Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzedaż detaliczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: This article focuses on private labels, which play a crucial role in the retail market. This article aims to examine the market of private labels in the Czech Republic and reveal the customer profile of private labels in the Czech market. Design/methodology/approach: This article incorporates the results of the author's research devoted to various aspects of private labels and trade. The author used an online questionnaire for the research. This questionnaire was divided into several parts and prepared based on the literature search of statistics, reports, papers, and scientific studies. Findings: Large retail chains can achieve more than 30% of sales from private labels. The nature of the private label market is changing significantly. Therefore, the customer profile is changing too. The author's research revealed that the most critical segment for private labels is women, specifically single women with an income of up to 20,000 CZK, aged under 27-36, who live in medium-sized cities with up to 100,000 inhabitants. Research limitations/implications: In the current Covid-19 pandemic, the results can contribute to more effective collaboration with customers. In the future, it is intended to develop research on other aspects that affect the operation of private labels. Practical implications: It is clear from the research results that large retail chains should focus on certain specific segments, especially women with the above profile. According to research, this segment is the most crucial segment for retail chains and should focus on it. Originality/value: The article focuses on the changes during the Covid-19 pandemic. At this time, there were changes in shopping behavior, which are listed in the article.
EN
Nowadays, customer experience is one of the most powerful forces to increase customer satisfaction, customer loyalty, service quality, and company profit, especially for the cosmetics retail industry that is strongly influenced by the hedonic aspects. Therefore, this exploratory study aims to analyse plausible combinations of factors to reveal commonalities of online and offline customer experience with retail stores to support retailers in the alignment of the store system design with the promising profile of millennial women. The study uses a combination of several methods to conduct a comprehensive analysis, namely Eye Tracking (ET), Customer Journey Analysis (CJA), Retrospective Think Aloud (RTA), and In-Depth Interview (IDI). The analytical methods deliver qualitative and quantitative data to explore both positive and negative experiences from the customer point of view. The study reveals many possible factors that can bring positive or negative customer experience from a cosmetics retail store. Based on the findings, the design recommendations for offline and online cosmetics retail stores (physical, interface, and service systems) were made to help cosmetics retailers produce a positive customer experience. This paper provides two research contributions to the field of service experience. First, the study uses an original combination of four methods that have never been used to explore the experience comprehensively. The combination can increase the depth of this exploratory study in understanding the complexity of all customer experience dimensions. Therefore, this study brings a fresh perspective on the development of the method that can be used by many researchers in a similar area. Second, this study fills the existing gap in that area of exploratory research on customer experience in the cosmetics retail sector. This study could help many cosmetics offline or online retailers to improve their store system to bring a positive customer experience to millennial women as their biggest customer segment. This study could also inform the system design for new “players” in the cosmetics retail industry with valuable guidelines for a positive shopping experience at their store.
PL
Wraz ze wzrostem handlu e-commerce i mobile-commerce, konsumenci mają znacznie większe możliwości zakupowe, niż kiedykolwiek dotąd. Czując swoją siłę na rynku, mają też wzrastające oczekiwania, co do udostępniania informacji o produkcie, dostępności produktu oraz ułatwionej drogi jego zakupu, czyli tak zwanego doświadczenia zakupowego. Przez ostatni rok pozycja konsumentów i ich wpływ na handel detaliczny znacząco wzrosły w stosunku do ubiegłych lat i będą nadal wzrastać w kolejnych latach. Konsumenci oczekują tego samego, łatwego i bezproblemowego doświadczenia zakupowego we wszystkich kanałach, w których robią zakupy w sklepie, przez telefon czy przez Internet. Konsumenci oczekują także spójnej i dokładnej informacji o produktach oraz, oczywiście, ich szerokiej dostępności bez względu na kanał sprzedaży, w którym te zakupy realizują. Sektor detaliczny, tak obecnie intensywnie przemodelowywany przez wymagania ostatecznego konsumenta, potrzebuje stabilnych fundamentów w postaci standardów, na których może oprzeć współpracę z dostawcami. Te fundamenty, teraz i w przyszłości, zapewnia system GS1. Standardy GS1 zawsze wspierały efektywną współpracę w łańcuchu dostaw, od pierwszego momentu kiedy został zeskanowany pierwszy kod kreskowy.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań wstępnych na próbie 119 Polaków mieszkających w kraju i na emigracji w Wielkiej Brytanii. Celem badań była eksploracja i porównanie nasilenia stylów podejmowania decyzji zakupowych, w tym zachowań o charakterze zakupów nieplanowanych, na tle wybranych postaw życiowych oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. O ile na poziomie nasilenia poszczególnych stylów podejmowania decyzji zakupowych nie występują istotne różnice pomiędzy badanymi grupami, to istnieje dużo różniących te grupy powiązań o charakterze korelacyjnym z postawami życiowymi oraz sposobami radzenia sobie ze stresem, szczególnie w odniesieniu do cech wskazujących na nasilone zakupy nieplanowane (w aspekcie hedonistycznym, impulsywnym i kompulsywnym). W grupie emigrantów stwierdzono m.in.: znaczącą korelację między tendencjami hedonistycznymi a poczuciem pustki egzystencjalnej oraz dość silne korelacje między wybranymi sposobami radzenia sobie ze stresem, takimi jak: zwrot ku religii, zaprzeczanie, wyładowanie, a tendencją do kupowania w sposób nieplanowany.
