Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strop żelbetowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
2
Content available remote Betonowe stropy prefabrykowane
PL
Przedstawiono analizę przykładowych uszkodzeń (zarysowań i spękań) konstrukcji stropów żelbetowych obiektu biurowo-usługowego, powstałych bezpośrednio po ich wykonaniu, oraz sytuacji konfliktowej mającej swoje źródło w kwestionowaniu jakości wykonanych robót, a także jakości dostarczonego betonu. Zwrócono uwagę na aspekty materiałowe i wykonawcze w zastosowaniu betonów modyfikowanych popiołem lotnym.
EN
An analysis of examples of damages (scratches and cracks) of reinforced concrete ceilings of the office and service building, arising immediately after their implementation, as well as a conflict situation originating in questioning the quality of the works performed and the quality of delivered concrete was presented. Attention was paid to material and performance aspects in the application of fly ash modified concretes.
4
PL
Postęp cywilizacyjny miast generuje potrzebę zwiększania komfortu społeczeństwa w każdej dziedzinie jego działalności, między innymi handlu, komunikacji, jak i warunków mieszkania. To z kolei tworzy potrzebę wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych oraz potrzebę bardziej efektywnego wykorzystywania parametrów wytrzymałościowych stosowanych materiałów. W tym ciągłym procesie pokonywane są kolejne bariery techniczne i technologiczne, które do tej pory mogły ograniczać rozwój budownictwa. Jednak poszukiwanie nowych rozwiązań, a następnie ich wdrażanie, może doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa i stanów awaryjnych konstrukcji. W artykule przedstawiono przykład awarii stropu żelbetowego budynku wysokościowego spowodowanej zarówno błędami projektowymi, jak i wykonawczymi. Zaprezentowano rozwiązania wzmocnienia konstrukcji.
EN
The progress of civilization of cities generates need to increase the comfort of society in every field of its activities, including trade, transport, and living conditions. This in turn creates the need of building multi-storey buildings and the need of more efficient using of the strength parameters of the materials. In this continuous process are overcome the technical and technological barriers, which until now could limit the development of the construction industry. However, the searching for new solutions and their implementation can lead to reducing the safety of constructions and failure conditions in structures. The paper is an example of failure of reinforced concrete ceiling in the multi-storey buildings due to design and executive mistakes. In this paper authors presented solutions of strengthening the structure.
PL
W artykule opisano stan awaryjny żelbetowej płyty stropowej w dwukondygnacyjnym budynku biurowym. Po rozdeskowaniu stropu na całej jego powierzchni zaobserwowano siatkę nieregularnych zarysowań, przez które w trakcie opadów atmosferycznych przesączała się woda. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że obserwowane spękania stropu powstały wyłącznie w efekcie kumulacji wpływów skurczu oraz odkształceń termicznych betonu. Jako zalecenie naprawcze zaproponowano zmonolityzowanie odseparowanych fragmentów stropu metodą iniekcji, z wykorzystaniem bezskurczowych żywic epoksydowych o możliwie niskiej lepkości, gwarantującej dobrą penetrację pęknięć.
EN
The paper presents failure condition of the reinforced concrete floor slab in two-storeyed office building. After the floor shuttering removal a mesh of irregular cracks, with water leaking through during rainfall, has been noticed all over the floor surface. Based on the analyses carried out, it has been noted that observed floor cracks resulted exclusively from the accumulation of shrinkage impacts as well as floor thermal deformations. Remedial recommendation proposed was gluing separates parts of the floor by means of injection with non-shrinkage epoxy resins of possibly low viscosity that guarantee appropriate cracks penetration.
PL
Główną konstrukcję nośną istniejącego budynku stanowią żelbetowe stropy płytowo-żebrowe, oparte na żelbetowych słupach. Zaprojektowana nowa funkcja użytkowa była związana z koniecznością usunięcia słupów wewnętrznych podpierających stropodach. Przedstawiono rozwiązanie i realizację wzmocnienia oraz wyniki analizy obliczeniowej. Pomiary wykonane po zrealizowaniu wzmocnienia potwierdziły, że spełniło ono założone wymagania.
EN
The main load-bearing structure of the existing building is reinforced concrete ribbed slab based on reinforced concrete columns. The new function was associated with the need to remove internal columns supporting the roof. The solution and implementation of the strengthening as well as the results of computational analysis were presented. Measurements made after the strengthening confirmed that it met the assumed requirements.
PL
Przedstawiono analizę obliczeniową i zasady projektowanie małych i dużych otworów w belkach żelbetowych. Omówiono również projektowanie średnich i dużych otworów w płytach żelbetowych stropów płytowo-belkowych i w stropach bezbelkowych (płyta – słup).
