Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  civil aviation security
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ewolucja standardów ochrony lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej
PL
Transport lotniczy, dzięki rzadkiej kombinacji najbardziej pożądanych przez podróżnych i spedytorów cech, takich jak szybkość, bezpieczeństwo oraz globalny zasięg w bardzo krótkim czasie stał się jedną z najbardziej perspektywicznych i dochodowych gałęzi światowej gospodarki. Niestety, dynamiczny rozwój transportu lotniczego spowodował także eskalację zupełnie nowych, nieznanych wcześniej zagrożeń, do których zaliczyć należy terroryzm lotniczy. Celem artykułu jest przedstawienie procesu formowania się w ramach Unii Europejskiej instytucjonalnych i prawnych narzędzi służących ochronie lotnictwa cywilnego przed aktami terrorystycznymi.
EN
Thanks to the rare combination of features most demanded by travelers and freight forwarders, such as speed, security and global reach, air transport has become one of the most promising and profitable branches of the world economy in a very short time. Unfortunately, the dynamic development of air transport has also led to the escalation of completely new, previously unknown threats, such as aviation terrorism. The aim of the article is to present the process of forming European Union institutional and legal tools for the protection of civil aviation against acts of terrorism.
PL
Kontrola bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego jest czynnością obowiązkową i ważną w procesie obsługi pasażera odlatującego. Z jednej strony wpływa na bezpieczeństwo operacji lotniczej z drugiej strony na jej terminowość. Celem pracy było przeanalizowanie w jakim stopniu rzeczywiste rozwiązania organizacyjne stosowane w punkcie kontroli bezpieczeństwa (PKB) są adekwatne do charakterystyk operacyjnych lotniska, szczególnie do wielkości obsługiwanego ruchu. Zastosowano porównanie średniej intensywności zgłoszeń bagaży do PKB ze średnią intensywnością ich obsługi (kontroli) przy różnych wariantach organizacji PKB. Analiza ta pokazała, że w porcie lotniczym Szczecin (o mniejszym ruchu) przyjęto rozwiązanie nieco na zapas, natomiast w porcie lotniczym Katowice (o większym ruchu) wariant organizacji PKB jest adekwatny do potrzeb. Wniosek z badań jest taki, że w porcie lotniczym Szczecin możliwe jest zwiększenie skuteczności kontroli poprzez zmianę wariantu organizacji PKB, natomiast osiągnięcie tego samego celu w porcie lotniczym Katowice wymagałoby rozbudowy infrastruktury lub zmiany wyposażenia.
EN
Hold baggage screening is mandatory and very important in the process of departing passengers service. On the one hand it affects the safety of flight operations, and on the other hand it affects its punctuality. The aim of this study was to analyze the extent to which the actual organizational solutions used in a security control point (SCP) are adequate for the operational characteristics of the airport, especially for the traffic volume. The intensity of baggage flow requests to SCP was compared with the mean intensity of the service (control) at different variants of the SCP organization. This analysis showed that at the Szczecin airport (with smaller traffic) somewhat redundant organizational solution was adopted, while at the Katowice airport (with bigger traffic) organization of SCP is adequate to the needs. The conclusion from the research is that in the Szczecin airport it is possible to increase the efficiency of control by changing the variant of the SCP organization, while achieving the same goal in the Katowice airport would require the development of infrastructure or changes in equipment.
PL
Zapisy prawne wymuszają stosowanie procedur EDS w każdym pasażerskim porcie lotniczym. W istotny wpływają one sposób na końcowy układ systemu BHS. W artykule przeprowadzono analizy strukturalną i funkcjonalną tego systemu.
EN
Legal provisions are enforced for EDS procedures in each passenger airport. They affect a significant effect on the final layout of the system BHS. The paper presents structural and functional analysis of the system.
PL
Artykuł przedstawia zarys problematyki związanej z wpływem projektowanych na lotnisku obiektów kubaturowych na szeroko rozumianą ochronę lotnictwa cywilnego. W dobie zagrożenia terrorystycznego i ciągłego podnoszenia standardów bezpieczeństwa w zakresie realizowanej na lotnisku kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu, istotną, aczkolwiek rzadko poruszaną, kwestią jest temat związany z właściwym planowaniem infrastruktury lotniskowej, uwzgledniającej potrzeby wynikające z zasad w ten sposób rozumianego bezpieczeństwa. Artykuł ma w założeniu skłonić potencjalnych odbiorców – osoby zaangażowane w działalność lotniczą do rozważań nad potrzebą przeanalizowania istniejących i ewentualnie wdrożenia nowych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.
EN
The following article outlines the issues related to the influence of the planned enclosed structures at the airport on the widely understood civil aviation security. In the era of terrorist threat and continued improvement of security standards implemented in the scope of people and baggage security checks, an important, though less frequently discussed issue is the subject connected with the proper planning of airport infrastructure which takes into account the needs of the principles in this way understood security. This article is intended to encourage potential customers – persons involved in aviation activities, for consideration of the need to examine existing and possibly implement new solutions in the field.
EN
The increase of air terrorism phenomenon causes the necessity to take effective protective measures. The international legal co-operation (both bilateral and multilateral) contributes to combating terrorism. For many years Poland has tried to participate in this process working in various important bodies, although the intensity of our engagement has differed. After 1990 the government of the Polish Republic did its best in order to fully prepare and engage in fighting against air terrorism. Poland is a party of the most significant international conventions under the CIAO concerning civilian air travel and fight against air terrorism (the Hague, Montreal and Tokyo conventions). Signing these conventions meant the necessity to introduce essential changes in our law. The treaties signed with our neighbours and other countries are an important factor in Polish co-operation on an international arena in the area of preventing and fighting terrorism. Among 19 treaties and pacts, only two of them did not refer to fighting terrorism. The approach to fighting terrorism and the range of co-operation is different in selective treaties. However, there are some similarities. A new phenomenon in the Polish treaty policy is following provisions of the signed treaties in the international co-operation in the area of crime prevention and fighting, including terrorism conducted by the Ministry of the Interior (and Administration), its agendas and institutions (approximately 40 agreements). Treaties, contracts and bilateral agreements are a stabilising factor to perceive commercial aviation from the Polish point of view.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.