Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 161

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric field
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The influences of the pollution layer parameters including; conductivity, position and length on the performance of high-voltage cylindrical insulator were investigated. Parameters effects and their interactions have been assessed and determined using the variance statistical technique and the relation between parameters and the flashover voltage, maximum electric field and the breakdown strength is modeled by the response surface methodology (RMS). The 3D model from Comsol Multiphysics was used for modeling and the FEM method was utilized for simulations. The findings demonstrate that the flashover voltage of the non-uniformly contaminated surface is primarily affected by the pollution layer length. Simulation results show that the intensity of the electric field rises with the increasing in length of pollution layer and its position. It was noted that the experimental tests in laboratory for non-uniform contamination are in strong alignment with simulation studies. The results of this analysis should expand our understanding about the performance of outdoor insulators under specific contaminated conditions. The knowledge gathered can be used to enhance the configuration of insulators used in contaminated regions and it is believed that the current study has resulted methodology to estimate reliably and realistically the pollution performance of cylindrical porcelain insulators.
EN
Cylindrical-electrode-assisted solution blowing spinning (CSBS) is a novel nanofiber preparation method. The electric field of CSBS not only is one of the main innovations of this technology but also plays a key role in the preparation of nanofibers. In this article, the electric field of CSBS and the influences of electric field on the preparation of nanofibers were studied systematically for the first time by simulations, theoretical analyses, and experiments. This paper innovatively established the coaxial capacitor model for studying the CSBS electric field. The effects of electric field on the preparation and morphology of CSBS nanofibers were theoretically investigated by using this model. The theoretical formulas that can express the relationships between the various electric field variables were obtained. The electric field strength distribution, voltage distribution, and the relationships between the electric field parameters of CSBS were obtained by finite element simulations. The simulations’ results show that reducing the diameter of cylinder (DC) or increasing the voltage increase the electric field strength of the jet surface. Experimental results reveal that increasing voltage or reducing DC can reduce the diameter of nanofibers. The experimental and simulation results prove the correctness of the theoretical research conclusions. The theoretical and simulation conclusions of this paper lay a theoretical foundation for further study of CSBS electric field. The experimental conclusions can directly guide the controllable preparation of CSBS nanofibers.
PL
Strefa oddziaływania linii elektroenergetycznej rozumiana jest jako powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje uszczerbku z uwagi na ograniczenia w zagospodarowaniu terenu oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Szerokość tej strefy determinuje wiele czynników, wśród których podstawowe znaczenie ma składowa elektryczna pola elektromagnetycznego (pole elektryczne) o częstotliwości sieciowej. Na wartości natężenia pola elektrycznego, oprócz napięcia linii wpływa rozmieszczenie przestrzenne przewodów roboczych. Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu parametrów projektowych określających przestrzenne rozmieszczenie przewodów na szerokości strefy oddziaływania linii. Ma ona na celu określenie możliwości redukcji szerokości strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV.
EN
The zone affected by the power line is understood as the area of the part of the land on which the right of ownership is adversely affected due to restrictions in land development and the need to ensure the safety of persons and property. The width of this zone is determined by many factors, among which the electric field with a frequency of 50 Hz has a basic importance. The value of the electric field strength is determined by the line voltages and the arrangement of the wires. The subject of this paper is the analysis of the influence of construction parameters determining the arrangement of wires. The aim of the analysis is to determine the possibility of reducing the width of the impact zone of 400 kV power lines. Minimising the environmental impact of power lines requires a comprehensive approach to the problem of electromagnetic and acoustic effects. Reducing the width of the electromagnetic interaction zone generally increases the intensity of the electric field on the surface of the wires and, as a result, the corona effect.
EN
The operation of offshore wind turbines and electricity transmission through submarine cables over long distances generate electromagnetic or static magnetic fields (depending on the technical solution) that may modify the natural geomagnetic field and cause induced electric and electromagnetic fields in the water. The present study synthesizes the current knowledge and speculates on the possible environmental impact of electrical energy transfer based on the example of the Polish Marine Areas (southern Baltic Sea). We review the possible effects of the electrical energy induction and transfer against the existing and planned wind turbine installations. Furthermore, we consider different cable design variants as a way of environmental impact mitigation. Possible impacts of induced magnetic fields on marine organisms and, consequently, on the ecosystem functioning are also addressed.
