Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lubricating greases
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the results of research on the influence of fillers introduced into plastic greases on the rheological properties of the boundary layer of the resultant lubricant compositions. The fillers were PTFE and MoS2 powders. They are added to lubricants to improve their tribological properties; however, these fillers also affect the rheological properties of the composition. This affects the change of the shear stress value in the lubricant during its flow in the lubrication system. Knowledge of this value, especially during the flow of the lubricant composition in the boundary layer, has a significant impact on the operation of automated central lubrication systems in which these compositions can be used. Measurements were carried out by means of a rotary rheometer (Rheotest 2.1). Tests were performed on lithium and bentonite greases (without additives) as well as compositions of these greases containing various percentage of the fillers mentioned above. Test results showed that both the type of grease and the type of filler introduced into this grease affect the rheological properties in the boundary layer of the produced lubricating compositions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wypełniaczy, wprowadzanych do smarów plastycznych, na właściwości reologiczne warstwy przyściennej powstałych kompozycji smarowych. Wypełniaczami tymi były proszki PTFE i MoS2. Dodawane są one do smarów w celu poprawy ich właściwości tribologicznych, ale wypełniacze te wpływają też na właściwości reologiczne kompozycji. Wpływa to na zmianę wartości naprężenia stycznego w smarze podczas jego przepływu w układzie smarowniczym. Znajomość tej wartości, a szczególnie podczas przepływu kompozycji smarowej w warstwie przyściennej ma istotny wpływ na działanie zautomatyzowanych układów centralnego smarowania, w których mogą być wykorzystane te kompozycje. Pomiary przeprowadzono na reometrze rotacyjnym Rheotest 2.1. Badaniom poddano smary litowy i bentonitowy (bez dodatków) oraz kompozycje tych smarów z udziałami wymienionych powyżej wypełniaczy. Wyniki badań wykazały, że zarówno rodzaj smaru, jak też rodzaj wypełniacza wprowadzonego do tego smaru mają wpływ na własności reologiczne w warstwie przyściennej wytworzonych kompozycji smarowych.
EN
The article presents the results of laboratory tests of low-temperature properties of lithium complex greases produced on base oils, characterized by a different chemical structure. Low-temperature properties of lubricating greases were determined according to the following test methods: low-temperature cone penetration – PN-ISO 13737, flow pressure – DIN 51805-2, apparent viscosity – PN-C-04146. It was found that the low-temperature properties of lubricating greases can be modified by introducing oils with a different chemical structure into the oil base. The lowest temperature of application of the tested lithium complex greases was determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych właściwości niskotemperaturowych smarów litowych kompleksowych, wytworzonych na wytypowanych olejach bazowych o różnym charakterze chemicznym. Właściwości niskotemperaturowe smarów plastycznych oznaczano według następujących metod badawczych: penetracja w niskiej temperaturze – PN-ISO 13737, ciśnienie płynięcia – DIN 51805-2, lepkość strukturalna – PN-C-04146. Stwierdzono, że właściwości niskotemperaturowe smarów plastycznych można modyfikować, poprzez wprowadzenie do bazy olejowej olejów o odmiennym charakterze chemicznym. Ustalono najniższą temperaturę stosowania badanych próbek smarów kompleksowych litowych.
EN
The paper presents the results of studies on the influence of fillers, introduced into lubricating greases, on the rheological properties of resultant grease compositions. These fillers were graphite and PTFE powders. They are added to greases in order to improve their tribological properties. They also affect their rheological properties, and they mainly change the value of the shear stress in grease during its flow in a lubrication system. Knowledge of this value is important in designing automated central lubrication systems in chich these compositions may be used. Measurements during experimental tests were performed by means of a rotary rheometer Rheotest 2.1. Tests were performed on pure lithium and bentonite greases, with the addition of oxidation and corrosion inhibitors as well as compositions of these greases with different shares of the above mentioned fillers. These tests were performed by changing the gradient of shearing rate. Test results have shown that both the kind of grease and the kind of filler introduced into this grease affect the rheological properties of produced grease compositions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wypełniaczy wprowadzanych do smarów plastycznych na właściwości reologiczne powstałych kompozycji smarowych. Wypełniaczami tymi były proszki grafitu i PTFE. Dodawane są one do smarów w celu poprawy ich właściwości tribologicznych. Wpływają też na ich właściwości reologiczne, a głównie na zmianę wartości naprężenia stycznego w smarze podczas jego przepływu w układzie smarowniczym. Znajomość tej wartości jest ważna podczas budowy zautomatyzowanych układów centralnego smarowania, w których mogą być wykorzystane te kompozycje. Pomiary podczas badań doświadczalnych przeprowadzono na reometrze rotacyjnym Rheotest 2.1. Badaniom poddano smary litowy i bentonitowy czyste, z dodatkami inhibitorów utleniania i korozji oraz kompozycji tych smarów z udziałami wymienionych powyżej wypełniaczy. Badania te prowadzono, zmieniając gradient prędkości ścinania. Wyniki badań wykazały, że zarówno rodzaj smaru, jak też rodzaj wypełniacza wprowadzonego do tego smaru mają wpływ na własności reologiczne wytworzonych kompozycji smarowych.
