Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja dwutlenku węgla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Czy pompy ciepła nadają się wyłącznie do budynków nowych lub w pełni termomodernizowanych? Choć informacja taka jest często powtarzana, praktyka wskazuje, że nie można uznać jej za wiarygodną. Ponadto to właśnie istniejące budynki przesądzą o osiągnięciu neutralności klimatycznej systemów grzewczych. Nadrzędnym celem w ogrzewnictwie jest obecnie stosowanie rozwiązań niepowodujących emisji dwutlenku węgla. Pompy ciepła, zarówno w rozwiązaniach indywidualnych, jak i sieciowych, są technologią kluczową dla spełnienia tego celu.
2
Content available Application of low carbon technology in metallurgy
EN
The paper deals with possibilities of low carbon technology application in metallurgy. It sums up the world wide experience with them and presents possibilities of their application in metallurgical production in view of carbon dioxide emission responsible for greenhouse effect and global warming of the Earth. It summarizes research projects in this field and presents the results and conclusion resulting from them. It is aimed at the possibilities of low carbon application in sinter and subsequently in blast furnace process. It presents research on reducibility of metallurgical ekosinter produced with share of biomass in comparison with sample of industrial one. It describes the testing methodology carried out in accordance with ISO 4695:2007. The samples were tested in reduction atmosphere created by 40% CO2 and 60% N2 simulating conditions in blast furnace aggregate at temperature 950°C. The obtained results confirmed better reducibility rate of ekosinter which reached the reduction index (dR/dt) 1.15, in comparison with industrial sinter of reduction index 0.83.
PL
Porównano strukturę zużycia paliw w transporcie drogowym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ceny emisji ditlenku węgla ze spalania tych paliw. Ceny emisji ditlenku węgla z transportu kształtują podatki od paliw silnikowych. Aż 98% CO₂ w transporcie drogowym pochodzi ze spalania benzyny i oleju napędowego a paliwa te są objęte najwyższymi podatkami. W 2016 r. średnia „ukryta” cena emisji 1 t CO₂ z oleju napędowego wyniosła 163 euro, a z benzyny 235 euro. Stawki podatkowe, mające zastosowanie do gazu płynnego i gazu ziemnego, były dużo niższe (odpowiednio 70 i 51 euro). Do stosowania paliw gazowych i płynnych biopaliw zachęcały dodatkowo ulgi i zwolnienia podatkowe. Pomimo tego wsparcia, konsumpcja paliw alternatywnych w transporcie drogowym wciąż jest nieduża.
EN
A review, with 24 refs., of issues related with share of traditional fuels (gasoline, diesel fuel, liquefied natural gas) as well as alternative fuels based on biomass in total consumption in the transport sector in 2016 as well as issues related with tax payments for their use introduced in individual member countries.
4
Content available Implementing Sustainability in Global Supply Chain
EN
Increasing globalization, unplanned industrialization, and unethical industrial practices have created enormous environmental and social problems. Sustainable development has the potential to handle these problems. Nowadays, environmental and social sustainability are no more considered as voluntary activities to the company. However, these are the needs of the society and human being to survive in the earth. This paper discusses the issues pertaining implementation of sustainability in the global supply chain. The philosophical need of carrying out business from totally profit oriented to sustainable is discussed in this paper. The paper also discusses various operational and strategic issues for implementing sustainability. We conjecture that environmental footprint and social obligations must be monitored beyond the boundary of the country. Environmental footprint and social sustainability should be monitored at each level to make a global supply chain sustainable.
PL
Globalizacja, industrializacja i moralnie naganne praktyki przemysłowe doprowadziły do poważnych problemów środowiskowych i społecznych. Szansę na ich przezwyciężenie ma konsekwentne wprowadzanie rozwoju zrównoważonego. Obecnie zrównoważenie środowiskowe i społeczne w przypadku firm nie są już uważane za dobrowolne. Są to potrzeby społeczeństw i ludzi, niezbędne do naszego przetrwania na ziemi. Niniejszy artykuł omawia zagadnienia związane z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w globalnym łańcuchu dostaw. Omówiono filozoficzną potrzebę przestawienia prowadzonej działalności gospodarczej z całkowicie nastawionej na zysk na zrównoważoną. Omówiono także różne kwestie operacyjne i strategiczne dotyczące wdrażania zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że w zglobalizowanym świecie do analizy śladu ekologicznego i zobowiązań społecznych, perspektywa krajowa nie jest wystarczającą, muszą być one monitorowane z perspektywy międzynarodowej. Ponadto ślad środowiskowy i zrównoważony rozwój społeczny powinny być monitorowane na każdym poziomie, aby globalny łańcuch dostaw był zrównoważony.
