Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rotating cylinder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Wind energy is a clean and renewable source of energy. This study seeks to explore the potential for utilising wind power for merchant ships. A new type of Flettner rotor (rotating cylinder) mounted on the superstructure of a ship is proposed and numerically simulated. The construction and installation of the rotating cylinder is designed and a numerical simulation of the ship-mounted cylinder is carried out, using the commercially available CFD code Ansys Fluent to obtain parameters such as lift and drag coefficient of the cylinder in different conditions. Specifically, it is found that the cylinder type superstructure can play a certain role in reducing the effect of friction by comparing traditional and cylindrical superstructures; the rotating cylinder can generate auxiliary thrust for the ship. After analysis, the wind speed around the cylinder and spin ratio will have a direct influence on its thrust effect; there is an inflection point in the lift coefficient with the increase of α; the thrust coefficient (8.63) reaches the maximum environmental wind speed at 10 m/s and spin ratio is 2.5. For the rotating cylinder, the greater the environmental wind, the greater the thrust contribution generated under the same spin ratio conditions. The maximum thrust can reach 750,000 N; the cylinder’s auxiliary propulsion contribution shows a better advantage in α = 2.0. The effective power generated by the cylinder reaches a maximum of 2,240 kW for environmental wind speed = 20 m/s and α = 1.0.
EN
In this paper the problem of delayed heating power generation in the induction heating system applied for a rotating steel cylinder has been presented. The source of the delay along with the method of its identification based on analysis of the infrared image of cylinder surface temperature have been discussed. As a consequence, a simple compensation method of the delay has been proposed and experimentally verified.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie opóźnień generowania mocy grzejnej w układzie indukcyjnie nagrzewanego wirującego walca stalowego. Omówiono źródła tych opóźnień oraz metodę ich identyfikacji na podstawie analizy obrazów termograficznych pola temperatury powierzchni walca. Następnie zaproponowano oraz doświadczalnie zweryfikowano prostą metodę kompensacji zidentyfikowanych opóźnień.
3
PL
W artykule przedstawiono efektywny model nagrzewanego indukcyjnie walca stalowego, dedykowany do obrazowania temperatury jego powierzchni. Prezentowany model pomija mniej istotne szczegóły wymiany ciepła, w szczególności wzdłuż promienia walca, umożliwiając zmniejszenie czasochłonności wykonywanych przy jego zastosowaniu symulacji. Porównanie zaproponowanego rozwiązania z pełnym modelem 3D udowodniło jego przydatność dla przyjętego celu modelowania.
EN
In the paper the efficient model of an induction heated steel cylinder, aimed at its surface temperature representation has been presented. The model neglects some details of heat exchange fenomena especially along the radius of the cylinder mantel so that calculations’ burden was made reasonable. The comparison of the proposed solution with the three-dimensional model proved its usefulness for a given modelling aim.
4
Content available remote Algorytmy ruchu wzbudników w indukcyjnym nagrzewaniu powierzchni walcowej
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z nagrzewaniem indukcyjnym obracającego się walca, z wykorzystaniem ruchomych wzbudników. Zaproponowano dwa algorytmy ruchu wzbudników i przeanalizowano ich cechy charakterystyczne. Prostsze z rozwiązań polega na systematycznym ruchu wzbudników wzdłuż tworzącej walca, przypominającym ruch windy, a w bardziej zawansowanym podejściu algorytm wyszukuje miejsca na powierzchni walca, których temperatura najbardziej odbiega od wartości zadanej i tam kierowane są wzbudniki. Oba rozwiązania zostały przeanalizowane z wykorzystanie formalnego opisu, symulacji komputerowych oraz na drodze eksperymentalnej.
EN
In the paper some problems of induction heating of a rotating cylinder using moving inductors have been presented. Two algorithms applied for inductors’ movement control were proposed and their features were discussed. The simple approach assumes a systematic movement of inductors, resembling lift movement, while the more advanced one searches these places of cylindrical surface whose temperature differs significantly from the reference value. Both solutions were analyzed using formal description, computer simulations and experimental set-up.
5
Content available remote Algorytmy ruchu wzbudników w indukcyjnym nagrzewaniu powierzchni walcowej
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z nagrzewaniem indukcyjnym obracającego się walca, z wykorzystaniem ruchomych wzbudników. Zaproponowano dwa algorytmy ruchu wzbudników i przeanalizowano ich cechy charakterystyczne. Prostsze z rozwiązań polega na systematycznym ruchu wzbudników wzdłuż tworzącej walca, przypominjącym ruch windy, a w bardziej zawansowanym podejściu algorytm wyszukuje miejsca na powierzchni walca, których temperatura najbardziej odbiega od wartości zadanej i tam kierowane są wzbudniki. Oba rozwiązania zostały przeanalizowane z wykorzystanie formalnego opisu, symulacji komputerowych oraz na drodze eksperymentalnej.
EN
In the paper some problems of induction heating of a rotating cylinder using moving inductors have been presented. Two algorithms applied for inductors’ movement control were proposed and their features were discussed. The simple approach assumes a systematic movement of inductors, resembling lift movement, while the more advanced one searches these places of cylindrical surface whose temperature differs significantly from the reference value. Both solutions were analyzed using formal description, computer simulations and experimental set-up.
