Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uprawa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The date palm Phoenix dactylifera L., due to deep and strong rooting, uses deep groundwater and can survive in oases in desert areas with low humidity and rainfall, even for over 100 years. It begins to bear fruit on average at the age of 5, and gives maximum yield only after 30-40 years. The date fruit is a berry consisting of skin, pulp, inner layer and seeds. There are over 600 varieties of dates around the world that differ in shape, size and properties of the fruit pulp. In addition, dates vary in color, shape and texture, depending on the ripening phase in which they are harvested: Hababouk, Kimri, Khalal, Rutab and Tamar. Appearance also depends on the type of crop and climatic conditions. In the immature state, the dates are green. However, during the ripening process, depending on the variety, they change color from yellow to red or brown. Dates also differ in water and sugar content, depending on the ripening phase. The sugar content in the early stages of ripening is about 20% of dry matter, and in ripe fruit reaches 72-88%. In terms of humidity and texture, dates are divided into fresh and soft, semi-dry and dry. About 90% of date palms are grown in the Middle East and North Africa. The main date producers are: Egypt, Saudi Arabia, Iran, Algeria, Iraq, Pakistan, Sudan, Oman United Arab Emirates and Tunisia.
PL
Palma daktylowa Phoenix dactylifera L., dzięki głębokiemu i silnemu ukorzenieniu, korzysta z głębokich wód gruntowych i może przetrwać w oazach na terenach pustynnych o niskiej wilgotności i opadach, nawet ponad 100 lat. Zaczyna owocować średnio w wieku 5 lat, a maksymalny plon daje dopiero po 30-40 latach. Owocem daktylowca jest jagoda, składająca się ze skóry, miąższu, warstwy wewnętrznej i pestki. Na całym świecie jest ponad 600 odmian daktyli różniących się kształtem, wielkością i właściwościami miąższu owocu. Ponadto daktyle różnią się barwą, kształtem i teksturą, w zależności od fazy dojrzewania w której są zbierane: Hababouk, Kimri, Khalal, Rutab i Tamar. Wygląd zależy również od rodzaju uprawy i warunków klimatycznych. W stanie niedojrzałym daktyle są zielone. Natomiast podczas procesu dojrzewania, w zależności od odmiany, zmieniają barwę od żółtej po czerwoną lub brązową. Daktyle różnią się także zawartością wody oraz cukru, w zależności od fazy dojrzewania. Zawartość cukru we wczesnych stadiach dojrzewania wynosi około 20% suchej masy, a w dojrzałych owocach osiąga 72-88%. Pod względem wilgotności i tekstury daktyle dzielą się na świeże i miękkie, półtwarde i twarde, wysuszone. Około 90% palm daktylowych jest uprawianych w regionie Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Głównymi producentami daktyli są: Egipt, Arabia Saudyjska, Iran, Algieria, Irak, Pakistan, Sudan, Oman Zjednoczone Emiraty Arabskie i Tunezja.
EN
The main goal of the paper was to present utilization of existing electronic automated system in agriculture on a global scale. At the beginning such developments were used mainly for military purposes. With a time agriculture scientists realized that these type of automation can be used also in agricultural systems. Satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with feed plants as well. Besides that, it can rationalize the process of management concerning contribution to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during fieldwork, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, measurement field crops, monitoring of animals, generation of field parcels, monitoring of farm machinery work. Processed of aerial and satellite photographs, adjusted to points of geodesy base in the specified coordinate system occur in the form of orthophotomaps. Precision agriculture warrantee not only obtaining very high and good quality yields but also has an influence on limiting of pollution of natural environment and reduction of production costs. Obtaining data by using remote sensing methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided by the recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view of the application in precision agriculture.
PL
Głównym celem artykułu było przedstawienie wykorzystania istniejącego elektronicznego zautomatyzowanego systemu w rolnictwie na skalę globalną. Początkowo takie rozwiązania były wykorzystywane głównie do celów wojskowych. Z czasem naukowcy zajmujący się rolnictwem zdali sobie sprawę, że ten rodzaj automatyzacji można zastosować także w systemach rolniczych. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, także z roślinami przeznaczonymi na paszę. Proces zarządzania można również zracjonalizować w odniesieniu do wkładu w rozwój rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, prowadzenie monitoringu upraw na biomasę i przetwórstwo rolno-spożywcze, pobieranie próbek gleby i upraw, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, monitorowanie zwierząt, wydzielanie działek polowych, monitoring pracy maszyn rolniczych. Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dopasowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych, występują w postaci ortofotomap. Rolnictwo precyzyjne gwarantuje nie tylko uzyskiwanie bardzo wysokich i dobrych jakościowo plonów, ale także wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów produkcji. Pozyskiwanie danych metodami teledetekcyjnymi jest zintegrowane z informacjami dotyczącymi przestrzennej zmienności gleb i roślin, które pochodzą z zapisanych jednostek dostarczonych przez rejestrację zmian różnych parametrów, mających znaczenie z punktu widzenia zastosowań w rolnictwie precyzyjnym.
