Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 986

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łańcuch dostaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
EN
The article is devoted to the problem of safe supplies in crisis situations in selected organizations of the health care sector. An attempt was made to answer the question to what extent, for example, the implementation of the ISO 28000-based model can assist organizations in managing the security of the supply chain, especially in crisis situations. What actions should be taken to maintain the supply chain security management system or what solutions can be introduced to the identified processes affecting the functioning of the supply chain? The essence is to emphasize the role of the supply chain management system, based on specific requirements, in maintaining an appropriate level of security, especially during a crisis. To what extent can requirements focusing on the flow of process control activities ensure supply chain security?
EN
The subject of the article is the functioning of the International Humanitarian City (IHC) as a global logistics hub in the humanitarian supply chain management (HSCM) in selected years. The justification for the selected issue is its importance in the context of responding to the humanitarian needs of the population mostly of Asia and Africa. Providing international humanitarian aid requires the provision of logistic solutions determining the development of HSCM.The research objective of this article is determining the role of the International Humanitarian City (IHC), a global logistics hub in the international humanitarian supply chain in 2018-2021.The research hypothesis is that the health, logistics and shelter were key sectors in the cluster approach represented in the IHC humanitarian activities in 2018-2021. The importance of IHC as an international logistics hub has grown due to high humanitarian needs of the population affected by the humanitarian crises of 2018-2021.Achieving the research goal and verifying the hypotheses was possible thanks to the use of research methods as case study, desk research (analysis of existing data), analysis of documents published by the IHC, as well as the method of critical analysis of scientific literature.The research concluded that the health, logistics and shelter sectors were the three key areas in humanitarian supply chain management, based on IHC activities. HSCM on the example of IHC was characterized by specialization in key areas of support for civilian populations. The specialization was typical of humanitarian logistics, corresponding to the cluster approach.
PL
Przedmiotem artykułu jest funkcjonowanie Międzynarodowego Miasteczka Humanitarnego (IHC) jako globalnego węzła logistycznego w zarządzaniu humanitarnym łańcuchem dostaw (HSCM) w wybranych latach. Uzasadnieniem wybranego zagadnienia jest jego znaczenie w kontekście reagowania na potrzeby humanitarne ludności głównie Azji i Afryki. Udzielanie międzynarodowej pomocy humanitarnej wymaga zapewnienia rozwiązań logistycznych determinujących rozwój HSCM. Celem badawczym artykułu jest określenie roli International Humanitarian City (IHC), globalnego węzła logistycznego w międzynarodowym łańcuchu dostaw pomocy humanitarnej w latach 2018-2021. Hipoteza badawcza zakłada, że zdrowie, logistyka i schronienie były kluczowymi sektorami w podejściu klastrowym reprezentowanym w działaniach humanitarnych IHC w latach 2018-2021. Znaczenie IHC jako międzynarodowego hubu logistycznego wzrosło ze względu na wysokie potrzeby humanitarne ludności dotkniętej kryzysami humanitarnymi w latach 2018-2021. Osiągnięcie celu badawczego i weryfikacja hipotez były możliwe dzięki zastosowaniu metod badawczych jako studium przypadku, desk research (analiza danych zastanych), analiza dokumentów publikowanych przez IHC, a także metody krytycznej analizy literatury naukowej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że sektor zdrowia, logistyki i schronienia to trzy kluczowe obszary w zarządzaniu humanitarnym łańcuchem dostaw, na podstawie działań IHC. HSCM na przykładzie IHC charakteryzował się specjalizacją w kluczowych obszarach wsparcia ludności cywilnej. Specjalizacja ta była typowa dla logistyki humanitarnej odpowiadająca podejściu klastrowemu.
