Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatic control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
One of the most perspective development directions of the aircraft engine is the application of adaptive digital automatic control systems (ACS). The significant element of the adaptation is the correction of mathematical models of both engine and its executive, measuring devices. These models help to solve tasks of control and are a combination of static models and dynamic models, as static models describe relations between parameters at steady-state modes, and dynamic ones characterize deviations of the parameters from static values. The work considers problems of the models’ correction using parametric identification methods. It is shown that the main problem of the precise engine simulation is the correction of the static model. A robust procedure that is based on a wide application of a priori information about performances of the engine and its measuring system is proposed for this purpose. One of many variants of this procedure provides an application of the non-linear thermodynamic model of the working process and estimation of individual corrections to the engine components’ characteristics with further substitution of the thermodynamic model by approximating on-board static model. Physically grounded estimates are obtained based on a priori information setting about the estimated parameters and engine performances, using fuzzy sets. Executive devices (actuators) and the most inertial temperature sensors require correction to their dynamic models. Researches showed, in case that the data for identification are collected during regular operation of ACS, the estimates of dynamic model parameters can be strongly correlated that reasons inadmissible errors. The reason is inside the substantial limitations on transients’ intensity that contain regular algorithms of acceleration/deceleration control. Therefore, test actions on the engine are required. Their character and minimum composition are determined using the derived relations between errors in model coefficients, measurement process, and control action parameters.
PL
Jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju silnika lotniczego jest zastosowanie adaptacyjnych cyfrowych systemów automatycznego sterowania (ACS). Istotnym elementem adaptacji jest korekta modeli matematycznych zarówno silnika, jak i jego urządzeń wykonawczych oraz pomiarowych. Modele te pomagają rozwiązywać zadania sterowania i są połączeniem modeli statycznych i dynamicznych, ponieważ modele statyczne opisują relacje między parametrami w trybach ustalonych, a dynamiczne korygują odchylenia parametrów od wartości statycznych. W pracy rozważono problemy korekcji modeli z wykorzystaniem parametrycznych metod identyfikacji. Wykazano, że głównym problemem precyzyjnej symulacji silnika jest korekta modelu statycznego. W tym celu proponuje się procedurę opartą na szerokim zastosowaniu informacji a priori o osiągach silnika i jego układu pomiarowego. Jeden z wielu wariantów tej procedury przewiduje zastosowanie nieliniowego modelu termodynamicznego procesu pracy i oszacowanie poszczególnych poprawek charakterystyk elementów silnika z dalszym zastępowaniem modelu termodynamicznego przez aproksymację pokładowego modelu statycznego. Fizycznie uziemione oszacowania uzyskuje się na podstawie informacji a priori dotyczących oszacowanych parametrów i osiągów silnika, przy użyciu zbiorów rozmytych. Urządzenia wykonawcze (siłowniki) i najbardziej bezwładnościowe czujniki temperatury wymagają korekty ich modeli dynamicznych. Badania wykazały, że w przypadku, gdy dane do identyfikacji zbierane są podczas normalnej pracy ACS, oszacowania dynamicznych parametrów modelu mogą być silnie skorelowane, co powoduje niedopuszczalne błędy. Przyczyną są znaczne ograniczenia intensywności stanów nieustalonych, które zawierają regularne algorytmy sterowania przyspieszaniem / zwalnianiem. Dlatego wymagane są działania testowe na silniku. Ich charakter i minimalny skład określane są za pomocą wyprowadzonych relacji między błędami współczynników modelu, procesem pomiarowym i parametrami akcji kontrolnej.
2
Content available remote Sterowanie procesem mikrofalowego suszenia wybranych owoców i warzyw
PL
W artykule analizowano sterowanie automatyczne procesem suszenia mikrofalowego wybranych owoców i warzyw. Przedstawiono metodę projektowania zamkniętego układu sterowania z wykorzystaniem modelowania i symulacji komputerowej. Opracowano modele obiektu i układu sterowania. Zastosowano algorytmy regulatorów PID oraz I-PD. Istotę działania modeli przedstawiono na schematach blokowych i wykresach. Analizowano wyniki symulacja komputerowej, dokonano oceny jakości sterowania z wykorzystaniem wskaźników całkowych.
EN
The article analyzes the automatic control of the microwave drying process of selected fruits and vegetables. The method of designing a closed control system using modeling and computer simulation is presented. Object and control system models have been developed. Algorithms controls PID and I-PD were used. The essence of models operation is presented in block diagrams and charts. Results of the computer simulation were analyzed, the quality of control was evaluated using integral indicators.