EN
When using remote sensing we can achieve not only high and good quality yields but also lower pollution of natural environment and substantial reduction of production costs. Some satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with plants designated for feeding purposes as well. Besides that it can contribute to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during field work, providing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops’ level measurement, monitoring of animals and monitoring of farm machinery work.
PL
Dzięki zastosowaniu teledetekcji możemy osiągnąć nie tylko wysokie i dobre plony, ale także mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego i znaczne obniżenie kosztów produkcji. Niektóre systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, a także roślinach przeznaczonych do celów żywieniowych. Poza tym może przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiar wielkości upraw polowych, monitorowanie zwierząt, monitorowanie gospodarstwa oraz pracy maszyn.
4
Content available remote Development of plant cultivation using precision agriculture
EN
Processed aerial and satellite photographs, adjusted to the points of geodesy base in a specified coordinate system occur in a form of ortofotomaps. Satellite systems make possible to obtain information about soil structure and different types of crops including feed plants; owing to precision agriculture we may obtain not only obtain very high and good quality yields but also have an influence on limiting of natural environment pollution and reduction of production costs. Obtaining data by using teledetection methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view application in precision agriculture. IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, soil sampling, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID, monitoring of farm machinery work. Besides that it can rationalize process of payments management concerning IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID and monitoring of farm machinery work.
PL
Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dostosowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych występują w postaci ortofotomap. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskiwanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw włącznie z roślinami paszowymi, a także dzięki rolnictwu precyzyjnemu nie tylko uzyskuje się bardzo wysokie i dobrej jakości plony, ale także wpływa się na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zmniejszenie kosztów produkcji. Uzyskanie danych za pomocą metod teledetekcyjnych jest zintegrowane z informacją o przestrzennej zmienności gleby i roślin, która pochodzi z jednostek monitorujących wykonujących rejestrację zmian w czasie, co ma znaczenie z punktu widzenia stosowania rolnictwa precyzyjnego. Poza tym może zracjonalizować proces zarządzania płatnościami w systemie komputerowym IACS, przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego na większą skalę poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiary upraw polowych, monitorowanie ilości zwierząt w gospodarstwie i monitorowanie pracy maszyn rolniczych.
EN
The study presents the results of field trials, whose aim was to assess the impact of sowing and fertilization method on the dynamics of dry matter accumulation in the initial period of growth by two different maize hybrid types. The method of soil cultivation significantly conditioned the growth dynamics of maize plants in the initial vegetation period. In the direct sowing system, the "stay-green" cultivar, with simultaneous phosphorus fertilizer application, may reduce the effects of direct sowing in the BBCH 15/16 stage, but will not eliminate them.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych, których celem była ocena wpływu sposobu siewu i nawożenia na dynamikę gromadzenia suchej masy w początkowym okresie wzrostu przez dwa różne typy mieszańcowe kukurydzy. Sposób uprawy roli istotnie kształtował dynamikę wzrostu roślin kukurydzy w początkowym okresie wegetacji. W systemie siewu bezpośredniego odmiana typu „stay-green” z jednoczesną aplikacją nawozu fosforowego może zmniejszyć skutki siewu bezpośredniego w stadium BBCH 15/16, ale ich nie wyeliminują.
EN
Herbs are characterised by different contents of biologically active substances, hence they are widely used in various branches of industry. Herb cultivation in East-Central Europe focuses on small-sized areas requiring machines and equipment adapted to the scale of production. The processing of herb plants involves drying, which is one of the most important stages of herb preservation, conditioning the right quality of the raw material. This article presents a short description of the methods for herb preservation and a classification of drying systems using solar energy and hot air. Looking for ways to assure the drying of the crops in unfavourable atmospheric conditions, variants of solar collectors with the biomass-powered furnace for heating drying air in driers of herbs have been invented. The solutions developed by authors of this paper to provide small-scale low-cost technological devices for the drying of herbs and specialty crops are also presented. The installations presented use hot air from solar radiation and heat generated from the combustion of biomass in the form of wood chips. These installations and equipment do not require an electricity supply. The elimination of natural drying through the use of drying chambers eliminates the unfavourable effect of ultraviolet radiation on the loss of essential oils. The drying installations and devices presented in this article are under patenting procedure.