PL
W artykule omówione zostały testy służące do oceny właściwości ochronnych smarów plastycznych oraz wady i zalety tych testów. Przedstawiono wyniki badań właściwości ochronnych biodegradowalnych smarów plastycznych z wariantową ilością inhibitorów korozji różnego rodzaju. Dokonano omówienia otrzymanych wyników badań.
EN
The article describes tests for assessing the protective properties of biodegradable lubricants and the advantages and disadvantages of these tests. The results of research of protective properties of biodegradable lubricants with varying amounts of corrosion inhibitors. The results of the study.
EN
The paper discusses the influence of vegetable oil basis on lubricating properties of their selected compositions. Four vegetable oils were used for production of lubricating greases: rapeseed, sunflower, soybean, and castor, all thickened with modified silica of Aerosil® type. The tribological properties of lubricating greases based on vegetable oils were investigated. On their basis, the most beneficial compositions were selected. The tribological properties of greases were estimated via measurements of limiting load of wear (Goz/40), welding load (Pz), scuffing load (Pt), limiting load of scuffing (Poz), and the limiting pressure of seizure (Poz). Based on the obtained results, it may be concluded that the best antiwear properties were shown by the lubricating compositions based on rapeseed oil, whereas the best antiscuffing properties have compositions using castor oil as a disperse phase.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu roślinnych baz olejowych na właściwości smarne wybranych kompozycji smarów plastycznych. Do wytworzenia środków smarowych użyto czterech olejów roślinnych: rzepakowego, słonecznikowego, sojowego oraz rycynowego, które następnie zagęszczono modyfikowaną krzemionką typu Aerosil®. Wykonano badania właściwości tribologicznych objęte normą dla smarów plastycznych, a uzyskane wyniki porównano ze sobą i oceniono, który z olejów roślinnych zastosowanych jako baza olejowa smarów plastycznych wpływa najkorzystniej na wartości badanych parametrów. Do oceny właściwości tribologicznych wykorzystano wyniki badań granicznego obciążenia zużycia, obciążenia zespawania, obciążenia zacierającego, granicznego obciążenia zatarcia oraz granicznego nacisku zatarcia. Na podstawie wyników badań tribologicznych stwierdzono, że najkorzystniej na właściwości przeciwzużyciowe wpływa kompozycja, w której jako fazę dyspergującą zastosowano olej rzepakowy, natomiast najskuteczniejszą ochronę przeciwzatarciową pełni kompozycja, w której fazą dyspergującą był olej rycynowy.
PL
W początkowej części monografii przedstawiono ogólną charakterystykę smarów plastycznych, ich skład oraz podstawowe właściwości użytkowe, kierunki zastosowań a także międzynarodowe normy klasyfikacyjne i jakościowe. Następnie omówiono europejskie uregulowania prawne, odnoszące się do biodegradowalnych środków smarowych oraz przedstawiono grupę związków chemicznych, dopuszczonych przez ustawodawstwo Unii Europejskiej do stosowania w charakterze komponentów biodegradowalnych środków smarowych. Kolejny rozdział zawiera wyniki badań wpływu rodzaju komponentów stosowanych w procesie wytwarzania biodegradowalnych smarów plastycznych na ich podstawowe właściwości eksploatacyjne. Zaprezentowano problematykę oceny stopnia degradacji biologicznej środków smarowych oraz aktualnie stosowane testy i procedury badawcze. Przedstawiono wyniki badań biodegradacji wapniowego smaru plastycznego w glebie oraz tlenowej biodegradacji smaru w środowisku wodnym. Końcowa część zawiera wyniki badań i rezultaty współpracy prowadzonej pomiędzy PKP Cargo S.A a Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym, dotyczącej zagadnień ekologicznych środków smarowych i zastosowania ich w krajowym kolejnictwie.