EN
The purpose of the presented research is to analyse possible methods of thickening of the Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing cyanobacteria using the obtained concentrate as a biomass for the production of energy carriers and biologically valuable substances. Method of cyanobacteria thickening under the action of electric current and in the electric field, as well as the method of coagulation–flocculation and gravity thickening, was experimentally investigated in labscale conditions. Electrical methods didn't show positive results for the Microcystis aeruginosa thickening, despite the reports of their potential efficiency in a number of previous studies. The high efficiency of the method of coagulation– flocculation and gravity thickening of Microcystis aeruginosa suspensions was obtained. The optimum concentrations of industrial polymeric coagulants and flocculants for the thickening of Microcystis aeruginosa suspensions were defined in the range of about 10 ppm for the coagulants and about 1 ppm for the flocculants. Negative effect of the previous cavitational treatment of the diluted suspensions of Microcystis aeruginosa on the effectiveness of the coagulation–flocculation and gravitational thickening was confirmed experimentally. Hydrodynamic cavitation should be recommended to use after the thickening as the next step of processing of concentrated suspensions of Microcystis aeruginosa to achieve maximum extraction of energy carriers and biologically valuable substances.
PL
Celem przedstawionych badań była analiza możliwych metod zagęszczania cyjanobakterii Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing do uzyskania koncentratu biomasy przydatnego do produkcji energii i substancji czynnych biologicznie. W skali laboratoryjnej analizowano metody zagęszczania pod wpływem prądu i pola elektrycznego oraz metody koagulacji– flokulacji i zagęszczania grawitacyjnego. Metody elektryczne nie dały pozytywnych wyników mimo wielu wcześniejszych badań na temat ich potencjalnej efektywności. Dużą efektywność uzyskano natomiast w przypadku metod koagulacji– flokulacji i grawitacyjnego zagęszczania zawiesiny Microcystis aeruginosa. Optymalne stężenie przemysłowych polimerowych koagulantów użytych do zagęszczania ustalono na 10 ppm, a flokulantów – na 1 ppm. Doświadczalnie potwierdzono ujemny wpływ wcześniejszego poddawania rozcieńczonych roztworów Microcystis aeruginosa działaniu kawitacji na skuteczność zagęszczania metodami koagulacji i flokulacji oraz zagęszczania grawitacyjnego. Hydrodynamiczną kawitację zaleca się stosować po zagęszczaniu, jako następny etap w przetwarzaniu zagęszczonej zawiesiny Microcystis aeruginosa do postaci nośnika energii i pozyskania substancji biologicznie czynnych.
EN
The flashover of pollution, observed on the insulators used in high voltage transmission, is one of the most important power transmission stakes. It is a very complex problem due to several factors including the modelling difficulties of complex shapes of insulators, different pollution densities at different regions, non-homogeneous pollution distribution on the insulator surface and unknown effect of humidity on the pollution. In the literature, some static and dynamic models have been developed by making some assumptions and omissions to predict the flashover voltages of polluted insulators. This paper aims to experimentally analyse the flashover process and simulation of the distributions of the potential and the electric field under 50 Hz applied voltage on a real model simulating the 175CTV outdoor insulators largely used by the Algerian Company of Electricity and Gas (SONELGAZ). This real model is studied under non-polluted (distilled water), and polluted (distilled water and sand) environments. The simulations were carried out by using the COMSOL multiphysics software. This program uses the finite element method to solve the partial differential equations that describe the field. Experimental results made in the laboratory and simulation results are original and found to be congruent.