EN
In the changing conditions of functioning of economic entities, an important role is played, on the one hand, by identifying resources and areas with the potential to increase competitiveness, and on the other hand, by ensuring the stability as well as safety of processes and reducing uncertainty and risk. Building links between business partners is essential in this respect. The basis for such partnerships in supply chains is cooperation based on trust and risk-sharing. At the same time, it should be emphasized that creating such relationships is not only a challenge, but also an additional source of risk. The purpose of this paper is to identify and assess risk elements occurring in the connections of enterprises in supply chains. Knowledge of risk and potential threats is the basis for creating relationships with partners and building security of enterprises and supply chains. The paper presents the results of research on key elements of risk in the relations of metal industry enterprises operating in supply chains. The research was conducted using a proprietary questionnaire and covered businesses operating in in the metal industry in Poland. The issues examined included such elements as: assessment of the perceived role of monitoring and reducing risk in enterprises, identification of competences in the area of risk analysis and assessment as well as preparation for irregularities and disruptions in supply chains characterized by the studied enterprises, identification of the impact of risk elements in relations with suppliers and recipients on the company’s operations, the used risk mitigation methods and factors influencing the implementation of risk management in supply chains. The obtained results allowed to identify the role of the risk of cooperation of enterprises in supply chains and significant factors impacting its reduction. The role of managing relations with business partners as an important element influencing the security of supply chains was also emphasized.
PL
W zmieniających się warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych istotną rolę odgrywa z jednej strony identyfikacja zasobów oraz obszarów o potencjale pozwalającym na wzrost konkurencyjności, a z drugiej zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa procesów oraz ograniczenie niepewności i ryzyka. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma budowanie więzi między partnerami gospodarczymi. Podstawą takich partnerskich relacji w łańcuchach dostaw jest współpraca polegająca na zaufaniu i podziale ryzyka. Należy jednocześnie podkreślić, że tworzenie takich relacji stanowi nie tylko wyzwanie, ale także dodatkowe źródło ryzyka. Celem pracy jest identyfikacja i ocena elementów ryzyka występujących w powiązaniach przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. Wiedza z zakresu ryzyka i potencjalnych zagrożeń stanowi podstawę tworzenia relacji z partnerami oraz budowania bezpieczeństwa przedsiębiorstw oraz łańcuchów dostaw. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące kluczowych elementów ryzyka w relacjach przedsiębiorstw branży metalowej funkcjonujących w łańcuchach dostaw. Badania zostały przeprowadzone za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego i obejmowały przedsiębiorstwa branży metalowej prowadzące swoją działalność na terenie Polski. Badane zagadnienia obejmowały takie elementy jak: ocena postrzegana roli monitorowania i ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwach, identyfikacja kompetencji w obszarze analizy i oceny ryzyka oraz przygotowania na nieprawidłowości i zakłócenia w łańcuchach dostaw jakimi odznaczają się badane przedsiębiorstwa, identyfikacja wpływu elementów ryzyka w powiązaniach z dostawcami i odbiorcami na działalność przedsiębiorstwa, wykorzystywane metody ograniczania ryzyka oraz czynniki wpływające na wdrożenie zarzadzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Uzyskane wyniki pozwoliły na identyfikację roli ryzyka współpracy przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw oraz istotnych czynników wpływających na jego redukcję. Podkreślono również rolę zarządzania relacjami z partnerami gospodarczymi jako istotnego elementu wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania łańcuchów dostaw.
EN
The paper presents results and conclusions from the qualitative identification and assessment of potential solutions to the main problems, barriers and causes for hindering the development of the food bio-packaging supply chains. It also provides a spectrum of solutions by presenting selected social innovations from other countries. In this way, it inspires and expands the interest in transferring innovative solutions to Poland. The paper provides a well-defined scope for continuing research and development work on the rapid prototyping of potential solutions in the SIMBIO project. It opens up opportunities for the development of social innovations of different nature: product, process, technological and organizational. it also proves that an open approach to innovation development and implementation in bio-packaging supply chains is a key to identifying solutions that meet the market stakeholders’ needs. The concept of research has application values, as it integrates stakeholders from private and public sectors in the pursuit of creating and implementing innovations. Jel: D22, O35, Q01. Acknowledgment: This paper is an output of the science project “New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for Bioplastics”, no. T-AP SI/SIMBIO/1/2020, financed by the National Centre for Research And Development (NCBR) in Poland, within the Trans-Atlantic Platform: Social Innovation Call programme.
