Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 199

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoka ochronna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przebiegu procesu suszenia wybranych powłok ochronnych oraz jego kinetykę. Badaniom została poddana alkoholowa powłoka ochronna oraz wodna powłoka ochronna. Powłoki nakładano na powierzchnie „zewnętrzne” i „wewnętrzne” rdzeni przygotowanych z masy ze spoiwem furanowym na osnowie piasku kwarcowego o średniej wielkości ziarna . Na rdzenie nanoszono powłokę o lepkości kinematycznej: v=16 · 10-6 ; v=61 · 10-6 ; v=122 · 10-6 m2 /s; co odpowiada lepkości umownej wynoszącej 10, 20 i 30 sekund. Aby wyznaczyć kinetykę przebiegu procesu wysychania powłok ochronnych zastosowano technikę grawimetryczną. Pomiar szybkości odparowania rozcieńczalnika prowadzono w sposób ciągły i rejestrowano go na bieżąco w komputerze. Pomiary zostały przeprowadzone przy stałych warunkach temperatury (T=24°C) (wilgotności (42%) i ruchu powietrza. W toku prowadzonych badań został wyznaczony przebieg procesu wysychania wodnej i alkoholowej powłoki ochronnej nałożonej na powierzchnie „wewnętrzne” i „zewnętrzne” rdzenia. Ponadto rdzenie poddane badaniom posiadały różne wysokości (3/3 H, 2/3 H i 1/3 H) oraz kształt (kwadratowy, cylindryczny), by zbadać wpływ smukłości i kształtu rdzenia na przebieg i kinetykę procesu suszenia alkoholowego i wodnego pokrycia ochronnego. Co więcej określono czas „całkowitego” wysuszenia dla pierwszej i drugiej warstwy pokrycia i oceniono jakość wysuszonej warstwy powłoki.
EN
Results of investigations of the courses and kinetics of drying processes of the selected protective coatings are presented in the hereby paper. The alcohol protective coating as well as the water protective coating was subjected to inve¬stigations. These coatings were deposited on 'external' and 'internal' surfaces of cores prepared of a moulding sand with a furan binder on the matrix of quartz sand of the average grain size L=0,28 mm. Coatings of a kinematic viscosities: v=16 · 10-6 ; v=61 · 10-6 ; v=122 · 10-6 m2 /s, which corresponds the conventional viscosities being 10,20 and 30 seconds, were deposited on the cores. In order to determine the kinetics of the drying process of protective coatings the gravimetric technique was applied. The evaporation rate of the diluent was continuously measured on -line by the computer. Measurements were performed at constant conditions of a temperature (T=24°C), humidity (42%) and air movement. During the performed tests the courses of drying processes of water and alcohol protective coatings deposited on 'internal'and 'external' surfaces of the core, were determined. In addition, the cores subjected to investigations had various heights (3/3 H, 2/3 H and 1/3 H) and shapes (square, cylindrical), to enable testing the influence of slenderness and shape of the core on the course and kinetics of the drying process of alcohol and water protective coatings. What's more, the time of 'complete' drying of the first and the second layer of the coating was determined and the quality of dried coating layers was assessed.
2
Content available remote Wykorzystanie pola magnetycznego do badania stanu powłok ochronnych
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia, dotyczące pomiaru grubości warstw wierzchnich, przeprowadzane z wykorzystaniem przetworników indukcyjnościowych. Opisano badania, dotyczące przetwornika indukcyjnościowego transformatorowego, który będzie w stanie wykryć grubość warstwy wierzchniej w badanych powłokach ochronnych. Dla wybranych rodzajów sygnałów przeprowadzono szereg pomiarów grubości warstw przewodzących nieferromagnetycznych oraz warstw nieprzewodzących lakierniczych dobierając częstotliwość sygnału pomiarowego. Do kontroli grubości badanych warstw wykorzystano przyrządy pomiarowe firmy Fisher.