EN
The ionospheric plasma electric field plays an important role in space physics and space meteorology, and it constitutes an essential physics magnitude for all phenomena occurring in the ionosphere, such as plasma convection, wave–particle interactions, and wave emissions. We used the direct measurements of DEMETER satellite which gives the total electric field, i.e., natural and induced fields, to show the effect of the induced field on the total electric field measurements. For that purpose, the induced electric field, generated by the satellite motion through the Earth’s magnetic lines, is calculated by selecting different velocity satellite and geomagnetic field components. The induced field is calculated by using two different methods: one according to the satellite different axes and the other by using the double-probe method. It is found that the calculated induced electric field dominates on the total electric measurements, therefore leadings to misestimation of the true value of ionospheric electric field.
PL
Podczas projektowania układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych koniecznym jest określenie wartości maksymalnych oraz roboczych natężenia pola elektrycznego. Równocześnie, dąży się zwykle do tego, aby uzyskane rozkłady natężenia pola elektrycznego były zbliżone do równomiernego. Analiza rozkładu natężenia pola w izolacji urządzenia pozwala na ocenę poprawności projektu jego konstrukcji oraz na optymalizację parametrów wpływających na ten rozkład. Artykuł przedstawia zastosowanie analogowych i numerycznych metod modelowania rozkładu natężenia pola elektrycznego dla analizy układów izolacyjnych wybranych urządzeń elektroenergetycznych: kabla 3-fazowego SN oraz stojana maszyny elektrycznej. Porównano i poddano dyskusji wyniki uzyskane dwiema metodami wyznaczania rozkładów natężenia pola elektrycznego, występującego w warunkach eksploatacji, w wybranych układach izolacyjnych: 1) metodą modelowania analogowego z digitalizacją wyników; 2) symulacji numerycznych opartych na metodzie elementów skończonych (MES). Obie metody mają znaczny potencjał edukacyjny i są stosowane podczas zajęć dydaktycznych dla studentów studiów inżynierskich na kierunku Elektrotechnika.
EN
The permissible value of the operating field strength is a fundamental requirement for the selection of high voltage equipment. It determines the electrical strength of insulating materials used in insulating systems and the effects of various operating stresses. By determining the distribution of the electric field intensity in the tested insulation system, the maximum value of the electric field strength is obtained. The knowledge of the electrical field strength distribution E is also necessary during laboratory tests on new insulating systems. The article presents a description of a laboratory stand used to determine the distribution of electric field strength in several typical insulation systems, the results of measurements during the exercise, and the description and results of the computer simulation of electrical field strength E in the model insulation.
9
Content available remote Wybrane aspekty pracy elektrycznych i magnetycznych separatorów odchylających
PL
Statyczne pola: elektryczne i magnetyczne znajdują zastosowania (miedzy innymi) w procesach technologicznych. Jednym z nich jest separacja i filtracja. Separacja eklektyczna jest procesem, w którym dwie lub więcej faz stałych różniących się właściwościami elektrycznymi, są rozdzielane siłami pola elektrycznego. Separacja magnetyczna jest procesem, w którym dwie lub więcej faz różniących się właściwościami magnetycznymi są rozdzielane siłami pola magnetycznego. Separatory odchylające charakteryzują się ciągłością pracy, a naelektryzowane ziarna lub ziarna o określonych właściwościach magnetycznych odchylane są odpowiednio siłami pola elektrycznego lub magnetycznego.
EN
Static electric and magnetic fields – among the others – are used in technological processes. In the electrotechnology field important role has electric and magnetic separation and filtration. Electric separation is a process where two or more solid phases, with different value of electric charge are separated with the force of the electric field. Magnetic separation is a process of separation two or more solid phases which differ with the magnetic properties. The deflecting separators are the devices that are characterizing with the continuous work, where the charged particle or the magnetic particles (magnetic fraction of slurry) are deflected by the electric or magnetic field force.
10
Content available remote Wpływ Impulsowego Pola Elektrycznego na zawartość antocyjanów w winie
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy wpływu działania impulsowego pola elektrycznego (PEF - pulsed electric field) na poprawę jakości wina poprzez zwiększenie antocyjanów – barwników o udowodnionych właściwościach prozdrowotnych występujących w czerwonych winogronach. Badanie dotyczyło winogron odmiany Marechal Foch, gatunku popularnego na terenie Polski. Przy działaniu pola o natężeniu 5 kV/cm uzyskano 5% wzrost zawartości antocyjanów w wyprodukowanym winie.