PL
W artykule przedstawiono wyniki i wnioski z jakościowej identyfikacji i oceny potencjalnych rozwiązań głównych problemów, barier oraz przyczyn utrudniających rozwój rynku bioopakowań do żywności w Polsce. Wskazano również szereg rozwiązań w formie innowacji społecznych zidentyfikowanych w innych krajach jako benchmark kierunków rozwoju innowacji na polskim rynku. Opracowanie stanowi opis prac badawczo-rozwojowych poprzedzających prototypowanie potencjalnych rozwiązań w projekcie SIMBIO. Otwiera możliwości rozwoju innowacji społecznych o różnym charakterze: produktowym, procesowym, technologicznym i organizacyjnym. Dowodzi również, że otwarte podejście do opracowywania i wdrażania innowacji w łańcuchach dostaw bioopakowań jest kluczowe dla identyfikacji rozwiązań odpowiadających potrzebom interesariuszy rynku. Wyniki badań mają wartość aplikacyjną, gdyż integrują one interesariuszy z sektorów prywatnego i publicznego w dążeniu do tworzenia i wdrażania innowacji.
PL
Z dniem 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie prawo niemieckie, które nakłada na podmioty działające w Niemczech i zatrudniające powyżej 3 000 pracowników - od 1 stycznia 2024 r. ponad 1 000 pracowników - obowiązek analizy ryzyka naruszeń praw człowieka i zagrożeń dla środowiska w łańcuchu dostaw towarów i usług, z których korzystają w ramach prowadzonej działalności. Innymi słowy niemiecki przedsiębiorca będzie rozliczany z tego, czy dokonał weryfikacji swoich dostawców - również zagranicznych - z tego, czy przestrzegają powyższych regulacji.
PL
Choć na pozór może się wydawać, iż pod kątem logistyki i jej kosztów kluczowe są przede wszystkim procesy zaopatrzenia, magazynowania kompletacji, usług kreujących wartość dodaną czy zarządzania zwrotami, to właśnie ostatnia mila odpowiada za co najmniej 50% wszystkich kosztów poniesionych w ramach łańcucha dostaw. Coraz częściej mówi się nawet, że ostatnia mila to nowy retail. Spróbujmy więc przeanalizować pokrótce jej najciekawsze perspektywy i nowatorskie sposoby dostawy.
PL
Na wszystkich uczestnikach łańcucha dostaw ciąży dziś wielka odpowiedzialność, aby zachować jego stabilność. Ta odpowiedzialność prowokuje do poszukiwania rozwiązań, które uodpornią biznes na wahania koniunktury oraz pomogą przejść suchą stopą przez trudny czas. Od lat wyznajemy w CHEP zasadę, że najlepszą tarczę przed skutkami niesprzyjających okoliczności buduje się wspólnie, na bazie pertnerskich relacji. Trwający właśnie kryzys tylko utwierdza nas w słuszności obranego podejścia.
PL
System GS1 stanowi dzisiaj prawdziwie globalny język biznesu. Jest najbardziej znanym i najczęścij używanym standardem w łańcuchach dostaw pod każdą szerokością geograficzną. Rozwiązania GS1 służące identyfikacji produktów, jednostek logistycznych, lokalizacji, aktywów i usług ułatwiają integrację procesów i zarządzanie dystrybucją. System standardów, pierwotnie stworzony przez przedstawicieli handlu detalicznego, obecnie wykorzystywany jest w wielu branżach, np. przemyśle technicznym, wojsku, administracji, transporcie i logistyce czy chociażby w e-commerce.