EN
The paper presents issues related to thickness measurement of surface layers, carried out with the use of inductive transducers. Research has been described regarding a transformer inductive transformer that will be able to detect the thickness of the surface layer in the tested protective coatings. For selected types of signals, a number of measurements of the thickness of non-ferromagnetic conducting layers and nonconductive layers were carried out, choosing the frequency of the measurement signal. Fisher's measuring instruments were used to control the thickness of the tested layers.
PL
Omówiono nowe rozwiązania w zakresie powłok ochronnych w oparciu o referaty prezentowane na konferencjach europejskich. Uwzględniono materiały z następujących kongresów: Europejski Kongres Techniczny Farb i Lakierów (ETCC), Postępy w Dziedzinie Technologii Powłok (ACT) i Europejski Kongres Korozyjny (EUROCORR).
EN
New developments in the field of protective coatings are discussed on the basis of papers presented at European conferences. Materials of following congresses are included: European Technical Coatings Congress (ETCC), Advances in Coatings Technology (ACT) and European Corrosion Congress (EUROCORR).
4
Content available remote Metody zabezpieczania kabli sprężających przed korozją
PL
W artykule omówiono metody zabezpieczania kabli sprężających przed korozją przed ich wbudowaniem w konstrukcję oraz po wbudowaniu. Scharakteryzowano m.in. iniekcję zaczynem cementowym, woskami i smarami. Prawidłowe zabezpieczenie kabli sprężających przed korozją zwiększa trwałość mostów. Warto zauważyć, że światową tendencją jest odchodzenie od iniekcji kanałów kablowych w mostach zaczynem cementowym na rzecz iniekcji smarami i woskami. Prowadzone są również badania nad poprawą odporności korozyjnej kabli sprężających, m.in. przez zastosowanie w produkcji stali nierdzewnej, czy bezpośrednie zabezpieczanie antykorozyjne drutów wykorzystywanych do produkcji splotów.
EN
In the paper the authors discuss methods of anti-corrosion protection before tendon installation and details concerning grouting – protection applied after installation. The authors describe details concerning cement grout, grouting with waxes, as well the grouting procedure itself. Durability of prestressed concrete structures is highly dependent on proper tendon anti-corrosion protection. It can be noticed that nowadays grouting with waxes is more common than cement grout. Research is also being done concerning production strands made of stainless steel or a direct anti-corrosion protection of steel that is used for strand production.
EN
The tendency to increase the temperature of gases and the desire to extend the service life forces the use of a protective coating on the blade. The publication presents the technology of applying a heat-resistant protective coating onto the jet engine turbine blade by means of plasma thermal spraying, taking into account the process of aluminizing and heat treatment after aluminizing. The paper presents the results of work on the possibilities of shaping the thickness of the protective coating on the blade by changing the parameters of the spraying process, such as spraying distance, amount of hydrogen, amount of argon and the number of torch passes.
PL
Tendencja do zwiększania temperatury gazów oraz dążenie do przedłużenia czasu eksploatacji wymusza stosowanie na łopatkach turbiny silnika odrzutowego powłoki ochronnej. W publikacji przedstawiono technologię nanoszenia żaroodpornej powłoki ochronnej na łopatkę turbiny silnika odrzutowego metodą natryskiwania cieplnego plazmowego z uwzględnieniem procesu aluminiowania oraz obróbki cieplnej. Przedstawiono wyniki prac w zakresie możliwości kształtowania grubości powłoki ochronnej na łopatce zmieniając parametry procesu natryskiwania takie jak: odległość natryskiwania, ilość wodoru, ilość argonu oraz liczba przejść palnika.