PL
Praca przedstawia wyniki badań eksperymentalnych w tunelu aerodynamicznym wirników typu Magnusa o poziomej osi obrotu. Najpierw przeprowadzono pomiary aerodynamicznej siły bocznej (nośnej) oraz oporu aerodynamicznego na wirującym walcu dołączonym do wagi aerodynamicznej. Następnie wykonano badania wirnika jednołopatowego z przeciwwagą.
EN
The paper presents results of wind tunnel tests of horizontal axis wind rotors of Magnus type. Firstly, measurements of aerodynamic side (lift) force and aerodynamic drag on rotating cylinder attached to horizontal aerodynamic balance were performed. Secondly, the model of single-blade rotor with counterbalance was tested.
EN
In the paper semi-industrial computer-based research stand of induction heated rotating cylinder has been presented. The control of cylinder rotation speed has been focused on. Advantages and imperfections of PID control of cylinder rotation speed has been discussed. The studies included variable load braking torque.
PL
W artykule przedstawiono półprzemysłowe, komputerowo sterowane stanowisko badawcze do nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca stalowego. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia regulacji prędkości obrotowej walca. Przedstawiono zalety i wady zastosowania regulacji PID prędkości obrotowej walca. W badaniach uwzględniono zmienne obciążenie momentem hamującym.
PL
W artykule przedstawiono wyniki zastosowania algorytmu wykorzystującego metodę "sztucznych pól potencjałowych" do lokalnej nawigacji kołowego holonomicznego robota mobilnego Khepera III. Do wykrywania przeszkód w nieznanym otoczeniu i wyznaczania potencjałów odpychających wykorzystano informacje pochodzące z czujników zbliżeniowych robota.
EN
In the paper are presented the results of application the "artificial potential fields" method for the local navigation of the wheeled holonomic mobile robot Khepera III. For the detection of obstacles in the unknown environment and calculation repulsive potentials are used the infrared sensors of the robot.
PL
W artykule zaproponowano nowy sposób nagrzewania indukcyjnego wirującego walca stalowego polegający na zastosowaniu ruchomego wzbudnika poruszającego się wzdłuż tworzącej walca. Dokonano szczegółowej analizy wpływu ruchu wzbudnika wzdłuż tworzącej walca na jakość jego profilu temperatury. Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność metody w odniesieniu do swobodnego kształtowania rozkładu mocy i pola temperatury w rozważanym układzie.
EN
In the paper a new method of induction heating of the rotating steel cylinder based on the inductor's movement along cylinder axis has been proposed. The detailed analysis of the dependence of inductor's move along cylinder axis on the quality of temperature profile has been given. Obtained results confirm the effectiveness of the proposed method for flexible shaping of heating power and temperature distribution in the considered plant.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ sterowania ruchem oraz mocą grzejną wzbudnika na równomierność rozkładu temperatury wzdłuż tworzącej walca. W pętlach sprzężenia zwrotnego zarówno ruchu wzbudnika, jak i jego mocy zastosowano klasyczne regulatory PD. Uzyskane wyniki potwierdziły przydatność stosowania zaproponowanej metody do kształtowania profilu temperatury wzdłuż tworzącej walca.
EN
In the paper the influence of the type of inductor's movement and heating power control on the uniformity of temperature distribution along the cylinder axis has been analysed. In two control loops governing movement of the inductor and it's heating power the PD algorithms have been used. Obtained results confirm usefulness of proposed method for efficient forming of the temperature profile along cylinder axis.
11
Content available remote Model numeryczny zjawisk cieplnych w nagrzewanym indukcyjnie wirującym walcu
PL
W pracy zaproponowano uproszczony model numeryczny zjawisk cieplnych w nagrzewanym indukcyjnie wirującym walcu. Model taki ma za zadnie odwzorowywać dynamikę zmian cieplnych zachodzących pod oraz pomiędzy strefami grzejnymi, które są przyczyną identyfikowanych sprzężeń cieplnych. Wstępnie zaproponowano model o 3 strefach grzejnych, który zweryfikowano w oparciu o badania na rzeczywistym obiekcie. Stało się to podstawa do rozbudowania modelu o kolejnych sześć stref, co pozwoliło na bardziej szczegółową analizę sprzężeń cieplnych stref oddalonych od siebie.
EN
In the paper the simplified numerical model of the thermal phenomena in the induction heated rotating cylinder has been proposed. The main purpose of these model is to imitate the dynamic heat changes under and between the heating zones, which cause identified thermal coupling. In the first, the numerical model with 3 heating zones has been proposed and verified with real laboratory model. It was basis for developing the model to 6 heating zones, what gives possibility to more accurate analysis of thermal coupling between heating zones.