EN
Agriculture is one of the strategic spheres of the economy in highland and lowland regions, the main impact of its development by farmers is the management of stable regimes of cultivating crops. Nowadays in Armenia and Artsakh, agriculture develops mainly due to enlarging mostly agricultural crop lands. As a means of solving the main task, one method of calculating the parameters of irrigation regimes is suggested in the case of drip and sprinkle irrigation.
PL
W ostatnich latach bardzo ważną rolę w branży paliwowej odgrywają biopaliwa. Stawiane są im jednak odrębne wymagania. Poza kwestiami jakościowymi niezbędne jest wykazanie, że dane biopaliwo jest w stanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych na minimalnym zadanym poziomie. Sama produkcja biokomponentu także generuje pewną ilość emisji GHG. Oblicza się ją już od momentu pozyskiwania surowców. W niniejszej pracy przeanalizowano etap uprawy rzepaku i zbadano, jak na generowaną tam emisję GHG oddziałują poszczególne czynności i procesy agrotechniczne. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń określono, że największy wpływ na generowaną podczas upraw emisję mają nawozy azotowe oraz występująca emisja podtlenku azotu zwana „emisją polową”.
EN
In recent years, biofuels have been playing a very important role in the fuel industry. Apart from their quality, it is necessary to prove that the biofuel is able to reduce greenhouse gas emissions at the minimal preset level. Production of the biofuels also generate GHG emissions. It is calculated from the moment of cultivation of the raw materials. In this paper, the stage of rapeseed cultivation was analyzed. The impact of various activities and agronomic operations on the total emissions from the cultivation was studied. On the basis of the calculations, it was determined that the greatest impact on the emissions from the cultivation stage, are as a result of nitrogenous fertilizers and nitrous oxide emissions called “field emission”.
PL
Celem pracy była ocena nawodnienia kroplowego w uprawie pomidora, prowadzonego w szklarniach jako najbardziej ekonomicznego i powszechnie stosowanego systemu nawodnień. Obiektem badań było gospodarstwo ogrodnicze o powierzchni 2 ha, położone 20 km od Kalisza w miejscowości Szczytniki. W gospodarstwie zastosowano nawadnianie kroplowe uprawy pomidora w ilości 50000 roślin. Wybrany sposób nawadniania spowodował skrócenie czasu pracy, zmniejszenie nakładów na jednostkę produkcji oraz wzrost wydajności pracy. Uprawa pomidora odbywała się na wełnie mineralnej, dlatego niezbędne stało się systematyczne nawadnianie powiązane z dozowaniem roztworów, w których zawartość składników pokarmowych wymaga dostosowania do określonej fazy wzrostu rośliny z uwzględnieniem indywidualnych wymagań odmiany.
EN
Aim of this study was to evaluate the drip irrigation based on tomato crops in greenhouses carried out as the most economical and widely used irrigation system. The object of the study was a horticultural farm with an area of 2 hectares, which is located 20 km from Kalisz town, close to Szczytniki village, near the Kalisz - Łódź route. A drip irrigation system intended to irrigate 50,000 plants is used in the farm. This system is the best tomato irrigation system currently available on the market. It reduces the operating time resulting in reduction of expenditures per unit of output and labour productivity growth. On the farm tomato cultivation is carried out on mineral wool, which makes necessity of systematically irrigation associated with dispensing solutions, where the nutrient content needs to be adapted to a particular stage of the crop, considering individual needs variety.
EN
The objective of the paper was assessment of the selected qualities of carrot from retailer's shops, organic and traditional food shops in Krakow. The following quality parameters of the fruit pulp were investigated: content of extract, sugars, polyphenols, nitrite, flavonoids, beta-carotene, colour, and antioxidant activity. The investigation shows that the content of nitrogen (V) in the samples of carrot from traditional cultivations was higher than in case of carrot from organic crops, and in case of a sample from traditional cultivation it exceeds the admissible norms. However, the research which was carried out provides no justification for the statement that the content of nitrate (III) depends on the production system of carrot. The research on the content of polyphenols, flavonoids and antioxidant activity of juice proved the increased antioxidant ability of carrot that was traditionally cultivated with reference to carrot cultivated organically. However, the differences were not statistically confirmed. Betacarotene content in all samples was comparable regardless the cultivation system. Content of extracts, total carbohydrates and sucrose was significantly higher for carrot from traditional crops than for ecocarrot.