PL
Wydobywany w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. urobek o średniej zawartości metalu użytecznego równej 1,50% poddany jest w Oddziale Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. (O/ZWR) procesowi przeróbki, którego główną operację stanowi wzbogacanie flotacyjne. Jego efektem jest produkcja koncentratu miedzi oraz powstawanie odpadu flotacyjnego, transportowanego do Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most (OUOW Żelazny Most) zarządzanego przez Oddział Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A. (O/ZH). Prowadzenie procesów produkcji koncentratów miedzi oraz składowania odpadów odbywa się w środowisku wodnym, które cechuje się wysoką agresywnością korozyjną, głównie za sprawą obecności substancji rozpuszczonych, w szczególności chlorku sodu (NaCl), jak i erozyjnym charakterem. Realizacja tych zadań wymaga prowadzenia procesów wzbogacania w sposób bezpieczny dla pracowników, możliwie bezawaryjny oraz efektywny. Dlatego nie bez znaczenia pozostaje utrzymanie maszyn, urządzeń i instalacji technicznych w dobrym stanie technicznym. Należy przez to rozumieć prowadzenie planowanych konserwacji i remontów oraz stosowanie nowoczesnych i skutecznych metod ich zabezpieczania przed korozją. Podjęte przez pracowników O/ZWR i O/ZH działania w ramach Programu Doktoratów Wdrożeniowych realizowanych na Politechnice Gdańskiej mają na celu ograniczenie wpływu środowiska korozyjnego w poszczególnych operacjach procesu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A. Wśród prowadzonych w O/ZWR badań należy wymienić: opracowanie technologii ochrony przeciwkorozyjnej klasyfikatorów dwuzwojowych, określenie odporności korozyjnej stali nierdzewnych oraz selekcję systemów powłokowych do ochrony przed korozją urządzeń w warunkach występowania zagrożeń mechanicznych i wibracji. Z kolei w obszarze O/ZH prowadzone będą badania pod kątem monitorowania procesu korozji oraz budowy systemu monitorowania korozji w wodnych instalacjach technologicznych.
EN
The spoil with an average useful metal content of 1.50% extracted in KGHM Polska Miedź S.A. mining plants is subjected to a processing in the Department of KGHM Polska Miedź S.A. Ore Enrichment Plants (O/ZWR) whose main operation is flotation enrichment. Its effect is the production of copper concentrate and the formation of flotation waste, which is transported to the Mining Waste Treatment Facility (OUOW Żelazny Most) managed by the Department of KGHM Polska Miedź S.A. Hydrotechnical Plant (O/ZH). The processes of copper concentrate production and waste storage take place in an aqueous environment, which is characterized by high corrosive aggressiveness, mainly due to the presence of solutes, in particular sodium chloride (NaCl), as well as an erosive character. The implementation of the above tasks requires conducting enrichment processes in a manner that is safe for employees and as trouble-free and effective as possible. That is why, maintaining machinery, equipment and technical installations in good technical condition is not without significance. This should be understood as conducting planned maintenance and renovations as well as using modern and effective methods of their protection against corrosion. The activities undertaken by the employees of O/ZWR and O/ZH as part of the Program of Implementation Doctorates carried out at Gdańsk University of Technology are aimed at limiting the impact of the corrosive environment in individual operations of the technological process of KGHM Polska Miedź S.A. The research conducted at O/ZWR includes the development of corrosion protection technology for double spiral classifiers, determination of corrosion resistance of stainless steels and selection of coating systems for equipment protection against corrosion in conditions of mechanical hazards and vibrations. On the other hand, in the area of O/ZH, research will be conducted in terms of monitoring the corrosion process and constructing a corrosion monitoring system in water technological installations.
EN
The paper is concerned with determining the influence of the laser treatment process on the properties of electro-spark coatings. The properties of the coatings after laser treatment were assessed based on following methods: microstructure and X-ray diffraction analysis, adhesion tests, roughness measurement, hardness tests, tribological properties and application tests. The tests were carried out on WC-Co coating (the anode) obtained by electro-spark deposition over carbon steel C45 (the cathode) and molten with a laser beam. The coatings were deposited by means of the EIL-8A and they were laser treated with the Nd:YAG. The tests show that the laser-treated electro-spark deposited WC-Co coatings are characterized by lower hardness, higher seizure resistance, roughness and adhesion. The laser treatment process causes the homogenization of the chemical composition, the structure refinement and the healing of microcracks and pores of the electro-spark deposited coatings. Laser treated electro-spark deposited coatings are likely to be applied in sliding friction pairs and as protective coatings.
