Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  balancing market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę niezbędną do określenia możliwości technicznych i ekonomicznych wykorzystania agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródła energii elektrycznej do uzupełnienia produkcji energii w okresach występowania wysokich cen. Utrzymanie agregatu w stanie gotowości wiąże się z koniecznością okresowego uruchamiania oraz cyklicznym serwisowaniem materiałów eksploatacyjnych. Powiązanie tych okresów eksploatacji agregatu z możliwością dostawy energii elektrycznej w okresie występowania wysokich cen może znacznie obniżyć koszty użytkowania danego urządzenia. Powyższa analiza daje odpowiedź na pytanie, czy można powiązać uwarunkowania techniczne eksploatacji agregatu prądotwórczego z jego wykorzystaniem jako źródła na rynku energii elektrycznej oraz czy optymalizacja okresów eksploatacji będzie opłacalna dla właściciela agregatu.
EN
The paper presents the analysis of technical and economic possibilities of using a power generator to supplement energy production in periods of high electricity prices on the market. For technical reasons power generator set requires periodic operation as well as replacement of consumables. Linking these periods of operation with the possibility of supplying electricity during the period of high prices seems to be economically justified. The analysis gives an answer to the question whether it is possible to link technical conditions for the operation of a power generator with its use as a source of energy on the electricity market and whether optimization of operating periods will be profitable for the owner of the generator.
PL
Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/1222 CACM ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi dopuszczono możliwość funkcjonowania wielu Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii (NEMO – ang. Nominated Energy Market Operator) na krajowych ryn-kach energii elektrycznej. Celem uregulowania działania wielu NEMO w polskiej strefie cenowej oraz zapewnienia niezbęd-nych danych i finansowania mechanizmów łączenia rynków przez odpowiednie NEMO, PSE na podstawie art. 45 i 57 Rozporządzenia CACM przygotowały oraz przedłożyły do zatwierdzenia Prezesowi URE „Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce” (MNA). W artykule przedstawiono: zasady funkcjonowania krajowego rynku energii elektrycznej w warunkach obecności wielu NEMO, z perspektywy OSP; ogólny proces zachodzący w ramach fazy pre-coupling, coupling i postcoupling; zasady oraz architekturę procesów zachodzących na rynku bilansującym.
EN
Pursuant to the Regulation of the European Commission (EU) 2015/1222 CACM of 24 July 2015 laying down guidelines on capacity allocation and congestion management, the possibility of functioning of many Nominated Energy Market Operator (NEMO) on domestic electricity markets was accepted. The aim of regulating the operation of many NEMOs in the Polish price zone and providing the necessary data and financing mechanisms of combining the markets by the appropriate NEMO, Polish Power Grid Company on the basis of art. 45 and 57 of the CACM Regulation prepared and submitted to the President of Polish NRA for approval "Conditions regarding the allocation of inter-area transmission capacities and other necessary mechanisms enabling the operation of more than one NEMO in Poland" (MNA). The article present: principles for the functioning of the national electricity market in the presence of many NEMOs, from the perspective of the TSO; the general process taking place in the pre-coupling, coupling and post-coupling phase; principles and architecture of processes taking place on the balancing market.