PL
Rozwój gospodarczy opiera się na permanentnie wzrastającym popycie na materiały i produkty. Ze względu na ilość i energochłonność, materiałami, które stanowią największy udział w globalnej emisji dwutlenku węgla (CO2), są materiały budowlane: cement, stal i aluminium. Ich wpływ jest znaczący, ponieważ produkcja cementu, stali i aluminium odpowiedzialna jest za 13% globalnej emisyjności dwutlenku węgla. Według szacunków, do roku 2060 globalna powierzchnia budynków ulegnie podwojeniu, szczególnie w krajach rozwijających się. Towarzyszyć temu będzie gwałtowna budowa infrastruktury. Celem określenia przyszłych trendów emisji związanych w najbardziej energochłonnymi materiałami, w tym cementu, stali i aluminium, niezbędna jest historyczna analiza ich produkcji oraz określenie sektorów, gdzie te materiały są wykorzystane. Pozwala to na określenie strategii minimalizacji ich wpływu na środowisko poprzez efektywne ich wykorzystanie. Niniejszy artykuł, bazujący na danych z raportu z 2019 wykonanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (MAE, ang. International Energy Agency – IEA), wskazuje historyczne trendy popytu dla trzech energochłonnych materiałów budowlanych – stali, cementu i aluminium.
EN
Economic development has been based so far on permanently increasing demand for materials and products. Building materials, such as cement, steel and aluminium, due to their amount and energy consumption, have the biggest share in global CO2 emission. They account for 13% of direct carbon emissions from the global use of fossil fuel. Predictions show that, with population increase, the global buildings floor area will double by 2060 with rapid infrastructure development. This will mainly take place in the developing countries. In order to predict future emission trends for the most energy-consuming materials, including cement, steel and aluminium, a historic analysis of their production is necessary along with specifying sectors where these materials are used. This will enable defining strategies to minimize their environmental impact through their effective use. This article, based on the data from the 2019 report drafted by the International Energy Agency (IEA), indicates historical demand trends for three energy-consuming building materials – steel, cement and aluminium.
PL
Przemysł stanowi prawie 40% globalnego zużycia energii i prawie jedną czwartą bezpośrednich emisji dwutlenku węgla (CO2). Produkcja stali, cementu i aluminium jest odpowiedzialna za jedną czwartą tej energii i połowę bezpośrednich emisji CO2. W celu zmniejszenia globalnej emisji CO2, efektem którego będzie zahamowanie procesu globalnego ocieplenia, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) zaproponowała scenariusze, które nawet przy gwałtownym wzroście zapotrzebowania na materiały do 2060 r. mogą spowodować redukcję emisji dla stali o 70%, cementu – o 20%, a aluminium – o 30%. Zakłada ona zmniejszenie globalnej emisji dwutlenku węgla w sektorze energetycznym o prawie 75%, redukcję ilości materiałów oraz poprawę wykorzystania materiałów w produktach finalnych, w tym również w sektorze budowlanym. Artykuł bazuje na danych zawartych w raportach Międzynarodowej Agencji Energetycznej z 2019 r.
EN
Industry accounts for almost 40% of global energy consumption and almost a quarter of direct CO2 emissions. Steel, cement and aluminium production alone represents 12% of global energy consumption and 13% of global CO2 emissions. By keeping emissions at the current level, we will use the remaining 2050 carbon budget in 12 years. In order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions and thereby stop the global warming process, the International Energy Agency (IEA) has proposed scenarios that can lead to the reduction of emissions by 2060: for steel by 70%, for cement – by 20%, and for aluminium – by 30 even under the assumption of a rapid increase in demand for these materials. The Agency assumes a decrease in global CO2 emissions in the energy sector by almost 75%, a reduction of materials consumption and an improvement in the use of materials in final products, including the construction sector. The article is based on the data included in the reports published by the International Energy Agency in 2019.
