Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  AFP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Authors showed the influence of stabilization of the honeycomb core on shape of the composite sandwich test panel. Adhesive film laid on core ramps and cured with suitable cure cycle served as core stabilizer. Test panel geometry included different ramp angles (20° and 30°). To verify stabilization process a technology trial was performed. Three test panels were manufactured (3-stage, 1-stage and 1-stage with stabilized core). All test panels were manufactured in OoA process (Out of Autoclave). Panel surfaces were scanned with 3D scanner and compared with the reference CAD model. Both outer skin and inner skin were manufactured in Automated Fiber Placement Laboratory of Warsaw Institute of Aviation.
PL
W artykule przedstawiono wpływ stabilizacji wypełniacza komórkowego na kształt utwardzonej części kompozytowej w postaci przekładkowego panelu testowego o różnych kątach pochylenia ramp (20° oraz 30°). Jako stabilizator wypełniacza posłużył klej błonkowy położony na rampach wypełniacza i następnie utwardzony w odpowiednim cyklu termicznym. Po przeprowadzeniu pozytywnej próby technologicznej stabilizacji wypełniacza zostały wykonane 3 panele w różnych technologiach (1 oraz 3 etapowym). Panel ze stabilizowanym wypełniaczem został utwardzony w procesie 1 etapowym. Wszystkie panele wytworzone zostały w procesie bez użycia autoklawu (OOA – Out of Autoclave). Porównaniu metodą skanowania 3D została poddana powierzchnia wynikowa paneli po utwardzeniu. Jako referencję do porównania został przyjęty model CAD panelu. Zarówno warstwa zewnętrzna jak i wewnętrzna zostały ułożone w Laboratorium Zrobotyzowanego Układania Taśm Kompozytowych Instytutu Lotnictwa za pomocą robota AFP (Automated Fiber Placement).
PL
W artykule przedstawiono metody pomiarowe parametrów linii opóźniających z akustyczną falą powierzchniową (AFP). Do badań wykorzystano linie opóźniającą do czujników drgań z AFP. W każdej z metod przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych tych samych linii. Porównano te metody oraz uzyskane wyniki badań.
EN
The article presents methods of measuring parameters of delay lines with acoustic surface wave (ASW). The study used delay lines for AFP vibration sensors. Each method presents the results of experimental studies of the same lines. These methods were compared and the results obtained were compared.
3
Content available remote Akustyczne badania polimeru typu RR-P3HT do wykrywania DMMP w powietrzu
PL
W artykule przedstawiono wstępne badania z wykorzystaniem metody z akustyczną falą powierzchniową (AFP) do wykrywania w mieszaninie powietrza śladowych ilości cząsteczek DMMP (Dimetylometylofosforan), który jest powszechnie wykorzystywany do symulacji obecności sarinu - gazu bojowego z grupy BŚT (Bojowe Środki Trujące). Elementem sensorowym jest warstwa polimeru fotoprzewodzącego poli(3- heksylotiofenu) typu regioregularnego ((RR) -P3HT) wytworzona metodą rozpylania w powietrzu na powierzchnię modułu z AFP. Istotnym czynnikiem wykrywania DMMP było oświetlanie badanego polimeru za pomocą światła białego niewielkiej lampy żarowej.
EN
This paper presents the preliminary investigations using the SAW method for the detection of trace amounts of DMMP molecules (Dimethylmethylphosphate) in air mixtures, which is commonly used to simulate the presence of warfare agents like sarin gas. The sensor element is a layer of photoconductive polymer poly(3-hexylphosphate) of regioregular type ((RR)-P3HT) produced by airborne sputtering on the free surface of the SAW module. An important factor enhancing the ability of DMMP detection was lighting of the polymer by means of a white light of a small incandescent lamp.
EN
It was shown that low insertion loss of a surface acoustic wave (SAW) delay line could be achieved when strong triple transit signals (TTS) are present. As an example, low insertion loss delay line on YZ LiNbO3, was developed. Double electrodes were used in interdigital transducers (IDTs) and in a screen. At a frequency of 62 MHz, insertion loss of about 8 dB, was obtained. Low insertion loss and narrow bandwidth make this SAW delay line attractive for applications in physical and gas sensors.
PL
Wykazano, że mała tłumienność wtrącenia linii opóźniającej z akustyczną falą powierzchniową (AFP) jest możliwa do uzyskania, gdy występuje silny sygnał trzeciego echa (STE). Jako przykład, opracowana została linia opóźniająca na podłożu YZ LiNbO3. W przetwornikach międzypalczastych i w ekranie zastosowano podwójne elektrody. Na częstotliwości 62 MHz uzyskano tłumienność wtrącenia około 8 dB. Mała tłumienność wtrącenia i wąskie pasmo czynią tę linię atrakcyjną do zastosowań w czujnikach fizycznych i gazowych.