PL
Artykuł opisuje wpływ ostatnio wybudowanych Jednostek Wytwórczych (blok węglowy o parametrach nadkrytycznych, klasy 1000 MW oraz blok gazowo-parowy klasy 600 MW) na kształtowanie się godzinowych cen energii na Rynku Bilansującym. Na podstawie danych publikowanych przez Operatora Sieci Przesyłowej, przenalizowano wpływ wymienionych jednostek na ceny godzinowe na Rynku Bilansującym w okresie od 2 września 2017 do 12 października 2017. Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunkach zamieszczonych w artykule, bardzo istotną rolę cenotwórczą na Rynku Bilansującym ma chwilowy poziom generacji wiatrowej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Można jednak zauważyć, że w badanym okresie, w chwilach dostarczania przez wymienione wyżej Jednostki Wytwórcze energii do sieci występowały okresy, w których kierunek zmian cen był przeciwny niż wynikałoby to z sygnałów cenowych generowanych przez poziomy zapotrzebowania KSE oraz generacji wiatrowej. Jak wykazano w artykule, energia pochodząca z ruchu próbnego nowo oddawanych Jednostek Wytwórczych w KSE posiada widoczny wpływ na kształtowanie się cen na Rynku Bilansującym, jest on jednak mniejszy niż wpływ zdarzeń nieprzewidywalnych, które w KSE występują na co dzień, takie jak: awarie jednostek wytwórczych lub duże skoki generacji wiatrowej. Biorąc pod uwagę dalsze inwestycje w jednostki wielkiej mocy, prowadzone w majątku wytwórczym KSE, w przyszłości w przypadku awarii kilku dużych bloków równocześnie oraz przy niekorzystnych zmianach obciążenia siłowni wiatrowych, skokowa zmiana podaży mocy w KSE może skutkować nie tylko dużymi zmianami godzinowych cen energii, ale również okazać się groźna dla stabilności systemu.
EN
The article describes the influence of recently built Generating Units (coal-fired 1000 MW supercritical plant and 600 MW CCGT) on the formation of hourly electricity prices on the Balancing Market. Based on data published by the Transmission System Operator, the influence of mentioned units on hourly prices on the Balancing Market in the period from 2 September 2017 to 12 October 2017 was analysed. According to data presented on illustrations in the article, instantaneous wind power level has an essential price-setting impact on the Balancing Market. However, it can be noticed that during the considered period, during the energy delivery to the grid by the above-mentioned Generating Units, there were periods in which direction of electricity prices’ change was contrary to the price signals generated by the Polish Power System’s demand and wind generation levels. As shown in the article, the energy generated in the test run of recently built Generating Units in Polish Power System has an visible impact on the price formation on the Balancing Market. However, this impact is smaller than the impact of unpredictable events, which occur in the Power System on a daily basis, e.g.: Generating Units’ failures or large wind generation’s changes. Taking into account further investments in high power generating units, carried out in the Polish Power System, in the future in case of simultaneous failures of several Generating Units and unfavourable change of wind power plants’ load, a large change in power supply in Power System may result not only in high changes of hourly electricity prices but also be dangerous to the System’s stability.
PL
Tematem artykułu jest analiza wpływu generacji wiatrowej na ustalanie się Ceny Rozliczeniowej Odchylenia (CRO) na Rynku Bilansującym (RB) w Polsce. Autorzy we wstępie swej pracy przestawiają stan aktualny energetyki wiatrowej oraz wyjaśniają sposób ustalania się ceny na Rynku Bilansującym. Poruszają tematykę przesuwania się stosu jednostek wytwórczych, który ich zdaniem zależy bezpośrednio od aktualnych warunków pracy wiatrowych jednostek wytwórczych. Zasadniczą częścią artykułu jest przedstawienie wyników dotyczących wyliczania współczynnika Spearmana. Potwierdza on tezę, że generacja wiatrowa ma znaczący wpływ na ustalanie się cen na Rynku Bilansującym.
EN
The theme of this article is to analyze the impact of wind generation on setting up the incremental clearing price (CRO) on the Balancing Market in Poland. The authors in the preface of their work are switching current status of wind energy and explain how to determine the prices on the Balancing Market. They talk of a move to stack units (merit order), which in their opinion is directly connected with wind generation units. The main part of the article is to present the results regarding the calculation of the Spearman coefficient. It confirms the idea that wind generation has a significant impact on the determination of prices on the Balancing Market.