EN
In the article the authors present the results of the analysis of the effect of pulsed electric field PEF on the quality of wine by increasing the anthocyanins - dyes with proven health benefits which occur found in red grapes. The research concerned the grapes Marechal Foch, a species popular in Poland. With a 5 kV/cm field, a 5% increase in anthocyans content in the produced wine was achieved.
EN
To minimize interference with the environment it is important to make every effort already at the design stage to spare the trouble associated with additional investment later on. Due to the value of land in urban areas, it is beneficial to take necessary measures to reduce the width of the impact zone and optimize the management of these lands. Possible variants of this assumption were analysed on the example of the existing 110 kV line.
PL
W celu ograniczenia natężenia pola elektrycznego w środowisku warto już na etapie projektowania obiektów elektroenergetycznych dołożyć wszelkich starań minimalizujących uciążliwość nowej inwestycji. W odpowiednich aktach prawnych zostały określone graniczne wartości m.in. pola elektrycznego co determinuje szerokość tzw. pasa technologicznego oraz ograniczenia w zagospodarowaniu sąsiadujących terenów. Na przykładzie istniejącej linii 110 kV poddano analizie możliwe warianty realizacji tego założenia.
PL
Jednym ze zjawisk towarzyszących pracy linii elektroenergetycznych wysokich napięć jest ulot elektryczny. Ulot odpowiada m.in. za straty elektryczne, powstawanie ozonu oraz związków chemicznych powodujących przyspieszoną korozję przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej. Na podstawie przeprowadzonych analiz w artykule wskazano na możliwości ograniczenia występowania zjawiska ulotu co korzystnie wpływa na trwałość przewodów fazowych oraz redukcję zmniejszenie strat związanych z przesyłem energii elektrycznej.
EN
One of the phenomena accompanying the operation of high voltage power lines is the electric corona effect. Corona discharge is responsible among others for electrical losses, formation of ozone and the chemical compounds leading to accelerated corrosion of wires of the overhead power lines. On the basis of the analysis in the article indicated the possibility of limiting the occurrence of the corona effect what is beneficial to the durability of the phase wires, and reduction of losses in transmission of electrical power.
PL
Przedstawiony poniżej tekst opisuje sposób, w jaki modeluje się rozkład pola elektrycznego przy pomocy specjalistycznego oprogramowania jakim jest COMSOL:Multiphysics. Artykuł przedstawia zarówno główne problemy podczas przeprowadzania tych symulacji, jak i rozwiązania, które mogę je w pewien sposób ułatwić.
EN
The text below describes the way in which the distribution of the electric field is modelled using the specialized software COMSOL: Multiphysics. The article presents both the main problems of these simulations and the solutions that can make it easier in some way.
EN
The knowledge of the distribution of the electric field within and around high voltage equipment is a crucial aspect of the design, exploitation and performance of high voltage insulators. It could be useful for the detection of defects in insulators. The objective of this study is predicting the behavior of polluted insulator under AC voltage. For thus, the distribution of the potential and the electric field along high voltage insulator is investigated using a numerical method. The commercial Comsol Multiphysics proved to be one of the best software used in 2D modeling. The potential and the electric field distributions along this insulator are simulated under various conditions: the two cases: clean and polluted insulators and applying different conductivity values. We used electrostatic 2D simulations in the AC/DC module. The results are auspicious and promising.
EN
The paper presents optimization of power line geometrical parameters aimed to reduce the intensity of the electric field and magnetic field intensity under an overhead power line with the use of a genetic algorithm (AG) and particle swarm optimization (PSO). The variation of charge distribution along the conductors as well as the sag of the overhead line and induced currents in earth wires were taken into account. The conductor sag was approximated by a chain curve. The charge simulation method (CSM) and the method of images were used in the simulations of an electric field, while a magnetic field were calculated using the Biot–Savart law. Sample calculations in a three-dimensional system were made for a 220 kV single – circuit power line. A comparison of the used optimization algorithms was made.