EN
The construction and automatic control of single-stage six-bed adsorption heat pump for heating and cooling purposes is discussed. The presented device is design to simulate operating conditions as well as temperature and uptake changes in the adsorbers/desorbers and consequently to describe the performance of the six–bed adsorption heat pump. The authors focus on advanced operation and strategy of multi-bed heat pump adsorber/desorber performance configuration. Through the use of a sequential system of sorption columns operation, the continuous character of the gained power of device in a wide range is obtained. It is possible as a result of using in the device the quantitative control of the pump by switching sequentially columns (sequential control), quality control by changing the temperature of heating/cooling water flowing in series or parallel through sorption columns and by changing the time parameter of sorption process (adsorption/desorption time) of the bed.
PL
W artykule przedstawiono projekt budowy i automatycznej regulacji jednostopniowej sześciokomorowej adsorpcyjnej pompy ciepła zastosowanej do uzyskania ciepła i chłodu. Omawiane urządzenie zaprojektowano w celu oceny parametrów pracy oraz zmian temperatury i stężenia w adsorberze/desorberze a w konsekwencji w celu określenia efektywności sześciokomorowej adsorpcyjnej pompy ciepła. Autorzy skoncentrowali się na możliwości zaawansowanej regulacji pracy i efektywności wielokomorowego urządzenia. Poprzez zastosowanie sekwencyjnego układu komór sorpcyjnych otrzymano ciągły charakter uzyskiwanej mocy w szerokim zakresie. Jest to możliwe w wyniku zastosowania w urządzeniu regulacji ilościowej mocy pompy poprzez załączanie kolejnych segmentów (regulacja sekwencyjne), regulację jakościową poprzez zmianę temperatur wody grzewczej/chłodzącej przepływającej szeregowo/równolegle przez kolumny sorpcyjne oraz przez zmianę parametru czasu pracy (czasu adsorpcji/desorpcji) kolumny.
EN
Equipment set for studying dynamics characteristics of vehicles as automatic control objects is presented. Dynamics characteristics of various mobile objects were studied at test site. Experimental procedure, electronic data processing using a method of adjustable equivalent model is provided. Research data and received mathematical models are provided.
PL
Przedstawiono sprzęt przeznaczony do badania dynamicznych cech pojazdów jako obiektów kontrolowanych automatycznie.
6
EN
The paper presents the concept, implementation and operational effects of the multi-servers automatic reactive power compensation system in 6 kV industry electrical power grid. As controlled reactive power compensators were used synchronous motors, capacitors’ banks and passive filters of higher harmonics available in the power grid of the plant. System of communication and collaboration of control servers with databases was disclosed. Use of events technology of Firebird database was discussed. Clients’ application for industry grid state and compensation system monitoring were presented. Results of operation and planned modernization of the system was presented.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję, realizację praktyczną oraz efekty działania wieloserwerowego systemu automatycznej kompensacji mocy biernej w przemysłowej sieci elektroenergetycznej 6 kV. Jako kompensatory mocy biernej wykorzystane zostały silniki synchroniczne, baterie kondensatorów i pasywne filtry wyższych harmonicznych pracujące w zakładzie. Przedstawiono system informatyczny i współpracę z bazą danych. Omówiono wykorzystanie technologii zdarzeń bazy danych Firebird w prezentowany rozwiązaniu. Przedstawiono oprogramowanie klienckie wykorzystywane do monitorowania pracy systemu i stanu sieci elektroenergetycznej. Przedstawiono przykładowe efekty działania oraz propozycje dalszych prac związanych z modernizacją systemu.
EN
The article presents a concept of an automatic directional control system for a General Aviation class aircraft during the taxiing phase. In particular, it shows the concept of the system and the control laws synthesis – mathematical model and simulation of taxiing aircraft. Several reasons have emerged in recent years that make the automation of taxiing an important design challenge including decreased safety, performance and pilot workload. The adapted methodology follows the model based design approach in which the control system and the aircraft are mathematically modelled to allow control laws synthesis using the Adaptive Disturbance Rejection Control method. The computer simulations are carried out to analyze the control system behavior. Chosen methodology and modelling technique, especially tire-ground contact model, resulted in a taxing aircraft model that can be used for directional control law synthesis. Aerodynamic forces and moments were identified in the wind tunnel tests for the full range of the slip angle. The results can be used for the preliminary performance assessment of the ADRC method applied in the taxi directional control system. Such system has not been introduced to General Aviation yet. Therefore, the model of taxiing aircraft including aerodynamic characteristics for the full range of the slip angle and a directional control system have a big value in the process of design and implementation of the future automatic taxi systems.