PL
Środki ochrony czasowej, w tym środki myjąco-konserwujące i oleje ochronne, odgrywają ważną rolę w procesie produkcji, magazynowania i transportu wyrobów metalowych, decydując o utrzymaniu ich właściwości technicznych oraz przydatności użytkowej w wymaganym okresie. Przyczyną korozji wyrobów metalowych są: tlen, woda, kwasy, zmiany temperatury, kwaśne opary, skład chemiczny wyrobu, jakość powierzchni oraz rodzaj obróbki, której był poddany metal. W publikacji przedstawiono metodykę oraz wyniki badań laboratoryjnych innowacyjnych produktów opracowanych w Instytucie Nafty i Gazu – PIB, we współpracy z firmą Pachemtech, w ramach projektu Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. Przeprowadzone badania wykazały bardzo dobre właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne środka myjąco-konserwującego Pachem-SMK-4917 do mycia wyrobów metalowych oraz do międzyoperacyjnej ochrony przeciwkorozyjnej. Badany środek jest bezzapachową cieczą o jasnej barwie, niskiej lepkości, około 4 mm2 /s w 20°C, oraz temperaturze zapłonu powyżej 100°C. Wykazuje niskie napięcie powierzchniowe i niski punkt anilinowy, co zapewnia wysoką efektywność mycia wyrobów metalowych. Badania wykazały, że środek Pachem-SMK-4917 tworzy cienki film, o grubości 0,5 µm, odporny na działanie zmiennych temperatur, wilgoci, wody i chlorków. W wyniku badań właściwości przeciwkorozyjnych w wilgotnej atmosferze (100%) w temperaturze 49°C na płytkach ze stali stwierdzono, że pierwsze oznaki korozji pojawiły się po 336 godzinach, podczas gdy w przypadku próbki zerowej już po 6 godzinach. Przeprowadzone badania wykazały bardzo dobre właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne oleju ochronnego Pachem-OO-4018 do ochrony czasowej (8–15 miesięcy) przed korozją atmosferyczną powierzchni wyrobów metalowych podczas ich składowania, transportu i użytkowania. Badany olej charakteryzuje się niską lepkością, około 5 mm2 /s w 40°C, temperaturą zapłonu powyżej 100°C oraz niską temperaturą płynięcia – poniżej −40°C. Olej ten na powierzchni metalu tworzy cienką, o grubości 2 µm, miękkopowłokową warstwę ochronną o wysokiej trwałości w czasie i zdolności do wypierania wody. W czasie badań właściwości przeciwkorozyjnych oleju Pachem-OO-4018 w wilgotnej atmosferze (100%) w temperaturze 49°C na płytkach ze stali stwierdzono, że pierwsze oznaki korozji pojawiły się po 768 godzinach. Olej wykazuje wysokie właściwości przeciwkorozyjne w stosunku do stali, miedzi, brązu cynowo-cynkowo-ołowianego i brązu aluminiowego, posiada również bardzo dobre właściwości deemulgujące.