PL
Wyładowania niezupełne (wnz) powstające w układach izolacyjnych urządzeń wysokonapięciowych mogą przybierać różne formy, zależne od właściwości fizykochemicznych zastosowanych materiałów dielektrycznych, wzajemnej konfiguracji geometrycznej izolacji i układu elektrod oraz rodzaju i geometrii defektu. W artykule przedstawiono wyniki rejestracji i analiz zbiorów impulsów wyładowań niezupełnych powstających w trzech różnych, modelowych układach izolacyjnych (wyładowania ulotowe, wyładowania w zamkniętej inkluzji gazowej zlokalizowanej wewnątrz układu izolacyjnego oraz wyładowania powierzchniowe, powstające w obecności punktu potrójnego metalgazdielektryk). Analiza wyładowań dotyczyła specyficznych cech ich obrazów fazowo-rozdzielczych D(, q, n). Biorąc pod uwagę fakt, że pole elektryczne jest podstawową przyczyną powstawania wyładowań niezupełnych w wysokonapięciowych układach izolacyjnych zaprezentowano różnice w rozkładach natężenia pola elektrycznego w badanych układach modelowych.
EN
Partial discharges (PD) occurring in insulation systems of high-voltage equipment can take various forms, depending on: the physicochemical properties of used dielectric materials; the geometric configuration of the insulating system and the electrode arrangement; and also the type and geometry of the defect. The paper presents the results of registration and analysis of partial discharge pulses sets generated in three different models of insulating systems (corona discharges; discharge in closed gas inclusions located inside the insulating system, and surface discharge formed in the presence of triple point metal-solid dielectric-gas). The analysis of the discharges concerned the specific features of their phase-resolved patterns D(, q, n). The differences in distribution of electric field intensity in the studied insulating systems were also presented, due to the fact that this is the primary cause of partial discharges in high-voltage insulating systems.
PL
Pole elektryczne w otoczeniu trójfazowej linii wysokiego napięcia stanowi superpozycję składowych elektrycznych pola generowanych przez każdy z przewodów roboczych linii. Stosując zatem zaplanowaną konfigurację geometryczną przewodów roboczych można spowodować stan w którym pola składowe mogą się w pewnym zakresie wzajemnie kompensować, a w konsekwencji obniża się wypadkowe natężenie pola elektrycznego generowanego przez linię napowietrzną.
EN
The global value of the electric field intensity near overhead power lines is the superposition of the components of the electrical field generated by each of the phase wires of the power line. Therefore, the use of planned geometrical configuration of the phase wires can result, to some extent, in mutual compensation of component fields what reduces the intensity of global electric field generated by the overhead power lines.
18
Content available Miniaturization of medium voltage compact switchgear
PL
Miniaturyzacja rozdzielnic kompaktowych wiąże się z oszczędnością materiałów, co, poza zmniejszeniem gabarytów, przyczynia się do obniżenia ich ceny rynkowej. To z kolei zwiększa konkurencyjność i atrakcyjność rynkową produktu, przekładając się na wolumen sprzedaży. Jest to zatem korzystne zarówno dla producentów, jak i odbiorców. Niemniej jednak, oszczędność materiałów nie może pogarszać jakości produktu finalnego. W artykule przedstawiono pewne aspekty miniaturyzacji rozdzielnicy kompaktowej 24 kV, produkowanej przez krajową firmę ZPUE S.A. Biuro konstrukcyjne tej spółki zaproponowało usunięcie niektórych elementów wcześniej produkowanego urządzenia. Pozbyto się zbędnych ścianek działowych, jak i niektórych elementów obudowy zewnętrznej, zmniejszając w ten sposób wagę, gabaryty i zużycie materiałów. W niniejszym artykule przeanalizowano dalszą możliwość zmniejszenia wymiarów gabarytowych rozdzielnicy. W tym celu przeprowadzono analizę numeryczną pola elektrycznego wewnątrz wybranych jej przedziałów. Zastosowano w tym celu oprogramowanie Maxwell 3D firmy Ansys, bazujące na metodzie elementów skończonych.
