Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 153

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urban space
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Kiedyś podczas rozmowy z Eelco Hooftmanem – światowej sławy architektem krajobrazu – z dużym zastanowieniem przyjąłem jego stwierdzenie, że by rozpocząć prace nad elementem małej architektury dedykowanym konkretnej przestrzeni, wraz z zespołem przygotował on jego prototyp wyprodukowany i przetestowany w pracowni, a następnie w przestrzeni miejskiej. Dopiero później nastąpiła seryjna produkcja i wdrożenie. Przez wiele lat myślałem: „Kiedy taka praktyka stanie się powszechna u nas?”.
EN
The article discusses the methods for reconstructing historical urban space of the industrial city of Dnipro in a post-industrial economy, strengthening globalization and digitalization processes of the social life of citizens, analyzing development milestones of the historical city center, identifying modern problems of the area under consideration and providing the ways to solve them as a conceptual project proposal.
PL
W artykule omówione są metody rekonstrukcji historycznej przestrzeni miejskiej przemysłowego miasta Dnipro w umowach kształtowania się gospodarki postindustrialnej, wzmocnienie procesów globalizacji i digitalizacji życia społecznego obywateli, przeanalizowane są etapy formowania i rozwoju historycznego centrum miasta ,zidentyfikowane są współczesne problemy rozpatrywanego terytorium oraz sformułowane sposoby ich rozwiązania w formie koncepcyjnej propozycji projektu.
EN
In recent times the risk of SARS-CoV-2 infection remains increased, especially with direct contact or reduced distance to the infected person. This paper outlines the case study of pedestrian mobility in one of the residential estates in Wrocław, Poland. The pedestrian mobility was examined in gated community, which counts several hundred apartments. The entrance to the estate is provided by two wickets. Observations of pedestrian traffic were conducted for four weeks (October-November 2020) when the government introduced restrictions to limit virus transmission. Our research revealed that the limited number of entrances and fencing give the inhabitants sense of security, however it poses a threat in a pandemic period.
PL
Ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w przestrzeni osiedla jest możliwe, szczególnie w sytuacji zmniejszonego dystansu lub bezpośredniego kontaktu z zainfekowanym. Wyniki badań przedstawiają studium przypadku mobilności pieszej jednego z wrocławskich zespołów mieszkaniowych. Analizie poddany został ruch pieszy mieszkańców grodzonego osiedla mieszkaniowego liczącego kilkaset mieszkań, na teren którego prowadzą dwie furtki. Obserwacje ruchu pieszego prowadzono przez cztery tygodnie, w okresie październik-listopad 2020 roku. Był to czas wprowadzania przez rząd restrykcji mających na celu ograniczenie transmisji wirusa. Jak wynika z badań - ograniczona liczba wejść i grodzenie osiedla daje mieszkańcom pozorne poczucie bezpieczeństwa, jednak w czasie pandemii stanowi zagrożenie.
EN
The public space of a city plays a special role in the life of every human being, as it meets basic and at the same time most important needs related to safety and comfort of life. It is a combination of an idea and a technique, which for centuries has reflected the changes taking place in people's social and cultural life. While the city is a multi-layered structure with a clearly separated private and public zone, creating mutual relations between the buildings. Camillo Sitte saw the city urban spaces as a work of art, które should be designed in such a way that the inhabitants feel safe and happy, as it is not just a show-off of technical skill, but an artistic undertaking. [1] The art of designing architecture does not exist for itself, but is created for the target audience. It provides a harmony that satisfies human needs and guarantees survival. It is an important factor influencing the development of an individual through the organization of a social living space. Urban spaces are primarily people and their needs that change over time. The first part of the article is devoted to the role of public spaces and the idea of the city as a work of art. The second part, in turn, is an attempt to define architecture as a kind of fine arts, taking into account the role it plays in the social life of Lublin's residents. The article is an attempts to emphasize the importance of architecture in designing a human-friendly environment as an art design that meets social expectations with the use of selected examples urban space of the city of Lublin.