5
Content available remote Podzespoły z akustyczną falą powierzchniową
PL
W pracy przedstawiono podzespoły z akustyczną falą powierzchniową. Omówiono ich historyczny rozwój od wynalazku przetwornika międzypalczastego przez pierwsze zastosowania do obróbki sygnałów złożonych w systemach radiolokacyjnych i do wprowadzenia filtrów AFP dla telefonii komórkowej. Przedstawiono praktycznie wykonane podzespoły z AFP znane z literatury oraz z prac Autorów.
EN
The paper presents components of surface acoustic wave devices. Will discuss the historical development of the components of the AFP since invention the interdigital transducer the first use of complex signal processing in radar systems for the introduction of filters AFP for miniaturization of mobile telephony. The components are practically made of AFP familiar with the literature and the work of the Authors.
EN
The chosen parameters acoustic plate modes (APMs) in GaN crystal plates were calculated and measured. It was found that the spectrum of APMs consists of two areas. In the first area, just above the surface acoustic wave (SAW) passband, the insertion loss of APMs is much higher than in the SAW passband. In the second area, the insertion loss of APMs is decreased, reaching a minimum value at a frequency about two times higher than the resonance frequency of SAW. Because the energy of the longitudinal component of mechanical displacement in this mode is concentrated near both planes of the GaN plate, it can be used in APM sensors.
PL
Obliczono i zmierzono wybrane parametry akustycznych modów płytowych (AMP) w płytkach z kryształu GaN. Stwierdzono, że spektrum AMP składa się z dwóch obszarów. W pierwszym obszarze, tuż powyżej pasma akustycznej fali powierzchniowej (AFP) tłumienność wtrąceniowa jest dużo wyższa w porównaniu do tłumienności w paśmie AFP. W drugim obszarze tłumienność wtrąceniowa AMP maleje osiągając wartość minimalną przy częstotliwości około dwa razy większej niż częstotliwość AFP. Ponieważ energia podłużnej składowej przemieszczeń mechanicznych tego modu jest skoncentrowana w pobliżu obydwu powierzchni płytki GaN, może być on wykorzystany w czujnikach z AMP.
EN
There are many studies on k-out-of-n systems, load-sharing systems (LSS) and phased-mission systems (PMS); however, little attention has been given to load-sharing k-out-of-n systems with phased-mission requirements. This paper considers equal loadsharing k-out-of-n phased-mission systems with identical components. A method is proposed for the phased-mission reliability analysis of the studied systems based on the applicable failure path (AFP). A modified universal generating function (UGF) is used in the AFP-searching algorithm because of its efficiency. The tampered failure rate load-sharing model for the exactly k-out-of-n: F system is introduced and integrated into the method. With the TFR model, the systems with arbitrary load-dependent component failure distributions can be analyzed. According to the time and space complexity analysis, this method is particularly suitable for systems with small k-values. Two applications of the method are introduced in this paper. 1) A genetic algorithm (GA) based on the method is presented to solve the operational scheduling problem of systems with independent submissions. Two theorems are provided to solve the problem under some special conditions. 2) The method is used to select the optimal number of components to make the system reliable and robust.
PL
Istnieje wiele badań na temat systemów typu „k z n”, systemów z podziałem obciążenia (load-sharing systems, LSS) oraz systemów fazowych (tj. systemów o zadaniach okresowych) (phased-missionsystems, PMS); jak dotąd mało uwagi poświęcono jednak systemom typu „k z n” z podziałem obciążenia wymagającym realizacji różnych zadań w różnych przedziałach czasowych. Niniejszy artykuł omawia systemy fazowe typu „k z n” o równym podziale obciążenia przypadającego na identyczne elementy składowe. Zaproponowano metodę analizy niezawodności badanych systemów w poszczególnych fazach ich eksploatacji opartą na pojęciu właściwej ścieżki uszkodzeń (applicablefailurepath, AFP). W algorytmie wyszukującym AFP zastosowano zmodyfikowaną uniwersalną funkcję tworzącą (universal generating function, UGF), która cechuje się dużą wydajnością. Wprowadzono model manipulowanej intensywności uszkodzeń (tamperedfailurerate, TFR) elementów o równym podziale obciążenia dla systemu, w którym liczba uszkodzeń wynosi dokładnie k z n. Model ten włączono do proponowanej metody analizy niezawodności. Przy pomocy modelu TFR można analizować systemy o dowolnych rozkładach uszkodzeń części składowych, gdzie uszkodzenia są zależne od obciążenia. Zgodnie z analizą złożoności czasowej i przestrzennej, metoda ta jest szczególnie przydatna do modelowania układów o małych wartościach k. W pracy przedstawiono dwa zastosowania metody. 1) oparty o omawianą metodę algorytm genetyczny (GA) do rozwiązywania problemu harmonogramowania prac w systemach z niezależnymi podzadaniami. Sformułowano dwa twierdzenia pozwalające na rozwiązanie problemu w pewnych szczególnych warunkach. 2) Wybór optymalnej liczby elementów składowych pozwalającej na zachowanie niezawodności i odporności systemu.