PL
Na rynku bilansującym w kolejnych krokach bilansowania są składane korekcyjne oferty odbiorców na zakup lub odsprzedaż energii bilansującej. Oferty te są przygotowywane na podstawie aktualizowanych na bieżąco prognoz zapotrzebowania odbiorców. Rozliczanie zakupu energii bilansującej dopiero na podstawie bilansu w czasie rzeczywistym, połączone z wykorzystywaniem ofert bilansujących we wcześniejszych fazach bilansowania jedynie do celów planistycznych, nie stwarza jednak zachęt do wczesnego ujawniania realistycznych prognoz zapotrzebowania oraz nie sprzyja jak najwcześniejszemu zbilansowaniu systemu. W artykule została przeanalizowana możliwość takiego doboru struktury procesów bilansowania, zawierającej odpowiednią sekwencję rozliczeniowych i planistycznych procesów bilansujących, aby stwarzać zachęty dla uczestników rynku do jak najwcześniejszego ujawniania rzeczywistych zapotrzebowań i preferencji.
EN
On the balancing market, in subsequent balancing steps, corrective offers are submitted by customers to purchase or resale balancing energy. These offers are prepared on the basis of instantly updated customer demand forecasts. Accounting for purchase of balancing energy only on the basis of the real-time balance, combined with the use of balancing offers in earlier stages only for the purpose of planning, does not create incentives for early disclosure of realistic demand forecasts and is not conducive to balancing the system as early as possible. In the article we analyse the possibility of such selection of balancing processes structure, containing the appropriate sequence of planning and billing balancing processes, to create incentives for market participants to disclose the real needs and preferences as soon as possible.
EN
The development of the electricity market has made the energy industry an attractive investment for many businesses. In recent years, the electricity market has been going through the process of liberalization, which has contributed to the provision of new services for investors interested in the development of the energy industry. Recently, one of the most rapidly growing sources of electricity has been wind farms. Few investors are aware of the consequences of connecting wind farms to the national power grid, as well as of the subsequent exploitation of these resources. After the Electricity Sales Contract has been concluded, investors agree to predict electrical capacity generation within the span of 24 hours with a daily advance. The specific nature of wind farm functioning makes the prediction of electrical capacity generation difficult and, consequently, the owners bear the costs of deviations on the electricity balancing market. The resulting costs may result in the lack of liquidity of the project owner and, ultimately, in bankruptcy. In such a case, the Scheduling Coordinator’s flat rate service is a solution for the owner of a wind farm. The paper presents an analysis of selected forecasting models used to predict the electrical capacity of wind farms, as well as the Scheduling Coordinator’s service.
PL
Rozwój rynku energii elektrycznej sprawił, że branża energetyczna stała się atrakcyjna inwestycyjnie dla wielu przedsiębiorców. Trwający od kilku lat proces liberalizacji rynku energii elektrycznej przyczynił się do świadczenia nowych usług na rzecz inwestorów zainteresowanych rozwojem branży energetycznej. W ostatnich latach do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się źródeł wytwórczych zalicza się elektrownie wiatrowe. Niewielu inwestorów zdaje sobie sprawę z konsekwencji przyłączenia elektrowni wiatrowych do krajowej sieci elektroenergetycznej, jak również z późniejszej eksploatacji tychże źródeł. Po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej inwestorzy zobowiązani są do prognozowania generacji mocy wytwórczej w horyzoncie dwudziestoczterogodzinnym z wyprzedzeniem dobowym. Charakter pracy elektrowni wiatrowych sprawia, że predykcja mocy nie należy do łatwych czynności i w efekcie właściciele ponoszą koszty za odchylenia na rynku bilansującym (niezbilansowanie). Powstające koszty mogą przyczynić się do braku płynności finansowej właściciela projektu, a w efekcie do bankructwa. Opcjonalnym rozwiązaniem dla właściciela farmy wiatrowej jest zryczałtowana usługa operatora handlowego. W artykule przedstawiono analizę wybranych modeli prognostycznych, wykorzystywanych do predykcji mocy wytwórczej elektrowni wiatrowych, czynników wpływających na prognozy oraz model współpracy z kontrahentami poprzez usługę operatora handlowego.