PL
Celem pracy była ocena wybranych cech jakościowych marchwi pochodzącej ze sklepów, z żywnością ekologiczną i konwencjonalną, na terenie miasta Krakowa. W przeprowadzonym doświadczeniu oceniano następujące parametry jakościowe soku przecierowego: zawartość ekstraktu, cukrów, polifenoli, azotynów i azotanów, flawonoidów, β-karotenu oraz oceniano barwę i aktywność przeciwutleniającą. Z przeprowadzonych badań wynika, że zawartość azotanów (V) w próbkach marchwi z upraw konwencjonalnych była wyższa niż w marchwi z upraw ekologicznych, a w jednej z próbek z upraw konwencjonalnych przekracza dopuszczalne normy. Jednak przeprowadzone badania nie dają podstaw do twierdzenia, że zawartość azotanów (III) uzależniona jest od systemu produkcji marchwi. Badanie zawartości polifenoli, flawonoidów oraz aktywności przeciwutleniającej soków wykazały zwiększoną zdolność antyoksydacyjną marchwi z uprawy konwencjonalnej w odniesieniu do marchwi uprawianej systemem ekologicznym, jednak różnice te nie zostały potwierdzone statystycznie. Zawartość β-karotenu we wszystkich próbkach była porównywalna niezależnie od systemu upraw. Zawartość ekstraktu, węglowodanów ogółem oraz sacharozy była istotnie większa dla marchwi z upraw konwencjonalnych niż dla eko marchwi.
RU
В статье сделан анализ и характеристика разработанных в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии сырьевых конвейеров на основе многолетних и однолетних кормовых культур. Установлено, что продуктивность 1 га сельхозугодий при организации сырьевых конвейеров находится в зависимости от структуры посевных площадей. Найболее продуктивными по выходу сухого вещества с 1 га являются конвейеры на основе бобовых трав и бобово-злаковых смесей, доля которых в структуре составила соответственно 41,8 и 58,2%, а также одновидовых посевов бобовых, при их 100% участии – 10,7 т·га–1. По выходу кормовых единиц и сырого протеина преимущество имеет ковейер из бобовых трав в чистом виде, где сбор кормовых единиц составил 8,0 т и сырого протеина 1010 кг, а на одну кормовую единицу приходится 181 г переваримого протеина.
EN
The article presents the analysis and characteristics of raw materials conveyers on the basis of perennial and annual feeding crops developed in the Belarusian state agricultural academy. It was found out that productivity of one ha of farm land in organizing raw mate rials conveyers depends on the structure of plow land. The most productive in dry matter exit from one ha are conveyers on the basis of leguminous and leguminous-grain mixtures, the share of them is 41.8 and 58.2% as well as one type leguminous seedlings in their 100% involvement is 10.7 t·ha-1. The advantage of leguminous grasses in a pure state where the harvest of feeding units was 8.0 t and raw protein of 1910 kg, and 181 g of digestive protein per one feeding unit in feeding units and raw protein.
PL
W artykule zamieszczono analizę i charakterystykę różnych sposobów uprawy roślin na pasze zielone mających wpływ na plonowanie. Celem badań było opracowanie zasad doboru roślin przeznaczonych na pasze zielone do bezpośredniego skarmiania zwierzętami gospodarskimi. Zakres badań obejmował ustalenie: okresów wykorzystania roślin łąkowych, ich mieszanek oraz jednogatunkowych upraw polowych i ich mieszanek, efektywności w zakresie plonowania, zawartości białka surowego, energii metabolicznej i jednostek pokarmowych z ha. Doświadczenie założono na glebie darniowo- -bielicowej, słabo gliniastej, o zawartości próchnicy 1,68% w warstwie 0–20 cm oraz zawartości P2O5 – 178 i K2O – 92 mg na 1 kg gleby. Stosowano nawożenie mineralne N120P60K60 i P60K135 – w warunkach koszenia dwukrotnego oraz N150P60K60 – w warunkach trzykrotnego. Plony runi wynosiły od 8,5 do 10,7 t·ha–1 w suchej masie, białka surowego od 1260 do 1910 kg·ha–1, białka strawnego od 148 do 181 g na jednostkę pokarmową, wydajność w jednostkach pokarmowych to 6,15 do 8,0 t·ha-1. Najbardziej produktywne były mieszanki koniczyny łąkowej z kostrzewą łąkową (49,9 t·ha-1 z.m. z trzech pokosów, koniczyny białoróżowej ze stokłosą bezostną (40,6 t·ha-1) i kupkówki pospolitej (37,9 t·ha-1). Z upraw jednorocznych mieszanki peluszki z owsem wysiewanej wczesną wiosną uzyskano plon 34,1 t·ha–1 z.m. Najbardziej wydajne z uwagi na jednostki pokarmowe i białko surowe były pasze zielone z upraw jednogatunkowych motylkowatych i traw. Przewyższały one pod tym względem wariant bazowy (motylkowate 64,8%, trawy 35,2% w zasiewach jednogatunkowych) odpowiednio o 1,1 t·ha-1, jednostek pokarmowych (15,9%) i 540 kg·ha-1 białka surowego (39,4%).