EN
This article presents the problem of overloading of the steering gear controlled by an autopilot in high sea states and ways of reducing it. The author proposes a new method of estimating the steering gear load by counting the number of machine reversals in a selected time period. A block diagram of such solution is presented along with the results of simulations of system operation in different sea states. The results obtained, in terms of number of reversals, depend significantly on the state of sea, providing a means to estimate the current state of the sea as well as the expected difficulty in exploiting the steering gear.
PL
W artykule przedstawiona została część elektroniczna prototypowego systemu kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego. Urządzenie opracowano na podstawie zestawu Arduino Leonardo z procesorem AVR. Układ umożliwia automatyczne sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem oraz pozwala na wykrycie intruza na monitorowanym obszarze i zaalarmowanie o takim fakcie poprzez emisje dźwięku. Cechą wyróżniająca przedstawiony system od komercyjnych rozwiązań jest pełna modyfikowalność przez użytkownika zarówno w zakresie zainstalowanych podzespołów, jak i algorytmów realizowanych przez procesor sterujący.
EN
This article presents the electronic part of the prototype system for monitoring and control of energy saving and home security circuits. The device is based on the AVR Arduino Leonardo kit. The system enables automatic control of lighting and heating systems and allows detection of intruders on monitored area with response to such an event by sound. The distinguishing feature of the presented system from commercial solutions is full user modification of installed components as well as algorithms implemented in the control processor.
EN
The study considers the basic trends of development of modern mechanical transmissions of trucks and buses. It provides the developed various series of multispeed transmissions with automatic control and a number of transmissions from 6 to 16 for trucks and buses. The paper shows the basic parameters of the standard series of new transmissions received on the basis of innovative technical solutions. It provides the results of experimental studies of 16-speed transmissions on a special test stand and on the road as part of a truck transmission. Theoretical and experimental data on the gear change time are compared.
EN
Autonomous underwater vehicles are vehicles that are entirely or partly independent of human decisions. In order to obtain operational independence, the vehicles have to be equipped with specialized software. The task of the software is to move the vehicle along a trajectory while avoiding collisions. In its role of avoiding obstacles, the vehicle may sometimes encounter situations in which it is very difficult to determine what the next movement should be from an ad hoc perspective. When such a situation occurs, a planning component of the vehicle software should be run with the task of charting a safe trajectory between nearby obstacles. This paper presents a new path planning algorithm for a Biomimetic Autonomous Underwater Vehicle. The main distinguishing feature of the algorithm is its high speed compared with such classic planning algorithms as A*. In addition to presenting the algorithm, this paper also summarizes preliminary experiments intended to assess the effectiveness of the proposed algorithm.
PL
Korektor Gukowa jest liniowym układem dynamicznym o transmitancji: Kkor(s) = K0 + K1exp(-stn) +…+ Kn(-stn) i parametrach tak dobranych, by wydatnie skrócić procesy przejściowe zachodzące w korygowanym obiekcie. Był z zasady przewidziany dla korekcji dynamiki torów pomiarowych mających śledzić chwilowe zmiany sygnału wejściowego. W technice cyfrowej daje się on łatwo realizować i jak się wydaje warto podjąć próbę zastosowania go w technice regulacji automatycznej, zwłaszcza w przypadku regulowanych obiektów wieloinercyjnych. Parametry korektora należy dobrać w taki sposób, by pozornie r-krotnie skrócić każdą ze stałych czasowych obiektu, a uzyskaną transmitancję zastępcza zespołu: korektor – obiekt regulacji przedstawić jako model Strejca, dla którego znane są zasady doboru nastaw regulatorów P, PI, PD lub PID. Ponieważ zastępcza dynamika zespołu: korektor – obiekt regulacji jest już „łatwa”, wolno się spodziewać, że wystarczy zastosowanie prostego regulatora typu I dla uzyskania efektów równie dobrych, jeśli nie lepszych niż w przypadku obiektu bez korekcji i regulatora PID. W artykule podano potrzebne zależności matematyczne oraz przedstawiono wyniki symulowanych eksperymentów.