EN
Long lasting protection measures, including cleaning and conservation chemicals and protective oils, play an important role in the production, storage, and transport of metallic products, maintaining their technical properties and usability for the required duration. Corrosion is caused by the presence of oxygen, water, acids, temperature changes, acid vapors, high humidity and it depends on chemical composition of the product, surface quality, and the type of treatment provided to the metal. The article presents the research methodology and the laboratory test results of the innovative products: cleaning and conservation chemicals and protective oils, developed at the Oil and Gas Institute – National Research Institute in cooperation with Pachemtech Ltd. as part of the Project Innovative chemicals with modified imidazoline for the refinery, oil field, metallurgy and machinery industries, co-financed by the National Center for Research and Development as part of the Applied Research Program. The tests showed very good physicochemical and functional properties of PACHEM-SMK4917 – a cleaning and conservation chemical for metal products and for corrosion protection between their processing. The tested chemical is a light-colored, odorless liquid, with low viscosity of about 4 mm2 /s at 20°C and with a high flash point above 100°C. It has low surface tension and a low aniline point, which ensures high efficiency of cleaning metal elements. Studies have shown that PACHEM-SMK-4917 forms a thin film with a thickness of 0.5 μm, resistant to temperature variations, moisture, and water. Tests of anti-corrosive properties on steel plates in a humid atmosphere (100%) at 49°C showed that the first signs of corrosion appeared after 336 hours, while for the reference zero sample after 6 hours. The tests also showed very good physicochemical and functional properties of Pachem-OO-4018 – a protective oil, for temporary protection (8–15 months) against atmospheric corrosion of metal elements during storage, transport and use. The tested oil has a low viscosity of about 5 mm2 /s at 40°C, a flashpoint above 100°C and a low pour point of –40°C. The tested oil creates a thin, 2 μmthick, soft protective film on the surface of the metal, characterized by high durability and high hydrophobic properties. The tests of anticorrosive properties of Pachem-OO-4018 oil on steel plates in a humid atmosphere (100%) at 49°C showed that the first signs of corrosion appeared after 768 hours. The oil has high anti-corrosive properties in relation to steel, copper, tin-zinc-lead bronze and aluminum bronze; it also shows very good demulsifying properties.
9
Content available remote Kryteria doboru powłok ochronnych w betonowych obiektach oczyszczania ścieków
PL
Projektowanie i realizacja oczyszczalni ścieków należą do najbardziej skomplikowanych procesów inwestycyjnych. Na równie wysokim poziomie muszą pozostawać procesy mechanicznego, biologicznego oraz chemicznego oczyszczania ścieków, wyposażenie technologiczne oraz procesy budowlane, zapewniające trwałość konstrukcji prawie wyłącznie betonowej przy agresywnych oddziaływaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Jako konsultant przy realizowanych inwestycjach oczyszczalni ścieków zwracam uwagę w artykule na najczęściej występujące problemy przy budowie nowych obiektów i eksploatacji istniejących.
EN
The design and implementation of wastewater treatment plants are among the most complex investment processes. At an equally high level, mechanical, biological and chemical wastewater treatment processes, technological equipment and construction processes must be maintained, ensuring the durability of almost exclusively concrete structures with aggressive internal and external impacts. The author was a consultant for the investments being carried out and the article is to draw attention to the most common problems in the construction of new facilities and existing ones.
PL
W artykule przedstawiono i scharakteryzowano metodę brush-plating galwanicznego selektywnego nakładania regeneracyjnych powłok metalicznych na części maszyn. Przedstawiono przykładowe rodzaje powłok metalicznych pod kątem ich zastosowania i właściwości. Omówiono możliwości i ograniczenie technologiczne procesu brush-plating.
EN
The paper presents and describes the brush-plating method of galvanic selective application of regenerative metallic coatings onto machine parts. Exemplary types of metallic coatings are presented in terms of their application and properties. Technological possibilities and limitations of the brush-plating process are discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań sorpcji wilgoci w warunkach wilgotnego powietrza w powierzchniowe warstwy elementów form piaskowych w odniesieniu do konkretnych przykładów odlewów. Wilgoć przenikająca z otoczenia w głąb form czy rdzeni piaskowych, a w szczególności gromadząca się w ich warstwie wierzchniej, może mieć negatywny wpływ na jakość otrzymywanych odlewów. Świadomość o istnieniu zjawiska wymiany wilgoci może stać się podstawą do prawidłowego magazynowania elementów form odlewniczych, czasu ich przechowywania itp. Wykorzystanie wyników badań może przyczynić się do ograniczenia powstawania powierzchniowych wad odlewów, w szczególności pochodzenia gazowego. Prowadzono badania, których celem był ilościowy opis procesu pochłaniania wilgoci z otoczenia przez elementy form wykonane z mas formierskich z żywicami: furanową i alkidową, dodatkowo pokrytych wodnymi i alkoholowymi ochronnymi powłokami cyrkonowo-grafitowymi. Równocześnie z określeniem ilości przenikającej z otoczenia wilgoci wyznaczano również kinetykę jej wnikania w warstwy wierzchnie form piaskowych.
