Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Już ponad trzy lata przedsiębiorcy wytwarzający kruszywa i surowe do ich produkcji zobowiązani są stosować przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wprowadziła ona sporo zmian dotyczących obowiązków związanych z prowadzeniem przez nich gospodarki wodnościekowej. Upływ czasu powoduje, że z większym dystansem i doświadczeniem możemy dziś przeanalizować jak powinno wyglądać ich spełnianie. Jednym z bloków tematycznych, które warto w tym aspekcie omówić, są wymagania i obowiązki dotyczące wykorzystania w wody w produkcji kruszyw. Zagadnieniu temu poświęcony jest niniejszy artykuł.
PL
Miejskie wyzwania związane z wodą to przede wszystkim kwestia jej braku, nadmiaru lub złej jakości. Zarządzanie wodą w miastach regulowane jest przez różne przepisy. Ramę stanowi prawo wodne - ustawa z 20 lipca 2017 r.
PL
Nowa dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia (dokument 2017/0332 (COD)) w wersji ostatecznie zatwierdzonej poświęca dużo miejsca prawu do wody w aspekcie jej dostępności dla wszystkich ludzi przebywających na określonym terenie. W Polsce zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy. Krajowe zapisy ustawowe są obecnie bardzo ogólne i nie określają, jak gmina winna powyższe zadanie trealizować. Ustawa o samorządzie gminnym [1] w art. 7.1 stwierdza, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…) 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
PL
Ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) wprowadziła istotne zmiany w zakresie wyznaczania i ustanawiania stref ochronnych ujęć wód w naszym kraju. Dotyczy to w szczególności zniesienia zasady dowolności w zakresie ustanawiania stref ochronnych ujęć wód oraz wprowadzenia wymogu wykonania analizy ryzyka, jako nowego, bardzo istotnego elementu w całej procedurze wyznaczania i ustanawiania stref ochronnych dla ujęć wód zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Jej wykonanie jest niezbędne do podjęcia decyzji o ustanowieniu dla ujęcia wody terenu ochrony pośredniej (TOP) lub rezygnacji z niego (art. 133). Wymóg ten dotyczy praktycznie wszystkich ujęć wód zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (art. 133 ust. 4). Właściciele takich ujęć, dla których nie ustanowiono dotąd terenów ochrony pośredniej (TOP), w terminie najpóźniej do końca 2020 r. są zobowiązani wykonać analizę ryzyka i przekazać ją do właściwego wojewody, do którego kompetencji od początku 2018 r. należy ustanawianie stref ochronnych ujęć wód z wyznaczonymi TOP. Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej, obejmującej łącznie teren ochrony bezpośredniej (TOB) i teren ochrony pośredniej (TOP), należy przygotować i złożyć do wojewody tylko w przypadku, gdy konieczność jej ustanowienia będzie uzasadniona wynikami tej analizy (art. 551 ust. 2). Brak złożenia w terminie opracowania Analizy ryzyka może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody (art. 415 ust. 8).
PL
Tylko do 31 grudnia 2020 r. obowiązują dotychczasowe uchwały aglomeracyjne. Mimo to, wiele gmin wciąż nie podjęła działań w celu opracowani nowych uchwał. Dalsza zwłoka w tym zakresie może doprowadzić do wielu negatywnych skutków.
PL
Nawet o 100 tys. złotych dotacji mogą ubiegać się w NFOŚiGW dostawcy nowych rozwiązań dla gospodarki wodno-ściekowej, sektora komunalnego i przemysłu, którzy zdecydują się potwierdzić skuteczność i innowacyjność swoich rozwiązań w ramach systemu weryfikacji technologii środowiskowych. Na świecie już ponad 1,4 tys. technologii posiada Świadectwa Weryfikacji ETV (Environmental Technology Verification).
EN
In article was analyzed procedure of determining fees for water services connected with discharging rain water and snow water to water, as a result of the new Water Law, which came into force on the 1st of January 2018. First of all, authors compare the scope of water law permits – connected with the aforementioned matter – issued under the Water Law of 2001 (currently not in force) to those issued under the new Water Law of 2017 (currently in force since the 1st of January 2018). Authors indicate that – within the new Water Law – water law permit issued before the 31st of December 2017 is the fundamental source of information related to determining fees for discharging rain water and snow water to water. Such situation can lead to interpretational doubts of legal provisions related to the aforementioned matter. Results of the analysis conducted by the authors of this paper indicate crucial differences within amounts of fees for discharging rain water and snow water, paid by the obliged entities. Such differences result from the method of determining certain amounts of fees and also from the interpretation of the new Water Law and implementing regulations.
