Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  punishment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Autorka i autor podjęli się badania dotyczącego czynników wpływających na decyzje podejmowane w postępowaniu karnym o wymiarze kary. 80 studentom – 40 psychologii oraz 40 prawa – został przedłożony opis ustaleń faktycznych w sprawie zabójstwa. Zarówno studentów psychologii, jak i studentów prawa, podzielono dodatkowo na dwie grupy po 20 osób; w grupach tych zróżnicowano opis stanu faktycznego (cechy sprawcy zabójstwa). Ponadto te same stany faktyczne przedłożono grupie 6 czynnych sędziów zawodowych. Porównano indywidualnie podejmowane decyzje przez wszystkich uczestników badania. Celem badania było ustalenie, czy rodzaj wykształcenia decydenta lub szczególne cechy sprawcy czynu wpływają na decyzje o rozmiarze kary, a także, czy są w tym zakresie różnice pomiędzy prawnikami przed aplikacją a zawodowymi sędziami. Wyniki badań były następujące. Stwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy studentami psychologii i prawa odnośnie do wielkości wymierzonej kary. Średnia kara wymierzona przez studentów prawa była wyższa niż średnia kara wymierzona przez studentów psychologii. Uzasadnienia decyzji o wymiarze kar studentów psychologii i prawa również nieco się różniły. Jednakże różnice odnotowane pomiędzy studentami prawa i psychologii były mniejsze niż różnice zaistniałe pomiędzy wszystkimi studentami a sędziami zawodowymi. Średni wymiar kary w grupie sędziów był najwyższy.
EN
The authors have conducted research on factors influencing judges decision about punishment making in criminal proceedings. In the experiment 80 subjects (40 psychology students and 40 law students) were presented with police findings about a homicide. Both psychology students and law students were divided into two supplementary groups (20 on each group) with changed elements of using police findings (concerning the same homicide). Some the perpetrator’s features were changed. The sane findings were presented to 6 judges who were making decision in penal cases in real. All participants made decision about punishment individually. The authors wanted to get answers to following questions: – Does the kind of graduate study of the decision maker or particular features of the perpetrator influence decisions about punishment? The research made the following findings. There were significant differences in the average size of sentence between psychology students and law students. Declared reasons for sentences were somewhat different too. But differences between psychology students and law students are less significant than differences between all students and judges. The average sentence of judges was the most severe with the perpetrator.
PL
Zdaniem TK, organ samorządu terytorialnego, orzekając karę pieniężną, powinien mieć możliwość uwzględnienia wszystkich okoliczności towarzyszących temu zdarzeniu, co winno przejawiać się w możliwości zmniejszenia wysokości wymierzonej kary pieniężnej w uzasadnionych sytuacjach.
PL
W artykule przedstawiono rolę sądowego wymiaru kary za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w aspekcie ochrony bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W odróżnieniu od ustawowego wymiaru kary, wskazano na istotne znaczenie sędziowskiego swobodnego uznania oraz porozumienia z prokuratorem.. Jako tendencje charakterystyczną w praktyce sądów wskazano częste orzekanie przez sędziów kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Omówiono badanie aktowe dotyczące przestępstwa z art. 178 k.k. przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz wybrane dane statystyczne. Zaakcentowano potrzebę diagnozy osobopoznawczej w odniesieniu do prognozowanego wymiaru kary oraz działań korekcyjnych. Omówiono metody walki z kierującymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego zastosowane przez organy ścigania i sądy okręgu zielonogórskiego – warte rozpowszechniania w skali kraju. Wskazano na potrzebę zastosowania wobec sprawców przedmiotowego przestępstwa oddziaływań o charakterze specjalistycznym.
EN
The article presents the role of the judicial penalty for the offense of driving under the state of intoxication or under the influence of an intoxicating substance in light of protecting road traffic safety. In contrast to the statutory sentencing, the significance of judges’ discretion and agreement with the prosecutor, have been indicated. The frequent ruling by judges of the imprisonment sentence with conditional suspension of its execution, have been indicated as the characteristic trend in the practice of the courts. Searching files concerning the crime committed under the art. 178 of the C.C. carried out at the Institute of Justice and selected statistical data, have been discussed. The need for the diagnosis based on getting to know the person in relation to the projected level of penalties and corrective actions, has been highlighted. The methods of combating drink driving or under the influence of an intoxicant used by law enforcement organisations and Zielona Góra district courts, worth country-wide popularisation, have been discussed. The need for the application of specialist character actions, against the perpetrators of this crime, has been indicated.
PL
Nie istnieje możliwość umarzania należności pochodzących z tego tytułu za okres do 31 grudnia 2009 r., w którym stanowiły one dochód gminnych funduszy ochrony środowiska. Jednak po likwidacji tych jednostek organizacyjnych, zgodnie z postanowieniami art. 402 ust. 5 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) stały się one dochodami budżetów gmin, na terenie których znajdowały się drzewa lub krzewy.
PL
Jedynym kryterium mającym znaczenie przy wymierzaniu kar pieniężnych na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) jest potwierdzenie wystąpienia stanu naruszenia prawa przez posiadacza nieruchomości, na której rosły drzewa lub krzewy.
PL
Prawidłowe ustalenie kręgu podmiotów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym w sprawach wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia ma charakter bardzo złożony. Jednocześnie błędy popełnione w tym zakresie mogą rzutować na prawidłowość przeprowadzenia całego postępowania.
PL
Wysokość kar pieniężnych za zniszczenie lub mimice drzew bądź krzewów bez wymaganego zezwolenia do tej pory była mocno zróżnicowana. Ostatnie zmiany w ustawie o ochronie przyrody dają mą na to, aby ustalać stawki kar w odniesieniu do daty ich popełnienia, uwzględniając przy tym współczynniki różnicujące wysokość opłaty.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.