Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telematic systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Postępująca globalizacja, mobilność społeczeństwa, modernizacja infrastruktury transportu, chęć posiadania własnego środka transportu przyczyniają się do zwiększonej liczby pojazdów drogowych oraz wielu problemów transportowych. Można do nich zaliczyć przede wszystkich występowanie kongestii transportowej, która w następstwie jest źródłem kolejnych problemów systemów transportu drogowego. Zanie-czyszczenie środowisko, wzmożony hałas, występujące zagrożenia w ruchu drogowym, utrudniona komunikacja wpływa w szczególności negatywnie na funkcjonowanie użytkowników miejskich systemów transportowych. Na wprost zwiększającym się oczekiwaniom użytkowników miejskich systemów transportowych wychodzą systemy wspierające bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz zwiększające przepustowość sieci transportowych. Jednym z przykładów systemu jest sygnalizacja świetlna. Implementacja tego systemu pozwala na bezpieczniejsze poruszanie się w ruchu drogowych poszczególnym jego uczestnikom, w tym pieszych. W artykule poruszono problem bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Przedstawiono analizę policyjnych danych statystycznych dotyczących liczby wypadków i ich skutków z udziałem pieszych. Dodatkowo zaprezentowano wyniki badań dotyczących subiektywnej oceny bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniach drogowych wspieranych sygnalizacją świetlną. Zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego z udziałem pieszych jako uczestników ruchu drogowego.
EN
The Processes of Globalisation, mobility of the society, modernization of transport infrastructure, the desire to own means of transport contribute to the increased number of road vehicles and many transport problems. These include, above all, the occurrence of transport congestion, which in turn is the source of further problems of road transport systems. Environmental pollution, increased noise, occurring traffic hazards, difficult communication has a negative impact on the functioning of users of urban transport systems. In contrast to the increasing expectations of users of urban transport systems, systems supporting their safety and increasing the capacity of transport networks come out. One of the examples of the system is traffic lights. The implementation of this system allows for safer movement of individual road users, including pedestrians. The article discusses the problem of pedestrian safety in road traffic. The analysis of police statistical data on the number of accidents and their effects with the participation of pedestrians was presented. In addition, the results of research on the subjective assessment of pedestrian safety at road intersections using traffic lights are presented. The method of direct interview involving pedestrians as participants of road traffic was used.
2
Content available Modern vehicles for refrigeration
EN
The article contains an overview of modern solutions for refrigerated vehicles. The most important manufacturers of refrigerated trailers were described. Then, solutions based on adaptation of a refrigeration vehicle were discussed. The characteristics of popular trailers, trailers and bodies used as refrigerators were presented. The telematics systems and aggregates used in refrigerated vehicles were also discussed in the article.
PL
Artykuł zawiera przegląd nowoczesnych rozwiązań dla pojazdów chłodniczych. Opisano najważniejszych producentów naczep chłodniczych. Omówiono rozwiązania oparte na adaptacji pojazdu do chłodnictwa. Przedstawiono charakterystyki popularnych naczep, przyczep i nadwozi wykorzystywanych jako chłodnie. Omówiono systemy telematyczne i agregaty stosowane w samochodach chłodniczych.
PL
W artykule przedstawiono analizę rozwoju systemów telematyki w polskich firmach transportowych. Zawarto w nim wybrane systemy z zakresu obsługi transportu wykorzystywane w działalności gospodarczej. Analizie poddano skuteczność oraz zasadność zastosowania systemów telematycznych w aspekcie rywalizacji i przyszłego rozwoju firm branży TSL.
EN
The paper presents an analysis of the development of telematics systems in selected transport companies. It includes the selected transport systems used in business. The effectiveness and validity of telematics systems in terms of competition and future development were analyzed.
PL
Artykuł przybliża rozwój i wykorzystanie systemów telematycznych do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach na przykładzie rozwiązań wdrożonych w Białymstoku. Przedstawiono składowe elementy funkcjonującego od maja 2015 r. systemu zarządzania ruchem drogowym. Jednym z podsystemów wdrożonego rozwiązania jest system kamer rejestrujących wjazd pojazdów na czerwonym świetle (RWCS). W artykule przedstawiono założenia oraz efektywność funkcjonowania tego systemu w obszarze wybranych skrzyżowań drogowych, uwzględniając występujące obciążenia ruchem drogowym.
EN
The article presents the development and use of telematic systems to support road safety management in cities based on the example of the solutions implemented in Białystok. The components the traffic management system operating since May 2015 have been described. One of the subsystems of the implemented solution is a system of cameras that register red traffic light running (RWCS). The article presents the assumptions and effectiveness of the system in the area of selected crossroads taking into account the present traffic load.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję urządzenia do pomiarów prędkości dla wybranego odcinka drogi. W urządzeniu wykorzystano metodę promieniowania optycznego dwóch nadajników oraz dwóch odbiorników podczerwieni. Urządzenie wykorzystuje środowisko programowania graficznego LabView.
EN
This article presents the concept of a device for automatic section speed control. The device uses a method of optical radiation, two transmitters and two receivers IR. The device uses LabView graphical programming environment.
6
Content available remote Zarządzanie flotą w transporcie drogowym – koncepcja wsparcia telematycznego
PL
Międzynarodowy transport drogowy towarów jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki, a wzrost podaży usług i coraz większa konkurencja na rynku determinują firmy spedycyjne i transportowe do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań systemowych. Kompleksowe i efektywnie zarządzanie flotą pojazdów w transporcie drogowym wymaga dzisiaj wdrożenia nowoczesnych systemów telematycznych. Poza poprawą efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa transportowanego ładunku systemy te umożliwiają kontrolę parametrów pracy kierowców, monitorowanie pojazdów i wsparcie w zarządzaniu zleceniami transportowymi. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wsparcia telematycznego w procesie zarządzania flotą pojazdów ciężarowych. Podstawą zaproponowanych rozwiązań była identyfikacja problemów w zarządzaniu taborem na przykładzie małej firmy transportowej oraz analiza jakościowa modułów wybranych systemów telematycznych.
EN
International road transport of goods is a rapidly growing sector of the economy and the growth in the supply of road transport services and fiercer competition in the market determine the forwarding and transport companies to seek innovative system solutions. Comprehensive and effective fleet management in road transport requires today the implementation of modern telematic systems. In addition to improving the economic efficiency of an enterprise and the security of transported cargo, these systems allow one to control the parameters of drivers' work, vehicle monitoring and support in the management of transport orders. The aim of the study is to present the concept of telematics support in the management of fleet vehicles. The basis of the proposed solutions was to identify problems in the fleet management on the example of a small transport company and qualitative analysis of modules chosen telematics systems.
EN
The paper presents an analysis of the basic principles of telematic systems in which the timely execution of tasks and the interaction of those systems distributed modules is the critical element. The first part lists the most important ideas and concepts of real-time systems. The second part refers to the communication principles of elements of a distributed telematic system-level exchange of messages of the third layer of the OSI model. The last part presents an example of a telematic system in terms of reported issues
EN
The paper presents problems of quantification for quality of services with respect to selected telematic systems that are applicable to roadway transportation. As about the SOS telecommunication systems, the numerical parameters related to network reliability and its transmission performance were considered as the most representative ones. However, for the roadway navigation and location systems other parameters were stated as crucial ones, namely precision of determining the client position, time delay intervals and operational performance of the navigation software. Finally, it was concluded that the suggested quantificational parameters are well-suited for assessment of the operational properties of telematic systems in terms of their applicability to practical purposes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.