PL
Ochronę ujęć wód podziemnych organizuje się w zależności od szczelności utworów położonych nad warstwą wodonośną, chroniących ją przed infiltracją zanieczyszczeń z powierzchni. Dla ujęć wód słabo izolowanych ustawa Prawo wodne z 2017 r. przewiduje ustanawianie z urzędu strefy ochrony bezpośredniej i strefy ochrony pośredniej. Obecnie mamy w Polsce ponad 370 ustanowionych stref ochrony pośredniej, a pod rządami znowelizowanej ustawy Prawo wodne ma ich być około 2100 [1]. Biorąc pod uwagę, że przeciętna strefa ma powierzchnię około 4 km2, można szacować, że w kraju łącznie zajmą one powierzchnię zbliżoną do powierzchni całego województwa opolskiego. Dlatego w najbliższych latach problem stref ochrony ujęć wód podziemnych będzie na pewno szeroko dyskutowany.
PL
Eksploatacja ujęć wody jest to zadanie szczególnie odpowiedzialne. Kontrola ilości oraz jakości ujmowanej wody wspomaga świadomą i bezpieczną produkcję. Od dokładności pomiarowej oraz długoterminowej stabilności urządzeń pomiarowych zależy wysokość naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska.
PL
Od 1 stycznia tego roku przedsiębiorcy z branży kruszyw zobowiązani są do stosowania w swej działalności przepisów nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Muszą przy tym mieć świadomość, że przywołany akt prawny w istotny sposób zmienił dotychczasowe zasady prowadzenia przez nich gospodarki wodno-ściekowej i wymaga szczególnej uwagi celem prawidłowego wdrożenia.
PL
Wdrożenie unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej, w tym pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami, jak również zapewnienie nowych źródeł finansowania inwestycji w gospodarce wodnej oraz szereg innych jeszcze powodów sprawiło, iż ustawę Prawo wodne z 2001 r. zastąpiono nową regulacją przyjętą 20 lipca 2017 r.
PL
Od 1 stycznia 2018 r., obowiązuje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) zwana dalej ustawą. Wejście w życie nowych przepisów prawa wodnego było kilkukrotnie przesuwane w ciągu ostatnich dwóch lat. Jeszcze w III kwartale 2016 r. dało się słyszeć głosy, że nowe prawo wodne ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., następnie nowe prawo wodne miało zostać uchwalone na początku 2017 r. Ta data również została przesunięta na kwiecień 2017 r., i wreszcie oto w lipcu 2017 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo wodne, która w większej części obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Z wyjątkiem przepisów, nazwijmy je „organizacyjno-porządkowymi", zadaniem których jest wdrożenie nowego systemu gospodarowania wodami w Polsce w okresie do dnia 1 stycznia 2018 r. Wprowadzenie nowego prawa wodnego jest o tyle istotne, że determinuje to uruchomienie środków z perspektywy finansowej 2014-2020 na programy środowiskowe.
PL
Od 1 stycznia 2018 r. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej obowiązują przepisy nowej Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ustawa wprost modyfikuje system wymaganych do uzyskania zgód administracyjnych oraz wprowadza opłaty za tzw. usługi wodne. Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu powyższych zmian ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów kluczowych dla wydobycia i produkcji kruszyw.
EN
With regard to water and waste water management, since 1 January 2018 the provisions of the new Water Law of 20 July 2017 are in force. The act directly modifies the system of required administrative approvals and introduced charges for the so called water services. The article discussed the above changes, with particular attention paid to issues that are key for the extraction and production of aggregates.
EN
Types of water abstraction sources for irrigation, examples of water supply and water storage in the farmlands as well as advantages and disadvantages of the suggested solutions were analyzed in the article. In addition, the organizational and legal requirements relating to the groundwater and surface water intakes were discussed. From the point of view of the interests of the farmer it is necessary to know the changes that occurred in the fees and administrative responsibilities related to agricultural water intake, introduced by the new Water Law Act since 1 January 2018. The differences between legislation in force and repealed associated with both agricultural water management and environmental protection were demonstrated in the paper.