EN
Results of the investigations of moisture sorption into surface layers of sand moulds under the humid air conditions are presented in the paper. This process is shown with reference to specific cases. Humidity getting through sand cores or moulds, especially accumulated in their surface layer, can negatively effects to quality of casts' surface. That is why the awareness of sorption processes can be a good beginning of properly storage of elements of sand moulds. Use of the measurements results can limit the occurrence of surface defects, in particular gasous origin. The aim of performed tests was quantitative description of process of the moisture sorption through the elements of moulds made from moulding sand with resins: furan and alkyd. The samples were additionally covered by zirconium -graphite alcohol- and water-based protective coatings. During tests the amount of moisture and kinetics of sorption process into the surface layers of element of sand moulds were measured.
PL
Przedstawiono sposób antykorozyjnej ochrony powierzchniowej stali zbrojeniowej w betonie za pomocą powłok epoksydowych. Na wstępie omówiono trzy znane technologie wykonywania tych powłok na zbrojeniu oraz scharakteryzowano ich dwie odmiany: pre-bent i post bent. Przeanalizowano problem spadku przyczepności stali zbrojeniowej z powłoką epoksydową do betonu oraz opisano możliwe warianty jej degradacji w betonie. Przedstawiono przykłady zastosowania zbrojenia zabezpieczonego powłokami epoksydowymi w odpowiedzialnych konstrukcjach betonowych. W podsumowaniu podano statystyki dotyczące popularności i wykorzystania tej metody ochrony powierzchniowej zbrojenia w różnych częściach świata.
EN
The method of anti-corrosion protection of reinforcing steel surface in concrete using epoxy coatings was presented. Initially, three known technologies of making these coatings on reinforcement were discussed and two types of them were characterized: pre-bent and post-bent. The problem of decreasing adhesion of epoxy-coated reinforcing steel to concrete has been analyzed and possible variants of its degradation in concrete have been described. Examples of the use of epoxy-coated reinforcements in responsible large concrete structures are presented. The summary provides statistics on the popularity and use of this method of surface protection for reinforcement in various parts of the world.
13
PL
W artykule omówiono czynniki korozyjne panujące w studzienkach kanalizacyjnych. Dokonano przeglądu metod diagnostycznych betonowych kręgów oraz omówiono metody renowacji bezwykopowych w zależności od stopnia zniszczenia betonu.
EN
The article discusses corrosion factors prevailing in sewage sumps. The diagnostic methods of concrete manhole rings were reviewed and the methods of trenchless renovation were discussed depending on the degree of concrete damage.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zmniejszenia ilości zgorzeliny powstającej na powierzchni wlewków ciągłych podczas dwóch cykli produkcyjnych stali, a mianowicie ciągłego odlewania i ogrzewania wsadu (wlewków COS) do procesu walcowania. Cel ten starano się osiągnąć poprzez zastosowanie powłoki ceramicznej. Cztery powłoki wykonane z dwóch zawiesin i dwóch zoli kwasu krzemowego nałożono na powierzchnię wlewka stalowego. Powłoki nakładano w temperaturze otoczenia lub na płytki ogrzane do 850°C, następnie powlekane płytki ogrzewano do 1250°C. Pierwsza metoda symulowała warunki procesu obróbki plastycznej, podczas gdy druga – warunki procesu ciągłego odlewania. Określono zwilżalność stali przez zawiesiny i zole kwasu krzemowego w temperaturze pokojowej oraz w 850 i 1250°C za pomocą mikroskopu wysokotemperaturowego. Badania wykazały, że najlepsze wyniki (najmniejszą grubość zgorzeliny) uzyskano w przypadku zastosowania zawiesiny otrzymanej na bazie sproszkowanego szkła kwarcowego oraz zoli kwasu krzemowego napylonych na zimny wlewek. W przypadku zawiesiny, napylenie jej w temperaturze pokojowej spowodowało, że była ona trwała i nie uległa odspojeniu, jak w przypadku zawiesiny napylonej w 850°C. Z kolei napylenie zoli na zimno, dało w wyniku zdecydowanie cieńszą warstwę zgorzeliny i powłoki.