PL
Skonstruowano sondę do pomiaru rozkładu amplitudy i fazy akustycznej fali powierzchniowej (AFP) w płaszczyźnie propagacji. Elektrodę sondującą wykonano w postaci wolframowej igły przesuwanej po polerowanej powierzchni kryształu piezoelektrycznego. Do odczytu wzmocnionego sygnału z elektrody sondującej wykorzystano analizator sieci. Za pomocą sondy zbadano rozkłady amplitudy i fazy w wiązce AFP dla wybranych orientacji kryształu NdCa4O(BO3)3.
EN
An electric probe for measuring the amplitude and the phase distribution of a surface acoustic wave (SAW) in a propagation plane was developed. The probing electrode was prepared in a form of a tungsten pin sliding on a polished surface of a piezoelectric crystal. For reading the electric signal from the electrode, a network analyser was used. The amplitude and the phase distributions in an AFP beam were measured for chosen orientations of a NdCa4O(BO3)3, crystal.
PL
W pracy omówiono wybrane wyniki testów czujnika gazów z akustyczną falą powierzchniową (AFP) pracującego z chemoczułą warstwą polisiloksanu z grupami cyjanowymi. Przedstawiono rezultaty pomiarów czułości układu na jodometan, nitrometan oraz metylofosfonian dimetylu. Do osuszania gazów naprzemiennie stosowano żel silikatowy i sita molekularne, co dodatkowo pozwoliło na oszacowanie wpływu poziomu wilgotności na odpowiedź czujnika.
EN
The paper presents chosen test results of surface acoustic wave (SAW) gas sensor with chemisensitive polysiloxane. The polysiloxane layer was modified by CN groups and deposited using mixed spin-off and evaporation methods. The results presented in the paper concern the speed and frequency response of the sensor for iodomethane, nitromethane and dimethyl methylphosphonate (DMMP). The sensor shows a good sensitivity and short response time for DMMP. For this reason it may be useful for military applications.
10
Content available remote Zastosowanie pochodnych teflonu do konstrukcji akustoelktronicznych nosów
PL
Precyzyjny pomiar stężenia określonej substancji znajdującej się w otoczeniu za pomocą akustoelektronicznego nosa (AEN) wymaga m.in. znajomości poziomu wilgotności w tymże otoczeniu. Praca prezentuje zastosowanie jednej z pochodnych teflonu (nafion) do konstrukcji precyzyjnego czujnika wilgotności jako składnika szyku czujników pracujących w układzie AEN. Zaprezentowane wyniki pomiarów świadczą o wysokiej czułości, dużej szybkości działania, liniowości uzyskanego czujnika, a także jego niewielkiej histerezie.
EN
In the paper, the tests’ results of the surface acoustic wave (SAW) humidity sensor with nafion layer have been presented. The sensor shows good sensitivity and response time short enough as well as small hysteresis. It seems to be especially useful as a part of e-nose, where humidity level has to be known.
PL
Idea działania akustoelektronicznych nosów oparta jest o analizę danych pochodzących z wielu czujników z akustycznymi falami objętościowymi (tzw. mikrowagi kwarcowe) lub powierzchniowymi, pozwalającą wyznaczyć unikatowy histogram charakteryzujący konkretną mieszaninę gazów. Zależnie od przeznaczenia, układ taki realizowany jest zwykle w postaci macierzy zawierającej od kilku do kilkudziesięciu czujników. Aczkolwiek każdy z nich posiada pewną czułość skrośną (tj. reaguje także na inne niż pożądana substancje chemiczne), to jednak synergiczna odpowiedź całej macierzy umożliwia dostatecznie precyzyjne rozróżnienie wykrywanych w mieszaninie gazów związków chemicznych, zarówno pod względem ich obecności, jak i stężenia. W pracy zaprezentowany został laboratoryjny model czterokanałowej głowicy zawierającej detektory gazów z akustyczną falą powierzchniową (AFP) w układzie szeregowym, przeznaczonej do jednoczesnego testowania czterech różnych warstw chemoczułych. Sposób zaprojektowania głowicy umożliwia jej rozbudowę oraz miniaturyzację.