PL
W pracy oszacowano emisje gazów cieplarnianych w wybranej technologii uprawy kukurydzy na kiszonkę za pomocą metody LCA (ang. Life Cycle Assesment). Emisja skumulowana wyniosła 3,38 (t CO2eq)·ha-1. Ilość emisji odniesiona do plonu otrzymanego z hektara wyniosła 56,35 (kg CO2eq)·ha-1. W strukturze emisji największy udział miały emisje z operacji związanych z produkcją i przechowywaniem nawozów naturalnych – 37,68% (obornik – hodowla 6,99%, obornik – przechowywanie 14,28%, obornik – przechowywanie N2O 5,11%, gnojowica – hodowla 1,87%, gnojowica – przechowywanie 7,40%, gnojowica – przechowywanie N2O 2,03%), następnie emisje z gleby w grupie operacji związanych z uprawą – 30,32% (dla N całkowitego: z saletry amonowej – 4,67%, NPK – 0,97%, Polifoski – 0,71%, mocznika – 7,58%, gnojowicy 4,67%, obornika – 11,72%), emisje związane z paliwem do produkcji i uprawy kukurydzy na kiszonkę – 17,69% oraz emisje grupy operacji związanych z produkcją nawozów mineralnych – 14,24% (Polifoska – 0,46%, mocznik – 7,51%, NPK wieloskładnikowy – 0,69%, saletra amonowa – 4,44%, sól potasowa 1,14%).
EN
The study estimated greenhouse gas emissions in selected technology for maize for silage cultivation with LCA implementation. Cumulative emissions was 3.38 t CO2eq·ha-1. Emissions amount related to the yield obtained per hectare was 56.35 kg CO2eq·ha-1. The structure had the largest share of greenhouse emissions from operations related to the production and storage of natural fertilizers – 37.68% (manure – breeding 6.99%, manure storage – 14.28%, manure storage N2O 5.11%, slurry breeding 1.87%, slurry – storage 7.40%, slurry – storage N2O 2.03%), followed by emissions from soil in group operations related to the cultivation – 30.32% (for N total: ammonium sulphate – 4.67%, NPK – 0.97%, Polifoska – 0.71%, urea – 7.58%, slurry – 4.67%, manure – 11.72%), emissions associated with fuel production and crop – 17.69%, and emissions of operations related to the mineral fertilizers production – 14.24% (Polifoska – 0.46%, urea – 7.51%, NPK – 0.69%, ammonium sulphate – 4.44%, potassium salt – 1.14%).
EN
Results of functional verification of unit for strip tillage, fertilization and corn sowing, developed by the Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznań under the project PBS1/B8/4/2012 are shown. Experimental model of the unit consists of two working modules, which allows simultaneous strip tillage with deep application of large fertilizer granules, and corn sowing with shallow application of small fertilizer granules. Purpose of the study was to verify unit in the field conditions.
PL
Przedstawiono wyniki weryfikacji funkcjonalnej modelu badawczego agregatu do uprawy pasowej, nawożenia i siewu kukurydzy opracowanego w projekcie PBS1/B8/4/2012 realizowanym w ramach Programu Badań Stosowanych. Model badawczy agregatu składa się z dwóch modułów roboczych umożliwiających wykonanie jednoczesnej uprawy pasowej z głęboką aplikacją nawozu w postaci dużych granul oraz siewu kukurydzy z płytką aplikacją nawozu w postaci małych granul. Celem badań była weryfikacja funkcjonalna modelu agregatu w warunkach polowych.