EN
The reports of Intergovernmental Panel for Climate Change indicate that the growing emission of greenhouse gases, produced from the combustion of fossil fuels, mainly carbon dioxide, leads to negative climate changes. Therefore, the methods of mitigating the greenhouse gases emission to the atmosphere, especially of carbon dioxide, are being sought. Numerous studies are focused on so-called geological sequestration, i.e. injecting carbon dioxide to appropriate geological strata or ocean waters. One of the methods, which are not fully utilized, is the application of appropriate techniques in agriculture. The plant production in agriculture is based on the absorption of carbon dioxide in the photosynthesis process. Increasing the plant production directly leads to the absorption of carbon dioxide. Therefore, investigation of carbon dioxide absorption by particular crops is a key issue. In Poland, ca. 7.6 mln ha of cereals is cultivated, including: rye, wheat, triticale, oat and barley. These plants absorb approximately 23.8 mln t C annually, including 9.8 mln t C/yr in grains, 9.4 mln t C/yr in straw and 4.7 mln t C/yr in roots. The China, these cereals are cultivated on the area over 24 mln ha and absorb 98.9 mln t C/yr, including 55 mln tC/yr in grains, 36 in straw, and 7.9 mln t C/yr in roots. The second direction for mitigating the carbon dioxide emission into the atmosphere involves substituting fossil fuels with renewable energy sources to deliver primary energy. Cultivation of winter cereals as cover crops may lead to the enhancement of carbon dioxide removal from the atmosphere in the course of their growth. Moreover, the produced biomass can be used for energy generation.
PL
Z raportów Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) wynika, że rosnąca emisja gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych, prowadzi do negatywnych zmian klimatu. Wobec takiego zagrożenia poszukuje się metod prowadzących do ograniczenia emisji do atmosfery gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla. Badania nad ograniczeniem emisji dwutlenku węgla koncentrują się głównie nad tzw. sekwestracją geologiczną, czyli zatłaczaniem dwutlenku węgla do odpowiednich pokładów geologicznych lub wód oceanicznych. Jednym ze sposobów, nie w pełni wykorzystanych, jest stosowanie odpowiednich technik w rolnictwie. Roślinna produkcja w rolnictwie oparta jest na absorpcji dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy. Zwiększenie produkcji roślinnej prowadzi bezpośrednio do wzrostu absorpcji dwutlenku węgla. Dlatego ważnym zagadnieniem jest poznanie absorpcji dwutlenku węgla przez poszczególne uprawy. W Polsce na obszarze o powierzchni 7,6 mln ha uprawia się zboża: żyto, pszenicę, pszenżyto, owies i jęczmień. Rośliny te absorbują rocznie około 23,8 mln t C, z tego 9,8 mln t C/rok w ziarnach, 9,4 mln t C/rok w słomie i 4,7 mln t C/rok w korzeniach. W Chinach zboża te uprawiane są na powierzchni przekraczającej 24 mln ha i absorbują 98,9 mln t C/rok, z tego w ziarnach 55 mln t C/rok, w słomie 36 mln t C/rok, a 7,9 mln t C/rok w korzeniach. Drugim kierunkiem ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest zastępowanie paliw kopalnych, stanowiących źródło energii pierwotnej, przez odnawialne źródła energii. Uprawa zbóż ozimych jako roślin okrywowych może prowadzić do intensyfikacji usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. Ponadto wyprodukowana biomasa może być wykorzystana jako surowiec do produkcji energii.
PL
Branża telekomunikacyjna stoi u progu przełomowej inwestycji: wdrożenia sieci 5G. Według raportu Vertiv, operatorzy telekomunikacyjni, w tym działający w Polsce, są bardzo optymistycznie nastawieni do perspektyw biznesowych niesionych przez tę technologię. Istnieje jednak ryzyko, że niekontrolowane zużycie energii może ograniczyć korzyści finansowe z niej płynące.