PL
Przestrzeń publiczna miasta pełni szczególną rolę w życiu, każdego człowieka gdyż, to ona spełnia podstawowe a zarazem najważniejsze potrzeby związane z bezpieczeństwem i komfortem życia. Stanowi połączenie pomysłu i techniki, która od wieków odzwierciedla przemiany zachodzące w życiu społecznym i kulturowym ludzi. Miasto stanowi wielowarstwową strukturę z wyraźnie wydzieloną strefą prywatną i publiczną tworząc wzajemne relacje między budynkami. Camillo Sitte patrzył na miasto jak na dzieło sztuki. Twierdził, że sztuka budowania miast polega na artystycznej umiejętności komponowania poszczególnych elementów architektury. Sztuka projektowania architektury nie istnieje sama dla siebie, lecz tworzona jest dla właściwego jej odbiorcy. Zapewnia harmonię, która zaspokaja ludzkie potrzeby gwarantując przetrwanie. Stanowi istotny czynnik, wpływający na rozwój jednostki po przez organizację społecznej przestrzeni życia. Przestrzenie miejskie to przede wszystkim ludzie i ich zmieniające się w czasie potrzeby. Niniejszy artykuł w sposób szczególny zwraca uwagę na rolę architektury, jako sztuki kształtowania przestrzeni „dla i na” potrzeby ludzi oraz jej oddziaływania. Podjęto w nim próbę naświetlenia znaczenia architektury w projektowaniu środowiska przychylnego człowiekowi, jako sztuki spełniającej oczekiwania społeczne na przykładzie wybranych przestrzeni miasta Lublina.
PL
Współczesne, mocno zurbanizowane miasta są jak żywy organizm, sieć skompikowanych zależności, w których nie sposób mówić o procesach izolowanych. Mając świadomość, że jako jednostka miejska Zarząd Zieleni podejmuje działania wpływające na kształt miejskiej przestrzeni, właściwe wydawało się powołanie zespołu, który stałby się łącznikiem między urzędem a sercem każdego miasta, czyli mieszkańcami.
6
Content available remote Zieleń jako środek definiowania skali przestrzeni publicznej
PL
Zieleń w mieście odgrywa szereg pożytecznych ról, między innymi pomaga osiągnąć cele estetyczne i ekologiczne. Zbadanie licznych aspektów jej występowania w zespołach miejskich wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Poniższy artykuł ma na celu analizę możliwości wykorzystania zieleni w celu modyfikacji percepcji skali przestrzeni. Zastosowane metody to studium przypadku oraz kwerenda terenowa, wykonana przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na obszarze powiatu poznańskiego w roku 2017. Główne rezultaty badań obejmują zdefiniowanie trzech stopni skali przestrzeni urbanistycznej występującej na terenie powiatu poznańskiego oraz wskazanie możliwości wpływania na ich percepcję poprzez wykorzystanie zieleni.
EN
Urban greenery fulfils a number of useful roles, helping, among others, to achieve aesthetic and ecological goals. Studying diverse aspects of its existence in urban areas requires an interdisciplinary approach. The presented paper aims to analyse the possibility of using greenery to modify the perception of the scale of urban spaces. The methods used are case study and a field query realised by architecture students at the Poznan University of Technology in the Poznan County in 2017. The main research results include defining the three degrees of urban space scale that occur in the Poznan County as well as indicating the possibilities to influence their perception through the use of greenery.
7
Content available remote Osoby z niepełnosprawnościami i starsze w przestrzeni miejskiej
PL
W artykule opisano problemy osób starszych z niepełnosprawnościami oraz wyzwania architektoniczne w przestrzeni miejskiej, ponieważ demografowie ostrzegają, że w 2020 roku zwiększy się znacząco populacja ludzi starszych, w tym z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność może być czasowa lub trwała; wrodzona lub nabyta. Zadaniem architekta jest ergonomiczne kształtowanie otaczającej człowieka przestrzeni w różnych skalach - od architektonicznej do urbanistycznej. Instytucje administracji rządowej i samorządowej zajmują się pomocą osobom z niepełnosprawnościami i starszym. Domy Pomocy Społecznej (DPS) świadczą usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości, opiekuńcze. Należy umożliwić pobyt we własnym mieszkaniu osobie starszej i z niepełnosprawnością do czasu, kiedy jest to możliwe. Pobyt w DPS-ie czasami źle wpływa na komfort psychiczny mieszkańca.