PL
Wprowadzenie na szeroką skalę inteligentnych sieci elektroenergetycznych wymaga szeregu działań przygotowawczych zarówno w dziedzinie ustawodawstwa, jak i techniki. Artykuł przedstawia zagadnienia optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych z generacją rozproszoną przy zastosowaniu podejścia systemowego. Jednym z podstawowych założeń jest spójność proponowanych rozwiązań z obowiązującymi zasadami funkcjonowania rynku energii, takimi jak unbundling i TPA. Artykuł wprowadza również propozycję rozwiązania problemu mocy biernej w sieciach rozdzielczych poprzez wprowadzenie Regulacyjnych Usług Systemowych.
EN
The large-scale implementation of smart grids on the national or international level, requires series of preparation in the field of legislation and technology. The paper presents complex approach to the optimization of distribution network with distributed generation. The major aim is to ensure compatibility of presented solution with valid market rules such as unbundling and the TPA (Third Party Access). The paper introduces also concept of new ancillary services in the field of local balancing market e.g. reactive power balancing.
PL
Zdolność przewidywania i objaśniania występowania ekstremów cenowych na rynku bilansującym jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu energetycznego oraz ograniczania ryzyka cenowego spółek wytwórczych i sprzedażowych, optymalizujących produkcję i zapotrzebowanie na rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego. W artykule przedstawiona jest metoda identyfikacji ekstremów cenowych na rynku bilansującym w Polsce. Ekstrema cenowe zostały zdefiniowane, jako silne odchylenia cen energii na rynku bilansującym od cen energii wyznaczonych przez model regresji liniowej. Do modelowania ekstremów cenowych wykorzystano model addytywnej regresji logistycznej, uwzględniający wyniki modelu fundamentalnego popytu i podaży na polskim rynku energii elektrycznej. Zidentyfikowano i opisano główne czynniki wpływające na występowanie ekstremów cenowych oraz zaproponowano strategię ograniczania ryzyka cenowego opartą o przedstawione modele.
EN
Ability to describe and forecast price spikes on a balancing market is important for energy system security and for limiting financial risk of imbalance for generators and sales companies, optimizing production and demand on spot and intraday markets. The paper presents a method for identification of spikes on Polish balancing market. Spikes are defined as strong deviations from prices forecasted by the linear regression model based, among others, on the fundamental model for electricity supply and demand equilibrium. Major factors influencing spikes occurrence are identified and described. Strategies for limiting financial risk of imbalance, based on the described models, are presented.
EN
This paper concerns the problems of price forecasting on the balancing market in Poland. There are three types of models presented Moving Weighted Average, econometric model based on OLS method and ARMAX. Generation of "buy" or "sell" signals is the main aim of this paper. Models' outputs have been tested in the proposed trading strategy and results are shown as profits.
PL
Artykuł dotyczy problematyki prognozowania cen na rynku bilansującym w Polsce. Zaprezentowane zostały trzy rodzaje modeli: ważonej średniej kroczącej, model ekonometryczny bazujący na metodzie najmniejszych kwadratów oraz ARMAX. Jako główny cel modeli uważa się generację sygnałów kupna-sprzedaży. Dane wyjściowe z modeli zostały poddane zaproponowanej strategii rynkowej, której to wyniki przedstawiono jako przychody z jej realizacji.
PL
Przed Operatorami Systemów Dystrybucyjnych stoi zadanie dokonywania zakupów energii na pokrycie różnicy bilansowej w ich sieciach z zachowaniem zasad, obowiązujących na rynku bilansującym. Wiąże się to z prognozowaniem technicznych i handlowych strat energii w okresach godzinowych w sposób prowadzący do zminimalizowania kosztów odchyleń na ww. rynku. W artykule przedstawiona została propozycja rozwiązania tego zadania wraz z przykładowymi wynikami obliczeń wielkości niezbilansowania dla konkretnego operatora oraz z wnioskami.