EN
The opening part contains general characteristics of lubricating greases, their composition and basic operating characteristics, application trends, and also qualification and quality international standards. Further, European law regulations relating to biodegradable lubricating greases are discussed, and a group of chemical compounds allowed by European Union legislation to use as biodegradable lubricating agents. Next part contains the investigation results of the influence of the components type used in manufacturing biodegradable lubricating greases, on their basic operating characteristic. Problems of the degree of lubricating agents biodegradability are presented, together with tests and investigation procedures currently in use, are presented. Next the results of calcium lubricating grease biodegradation in the soil, and grease oxidated biodegradation in the water environment. The final part contains investigation results got in cooperation of PKP Cargo S.A. (Public Cooperation) with Oil and Gas Institute – National Research Institute, regarding problems connected with ecological lubricating agents and their application by domestic railroads.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu oddziaływania dodatków zawierających krzem na właściwości trybologiczne kompozycji smarowej. Do modyfikacji smaru plastycznego, wytworzonego na bazie mineralnej i zagęszczonego 12-hydroksystearynianem litu, zastosowano hydrofobową krzemionkę amorficzną Aerosil® R972, hydrofilową krzemionkę amorficzną Aerosil® 300, montmorylonit (jako przedstawiciel krzemianów warstwowych) oraz mieszaniny: hydrofobowej krzemionki amorficznej z hydrofilową krzemionką amorficzną, hydrofobowej krzemionki amorficznej z montmorylonitem oraz hydrofilowej krzemionki amorficznej z montmorylonitem. Wykonano badania właściwości smarnych objęte normą dla analizowanej grupy środków smarowych, a uzyskane wyniki porównano ze sobą i oceniono wpływ oddziaływania różnych dodatków na wartość badanych parametrów. Do oceny właściwości trybologicznych wykorzystano wyniki badań granicznego obciążenia zużycia, obciążenia zespawania, obciążenia zacierającego, granicznego obciążenia zatarcia oraz granicznego nacisku zatarcia. Na podstawie wyników badań trybologicznych wybranych kompozycji smarowych stwierdzono istnienie synergistycznego oddziaływania między dodatkami modyfikującymi zastosowanymi w badanych kompozycjach smarowych, czyli hydrofobową krzemionką amorficzną, hydrofilową krzemionką amorficzną oraz montmorylonitem na zmianę wartości poszczególnych parametrów określających poziom właściwości trybologicznych badanych kompozycji smarowych.
EN
The paper presents the results of research on the influence of additives containing silica on the tribological properties of selected lubricating compositions. The study used greases based on paraffin oil of pharmaceutical purity. As a thickener of lubricating greases, lithium 12-hydroxystearate was used. The lubricating compositions were produced using modified additives in the form of hydrophobic amorphous silica Aerosil® R972, hydrophilic amorphous silica Aerosil® 300, laminated silicates in the form of montmorillonite and mixtures of hydrophobic amorphous silica Aerosil® R972 with hydrophilic amorphous silica Aerosil® 300, hydrophobic amorphous silica Aerosil® R972 with laminated silicates in the form of montmorillonite and hydrophilic amorphous silica Aerosil® 300 with laminated silicates in the form of montmorillonite. Research on lubricating properties was covered by the standard for analyzed group of lubricants, the results were compared with each other and the effect of the impact of various additives on the value of the parameters studied was evaluated. The tribological properties of the tested compositions were determined by measurement of the limiting load of wear (Goz/40), welding load (Pz), scuffing load (Pt), limiting load of scuffing (Poz) and the limiting pressure of seizure (poz). The results of tribological investigations of lubricating compositions affirmed the existence of synergistic effect between modified additives used in researched lubricating compositions, namely hydrophobic amorphous silica Aerosil® R972, hydrophilic amorphous silica Aerosil® 300 and laminated silicates in the form of montmorillonite and their mixtures on the change in value of particular parameters determining the level of tribological properties of the researched lubricating compositions.