PL
O ponad 50% mogą w 2022 roku wzrosnąć w Polsce ceny opakowań kartonowych.
PL
Skutkiem pandemii było zrywanie łańcuchów dostaw i będący ich konsekwencją wzrost cen.
PL
Zarządzanie procesem awizacyjnym ma ogromny wpływ na sprawne realizowanie dostaw oraz wydań. Oprogramowanie dedykowane do tworzenia harmonogramów pracy magazynu, tzw. okien czasowych oraz zarządzania procesem awizacyjnym, znacznie podnosi efektywność wielu przedsiębiorstw produkcyjnych oraz logistycznych w Polsce i Europie.
PL
W leśno-drzewnym łańcuchu wartości kluczowe jest właściwe zarządzanie dostawami i zapasami, w szczególności w kontekście relatywnie niskich marż, generowanych w branży pierwiastkowego przerobu drewna oraz gwałtownie rosnących kosztów tego surowca, a także paliw i energii.
PL
Poczta 2.0 to najbardziej innowacyjne urządzenie w obszarze przesyłkomatów. Rynek przesyłek z roku na rok rozrasta się w bardzo szybkim tempie, głównie za sprawą rozwijającego się sektora e-handlu.
PL
Ostatnia mila oraz dostawy poza miejscem zamieszkania, tzw. OOH (out of home), nie są już dodatkiem do usługi e-commerce, lecz jej kluczową i integralną częścią. O znaczeniu ostatniej mili i trendach w handlu elektronicznym z Anną Majowicz, Dyrektor Operacyjną Polskiego Instytutu Transportu Drogowego rozmawia Mirek Gral, wiceprezes Last Mile Experts.
PL
Rynek produktów mrożonych rośnie z roku na rok, branża handlu detalicznego artykułami spożywczymi stale poszerza asortyment i miejsce na artykuły typu convenince. Równocześnie zwiększa się zapotrzebowanie na odpowiednie zdolności produkcyjne i magazynowe w całym łańcuchu dostaw.
EN
Background: In today's context, information technology is increasingly taking a great interest for academics and practitioners. IT plays a critical role in supply chain readiness to meet market changes by lowering costs and enhancing quality. Hence, the objective of this article is to explore the effect of information technology integration (ITI) and supply chain information management (SCIM) on supply chain integration (SCI) and its association with supply chain performance (SCP) and firm performance in the automotive supply chain. Methods: The research data were collected from 177 middle and top-level managers of automotive firms installed in Morocco. The structural equation modelling under the partial least squares approach was used in testing the hypotheses and proposed model. Results: The study findings show that ITI and SCIM positively and significantly affect the level of SCI. In addition, SCI positively and significantly affects SCP and firm performance. Furthermore, SCP plays a direct and positive role in improving firm performance. Conclusions: The study results provide direction on how automotive SC managers might enhance automotive SCP and firm performance.
EN
Background: The paper is devoted to the analysis of the trends and roles of decoupling point in the revolution of new technologies and Industry 4.0. Ever-growing demands and market requirements pressure to optimize the operations and be agile in every area of action. The crucial thing is to create a stable supply chain considering both the cost perspective and customer orientation. Fluctuations, congestion, and unexpected events may have a critical impact on operations and strategy, causing shortages and reducing efficiency. The objective of proper supply chain management is to optimize stocks and use technology to build synergy, which is a key point to increasing competitiveness throughout the entire stream and meeting customer demands. In our research, we offer a perspective on the growing field of 3D printing that may open a way to redefine a decoupling point and create more efficient networks. Methods: This paper uses an analysis of literature related to the decoupling point, presenting the ground rules and their importance in supply chain management. A comparison of theory, current state, and trends is intended to heuristically identify bottlenecks and risks as a case study for continuous improvements in global logistics. Presented data aim to define a way how the supply chain can evolve and use 3D print to create a new perspective on the decoupling point. Results: This study provides an overview of the trends in supply chain management and presents figures on the most common structures of current networks. Analysis of theory and technology development presents the possible changes in the definition of the decoupling point. Conclusions: Surging market requirements and the necessity of cost competitiveness make supply chains more difficult to manage. Unexpected fluctuations, force majeure events, and limited infrastructure capacity are adventurous for ensuring continuous operations. The research provides the insight into the development of logistics to reduce uncertainty and may define a starting point for further analysis of advanced supply chain management based on new technologies.