PL
W pracy przeprowadzono analizę LCA (ang. Life Cycle Assessment – ocena cyklu życia) procesu produkcji buraka cukrowego. Zakres pracy obejmował wszystkie etapy – od przygotowania pola pod siew aż po zbiór. Analiza obejmowała również produkcję nawozów naturalnych oraz ich przechowywanie, których udział wyniósł ok. 30% całkowitych skumulowanych emisji wyrażonych w ekwiwalencie CO2. Skumulowane emisje z produkcji nawozów mineralnych, pestycydów oraz nasion wyniosły ok. 26%, udział emisji z produkcji paliwa i jego zastosowania w uprawie – ok. 23%, emisje z nawozów aplikowanych do gleby (naturalnych i mineralnych razem) – ok. 21%, a wskaźnik emisji z uprawy – 96,6 (kg CO2 eq)·(t buraka)-1. Łączna suma asymilowanego CO2 dla korzeni i liści buraka cukrowego wyniosła 45 563 kg·ha–1, wskaźnik asymilowanego CO2 – 0,79 (t CO2)·(t buraka)-1.
EN
This paper is an LCA (Life Cycle Assessment) analysis of the sugar beet production process. The scope of work covered all cultivation phases – from field preparations for sowing, up to the harvest. The analysis also covered the production and storage of organic fertilizers, their share amounted to approx. 30% of the total cumulative emissions expressed in CO2 equivalent. Cumulative emissions from the production of mineral fertilizers, pesticides and seeds amounted to approx. 26%. The share of emissions from fuel production and its usage in cultivation stood at approx. 23%, emissions from fertilizers applied to the soil (organic and mineral altogether) stood at approx. 21% and the emission factor from cultivation was 96.6 (kg CO2eq)·(t beet)-1. The total amount of CO2 assimilated by the roots and leaves of sugar beet was 45 563 kg·ha–1 and the CO2 assimilation index – 0.79 (kg CO2)·(t beet)-1.
EN
Results of tests on working resistance of cultivation units and cultivation and sowing units used in various systems of soil cultivation. The objective of the paper was to determine the impact of speed of cultivation units and cultivation and sowing units on working resistance including diversity of previous cultivation systems. Properties of soil on the analysed fields, where different cultivation system was used, was characterised with the use of physical and mechanical properties of soil such as: moisture, compactness and maximum shear stress. Working resistance was determined for: a stiff tine cultivator, a disc harrow and a cultivation and sowing unit used in the direct sowing technology. Working depth was determined for all units as equal to 0.05 m. Measurements of working resistance were carried out with the use of two tractors connected with a haul, where strain gauge force transducer was mounted. Significant impact of the used unit and working speed was determined, whereas no impact of the previous soil cultivation system on the measured working resistance was reported.
PL
Przedstawiono wyniki badań oporów roboczych agregatów uprawowych i uprawowo-siewnych stosowanych w zróżnicowanych systemach uprawy gleby. Celem badań było wyznaczenie wpływu prędkości agregatów uprawowych i uprawowo-siewnych na opory robocze z uwzględnieniem zróżnicowania systemów upraw poprzedzających. Właściwości gleby na analizowanych poletkach, na których stosowano odmienny system uprawy scharakteryzowano za pomocą wybranych właściwości fizyczno-mechanicznych gleby takich jak: wilgotność, zwięzłość oraz maksymalne naprężenia ścinające. Wyznaczono opory robocze dla: kultywatora o zębach sztywnych, brony talerzowej oraz agregatu uprawowo-siewnego stosowanego w technologii siewu bezpośredniego. Głębokość roboczą ustalono dla wszystkich agregatów równą 0,05 m. Pomiary oporów roboczych wykonano przy pomocy dwóch ciągników połączonych holem, w którym zamontowano tensometryczny przetwornik siły. Stwierdzono istotny wpływ zastosowanego agregatu i prędkości roboczej, nie stwierdzono natomiast wpływu poprzedzającego systemu uprawy gleby na zmierzony opór roboczy.