EN
Calculation analysis and design of small holes in reinforced concrete beams in the case of single holes and with more holes in the web as well as design of large openings are presented. Additionally, design of medium and large openings in reinforced concrete slab-beam and flat slab structures is discussed.
PL
W artykule przedstawiono historię zmian przepisów normowych dotyczących zagadnienia przebicia płyt żelbetowych. Wskazano różnice w procedurach obliczeniowych i skomentowano zmiany najbardziej istotne z punktu widzenia praktyki inżynierskiej. Omówiono zasady dotyczące zarówno tradycyjnego zbrojenia na przebicie w formie zamkniętych strzemion lub prętów odgiętych, jak również coraz popularniejszych trzpieni dwugłówkowych.
EN
In the paper the history of changes in the standards concerning the issue of punching shear of reinforced concrete slabs was presented. The most important differences in design provisions were noted and the changes most relevant from the perspective of engineering practice were commented. The regulations concerning traditional punching shear reinforcement in form of closed stirrups or bent up bars as well as more and more popular double headed studs were discussed.
9
Content available remote Analiza przyczyn awarii stropu żelbetowego
PL
W artykule przedstawiono przyczyny awarii stropu w budynku szkoły. Były nimi błędy projektowe, wynikające z niewłaściwego użycia oprogramowania RM-Win, służącego m.in. do wspomagania obliczeń statycznych i wymiarowania elementów żelbetowych, oraz zbytnia rutyna projektanta. Opisany przypadek ma stanowić przestrogę dla inżynierów budownictwa zajmujących się projektowaniem konstrukcji żelbetowych.
EN
The paper presents failure causes of the reinforced concrete slab of the school building. The failure occurred due to design errors. The errors were a result of inappropriate use of RM-WIN software, which is mainly used to static calculations and design of structural components. Another cause failure was simple designers routine. The above case is supposed to be a warning for structural engineers who design reinforced concrete structures.
PL
W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny źle wykonanych izolacji akustycznych masywnych stropów (np. płyt żelbetowych) i lekkich stopów drewnianych w budynkach wielo-rodzinnych. Zamieszczono wyniki i analizę pomiarów akustycznych wybranych budynków mieszkalnych. Podano aktualne wymagania normowe, a także pro¬pozycje poprawnych rozwiązań.
EN
The article presents the most common causes of inadequate soundproofing of massive floor slabs (e.g. reinforced concrete slabs) and light wooden floor slabs in multi-family buildings. It shows the results and analysis of acoustic measurements in selected residential buildings. Current standard requirements and proposals for appropriate solutions are given.
PL
Obserwowana od wielu lat cyfryzacja i automatyzacja procesu projektowania objęła swym zakresem zarówno etap obliczeń, jak i sporządzania dokumentacji rysunkowej. Szczególnie duże możliwości na tym polu stwarzają programy numeryczne, które z uwagi na coraz bogatszą funkcjonalność wydatnie skracają czas wykonywania skomplikowanych obliczeń. Dodatkowo nowoczesne oprogramowanie pozwala na wysoce efektywną optymalizację projektowanej konstrukcji, co przez lata było w zasadzie niedostępne dla inżynierów bazujących jedynie na rozwiązaniach analitycznych i wykonujących obliczenia niejako „ręcznie”. Podstawowym elementem determinującym jakość uzyskiwanych wyników obliczeń jest model numeryczny (obliczeniowy), będący w istocie pełną, cyfrową definicją konstrukcji. O ile w przypadku elementów prętowych, poprawna budowa modeli obliczeniowych często nie stanowi jakiegoś większego problemu, o tyle trudności pojawiają się w sytuacji modelowania struktur przestrzennych, składających się z elementów wielowymiarowych, takich jak płyty, tarcze czy powłoki.
EN
The digitalization and automation of design processes observed over the last years concern the stage of calculations and preparation of drawing documentation. The numerical programmes offer particularly good opportunities within this area, as their functionality considerably shortens the amount of time required to make complicated calculations. What is more, advanced software allows for highly efficient optimization of the designed structure which has been practically impossible for years and engineers were forced to rely solely on analytical solutions and make “manual” calculations. The fundamental element which determines the quality of the calculations made is the numerical model which is, in fact, a complete digital definition of the construction. Whereas the creation of calculation models in the case of bar elements usually does not present a problem, the modelling of three-dimensional structures involving elements such as slabs, shields or coats may create more difficulties.
PL
W artykule przedstawiono opis usterek występujących w budynku znajdującym się na obszarze Centrum Uniwersyteckiego. Usterki te zostały ujawnione podczas prowadzonego remontu kapitalnego. Najważniejszą z nich była zbyt mała szerokość oparcia żelbetowego stropu na ścianach wewnętrznych. W pracy przedstawiono rozwiązanie projektowe kompleksowego usunięcia występującej usterki.