EN
Distribution System Operators with respect for balancing market rules have to buy electricity to cover power losses in their networks. It is connected with forecasting of hourly technical and commercial losses in a way which leads to minimization of unbalancing costs in the balancing market. The paper presents the proposal of solving such problem together with sample results of unbalancing calculations for an operator. The main conclusions are also included.
PL
W referacie podjęto próbę powiązania kształtowania się cen energii elektrycznej na Rynku Bilansującym, Towarowej Giełdzie Energii oraz Internetowej Platformie Obrotu Energią Elektryczną z cenami energii elektrycznej na niemieckiej giełdzie EEX. Postawiono a następnie zweryfikowano, przy użyciu sztucznych sieci neuronowych, tezę mówiącą, że uwzględnienie w procesie uczenia dodatkowej informacji o cenach na giełdzie EEX poprawi trafność krótkoterminowej wygasłej prognozy cen energii elektrycznej na przedmiotowych parkietach obrotu.
EN
The paper presents an attempt to connect electricity prices from the Balancing Market, the Polish Power Exchange and the Internet Electricity Trading Platform with the electricity prices from the German Power Exchange EEX AG. A thesis was stated and verified, using the artificial neural networks, referring to expired short-term electricity prices forecasts accuracy improvement on the particular parquets, resulting from taking into consideration the additional information from the EEX formed in a curve of electricity prices.
PL
W referacie rozważono współksztattowanie się cen energii elektrycznej na rynku giełdowym i bilansującym. Wykorzystując sztuczne sieci neuronowe sporządzono krótkoterminową wygasłą prognozę zmienności cen energii elektrycznej na rynku giełdowym przy uwzględnieniu informacji o cenach energii z Rynku Bilansującego. Założono, że uwzględnienie w procesie uczenia dodatkowej informacji o cenach na Rynku Bilansującym poprawi jakość prognozy cen na Towarowej Giełdzie Energii. Ponadto w referacie przedstawiono problematykę zagadnienia kształtowania cen energii elektrycznej na obu rynkach, opis zastosowanego do badań modelu, a także wyniki eksperymentu.
EN
The paper presents an attempt to connect electricity prices from balancing market with exchange market prices. With the usage of an artificial neural network a short-term prognosis of exchange market electricity prices variation in respect of balancing market electricity prices was prepared. An assumption of exchange market electricity prices improvement resulting from taking into consideration the balancing market electricity prices was made. Moreover the matter of electricity prices creation on both markets, implemented model and experiment results were presented in the paper.
PL
Zarządzanie jednostkami wytwórczymi enegii elektrycznej, nazywane rozdziałem obciążeń, doko0nywane jest w polskim systemie elektroenergeycznym przy użyciu programów LPD. Główną cechą obecnie stosowanej metody rozdziału obciążeń jest centralne planowanie prowadzone przez PSE. Zgromadzone doświadczenia przez ostatnie dwa lata wskazują, że nadszedł czas do budowy nowego rynku bilansującego, w którym centralny rozdział obciążeń zostałby zastąpiony zdecentralizowanym systemem rozdziału obciążeń. W artykule przedstawiono koncepcję planowania rozdziału obciążeń na zdecentralizowanym rynku bilansującym.
EN
Unit commitment and dispatch is one of the most important tasks of perfom by Transmission System Operators and market participants. Such a task is relatively simple in apool structure of electricity markets. However, the task becomes more difficut, when it comes to its application in a balancing market. The Polish Electricity Market is currently based on the centralized commintment and dispatch carried out by the PSE S.A. in a day ahead market witch the use of the LPD module. A move to a new structure, which is to be based on balancing market decentralization, requires new methodologies to deal with several crucial opstacles. The adequate solutions, if fond and implemented, can lead to new market environment for the Polish TSO and market participants.
PL
Sprawnie funkcjonujący Rynek Bilansujący powinien być podstawą dla rozwoju innych konkurencyjnych segmentów rynku i nie stanowić bariery dla rozwoju niezależnej od operatora systemu Giełdy Energii.