PL
Europejska i amerykańska polityka wodna jest oparta głównie na aktach prawnych dotyczących ochrony wód, której kluczowym elementem jest osiągniecie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona wód morskich. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem jest oparta głównie na zarządzaniu wodą w dorzeczach. Obecna polityka ochrony wód jest związana głównie z ochroną jakości wód, jednakże przyszłościowa polityka wodna będzie związana ze zrealizowaniem ochrony jakości wody przy najmniejszym koszcie, spowodowanym przez innowacje. Celem artykułu jest przedstawienie wprowadzenia do nowoczesnej ochrony wód przed zanieczyszczeniem i podkreślenie wagi nowych pomysłów, a szczególnie regulacji prawnych w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań. Przedstawiono przykład historii rozwoju i praktycznego zastosowania metody osadu czynnego do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.
EN
The European the United States’ water policy is mainly based on water pollution control acts with a key aim to achieve a good status of the inland surface and ground waters, as well as marine water control. Water pollution control is mainly based on water management in river basins. The current policy of water pollution management is first and foremost related to the protection of the water quality; however, a future water policy will also include the water quality control at the least cost due to innovations. The purpose of this article is to provide an introduction to the modern water pollution control and to emphasise the importance of new ideas, in particular the importance of regulatory acts in creation of innovative solutions. It is shown using the example of development and practical application of activated sludge for communal and industrial wastewater treatment.
PL
Mimo, że od wejścia w życie nowego Prawa wodnego minął już prawie rok, to jednak opłaty za usługi wodne wciąż wywołują sporo emocji. Z uwagi na ostatnie wyroki sądów, a także zmiany przepisów w tym zakresie warto ponownie podjąć temat opłat za usługi wodne.
18
PL
Podjęto próbę analizy zarządzania krajową gospodarką wodną od 2018 roku w Polsce. Przeanalizowano ustawę Prawo wodne, która zaczęła obowiązywać od 20 lipca 2017 roku. Przedstawiono zmiany w zakresie praw i obowiązków zwierzchnika w stosunku do wód publicznych stanowiących własność skarbu państw oraz porównano obowiązującą ustawę z ustawą z 18 lipca 2001 roku. Przedstawiono instytucję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz jej hierarchię i zakres obowiązków, a także dokumenty przez nią wydawane.
EN
An attempt was made to analyze the management f domestic water management since 2018 in Poland. The New Water Law, which became effective from 20 July 2017, has been analyzed. Changes in the scope of rights and duties of the superior in relation to public waters owned by the State Treasury were presented and the binding Act was compared to the Act of July 18, 2001. The institution of the State Aquatic Water Poland and its hierarchy and scope of duties was presented. The documents that are issued by the new institution are also specified.
PL
W opracowaniu odejdziemy od tematyki praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a zajmiemy się praktykami, które w znaczący sposób mogą wpływać na stan finansów, między innymi przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Prawie każda inwestycja, a zwłaszcza przeprowadzana ze środków publicznych, wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego. Niestety, nie zawsze przystępujący do przetargów przedsiębiorcy, chcąc osiągnąć jak największy zysk, działają zgodnie z prawem i narażają inwestorów na ponoszenie nadmiernych kosztów. Do zadań Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów należy między innymi udzielanie w sposób pośredni pomocy inwestorom poprzez zwalczanie zmów przetargowych. Należy pamiętać, że każdy może zgłosić Prezesowi UOKiK podejrzenie istnienia zmowy przetargowej.
PL
W dniach 27-28 marca br. w Gdańsku odbyła się pierwsza edycja konferencji Stormwater Poland organizowanej przez firmę RETENCJAPL Sp. z o.o. Miejscem obrad konferencji było inspirujące i przepełnione historią wnętrze Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Tematyka konferencji skupiała się wokół nowego Prawa wodnego, zarządzania wodami opadowymi w kontekście zmian klimatu, pozyskiwania środków na modernizację i przebudowę istniejących systemów odwodnienia oraz nowoczesnych metod modelowania i projektowania, a także monitoringu hydrologicznego i meteorologicznego.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.