EN
The paper presents results of investigations into the possibilities to reduce the amount of scale formed on the surface of continuous castings during two steel production cycles, namely continuous casting and heating of the batch (CC ingots) for the rolling process, using ceramic coatings. Four coatings made from two suspensions and two silicic acid sols were applied on the continuous castings surface. The coatings were applied onto the steel plates at ambient temperature, next the coated plates were heated to 1250°C or the coatings were applied onto the plates heated to 850°C. The first method simulated the conditions of the plastic processing process, while the second one – the conditions of the continuous casting process. The wettability of steel by precursors at room temperature as well as at 850°C and 1250°C was measured with a high-temperature microscope produced by Leitz. The investigations have shown that the best results are obtained for cold-spray coatings, in which case cold-spraying of sols resulted in a significantly thinner layer of scale and coating.
PL
Drobnoziarnista stal stopowa z dodatkiem boru, jako materiał wyjątkowo odporny na ścieranie, stosowana jest w przemyśle samochodowym oraz w produkcji innych maszyn (rolniczych, budowlanych). Przedstawiono proces wytwarzania ochronnej powłoki proszkowej na stali borowej oraz wyniki badań gotowego elementu. Ze względu na zmianę właściwości mechanicznych stali hartowanej po procesie lakierowania proszkowego, proces ten zastąpiono malowaniem farbami ciekłymi.
EN
Fine-grained alloy steel with the addition of boron, as the material extremely resistant to abrasion is used in the automotive industry and in the production of other machines (agricultural, construction). The process of producing a protective powder coating on boron steel and the results of testing the finished element are presented. Due to the change of mechanical properties of hardened steel after the powder coating process, this process was replaced with liquid paint applying.
16
PL
W artykule omówiono technologię trójwarstwowej powłoki ochronnej powierzchni betonowej ponad 400 naprawionych słupów podbudowy kilku chłodni kominowych w jednej z polskich elektrowni. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych betonu rodzimego słupów i badania in situ uszkodzeń powłoki ochronnej oraz wyniki badań laboratoryjnych, tj. strukturalnych, przyczepności do podłoża, rozwartości i głębokości rys w materiale naprawczym i w powłoce ochronnej.
EN
In the paper the technology of a three-layer protective coating for concrete surface over 400 repaired columns of several cooling towers in one of the Polish power plants is presented. The results of laboratory tests of native material concrete columns, observations of damage of the protective coating in situ and the results of laboratory tests, i.e. structural tests of protecting coating by microscope, adhesion to the concrete substrate, width and crack depth in the repairmaterial and in the protective coating are presented.
EN
This article presents measurements of the thickness of alcohol-based coatings on sand foundry cores and moulds. These coatings were applied using two methods, the dipping method and the painting method. For the purposes of the study, a zircon alcohol-based coating was prepared with three different levels of nominal viscosity; very thin at 10s, average at 20s, and thick at 30s. The coating was applied to a core made of quartz sand and furan resin. The cores were made of sand with three different grain sizes; dL = 0.22 mm – fine sand, dL = 0.33 mm medium sand, and dL = 0.47 mm coarse sand. In the study, the thickness of the coating obtained to the core was measured immediately after application as well as after drying. Additionally, the extent of penetration into the intergranular spaces of the core matrix was measured. On the basis of this study, the impact of the grain size of the core matrix on the thickness of the coating and its penetration into the core was assessed. The thickness of coatings obtained using different application methods was also assessed.