EN
The article presents the results of preliminary research of 119 Poles living in Poland and abroad in the UK. The aim of this study was to explore the intensity of consumer decision-making styles, including the unplanned purchases behavior, on the background of selected life attitudes and ways of coping with stress. While level of individual consumer decision-making styles not significantly differs between the two groups, there are a lot differences in terms of correlations with the life attitudes and ways of coping with stress, particularly in relation to the characteristics indicating increased unplanned purchases (in their hedonistic, impulsive and compulsive aspects). In the emigrants group there are: significant correlation between hedonistic tendencies and a sense of existential emptiness, and also fairly strong correlations between the selected ways of coping with stress, such as Religion, Denial, Venting, and a tendency to unplanned buying.
PL
Po okresie silnego spowolnienia, od połowy 2013 r. notuje się stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu aktywności polskiej gospodarki. Ożywieniu gospodarczemu sprzyja poprawa globalnej koniunktury oraz sytuacji w kluczowych gospodarkach państw strefy euro. Dane statystyczne o gospodarce opublikowane w końcu III kwartału br. oraz obserwacje rynku wskazują, że coraz większą rolę we wzroście polskiego PKB odgrywa popyt krajowy, zarówno konsumpcyjny, jak i inwestycyjny, a głównym czynnikiem wzrostu przestał być eksport netto. Poprawiły się uwarunkowania rynkowe dla konsumentów żywności: wzrosła podaż i spadły ceny produktów spożywczych. Informacje o sprzedaży detalicznej i wyniki badań budżetów gospodarstw domowych pozwalają przypuszczać, że w 2014 r. zahamowaniu ulegnie, utrzymująca się w latach 2011-2013, spadkowa tendencja popytu na żywność.
EN
A gradual acceleration in the growth rate of the Polish economy activity has been noted since the mid-2013, after a period of a strong slowdown. Improvements of the global economic situation and the prosperity of the key economies in the Euro zone foster Polish economic revival. Both statistical data related to economic outcomes published in the end of the third quarter of the current year and market observations show that the national consumption demand as well as the national investment demand play an increasingly important role in the growth of the Polish GDP at present. The net export is no longer the main factor influencing GDP growth. Market conditions for food consumers have improved: demand has increased and the prices of food products have decreased. Information about the retail sales and the results of the household budget research allow us to suppose that in 2014 the continuing downward trend of food demand, as observed between 2011 and 2013, will be stopped.
PL
Pogorszenie koniunktury gospodarczej, nasilenie negatywnych tendencji na rynku pracy i kontynuowanie procesu ograniczania nierównowagi fiskalnej skutkowały obniżeniem tempa wzrostu dochodów ludności i konsumpcji indywidualnej w Polsce w ostatnich latach. Zjawiska te nie pozostały bez wpływu na spożycie żywności. Celem artykułu jest zobrazowanie głównych kierunków zmian popytu na żywność w Polsce w latach 2009-2012. Na podstawie danych makroekonomicznych GUS, wyników badań budżetów gospodarstw domowych oraz własnych analiz statystyki rynkowej stwierdzono, że w latach 2009-2012 w Polsce zmalały realne wydatki na żywność oraz ilościowa konsumpcja artykułów żywnościowych w gospodarstwach domowych, co potwierdziły statystyki handlu. Spadkowi globalnego żywnościowego popytu mierzonego realną wartością wydatków w sektorze gospodarstw domowych towarzyszyły istotne zmiany jego struktury pod wpływem zróżnicowanej podaży i cen na rynkach poszczególnych produktów.
EN
A worsening of the economic situation, an increase in unemployment, and the continuing process of reduction of the fiscal imbalance have resulted in a lower rate of growth of personal income and consumption in Poland over the last few years. These factors have had a negative impact on the consumption of food products. The aim of this paper is to illustrate the main direction of change in consumption of food products in Poland during the period 2009-2012. On the basis of macroeconomic data from GUS, results of household budget surveys, and our own internal statistical analyses, it is concluded that, during the period 2009-2012, real expenditure by households on food products as well as consumption volume have decreased, what was confirmed by trade statistics. The reduction in global demand for food, as measured by real value of expenditure in the household sector, was accompanied by significant changes in its structure under the influence of diversification of supply and pricing of individual products on the market.
7
EN
With the growth in electronic commerce, ordering books on the Internet is clearly becoming a significant market. Hence, logistics management exposes the formerly latent logistics system in the economic activities and reveals the inner connections between parts of logistics activities. The retail delivery system in Taiwan provides an easy on-line shopping process, safe payment method and quick delivery service for eretailing. The main purpose of this study is to examine the retailing delivery service process of KingStone on-line book store and highlight all of the most vulnerable parts of the system through Bayesian network (BN). The Bayesian network analysis provides preliminary insights into the direction of relationship management toward maximizing effectiveness of retail delivery service.
PL
System sprzedaży detalicznej w Taiwanie realizuje w większości metody on-line, bezpieczne płacenie i szybką dostawę. Celem prezentowanej pracy jest analiza procesu sprzedaży detalicznej sklepu internetowego KingStone i uwypuklenie najbardziej wrażliwych części systemu z wykorzystaniem sieci bayesowskiej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.