EN
Carbon accounting has become a valuable tool for expressing the fossil energy demand of products, organizational entities, or entire countries. About a decade ago, cities also began accounting their carbon emissions. The first major city to do so was London in 2009, stating a carbon footprint of 4.84 tCO2eq/(year*capita) for 2008. Nowadays, multiple rankings compare the carbon emissions of cities. For example, the Urban Land Magazine lists São Paulo as the city with the world’s lowest carbon emissions (1.4 CO2eq/(year*capita)). Such listings typically present the depicted emission values as scientifically indisputable numbers. However, a closer look at the applied methodology frequently reveals a wide range of implicit, often undisclosed assumptions at the foundation of the calculations. This paper analyses the uncertainties of carbon accounting on the city scale, using the example of the Red Sea resort town of El Gouna. The estimated value of El Gouna’s carbon footprint for the year 2014 is 14.3 tCO2eq/(year*capita). Third Scope emissions constitute the majority of El Gouna’s carbon footprint. Varying their underlying assumptions only slightly can lead to alterations of the results of more than 50%, questioning the robustness of the findings. To increase the robustness and the comparability of carbon accounting across cities, this paper suggests emphasizing Scope 1 and Scope 2 emissions, while limiting the role of Scope 3 emissions.
PL
Bilansowanie emisji węgla jest cennym narzędziem wyrażania zapotrzebowania na energię pozyskiwaną z paliw kopalnych przez produkty, jednostki organizacyjne lub całe kraje. Około dekady temu miasta zaczęły również rozliczać swoje emisje dwutlenku węgla. Pierwszym dużym miastem był Londyn w 2009 r., w którym w 2008 r. odnotowano ślad węglowy w wysokości 4,84 tCO2, ekwiwalentu/(rok na osobę). Obecnie w wielu rankingach porównuje się emisje dwutlenku węgla w miastach. Na przykład Urban Land Magazine wymienia São Paulo jako miasto o najniższej na świecie emisji dwutlenku węgla (1,4 CO2, ekwiwalent/(rok na osobę)). Dokładne przyjrzenie się zastosowanej metodologii obliczeń często ujawnia szeroki wachlarz ukrytych, nieujawnionych założeń dotyczących podstawy obliczeń. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano niepewność w zakresie rozliczania emisji dwutlenku węgla w skali miasta na przykładzie miasta uzdrowiskowego El Gouna, położonego nad Morzem Czerwonym. Oszacowanie śladu węglowego El Gouna za rok 2014 wynosi 14,3 tony ekwiwalentu CO2, ekwiwalentu/(rok na osobę). Emisje trzeciego zakresu stanowią większość śladu węglowego El Gouna. Zróżnicowanie ich podstawowych założeń tylko w niewielkim stopniu może prowadzić do zmiany wyników o ponad 50%, kwestionując poprawność wyników. Aby zwiększyć poprawność i porównywalność obliczeń dotyczących emisji dwutlenku węgla w skali miasta, w niniejszym artykule sugeruje się podkreślenie znaczenia emisji w pierwszym i drugim zakresie, przy jednoczesnym ograniczeniu roli emisji w trzecim zakresie. Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator
EN
This paper proposes a new method of rational and quantitative assessment of ecological concrete in terms of the ecological impact and engineering performance. The concrete mix is evaluated through the multi-criteria Ecological Index (EI) and Performance Index (PI) approach. The EI accounts for the impact of the concrete on environment including the carbon emission and raw materials usage, whereas the PI accounts for the engineering performance of the concrete such as compressive strength and water sorptivity. Depending on the applications of the concrete, different criteria may be chosen for the evaluation. Concrete mixes reported in the literature comprising different types of cement, supplementary cementitious materials and aggregates are analyzed to illustrate the applicability of the proposed multi-criteria assessment method. It is shown that the proposed method is able to effectively reflect the concurrent ecological impact and engineering performance of concrete mixes, and hence facilitate rational design of ecological concrete to suit practical engineering applications.
EN
This work determines the influence of building technical systems efficiency and uses a calculation method for the evaluation of whole building energy efficiency and carbon emission. Two types of commercial buildings are considered: an office building and multifunctional building and these are examined by two methods to determine the efficiency of the building systems. The analysis was performed for two different thickness of pipes and ducts thermal insulation in a heat distribution system: according to minimum energy saving requirements and with doubled thickness. It was found that selection of the applied calculation method has significant impact on energy efficiency of building services evaluation and as a consequence – on the energy efficiency evaluation of the whole building and its emissivity.