EN
The paper provides for results of the three-year research of the impact of soil and climatic conditions on the yield of meadow grass and its mixtures. The objective of the research was to determine the impact of meadows’ sprinkling on the botanical composition of meadow green plants, structure and yield of white and pink clover and grass mixtures with its participation in conditions of north and east region of Belorussia. It was found out that sprinkling is favourable for preservation of valuable grass cultivars in mixtures, in particular legume plants. The composition of mixtures and irrigation considerably influence the yield. Average yield of grass mixtures on the non-irrigated field for the period of three years was 7.68-11.58 t·ha-1. Whereas, sprinkling influenced the growth of the meadow yield by 0.67-2.60 t·ha-1 in relation to the investigated variant. The highest yield was reported in variants of grass mixtures of white and pink clover with tall fescue and reed canary grass.
PL
W pracy zamieszczono wyniki trzyletnich badań wpływu warunków glebowo-klimatycznych na plonowanie traw łąkowych i ich mieszanek. Celem badań było określenie wpływu deszczowania łąk na skład botaniczny runi łąkowej, strukturę i plonowanie koniczyny białoróżowej i mieszanek trawiastych z jej udziałem w warunkach północno-wschodniego rejonu Białorusi. Stwierdzono, że deszczowanie sprzyja zachowaniu w mieszankach cennych odmian traw, szczególnie roślin motylkowych. Skład mieszanek i nawadnianie wpływają istotnie na plonowanie. Średnie plonowanie mieszanek trawiastych na polu nie nawadnianym za okres trzech lat wynosiło 7,68-11,58 t·ha-1. Natomiast deszczowanie wpłynęło na wzrost plonowania łąki o 0,67-2,60 t·ha-1 w zależności od badanego wariantu. Najwyższe plonowanie stwierdzono w wariantach mieszanek trawiastych koniczyny białoróżowej z kostrzewą trzcinową i mozgą trzcinowatą.
PL
Arborystyka (łac. arbon – drzewo) to słowo, które nie wszyscy kojarzą z dyscypliną naukową zajmującą się uprawą, pielęgnacją, badaniem oraz leczeniem drzew, krzewów, pnączy i innych wieloletnich roślin drzewiastych. W jej ramach są podejmowane działania zmierzające do utrzymania drzew i krzewów w krajobrazie kulturowym w ogrodach, parkach i na innych terenach zieleni.
PL
Stosowanie upraw w systemie bezglebowym, wdrażanie technik in vitro oraz nieistniejąca równowaga w środowisku glebowym, to główne powody zapoczątkowania w drugiej połowie XX w. mikoryzacji roślin. Technika ta polega na celowym wprowadzeniu grzybów mikoryzowych do upraw roślinnych.
EN
The application of cultivation in the soilless system, the implementation of in vitro techniques as well as the non-existent equilibrium in the soil environment are the main motives behind the initiation of plant mycorrhization in the second half of the 20th century. In the article, the role played by mycorrhizal fungi in cultivation, their participation in the regulation of mineral and water balance, as well as in the process of photosynthesis, have been analysed. Also the manner in which mycorrhizal fungi protect plants from various stress types has been presented. It has also been proven that mycorrhizal symbiosis should be utilized in sustainable cultivation of both perennial and annual plants.
PL
Len jest uprawiany na włókno i na nasiona. W obu przypadkach jest surowcem wielu produktów użytku powszechnego, jak również lekarskiego. Głównymi producentami lnu są: Chiny, Francja, Rosja i Białoruś. W Polsce len jest uprawiany na małym areale z zastosowaniem maszyn importowanych. Celem badań było doskonalenie konstrukcji separatora lnianej masy omłotowej (targanu) oraz ustalenie zależności między jego podstawowymi parametrami konstrukcyjnymi i eksploatacyjnymi oraz właściwościami obrabianego materiału a skutecznością separacji i zapotrzebowaniem na moc urządzenia. Separowana masa omłotowa pochodziła z kombajnu lnianego ŁK-4A, a podstawowymi zespołami maszyny separującej były: 2 pary bębnów zębowych, 2 pary bębnów listwowych, bębny domłacające (wycierające). W badaniach laboratoryjnych ustalono wpływ wilgotności targanu na stopień oddzielenia frakcji grubej od nasion i torebek nasiennych. W badaniach eksploatacyjnych ustalono wpływ odległości między bębnami, wilgotności targanu i przepustowości separatora na stopień oddzielenia grubych domieszek oraz zapotrzebowanie na moc napędu urządzenia. Wilgotność bezwzględna targanu wynosiła 35–60%, torebek nasiennych – 40–50%, nasion luzem – 15–27%, nasion chwastów – 45–80%, frakcji włóknistej – 25–65%. Zakres zmienności parametrów eksploatacyjnych separatora wynosił: rozstaw bębnów – 120–145 mm, wilgotność targanu 10–35%, przepustowość 0,2–0,45 kg·s-1. Dokładność separacji wynosiła, w zależności od: rozstawu bębnów – 96,8–80,7%, wilgotności targanu – 98,1–80,7%, przepustowości separatora – 97,5–67,7%. Z badań wynika, że wilgotność targanu, zapewniająca dobre oddzielenie części słomiastej, nie powinna przekraczać 20% (podczas separacji targanu o wilgotności większej niż 20% zwiększają się straty nasion i maleje ilość oddzielonej części słomiastej), a optymalna przepustowość separatora wynosi 0,25 kg·s-1.