EN
A balancing market operating efficiently should be a base for development of other competitive segments of the market and should not make a fence for development of energy stock exchange independent on a system operator.
PL
Rynek energii elektrycznej narzuca jednostkom wytwórczym "ostre" reżimy pracy. W takich warunkach niezbędna jest jak najdalej idąca optymalizacja prowadzenia ruchu JWCD. Dotyczy to uczestnictwa jednostki wytwórczej zarówno w rynku bilansującym i w segmencie usług regulacyjnych. W artykule przedstawiono potrzeby optymalizacji pracy jednostek wytwórczych uczestniczących w rynku energii i regulacjach systemowych. Zwrócono uwagę na konieczność optymalizacji w relacji regulator centralny - regulator jednostki wytwórczej.
EN
Electric energy market creates sharp operation regime for the power units. In such conditions as deep as possible optimisation of the power unit operation is needed. It concerns the optimisation process of participation of the power units in the balancing market and in the market of control services as well. In the paper some basic ideas of power units control are presented. The necessity of optimisation in relation of the AGC controller and power unit controller is pointed out.
PL
W artykule przedstawiono wpływ obowiązujących rozwiązań w zakresie rynku bilansującego na eksploatację elektrowni na przykładzie Elektrowni Opole SA oraz propozycję zmian zasad funkcjonowania rynku bilansującego, eliminujące negatywny wpływ tego segmentu rynku na uzyskanie wskaźniki.
EN
The paper presents an influence of up-to-date solutions in the field of balancing market on a power plant operation. There are also discussed proposals of changes including rules governing balancing market funtioning. These changes eliminate a negative influence of this market segment on the obtained indexes.
PL
Organizacja rynku energii elektrycznej w KSE oznacza, że elektrownia może sprzedawać swoje produkty w ramach rynku energii elektrycznej czynnej poprzez segment kontraktowy, segment bilansujący i segment giełdowy oraz w ramach rynku technicznego obejmującego regulacyjne usługi systemowe i generację wymuszoną. Przychody elektrowni są funkcją jej aktywności na wszystkich segmentach rynku. W artykule przeanalizowano implikacje związane z funkcjonowaniem elektrowni w ramach rynku bilansującego.
EN
Inclusion the power market in the structure of Domestic Power Engineering System allows selling power plants products within the confines of of power market. It is taking place through the contractual, balancing and exchange segment and within the confines of technical market including controlling system services and forced generation. An income reached by power plant depends on its activity on the power market. The paper contains an analysis of implications connected with functioning of a power plant on the balancing market.
PL
W artykule przedstawiono wpływ obowiązujących rozwiązań w zakresie rynku bilansującego na eksploatację elektrowni na przykładzie Elektrowni "Opole" SA oraz propozycje zmian zasad funkcjonowania rynku bilansującego, eliminujących negatywny wpływ tego segmentu rynku na uzyskiwane wskaźniki.
PL
Działanie rynku energii elektrycznej ujawnia w sposób bezpośredni koszty zarówno bilansowania jak i koszty wynikające z cech technicznych jednostek wytwórczych oraz źródła ich powstania. Koszty bilansowania, a także ograniczeń nie zależą tylko od parametrów systemu elektroenergetycznego. Na ich wielkość ma znaczny wpływ sposób rozliczeń. Analiza rodzajów kosztów ograniczeń oraz źródeł ich powstania powinna pozwolić na wskazanie metod prowadzących do znacznego zmniejszenie kosztów ograniczeń. Celem tego artykułu jest omówienie metod stosowanych na świecie przy przenoszeniu kosztów bilansowania i kosztów ograniczeń oraz analiza tych metod na tle polskiego rynku energii elektrycznej.
EN
Cost of various constraints in the balancing market can be significantly reducet if adequate systems of cost calculation are implemented by the Transmission System Operator.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.