EN
Some problems of the construction of multisensors head as a base for electronic nose have been presented in the paper. The working laboratory model of the four-channel head with surface acoustic wave (SAW) gas sensors and the result of exemplary stability test were described. The head presented here may be developed, in comparatively easy way, as well as it may be miniaturized.
PL
Przedstawiono właściwości opracowanego generacyjnego układu różnicowego przeznaczonego do rejestracji odpowiedzi gazowych czujników opartych na rezonatorach z akustyczną falą powierzchniową (AFP) o częstotliwości rezonansowej około 303 MHz. Stabilność częstotliwościowa w czasie 1 h nie przekracza š0,5 ppm, a napięcie wyjściowe o częstotliwości różnicowej wynosi - 0,35 V. Układ może funkcjonować w zakresie częstotliwości 100...500 MHz.
EN
Properties of a developed differential oscillator system for gas sen­sors with surface acoustic wave (SAW) resonators, are presented. At a frequency of about 303 MHz, frequency stability after 1 h is less than š 0.5 ppm, and the output voltage is about 0.35 V. This system can operate in a frequency range from about 100 MHz to 500 MHz.
PL
W pracy przedstawiono wybrane zastosowania podzespołów z akustyczną falą powierzchniową dla przetwarzania sygnałów. W rozważaniach opierających się na teorii widmowej uwzględniono współczynnik metalizacji elektrod, wpływający na zmianę prędkości fali powierzchniowej dla elektrod zwartych i rozwartych elektrycznie oraz na efektywność wzbudzania fali dla wyższych overtonow. W teorii widmowej uwzględniono pełną zespoloną efektywną przenikalność powierzchniową, której część urojona opisuje wzbudzanie akustycznych fal objętościowych przez przetwornik międzypalczasty. Podano przykład realizacji eksperymentalnej filtru, którego zniekształcenia charakterystyki częstotliwościowej odpowiadąjąurojonej części efektywnej przenikalności powierzchniowej. Uwzględniając wyniki otrzymane z analizy teoretycznej, dokonano syntezy linii dyspersyjnej oraz zaprezentowano charakterystyki eksperymentalne tych linii na podłożu kwarcowym, stosowane dla przetwarzania radiolokacyjnych sygnałów złożonych. Praca zawiera również analizę generatorów bazujących na linii opóźniającej z akustyczną falą powierzchniową dla potrzeb pomiarowych wielkości fizycznych, takich jak siła i przyspieszenie. Przedstawiono występujące problemy technologiczne i wyniki badań generatora z linią opóźniającą, zawierającą dwa współpracujące przetworniki międzypalczaste, oraz wyniki badań praktycznie wykonanego czujnika siły w technologii akustycznej fali powierzchniowej.
EN
Applications of some devices, based on surface acoustic wave (SAW), for the signal processing are shown in this paper. Based on spectrum analysis, the coefficient of electrodes metallization was taken into account. The analysis of the effective surface permittivity which characterizes the piezoelectric material features is presented. Its imaginary part shows excitation of bulk acoustic waves by the interdigital transducer. The influence of a bulk acoustic waves on frequency characteristics for experimental realization of the SAW filter is presented. Taking into account the results of theoretical analysis, a synthesis of dispersion line was executed. The experimental characteristics of these lines on quartz substrate were presented in this paper. These lines are applied to the radar complex signal processing. The paper contains also the analysis of generators based on delay line with surface acoustic wave, which are used to measure some physical quantity such as: force and acceleration. Some technological problems and results of investigations of generator with a delay line (based on two co-operating interdigital transducer) were shown in this article. Some results of investigations and practically executed the sensor of force in SAW technology are presented here.
PL
Rezonatory o częstotliwości rezonansowej 423,22 MHz i 433,92 MHz są stosowane w urządzeniach alarmowych ruchomych lub stacjonarnych. Rezonatory zaprojektowano metodą macierzy rozproszenia; mogą one funkcjonować jako czwórnikowe lub dwójnikowe. W artykule przedstawiono niektóre problemy technologiczne oraz parametry elektryczne rezonatorów w konfiguracji czwórnikowej i dwójnikowej. Zamieszczono także, przykładowe charakterystyki amplitudową i fazową oraz wykres admitancji rezonatora.
EN
Surface acoustic wave resonators (SAW) on ST cut quartz for frequences 423.22 MHz and 433.92 MHz were designed, fabricated and measured. The resonators can operate in a two port or one port configurations and can be used in different types of alarms. The lift-off photolitographic technology, used for fabrication of the resonators, is described, and the measured parameters of the resonators are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.