivers moved along city streets together with other traffic participants. The routes have been differentiated in order to show all traffic situations of the modern city. In this way the actual city drive test was accomplished and then compared with the city test Europe-Test ECE15. The degree and character of engine load were evaluated. The analysis of gearbox particular speeds use was carried out in the following bearings: operation time, car travel distance, the participation in different traffic phases and fuel consumption. Registered actual gear-shift moments in relation to those determined analytically and optimal according to the criterion of the smallest fuel consumption during acceleration, were evaluated.
PL
W artykule przedstawiono analizę statystyczną warunków pracy układu napędowego samochodu osobowego podczas jego eksploatacji w ruchu miejskim. Samochód kierowany przez różnych kierowców poruszał się ulicami miasta wraz z innymi uczestnikami ruchu. Trasy przejazdu zróżnicowano tak, aby odzwierciedlić wszystkie sytuacje drogowe współczesnego miasta. W ten sposób zrealizowano rzeczywisty test jazdy miejskiej, który następnie porównano z testem miejskim Europa-Test ECE 15. Oceniono stopień i charakter obciążenia silnika. Przeprowadzono analizę wykorzystania poszczególnych przełożeń mechanicznej skrzyni biegów w aspekcie czasu pracy, przebytej przez pojazd drogi, udziału w różnych fazach ruchu i zużycia paliwa. Dokonano oceny zarejestrowanych rzeczywistych chwil zmiany biegów w odniesieniu do chwil zmiany biegów wyznaczonych analitycznie, optymalnych według kryterium najmniejszego zużycia paliwa przez pojazd podczas rozpędzania.
PL
W pracy przedstawiono opis programu komputerowego pozwalającego na symulację sytuacji przedprzypadkowej typowego wypadku drogowego jakim jest zderzenie pojazdu z pieszym wyłaniającym się zza stojącego lub jadącego pojazdu. Ten stosunkowo prosty przydatny w praktyce biegłego sądowego i w dydaktyce program, pozwala na uniknięcie żmudnych obliczeń lub stosowania drogich prograów profesjonalnych.
EN
This paper presents the description of the computer program intendet for simulating the pre-accident road situation, when the man crossing the driveway appears from behind another running or stopped vehicle. That relatively simple, very usefull in both: the expert every-day practice and teaching computer programm enables to avoid time-consuming calculations or applying expensive proffesional programs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.