EN
The paper presents a description of defects existing in a building that is located in the area of University Centre. The defects were revealed during the major renovation. The most important one was insufficient support of the reinforced concrete ceiling on the interior load-bearing walls. The paper presents comprehensive design solution how to remove occuring defect.
PL
W artykule opisano stan techniczny podziemnego obiektu, a w szczególności jego stropu i sposób wzmocnienia żelbetowej płyty stropowej. Podziemny bunkier żelbetowy, znajdujący się w centrum Zielonej Góry jest obiektem wybudowanym w latach 50-tych ubiegłego stulecia i przez ponad 30 lat służył do składowania opału. Obiekt znajdował się obok przyległej, lokalnej kotłowni, zaopatrującej w ciepło okoliczne budynki. Wraz z zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi, lokalne kotłownie przestały być rentowne i zaczęto je likwidować. Tak też stało się w opisywanym przypadku.
EN
The article describes the technical state of an underground structure, in particular its slab and the reinforcement of steel reinforced concrete slab. The underground bunker made of reinforced concrete and situated in the centre of Zielona Góra was built in the 1950s and has been used for the past 30 years to store fuels. The structure was situated next to a local boiler facility which supplied heat to nearby buildings. The changing economy contributed to the liquidation of local boiler facilities, as happened in this case.
14
Content available remote Prefabrykowane stropy żelbetowe i sprężone. Współczesne rozwiązania
EN
Structural solutions for building structures using prefabricated concrete elements are still very popular, which may be indicated by the size of the global construction output in precast technology. The subject of the greatest interest, among the items made in precast plants (also in Poland), are reinforced and prestressed floor systems. Selected recent, and most commonly used in building practice, solutions for residential, public and industrial buildings are given in this paper. The aim of the Authors of this article is to encourage the environment of investors, architects and civil engineers to use a wide range of new solutions in prefabricated floors, especially those made of prestressed concrete.
15
Content available remote Izolacja cieplna przegród stropowych w świetle aktualnych przepisów i ich zmian
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń grubości warstwy izolacji termicznej stropów nad ostatnią kondygnacją i stropów nad piwnicą dla kilku wybranych konstrukcji tych przegród. Obliczenia wykonano dla wymagań izolacyjności cieplnej wyrażonej współczynnikiem U z roku 2009 i 2014 oraz dla wymagań, które będą obowiązywać w roku 2017 i 2021.
EN
The article presents the results of calculations of the thickness of the thermal insulation layer above the last storey ceiling and floor above the cellar for a few selected constructions of these partitions. The calculations were made for the requirements of thermal insulation expressed by U factor with values predicted in the four stages of growth of the thermal efficiency of buildings, it is from 2008, then 2014, 2017 and 2021.
16
EN
This paper presents the concept of determining the active deflections of beam and block floor systems according to EN 15037-1 standards. The results of the analysis to the code provisions are referenced to the requirements of EC2 for methodology and limit values; comparison algorithms are illustrated in the calculation presented as example.
PL
Przedstawiono analizę przyczyn intensywnego wczesnego zarysowania oraz błędy projektowe skutkujące niedostateczną nośnością stropu płaskiego na zginanie oraz przebicie w nowo budowanej hali widowiskowo-sportowej. W celu przeniesienia założonego przez projektanta obciążenia konieczne było wzmocnienie stropu.
EN
The paper presents an analysis of causes of cracks and design errors resulting in an insufficient bending and punching shear load carrying capacity of flat plate in the newly built sports hall. In order to transfer the loading assumed by the designer, it was necessary to strengthen the slab.
EN
A continuous contact layer exists between the top and bottom layer of concrete composite reinforced floors. The contact layer is characterised by linear elasticity and frictional properties. In this paper a model of single degree of freedom of composite floor is determined. The model assumes that the restoring forces and the non-conservative internal friction forces dissipating energy are produced within the contact layer. A hysteresis loop is created in the process of static loading and unloading of the model, with the energy absorption coefficient being defined on this basis. The value of the coefficient is rising along with the growing stiffness of the composite. A critical damping ratio is a parameter describing free decaying vibration caused by non-conservative internal friction forces in the contact layer and in the bottom and top layer. The value of the ratio in the defined model is rising along with the lowering stiffness of the element representing contact layer. The findings resulting from the theoretical analyses carried out, including the experimental tests, are the basis for the established methods of determining the concrete layer state for reinforced concrete floors. The method is based on energy dissipation in the contact layer.