EN
The Gutkov's corrector is described by the transfer function: Kkor(s) = K0 + K1exp(-stn) +…+ Kn(-stn). The choice of its parameters is aimed at shortening of transient states in the corrected system (plant). The primary applications of Gutkov's correctors where those connected with the correction of the measuring systems dynamics. The digital implementation of Gutkov's corrector does not seem to be difficult task. That is why it can be applied in control algorithms for contemporary control systems, especially for the control of multi-inertia plants. The properly chosen parameters of the corrector should yield the "apparent" r-times shortening the plant time constants. For the obtained transfer functions representing plant and corrector one can find respective Strejc's model and tune controllers according to widely known rules adjusted to tuning of P, PI, PD and PID controllers for this type of resultant plant dynamics. The resultant dynamics of the system composed of the plant and corrector can be treated as "easy" one. That is why applying the simple I-type controller should induce the same quality of control as in the case of an uncorrected plant under PID controller action. The paper presents respective mathematical formulae as well as the exemplary results of simulations.
EN
In Polish underground mines in which excavations are subjected to high heat load, central and group cooling systems based on indirect cooling units are implemented. Chilled water, referred to as cold water and produced in chillers, is distributed through a pipeline network to air coolers located in mining and development districts. The coolers are often moved to other locations and the pipeline network undergoes constant modification. In such a system, parameters of cold water in different branches of the pipeline network need to be controlled. The article presents the principles for controlling the cooling capacity of air coolers installed in an underground mine. Also, the authors propose automatic control of water flow rate in underground pipeline network and in particular coolers, depending on the temporary cooling load in the system. The principles of such a system, controlling cold water distribution, and the functions of its individual components are described. Finally, an example of an automatic control of water flow rate in a central cooling system currently implemented in a mine is presented.
PL
W polskich kopalniach podziemnych o dużym obciążeniu cieplnym wyrobisk stosuje się systemy klimatyzacji grupowej i centralnej, projektowane w oparciu o urządzenia chłodnicze pośredniego działania. Wytwarzana w agregatach chłodniczych woda lodowa rozprowadzana jest siecią rurociągów do chłodnic powietrza w rejonach eksploatacyjnych i przygotowawczych. Chłodnice są często przebudowywane, a sieć rurociągów ulega ciągłej zmianie. Obieg wody w sieci rurociągów wymaga ciągłej regulacji w za kresie wymaganego natężenia przepływu wody lodowej w poszczególnych odgałęzieniach sieci rurociągów. W artykule przedstawiono zasady regulacji wydajności chłodnic powietrza. Zaproponowano układ automatycznego sterowania rozpływem wody lodowej w sieci, jaką tworzą rurociągi i chłodnice powietrza, w zależności od chwilowego zapotrzebowania mocy w chłodnicach. Omówiono zasady takiej regulacji oraz funkcje, jakie muszą spełniać poszczególne elementy układu sterowania rozpływem wody lodowej. Przedstawiono przykład wdrażanego aktualnie sterowania rozpływem wody lodowej w klimatyzacji centralnej.
PL
W artykule zaprezentowano kilka aplikacji systemów pomiarowych i systemów sterowania, zrealizowanych w różnych technologiach. Zaprezentowane przykłady pokazują typowe zadania inżynierskie oraz ilustrują przemiany technologiczne, jakie dokonały się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
EN
The paper presents several applications of the measuring systems and the control systems realised in various technologies. The examples presented show the typical engineering tasks and illustrate the technological changes made during several dozen last years.
EN
This article presents properties of a follow-up system executing ship’s rudder deflection using a constant delivery hydraulic pump. Furthermore, a solution is discussed which increases static and dynamic accuracy of such a system using the rudder angular velocity signal. This signal has been used for changing the level of a three-position controller insensitivity. The paper also shows the method of determination of the function describing variations of dead-zone width of the three-point controller. Two kinds of such function are shown, namely linear and quadratic. A computer model was prepared in MATLAB-Simulink environment, showing the operation of the system with correction of error signal, which carries out given by function variations of points of switching. Also included are the simulation results of the described solution, indicating a significant enhancement of accuracy of rudder angle control process for the steady state as well as during transients.
PL
W artykule omówiony została koncepcja systemu automatycznego sterowania przeznaczonego dla małych samolotów bezzałogowych działającego w manewrach innych niż niezbędne do wykonywania tzw. normalnego lotu[2, 8, 9]. Charakter takich manewrów oraz zakres zmian parametrów lotu samolotu podczas ich wykonywania ograniczają zastosowanie klasycznych algorytmów sterowania, często również ograniczają możliwość pozyskania pełnej informacji o parametrach lotu samolotu. W pracy przedstawiono alternatywne rozwiązanie, które w takich przy-padkach, może zostać zastosowane. Zaprezentowano strukturę algorytmów sterowania oraz metodę doboru współczynników regulatorów w nich występujących. Jako przykład wybrano manewr pętli, będący elementem akrobacji lotniczej Weryfikacja przyjętych założeń i otrzymanych wyników obliczeń została przeprowadzona w symulowanych lotach testowych a otrzymane przykładowe rezultaty zostały zamieszczone w końcowej części artykułu.