12
Content available remote Model numeryczny zjawisk cieplnych w nagrzewanym indukcyjnie wirującym walcu
PL
W pracy zaproponowano uproszczony model numeryczny zjawisk cieplnych w nagrzewanym indukcyjnie wirującym walcu. Model taki ma za zadanie odwzorowywać dynamikę zmian cieplnych zachodzących pod oraz pomiędzy strefami grzejnymi, które są przyczyną identyfikowanych sprzężeń cieplnych. Wstępnie zaproponowano model o 3 strefach grzejnych, który zweryfikowano w oparciu o badania na rzeczywistym obiekcie. Stało się to podstawą do rozbudowania modelu o kolejnych sześć stref, co pozwoliło na bardziej szczegółową analizę sprzężeń cieplnych stref oddalonych od siebie.
EN
In the paper the simplified numerical model of the thermal phenomena in the induction heated rotating cylinder has been proposed. The main purpose of these model is to imitate the dynamic heat changes under and between the heating zones, which cause identified thermal coupling. In the first, the numerical model with 3 heating zones has been proposed and verified with real laboratory model. It was basis for developing the model to 6 heating zones, what gives possibility to more accurate analysis of thermal coupling between heating zones.
PL
W pracy opisano sterowany komputerem system sterowania procesem nagrzewania indukcyjnego obracajacego się walca stalowego. W szczególnosci okreslono: rodzaj źródeł zasilających układ i sposób sterowania tymi źrósłami, rodzaj i kształt wzbudników generujących pole elektromagnetyczne dopasowanych do skonstruowanychgeneratorów, rodzaj i typ czujników do pomiaru temperatury powierzchni wirującego walca oraz liczbę i strukturę regulatorów mogących zapewnic zadany wzdłuzny rozkład temperatury na powierzchni wirującego walca. Tak skonstruowany układ uruchomiono i przetestowano w Laboratorium Nagrzewania Indukcyjnego Katedry Elektrotermii Poliechniki Łódzkiej
EN
In the paper the computer system for the control induction heating process of rotating cylinder was described and tested. In particular the follwing problems were determined: the kind of energy sources supplyling the system, the metod of control of the sources, the kind and the shape of the inductors generating the electromagnetic fields, the type of sensor for temperature measurement of rotating cylinder, the number and structure of temperature controllers providing required temperature distribution along the cylinder axis. The system was designed and tested in Departament of Electroheat of Techniczl University of Lodz.
PL
Nagrzewanie indukcyjnego obracającwgo siewalca stalowego polega na odpowiednim rozmieszczeniu wzdłuż jego tworzącej specjalnych stref grzejnych, znajdujących się pod wzbudnikami. Strefy te, z punktu widzenia regulacji temperatury stanowią niezależnie sterowane obiekty regulacji o okreslonej dynamice. W celu zapewnienia odpowiedniej do potrzeb jakości regulacji struktura i nastawy regulatorów powinny wynikać ze znajomości własności dynamicznych układów wzbudniki - wirujący walec. Niektóre procesy technologiczne(np.gładzenie papieru) wymagaja znacznego zróżnicowania temperatury wzdłuż tworzacej walca.Okreslono model dynamiczny testowanego systemu, opisano proces doboru struktury i nastaw regulatorów temperatury sprawdzając działanie układu regulacji autoatycznej(UAR) temperatury w różnych warunkach pracy rzeczywistego układu.
EN
The induction heating of the rotating steel cylinder relays on putting along its axial diametre extra heating zones being under the inductors. From temperature control point of view those zones can be treated as a separated controlled objects with unique dynamicproperties. To having very accurate temperature controlof the cylinder surface it is necessary to determined dynamic properties of inductors-cylinder system. Some of technological methods (esp. calandering the paper web) need non-uniformtemperaturedistribution along cylinder axis. In the paper: the dyamic model of the tested system has been determined, the structure and setting of the temperature controllers have been stteled and behaviour of controlsystem of the real-size laboratory induction heating model has been verified.
15
EN
A theoretical analysis of heat transfer of steady, incompressible and electrically conducting non-Newtonian Casson fluid flow between two rotating cylinders under a radial magnetic field is studied. The problem is considered when the inner cylinder is at rest and the outer cylinder rotating with a constant velocity. In this paper, the velocity distribution, magnetic induction, the temperature distribution, stress, shear rates and rate of heat transfer are obtained analytically by using perturbation technique and shown graphically for various values of aspect ratio, Casson number, Eckert number and magnetic parameter. The critical values of Casson number have been determined.
16
Content available remote Analiza teoretyczna zbierania adhezyjnego za pomocą walca
PL
Wykonano obliczenia numeryczne kilku modeli przepływu, występującego w czasie zbierania za pomocą walca, z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Ze względu na złożoność problemu wykonano je dla warunków nieustalonych, aż do osiągnięcia względnej, przybliżonej stabilizacji. Wyniki obliczeń porównywano z zależnościami teoretycznymi analitycznymi w miejscach modelu, dla których takie zależności istnieją i są zweryfikowane doświadczalnie. Uzyskano między nimi dobrą zgodność.
EN
Theoretical models of flow phenomena characteristic of skimming by a rotating cylinder were implemented using FEM. Steady-state flows were approximated by modeling transient flows that change in time and gradually approach a stable solution. Where applicable numerical results were compared with ones obtained from analytical formulae, and good agreement was established.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.