PL
Żelbetowe stropy zespolone składają się z dwóch warstw betonu: dolnej stanowiącej element prefabrykowany oraz górnej wykonywanej na budowie. Przyjęto, ze miedzy tymi warstwami znajduje się warstwa kontaktowa, w której wywoływane są siły związane z odkształceniami sprężystymi oraz niesprężystymi. Zdefiniowano model ciała reprezentującego warstwę kontaktową przyjmując że występują w nim naprężenia liniowo-sprężyste i niesprężyste związane z tarciem wewnątrz materiałowym. Następnie zbudowano model żelbetowego stropu zespolonego o jednym stopniu swobody. Model ten składa się z dwóch połączonych szeregowo modeli o jednym stopniu swobody: płyty monolitycznej i elementu reprezentującego liniowo-sprężyste i niesprężyste właściwości warstwy kontaktowej. Niesprężyste właściwości w modelu, przy statycznym wymuszeniu kinematycznym były reprezentowane przez elementy sprężysto-tarciowe. Przy wymuszeniu kinematycznym tłumienie modelowano elementami wiskotycznymi. Z fizycznego punktu widzenia rozważano sytuacje, w której występują ciągłe odkształcenia w warstwie kontaktowej, to znaczy nie zachodzi poślizg miedzy betonem warstwy dolnej i górnej. Badania modelu wykazały, ze w procesie statycznego obciążania i odciążania modelu płyty zespolonej powstaje pętla histerezy, która pozwala wyznaczać wartości współczynnika pochłaniania energii przy statycznym wymuszeniu kinematycznym. Mniejszymi wartościami tego współczynnika cechują się modele o małej sprężystości zespolenia. W zdefiniowanym modelu przyjęto, że w trakcie drgań, niesprężyste siły tarcia wewnętrznego w zespoleniu oraz w betonie warstw dolnej i górnej ujawniają się w postaci tarcia wiskotycznego. Wykazano, że drgania modeli płyt zespolonych cechujących się małą sztywnością odpowiadającą zespoleniu są tłumione mocniej niż drgania modeli płyt ze sztywną warstwą kontaktową. Ponadto mniejszej sztywności warstwy kontaktowej odpowiada mniejsza częstotliwości drgań własnych modeli płyt. Powyższe spostrzeżenia dotyczące dyssypacji energii w czasie statycznego i dynamicznego obciążania zdefiniowanych modeli płyt mają duże znaczenie praktyczne, ponieważ, po ich praktycznym zweryfikowaniu, umożliwią określanie sztywności zespolenia dwóch betonów w zespolonych stropach deskowych. Jak wykazano bowiem we wcześniejszych badaniach doświadczalnych, płyty o małej sztywności zespolenia pod mniejszym obciążeniem osiągają graniczną wartość przemieszczenia i utracie ich nośności towarzyszy rozwarstwienie. Wyniki przeprowadzonych analiz teoretycznych są jedną z podstaw prowadzonych aktualnie badań doświadczalnych, w których bada się dyssypacje energii w żelbetowych stropach deskowych poddanych wymuszeniom kinematycznym statycznym i dynamicznym.
20
Content available remote Model tarcia wewnętrznego w poziomym zespoleniu żelbetowych płyt dwuwarstwowych
PL
Założono, że między dolną a górną warstwą betonu w żelbetowych płytach dwuwarstwowych znajduje się warstwa kontaktowa. Zdefiniowano model warstwy kontaktowej przyjmując, że wywoływane są w niej siły sprężyste oraz niezachowawcze siły tarcia wewnętrznego rozpraszające energię. W procesie obciążania i odciążania modelu powstaje pętla histerezy, na podstawie której zdefiniowano współczynnik pochłaniania energii. Mała wartość tego współczynnika świadczy o małej sztywności zespolenia. Wyniki badań doświadczalnych wskazują, że elementy cechujące się małą sztywnością zespolenia, pod wpływem narastającego obciążenia, ulegają rozwarstwieniu. Spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonych analiz teoretycznych są jedną z podstaw opracowywanej metody określania stanu zespolenia warstw betonu stropów żelbetowych na podstawie dysypacji energii w zespoleniu. Przykładem konstrukcji, w której będzie można stosować opracowywaną metodę są tzw. stropy deskowe składające się z żelbetowego deskowania traconego, w którym znajduje się zbrojenie przęsłowe i betonu układanego na budowie, w którym umieszcza się zbrojenie przejmujące momenty ujemne.
EN
Reinforced composite floors consist of two layers of concrete: the bottom one, which is a prefabricated slab, and the top one, which is cast in situ. The presented model assumes that longitudinal shearing in the interface of those floors is balanced by elastic forces and internal friction. This assumption is valid until the value of displacement of two layers of concrete is less than approximately 0.1 mm. In the loading and unloading cycle the loop of hysteresis appears. This loop allows making a definition of the coefficient of energy dissipation. Small value of this coefficient enable the prediction that a slab will fail due to de lamination of two layers of concrete.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.