EN
The paper presents the concept of automatic control laws for unmanned aircraft control system. There is a general structure of algorithms controlling aircraft at nonconventional flight state presented in the paper. Authors apply their semiclosed loop control algorithm for automatic flight during selected aerobatic maneuver (loop maneuver is selected). Moreover there are methods of control laws adjustment and tuning discussed in this paper. Theoretical discussion is supported by results achieved during simulated test flights.
17
Content available Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych
PL
Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych należy rozpatrywać w kilku aspektach. Najważniejszym wymogiem jest, aby maszyny produkcyjne były bezpieczne dla obsługujących je ludzi. W pracy przedstawiono normy dotyczące bezpieczeństwa maszyn oraz realizacji bezpiecznego sterowania z wykorzystaniem współczesnych środków technicznych, zabezpieczających obsługę przed potencjalnymi zagrożeniami. Pewne zabezpieczenie ekonomiczne zakładu produkcyjnego stanowią dodatkowe środki, które pozwalają wydłużyć okres eksploatacji maszyn, poprzez działania prewencyjne, które z wyprzedzeniem pozwolą reagować na symptomy zbliżających się awarii, a więc i przestojów. Artykuł prezentuje przykładowe środki techniczne, które mogą wspomóc konstruktorów i użytkowników w tych zamierzeniach.
EN
The safety of production processes should be considered in several aspects. The most important requirement is that production machines are kept safe. The paper presents the standards for machinery safety and the implementation of safety control with the use of modern technical means securing support from potential threats. Certain economic hedge plant are additional measures that help extend the life of equipment, through prevention, which will advance to react to signs of impending failure and therefore downtime. The article presents examples of technical measures that can help designers and users in these plans.
EN
The article features selected issues related to the identification of dynamic properties of the hard coal flotation process, as an object with one control input and one output. The content of ash in flotation tailings, available for measurements, was adopted as an output signal. The author presented the theoretical basis to use the selected methods for estimating the parameters of the flotation process dynamic models. In addition, the article provides a calculation example.
PL
W artykule poruszono wybrane problemy związane z identyfikacją własności dynamicznych procesu flotacji węgla jako obiektu o jednym wejściu sterującym i jednym wyjściu. Jako sygnał wyjściowy przyjęto pomiarowo dostępną zawartość popiołu w odpadach flotacyjnych. Podano podstawy teoretyczne związane ze stosowaniem wybranych metod estymacji parametrów modeli dynamiki procesu flotacji. Artykuł opatrzono przykładem obliczeniowym.
EN
The article describes a complete control system of the main fans system with an integrated remote control and monitoring system. A power supply system and communication diagram were presented. Co-operation between particular elements of the system was discussed. Then the author presented a sample user interface to control and monitor the work of the fans station based on a graphic display with a touch panel. Finally, a sample implementation was described.
PL
W artykule przedstawiono realizację kompletnego systemu sterowania stacji wentylatorów głównych z zintegrowanym systemem zdalnego sterowania i monitorowania, jego układ zasilania oraz schemat łączności. Omówiono współpracę poszczególnych elementów systemu. Zaprezentowano przykładowy interfejs użytkownika do sterowania i monitorowania pracy stacji wentylatorowej w oparciu o ekran graficzny z panelem dotykowym, a także przykładowe wdrożenie.
EN
In order to calibrate the stripe precision of a leveling rod, an automatic laser interferometer and a vision measurement system were designed by Xi’an University of Technology in China. The rod was driven by a closed-loop control and the data were collected at the stop state to ensure precision. The laser interferometer provided not only the long distance data but also a position feedback signal in the automatic control loop. CCD camera and a vision measurement method were used to inspect the stripe edge position and defect. Apixel-equivalent self-calibration method was designed to improve precision. ROI (regions of interest) method and an outline tracing method were designed to quickly extract multiple stripe edges. A combination of the image data with the interferometer data reduces control difficulty and ensures the measurement accuracy. The vision measurement method reached sub-pixel precision and the defective edges were reported. The system can automatically calibrate a stripe leveling rod with a high degree of efficiency and precision.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.