EN
Background: This study proposes a multi-criterion decision-making (MCDM) framework for operational supply chain risks assessment based on fuzzy failure mode effect analysis model. The proposed framework attempts to overcome some weaknesses and disadvantages of the traditional FMEA in many aspects such as (i) considering “degree of difficulty to eliminate risks” in the assessment process, (ii) using MCDM ranking methodology instead of a risk priority number, (iii) taking both subjective and objective weights of risk criteria into account. Application of the proposed framework used canned tuna production in Thailand as a case study. Methods: In this study, the operational supply chain risks assessment is treated as fuzzy MCDM problem. Subjective weights of risk criteria are determined by experts’ judgements. Objective weights are derived by Shannon entropy method. VIKOR approach is employed to prioritize the failure modes. A sensitivity analysis is performed to examine the robustness of the proposed framework. Results and conclusions: The findings from this study indicates that the most three critical FMs are “risk of product deterioration” followed by “risk of volatility raw materials supplied” and “risk of variabilities in production processes”, respectively. It recommends that the practitioners in canned tuna industry should give the priority to mitigate these risks. Although the present study focuses on canned tuna industry, the other similar industries can apply this proposed framework to assess their operational supply chain risks in the same way.
EN
Background: Scholars have studied the determinants of visibility in the supply chain for years and, together with practitioners, agree that real-time visibility is beneficial to supply chain performance. However, expectations of supply chain professionals on supply chain visibility benefits do not meet reality. The purpose of this study is to explore determinants affecting real-time visibility in the transportation network where subcontracting predominates and understand the governance of digital of a platform for real-time visibility and its implications. Material and Methods: This study utilizes action research as a methodology for pragmatism to understand supply chain professionals' standpoint regarding the operationalization of real-time visibility. A complex network of fast-moving consumer good companies was chosen for research because there is a greater need for visibility, and visibility improvement is also more challenging. Results: The resources of freight forwarders and subcontractors, platform complementors are crucial for achieving real-time visibility. Willingness to information sharing is impacted by the asymmetry of benefits and privacy concerns. Low saturation of company-owned smartphones and technological interfaces, IT systems amongst researched enterprises a platform deployment slowdowns. The governance mechanism does not address the asymmetry of costs and benefits amongst platform partners. Conclusions: This study is bridging the research-practice gaps in supply chain visibility. Future studies should analyze the role of tensions amongst the platform's partners from the paradox perspective. The in-depth analysis should focus on freight forwarders' strategies for building a competitive advantage to provide real-time visibility.
20
Content available remote Selected aspects of modelling RFID systems in supply chains
EN
The article presents the technical and organizational assumptions of RFID implementation in selected elements of supply chains, especially in warehouses, transhipment, and terminal facilities. A method of quantifying RFID technology has been proposed. On this basis, the structure of a mathematical model was submitted to evaluate selected performance indicators of RFID solutions in logistics facilities.
PL
W artykule przedstawiono założenia techniczne i organizacyjne wdrażania RFID w wybranych elementach łańcuchów dostaw, szczególnie w obiektach maga-zynowych, przeładunkowych czy terminalach. Zaproponowano sposób kwantyfikacji technologii RFID. Na tej podstawie zaproponowano strukturę modelu matematycznego do oceny wybranych wskaźników efektywności wdrażania rozwiązań RFID w obiektach logistycznych.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.