8
Content available remote Badania biodegradowalności smarów plastycznych
PL
W artykule zaprezentowano problematykę oceny stopnia degradacji biologicznej środków smarowych oraz aktualnie stosowane testy i procedury badawcze. Przedstawiono wyniki badań biodegradacji wapniowego smaru plastycznego w glebie oraz tlenowej biodegradacji smaru w środowisku wodnym.
EN
The paper presents the issue of the assessment of the degree of biological degradation of lubricants, as well as currently used tests and test procedures. Some results of biodegradability testing of calcium grease in soil and aerobic biodegradation of grease in aquatic environment were shown.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu fazy rozpraszanej na właściwości smarne wybranych kompozycji smarowych. Do wytworzenia smarów plastycznych użyto mineralnej bazy olejowej, którą następnie zagęszczono stearynianem litu, stearynianem wapnia, kompleksowym mydłem litowym, modyfikowaną krzemionką oraz mieszaniną PTFE i krzemionki modyfikowanej. Wykonano badania właściwości smarnych objęte normą dla badanej grupy środków smarowych, a uzyskane wyniki porównano ze sobą i oceniono wpływ rodzaju zagęszczacza na wartość badanych parametrów. Do oceny właściwości tribologicznych wykorzystano wyniki badań granicznego obciążenia zużycia, obciążenia zespawania, obciążenia zacierającego, granicznego obciążenia zatarcia oraz granicznego nacisku zatarcia. Na podstawie wyników badań tribologicznych wybranych kompozycji smarowych stwierdzono, że najkorzystniej na właściwości przeciwzużyciowe badanych smarów plastycznych wpływa stearynian wapnia, natomiast najskuteczniejszą ochronę przeciwzatarciową pełnią zagęszczacze krzemionkowe i krzemionkowo-polimerowe.
EN
In this article, the authors present the results of investigations on the influence dispersed phase on the lubricating properties of selected lubricated compositions. For production plastic greases used to mineral oil basis, which then thickens lithium stearate, calcium stearate, complex lithium soap, modified silica and mixtures of teflon and methylated silica. The investigation of lubricating properties were carried out for research groups of lubricated compositions and the obtained results were compared to account for the influence of the thickener on the value of research parameters. The results of investigations on the limiting load of wear, weld point, scuffing load, the limiting load of scuffing, and the limiting pressure of seizure were used for the estimation of tribological properties. Using the results of the tribological investigations selected for lubricated compositions, we were able to ascertain the most advantageous compositions for the antiwear properties of plastic greases that influence calcium stearate; however, the best protection against antiscuffings are silica and polymer-silica thickeners.
10
Content available remote Stabilność koloidalna smarów plastycznych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań smarów plastycznych, dotyczących parametru określającego tendencję do separowania oleju. Badania prowadzono dla modelowej grupy smarów plastycznych: litowych hydroksystearynianowych, kompleksowych litowych i kompleksowych glinowych. Stosowano metodykę badawczą, w której czynnikiem wymuszającym wydzielanie oleju jest ciśnienie oraz metodykę, w której olej separowany jest ze smaru pod wpływem temperatury. Stwierdzono, że określenie stopnia związania oleju przez strukturę przestrzenną zagęszczacza w znacznym stopniu zależne jest od zastosowanej metodyki badawczej. Separowanie oleju pod wpływem ciśnienia stwarza trudniejsze warunki dla utrzymania stabilnej struktury plastycznej smaru. Z przedstawionych danych wynika również, że stosowane w badaniach modelowe partie smarów plastycznych, wytworzone z udziałem oleju syntetycznego, charakteryzują się wyższą tendencja do wydzielania oleju - i to zarówno w teście ciśnieniowym, jak i w odniesieniu do metodyki wydzielania oleju pod wpływem temperatury.