EN
The current study explores the impact of energy consumption, total population, gross domestic product on carbon emissions by utilizing time series data of 1971-2013 for China. Earlier studies concentrated on testing the present form of an environmental Kuznets curve not taking total population in a model. Specifically, this study focuses on analyzing the long run existence of environmental Kuznets curve. The methodology of auto regressive distributed lag model is utilized. The quadratic linkage between national income and emissions of carbon have been detected, confirming the presence of long run linkage between quadratic national income and emissions of carbon. Granger causality test divulge one-way causality between gross domestic product and carbon emissions. The empirical findings also reveal that the energy use and national income are important factors of carbon emanations in the long run. Total population has an insignificant positive influence on emissions of carbon. It is suggested that government should focus to extract that substitute sources of energy which is more environmental friendly.
PL
W artykule przedstawiono istotne informacje dotyczące certyfikacji energetycznej budynków w Polsce. Wskazano główne różnice między metodą obliczeniową a zużyciową wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej. Przedstawiono wymagania, jakie muszą spełnić osoby, które chcą się znaleźć w rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministerstwo właściwe do spraw budownictwa. Przedstawiono również aspekty środowiskowe zawarte w aktualnie obowiązującej w Polsce metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The article presents important information about the energy certification of buildings in Poland, according to the authors. The main differences between the calculation method and the wear and tear of energy performance certificates are indicated. It presents the requirements that must be met by people who want to be included in the register of persons authorized to draw up energy performance certificates for buildings maintained by the Ministry competent for construction. The environmental aspects included in the current methodology for drawing up energy performance certificates for buildings are also presented.
PL
Wzrost liczby ludności na świecie i wzrost gospodarek światowych powoduje stały wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Podstawowymi surowcami do produkcji energii elektrycznej w skali światowej są ropa naftowa, węgiel, gaz oraz energia jądrowa i energia odnawialna. Spalanie paliw kopalnych powoduje emisję gazów cieplarnianych, które w różnym stopniu przyczyniają się do ocieplenia klimatu. Celem artykułu jest analiza śladów węglowych dla świata i krajów UE. Artykuł zawiera charakterystykę pojęcia śladu węglowego, który oznacza całkowitą ilość emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych np. metanu czy podtlenku azotu w odniesieniu do emisji wynikającej z cyklu życia produktu, włączając jego składowanie i unieszkodliwianie. Ślad węglowy jest wskaźnikiem ilościowym i uniwersalnym, dającym się policzyć dla przedsiębiorstwa, konkretnego produktu, usługi, procesu, organizacji, kraju bądź regionu. W artykule przedstawiono również analizę porównawczą tego wskaźnika dla różnych krajów na świecie i w UE. Wskazano obliczenia śladu węglowego ogółem oraz w przeliczeniu na osobę, co istotnie różnicuje ocenę gospodarek światowych pod względem wielkości emisji.
EN
The increase in the world population and global economies causes a permanent increase in demand for electricity. The basic fossil fuels for the electricity production in the world are oil, coal, natural gas and other such as: nuclear power and renewable energy. Burning fossil fuels causes greenhouse gas emissions, which contribute in varying degrees to global warming. The aim of the article is to analyze the carbon footprint for the world and for the EU countries. The article contains the characteristics of the concept of the carbon footprint, which is the total amount of CO2 and other greenhouse gases, e.g. methane and nitrous oxide in relation to emissions resulting from the product life cycle, including its storage and disposal. The carbon footprint is quantitative and universal indicator, which can be calculated for the enterprise, a specific product, service, process, organization, country or region. The paper also presents a comparative analysis of this index for different countries in the world and in the EU. Calculations of the carbon footprint in total and per capita are shown which significantly differentiates assessment of world economies in terms of emissions.
15
Content available remote Rozwój technologii usuwania CO₂ ze spalin bloków węglowych
PL
Przedstawiono wyniki prac realizowanych w latach 2010-2015 w ramach Strategicznego Programu Badawczego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” nad rozwojem technologii usuwania CO₂ ze spalin bloków węglowych, poprzez proces jego chemicznej absorpcji w roztworach amin. Opracowane rozwiązania obniżające energochłonność procesu wychwytu ditlenku węgla zweryfikowano w instalacji pilotowej aminowego usuwania CO₂ ze spalin rzeczywistych bloków węglowych Grupy Tauron (ponad 2000 h pracy). W efekcie obniżono zapotrzebowanie cieplne procesu regeneracji absorbentu z 4,26 MJ/kg do 3,16 MJ/kg usuniętego CO₂.