EN
The miniaturisation of compact switchgears leads to savings in materials and enables the appliances’ price to be reduced. It is beneficial for both manufacturers and customers. Nevertheless, the saving in the materials used should not impinge on the product’s quality. Some aspects of the miniaturization of 24 kV compact switchgear, produced by the Polish company ZPUE S.A., are presented in this paper. The R&D Department of the factory has proposed to remove some redundant elements and walls of the external switchgear casing. The possibility of a further reduction in the dimensions of this new switchgear casing is considered in the present paper. To this end the electric field distribution inside the switchgear is analysed. This analysis has been done with the Maxwell 3D (Ansys) software package, which employs the finite element method (FEM).
EN
In this work, an electrically tunable long-period fiber grating (LPFG) coated with liquid crystal layer (LC) is presented. As a LC layer, a prototype low-birefringence 1550A LC mixture was chosen. As a LPFG host, two types of gratings were studied: the LPFGs based on a standard telecommunication fiber, produced by an electric arc technique with a period of 222 µm, and the LPFGs based on a boron co-doped fiber written by a UV technique with a period of 226.8 µm. The relatively short period of these gratings allowed exploiting unique sensing properties of the attenuation bands associated with modes close to the turn-around point. Experiments carried out showed that for the UV-induced LPFG with a LC layer, on the powered state the attenuation band could be offset from the attenuation band measured in the unpowered state by almost130 nm. When the arc-induced LPFG was coated with the LC, the depth of the attenuation band could be efficiently controlled by applying an external E-field. Additionally, all experimental results obtained in this work were supported by the theoretical analysis based on a model developed with Optigrating v.4.2 software.
PL
Omówiono ogólną charakterystykę, własności i zastosowanie organicznych cieczy niskokonduktywnych oraz ich proces grzania elektrodowego. Przedstawiono ich przewodność elektryczną w polu przepływowym oraz przykładowy eksperyment – grzania elektrodowego tetraetylenoglikolu w polu elektrycznym o częstotliwości sieciowej 50 Hz. Na podstawie analizy wyników prób tego eksperymentu, literatury i równań bilansowych uwzględniających energię wymiany pomiędzy układem grzewczym a otoczeniem utworzono model grzania elektrodowego tetraetylenoglikolu wykorzystując oprogramowanie Matlab-Simulink. Wykonano badania symulacyjne tego procesu porównując przebiegi czasowe temperatury i dostarczonej energii podgrzewanego glikolu wyznaczonych z symulacji oraz pomiarów otrzymanych podczas eksperymentu. Otrzymane modelowe charakterystyki czasowe przebiegu energii i temperatury tetraetylenoglikolu podczas procesu grzania elektrodowego zarówno w polu o natężeniu 200 kV/m, jak i 600 kV/m stosunkowo dobrze odwzorowały przebiegi uzyskane z eksperymentu, co uprawnia do wniosku, że przyjęta metodyka może zostać wykorzystana do doboru istotnych parametrów procesu grzania innego płynu mającego istotne znaczenie w przemyśle energetycznym, chemicznym, farmaceutycznym i przetwórstwa tworzyw sztucznych.
EN
Discussed is the general characteristics, properties and application of organic low-conductivity liquids and their electrode heating process. Presented is their electric conductivity in a flow field and described is an exemplary experiment – electrode heating of tetraethyleneglycol in an electric field of 50 Hz mains frequency. On the basis of this experiment test results analysis, professional literature and balance equations considering energy exchange between the heating system and an environment, a model of tetraethyleneglycol electrode heating was elaborated with the use of the Matlab-Simulink software. Performed were simulation tests of this process comparing time based data, concerning temperature and energy delivered to the heated glycol, determined in the way of simulation and the ones obtained during the experiment. The obtained model time based characteristics of delivered energy and tetraethyleneglycol temperature during the electrode heating process both in a 200 kV/m and 600 kV/m fields relatively well imitated data acquired during the experiment. This in turn gives the basis to conclude that the applied methodology can be used for selection of relevant heating process parameters of some other liquid of significant importance for power, chemical, pharmaceutical and plastic processing industries.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.