EN
The article presents the results of examination of the tendency of lubricating greases to separate oil. The research was carried out on the model group of lithium hydroxystearate, and lithium and aluminum complex lubricating greases. The research procedure included the use of two factors to cause the separation of oil from grease, namely pressure and temperature. It was found that determination of a degree of oil binding by the spatial structure of thickener strongly depends upon the research procedure employed. The separation of oil under the influence of pressure creates more difficult conditions for keeping the malleable structure of grease. The presented data indicated also that the examined model batches of lubricating greases produced with the use of synthetic oil were characterized by their higher tendency to oil separation under the influence of both the pressure and temperature.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badania wpływu opracowanego dodatku AR (polimerowo-krzemionkowego) na właściwości fizykochemiczne wybranych kompozycji smarowych, wytworzonych na bazie oleju mineralnego z zagęszczaczem litowym oraz z zagęszczaczem nieorganicznym Aerosil. Wykonano badania właściwości fizykochemicznych dla smarów plastycznych pozbawionych modyfikatora i porównano je z wynikami uzyskanymi dla smarów plastycznych zawierających dodatek modyfikujący. Wyznaczono penetrację, penetrację po przedłużonym ugniataniu, temperaturę kroplenia oraz wydzielanie oleju ze smaru. Na podstawie wyników ww. badań fizykochemicznych stwierdzono, że dodatek modyfikujący AR wpływa na wzrost temperatury kroplenia smarów plastycznych oraz na zmniejszenie wydzielania się oleju ze smaru. Natomiast wartość penetracji badanych kompozycji smarowych obniża się po wprowadzeniu do ich struktury dodatku zarówno przed ugniataniem, jak i po przedłużonym ugniataniu. Spadek penetracji badanych smarów plastycznych wywołany obecnością dodatku modyfikującego nie dyskwalifikuje ich z zastosowania praktycznego, gdyż przemysł spożywczy wymaga stosowania smarów plastycznych w zakresie penetracji odpowiadającej 2–3 klasie konsystencji.
EN
This article presents the investigation results of the influence of developed additive AR (silica and polymer) on the physicochemical properties of selected lubricated compositions made on mineral basis with lithium thickener and non-organic thickener Aerosil. The investigation physicochemical properties were carried out for lubricants not containing the modified additive and compared them with the results obtained for lubricating greases modified with the additive mentioned above. It has been appointed penetration, penetration on extended kneading, dropping point and emission of oil from grease. Based on the results of the investigation of physicochemical properties, we concluded that modified additive of silica and polymer influences on increase of dropping point lubricating greases and on reduction emission of oil from grease. However, the value of penetration of research lubricating greases to reduce on introduces to theirs structure above mentioned additive both before kneading and on extended kneading. The decrease of penetration of investigation plastic greases induced of presence modified additive non disqualified there on practical application, because grocer industry expect used to lubricating greases on range of penetration for correspond to 2-3 class of consistency.
12
Content available remote Wielofunkcyjne smary łożyskowe
PL
W referacie przedstawiono zagadnienia związane z eksploatacją wielofunkcyjnych smarów łożyskowych. Omówiono podstawowe właściwości użytkowe smarów, w tym szczególnie ich trwałość eksploatacyjną w łożysku oraz metody jej oceny. W referacie zaprezentowano kryteria doboru i stosowania wielofunkcyjnych smarów łożyskowych w różnym zakresie zastosowań, tj. zróżnicowanych obciążeń i prędkości obrotowej łożysk, różnych temperatur oraz rodzaju czynników zewnętrznych. Przedstawiono aktualnie stosowane klasyfikacje i specyfikacje jakościowe smarów łożyskowych, a także kierunki rozwoju tej dziedziny środków smarowych.
EN
The paper presents issues related to application of multi-purpose lubricating greases, including major performance properties of lubricants, in particular those the affect operation lifetime of lubricants in bearings. In addition, methods that enable evaluation of that time are proposed. Another topic that is addressed in this paper refers to criteria for selection and use of multi purpose lubricants for a wide range of application, i.e. or a variety of loads, rotation speed of bearings and temperatures as well as other external factors. Classification of lubricants for bearings along with relevant quality specifications are also discussed with deliberations on further development directions of that class of lubricants.
13
Content available remote Niekonwencjonalne oleje smarowe jako komponenty smarów plastycznych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania niekonwencjonalnych olejów podstawowych, jako komponentów smarów plastycznych. Określono wpływ chemicznego charakteru oleju na efektywność zagęszczającą smarów litowych oraz ich stabilność strukturalną i odporność na utlenianie w warunkach statycznych.
EN
The paper covers the results of researches concerning with using unconventional lubricating oils as components of lubricating greases. It was determined the influence of chemical character of the oil on thickening effects of lithium soap and oil separation and thermal and oxidation stability of lithium greases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.