EN
CO₂ was removed from gaseous mixts. (including flue gases from an industrial power plant) by absorption in aq. solns. of amines under lab. and pilot plant conditions. As amines, HO(CH₂)NH₂, (HOCH₂CH₂)₂MeN and Me₂ (NH₂) CCH₂OH were used. The CO₂ removal efficiency was up to 98%. The use of amines after pilot plant modernization resulted in a decrease in the absorbent regeneration energy demand from 4.26 to 3.16 MJ/kg of CO₂.
EN
Cement production is a very energy-intensive process which is responsible for around 5-8% of global carbon dioxide emission caused by human activity. Thus, replacing it with other materials is very beneficial for the environment. The paper presents the research on the use of a waste concrete fines which partially replaced cement in concretes. The fines was obtained in the thermal and mechanical treatment of concrete rubble. Then the research experiment considered the impact of two factors on selected physical and mechanical properties of the fi ne-grained concretes. These factors included: contents of the recycled fines (10, 20, 30% of cement’s mass) and its grinding time (0, 30, 60min). The results confirmed that the right technology enables the recycled fines to substitute 20% of the cement’s weight. Such activity allows energy saving compared to clinker and will also cover part of the ever-increasing cement demand – while protecting raw material.
EN
Rolling resistance of tyres is one of the major resistive forces acting on any wheeled vehicle. Unfortunately, it is also one of the forces very difficult to measure. It is estimated that in certain traffic conditions (like for example constant speed driving with slow or moderate speed) so called Rolling Resistance Impact Factor may be as high as 0.3. This means that reduction of rolling resistance by 50% would lead to 15% of energy savings. The paper presents road measuring method of tyre rolling resistance and unique equipment used by the Technical University of Gdańsk designed to perform measurements of passenger car tyres. It also discusses road pavement, tyre and environmental conditions influence on rolling resistance. Also selected data describing current situation related to rolling resistance on different road pavements and rolling resistance of modern passenger car tyres including tyres specially designed for electric and hybrid vehicles are presented.
EN
The article presents an overview of modern plastics for use in rail vehicles. The analysis of plastics and composites in the constructional aspect was analyzed. The trends in the development of polymer materials, technologies and constructions used in the manufacture of vehicles, on the one hand, are determined by the technical and economic requirements of industry and, on the other, by the continued emphasis on reducing fuel consumption and CO2 emissions. Further development will be subject to pre-impregnation techniques, particularly in the form of different types of reinforcement. Full use of the advantages of reinforced polymer materials in vehicle production will only be achieved when further optimization of the resin properties and development of automation will result in the widespread use of composite components in series production. Observing the trends and pace of development, it is possible to predict that there are still restrictions on the use of polymeric materials in the transport sector, such as relatively high prices, technological constraints and the hindering automation of large-scale production. Modern construction and material solutions, in particular those using reinforced plastics, are primarily designed to reduce vehicle weight and have better noise and vibration damping properties. Rail vehicles are becoming more environmentally friendly at the time and travel comfort is higher.
EN
The article presents calculations of exhaust emissions and fuel consumption under test conditions on a chassis dynamometer test bench. The study describes the realization of the tests and the methodology of the calculation of the exhaust gas flow and the estimation of the fuel consumption based on exhaust emissions. The presented research results and their analysis describe the emission scale of selected gaseous fumes components during full engine load and the fuel consumption associated with such tests. Similar emissions occur during a rapid acceleration of a vehicle in road conditions.
EN
The article discusses the possibility of determining the environmental indicators for vehicles of different categories in relation to CO2 emissions. These are called toxicity indicators because they concern the compounds: CO, THC and NOx. Three Euro V compliant vehicles with different propulsion systems types were used for the study: a 0.9 dm3 urban passenger car with a SI engine and a start-stop system, a 2.5 dm3 off-road vehicle with a CI engine, and a city bus with a hybrid drive system in series configuration and a CI engine with a displacement of 6.7 dm3. Measurements were made in actual operating conditions in the Poznan agglomeration using a portable emissions measurement system (PEMS). The paper presents the characteristics of the operating time shares of vehicles and propulsion systems as well as CO2 emissions depending on the engine load and crankshaft rotational speed for individual vehicles. The determined toxicity indicators allowed to indicate their usefulness, to make comparisons between tested vehicles, and to identify directions for further work on the application and interpretation of these indicators.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.