PL
Autorzy opracowali oryginalną metodę i sposób prowadzenia badania kinetyki wydzielania się gazów z materiałów stosowanych w technologii form poddawanych intensywnemu nagrzewaniu. Do tych materiałów pracy zalicza się masy formierskie oraz powłoki ochronne stosowane na formy i rdzenia piaskowe lub formy metalowe zalewane grawitacyjnie. Badania prowadzone są dwutorowo: z wykorzystanie zmodyfikowanej metody oznaczania gazotwórczości w piecu rurowym oraz badania gazotwórczości cienkich, przypowierzchniowych warstw form zalewanych ciekłym metalem. Kinetyka wydzielania gazów prezentowana jest w funkcji czasu nagrzewania oraz w funkcji temperatur próbki nagrzewanej masy lub powłoki. Badania obejmują również monitorowanie tych samych zjawisk przy nagrzewania cienkich warstw formy. Stwierdzono, iż zarówno w przypadku mas ze spoiwami jak i w przypadku powłok występują dwa maksima szybkości wydzielania gazów: przy temperaturze około 200 i około/ponad 500 ºC. Powłoki ochronne są znaczącym źródłem gazów po zalaniu formy metalem, co rzadko jest uwzględniane w ogólnym bilansie gazów powstających w formie. Warstwy wierzchnie form i rdzeni pokryte powłokami wydzielają dużo więcej gazów niż warstwy bez tych powłok. Z tego powodu odlewy wytwarzane w formach/rdzeniach z powłokami są w większym stopniu narażone na powstawania wad pochodzenia gazowego.
EN
The authors developed the original method and the way of performing investigations of the kinetics of gases emission from materials applied in the mould technology and subjected to intensive heating. Moulding sands and protective coatings applied for sand moulds and cores or for metal moulds poured gravitationally belong to these materials. Investigations are performed in two ways: with utilising the modified method of determining the gas evolution rate in the tubular furnace and testing the gas evolution rate from thin near surface layers poured with liquid metal. The gas emission kinetics is presented as the heating time function and as the temperature function of the heated sample of the moulding sand or coating. Investigations encompass also monitoring of these effects at heating thin layers of moulds. It was found that in case of moulding sands with binders as well as in case of coatings two maxima of gases emission rates occur: at a temperature of approximately 200 ºC and of approximately/above 500 ºC. Protective coatings are significant sources of gases after the mould is poured with metal, which is seldom taken into account in the general balance of gases formed in the mould. Surface layers of moulds and cores covered with coatings emit much more gases than layers without these coatings. Due to this, castings produced in moulds/cores with coatings are, in a higher degree, exposed to defects of gaseous origin.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie sygnałów wieloczęstotliwościowych w badaniach grubości powłok ochronnych elementów maszyn i konstrukcji przemysłowych. Do badań wykorzystano powłoki cynkowe na podłożach stalowych. Do pomiarów wykorzystano czujniki indukcyjne transformatorowe o zmiennej częstotliwości sygnału pomiarowego. Rezultaty badań zostały porównane z wynikami pomiarów za pomocą sygnałów z pojedynczymi częstotliwościami.
EN
The article presents the use of multi-frequency signals in the study of thicknesses of protective coatings of machine elements and industrial structures. Zinc coatings on steel substrates were used for the studies. For measurements, variable frequency inductive sensors were used. The results of the tests were compared with the results of measurements using single frequency signals.
PL
Artykuł omawia nowe osiągnięcia technologiczne w przygotowaniu powierzchni oraz aplikacji powłok ochronnych przy wykonywaniu prac antykorozyjnych na powierzchniach stalowych i betonowych oraz podczas napraw betonu.
EN
The article discusses new technological achievements in the field of surface preparation and application of protective coatings during anticorrosive works conducted on steel and concrete surfaces, as well as repairs of concrete.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.