EN
Flax is grown for fiber and seed. In both cases it is the raw material used for a lot of products of gen-eral use and for medical purpose as well. The main producers of flax are: China, France, Russia and Belarus. In Poland flax is grown on a small area of land and its production technology is based on imported machinery. The aim of the study was to improve the construction of flax threshed mass sepa-rator (targan) and finding the relationship between the basic design and operating parameters of the separator, and the properties of the material, as well. The separated threshed mass was from flax combine harvester type ŁK-4A. The basic operating units of the separator included: two pairs of peg-tooth drums, 2 pairs of bar drums and threshing drums. Laboratory tests defined the influence of the threshed mass (oakum) humidity on the degree of separation of the coarse fraction from seed and boll of flax. The operating tests determined the impact of the distance between the drums, humidity and separator throughput on the degree of separation of coarse impurities and on power requirements of the driving unit. Absolute humidity of the threshed mass ranged from 35 to 60%. In contrast, the hu-midity of the individual components were: bolls – 40–50%, bulk seed – 15–27% weed seeds – 45–80% fiber fraction – 25–65%. The range of variation of operating parameters was as follows: 120–145 mm – spacing drums, 10–35% – humidity of threshed mass, and 0.2–0.45 kg·s-1 – the separator throughput. Research results indicate that: fibrous fraction in the threshed mass providing proper sep-aration should not exceed 16,7% – length of strawy part should not exceed 150 mm; humidity of the threshed mass providing proper separation of the strawy part should not exceed 20% because when separating the threshed mass of humidity above 20% the seed loose increases and the percent of strawy part separation decreases. The optimal throughput of the separator amounts to 0.25 kg·s-1.
20
EN
Soil mulching is very important practice in field production. Different mulching materials can be use for different agricultural and horticultural species in different climatic environments. The main role of organic mulches is to protect the soil surface from the influence on unfavorable factors and to improve the growing conditions for the crop plants. Mulching reduces unproductive evaporation from the soil surface. Organic mulch also reduces soil wind and water erosion by protection the soil surface and reduces nutrient loss by runoff and leaching. Mulches conserve soil moisture, help maintain stable soil temperature, increase soil porosity and suppress weed growth. The main advantages of organic mulches are organic matter and nutrient supply not only for plants but also for soil organism. Mulch improves physical, chemical and biological properties of soil and ultimately enhances the growth and yield of crops. The purpose of this review is to comparative analysis of the scientific research on the benefits and drawbacks of mulches used in vegetable cultivation.
PL
Mulczowanie gleby jest bardzo ważnym zabiegiem w uprawie polowej. Różne materiały mulczuj ące mogą być użyte dla różnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych w różnych warunkach klimatycznych. Głównym zadaniem ściółek organicznych jest ochrona powierzchni gleby przed wpływem niekorzystnych czynników oraz poprawa warunków wzrostu roślin uprawnych. Mulczowanie zmniejsza bezproduktywne parowanie z powierzchni gleby. Mulcz organiczny zmniejsza także erozję wodną i wietrzną gleby poprzez ochronę jej powierzchni oraz straty składników pokarmowych na skutek wypłukiwania. ściółki zatrzymują wilgoć w glebie, pomagają utrzymać stałą temperaturę gleby, zwiększają jej porowatość i ograniczaj ą wzrost chwastów. Główną zaletą ściółek organicznych jest dostarczanie materii organicznej i składników odżywczych nie tylko roślinom, ale także organizmom glebowym. Mulcz poprzez poprawę biologicznych, chemicznych i fizycznych właściwości gleby przyspiesza wzrost roślin oraz zwiększa plon. Celem pracy jest analiza porównawcza badań naukowych na temat korzyści i wad ściółek organicznych stosowanych w uprawie warzyw.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.