EN
The article describes the problems of elderly disabled people and the architectural challenges in the urban space, because demographers warn that in 2020 the population of older people, including those with disabilities, will increase significantly. Disability can be temporary or permanent; congenital or acquired. The architect’s task is to ergonomically shape the surrounding space on various scales - from architectural to urban. Government and self-government administration institutions provide assistance to people with disabilities and the elderly. Dom Pomocy Społecznej / DPS / provide services in the area of living needs, providing housing, food, clothing and footwear, maintaining cleanliness, caring. Elements of building a social welfare home and applicable standards. An elderly and disabled person should be allowed to stay in his own apartment until it is possible. A stay in a nursing home sometimes has a negative effect on the psychological comfort of a resident.
8
PL
Uwaga skierowana na badania mające przyczynić się do projektowania coraz efektywniej uzdrawiających szpitali nikogo już nie zadziwia. Według postępujących współczesnych tendencji architektura prozdrowotna staje się coraz mniej „szpitalna”. Uzasadniona staje się potrzeba dbania o jakość przestrzeni przeznaczonej na pobyt osób chorych, czasowo lub trwale wymagających opieki zdrowotnej. Wiedza dotycząca wpływu jakości architektury szpitala na zdrowie i samopoczucie jest coraz bardziej powszechna - coraz większą uwagę poświęcamy też ogólnemu doświadczeniu pacjentów. Czy potrafimy tę wiedzę ekstrapolować na szerszy kontekst środowiska zbudowanego? Celem artykułu jest wskazanie nowych potrzeb i możliwości prowadzenia badań dotyczących interakcji między miastem a jego mieszkańcami. Współczesne tendencje demograficzne i proces urbanizacji z pewnością będą wymuszać zmiany strategii rozwoju miast również w skali architektoniczno-urbanistycznej, dlatego niezwykle istotne jest nieustanne poszerzanie wiedzy o człowieku, by programować przestrzeń promującą zdrowie i zachowującą mieszkańców w dobrej kondycji psychofizycznej oraz społecznej. W artykule przedstawiono nowe metody agregacji danych, które pozwalają analizować jakość miasta względem potrzeb jego użytkowników.
EN
The research focused on healing architecture of healthcare facilities is no longer anything new. The progressing trends of improving health through design postulate divergence from the past models of hospital architecture. The new trends stress the importance of the quality of space of facilities for temporary or permanent healthcare. Our awareness of the impact of the hospital architecture on the health and well-being of patients increases, thus, their health condition and experience are becoming priorities, among others. Can we extrapolate this know-how to a wider context of the built environment? The article aims to identify new needs and new research opportunities concerning the interactions between the city and its inhabitants. Modem demographic tendencies and the process of urbanization are bound to enforce changes in urban development strategies (including architectural design and urban planning). It seems vital to continue further research in the area of the science of human nature with which to design space improving health and stimulating mental and physical condition of its users and their social interactions. The article presents new methods of data collection in order to analyze the urban space quality in view of the needs of its users.
PL
Zagospodarowanie zabytku architektury stanowi jedno z najtrudniejszych zadań z perspektywy konserwatorskiej. Wiąże się ono z utrzymaniem zabytku w dobrym stanie oraz działaniem zmierzającym do zachowania jego wartości. Właściwe użytkowanie obiektu zabytkowego pozostaje w nierozerwalnym związku z doborem i przypisaniem mu odpowiedniej funkcji, ale też ze spełnieniem wymogów nakładanych przez współczesne normy życia i zmieniające się potrzeby. Celem artykułu jest omówienie problematyki przebudowy ulicy Świętego Ducha w Gdańsku jako przestrzeni publicznej oraz zwrócenie uwagi, czy przy tego typu inwestycji możemy mówić o adaptacji zabytku, czy raczej o wprowadzeniu zmian do programu użytkowego przy zachowaniu istniejącej funkcji. Temat zostanie omówiony z perspektywy organu ochrony zabytków i w świetle obowiązujących przepisów. Punktem wyjścia do rozważań będzie odwołanie się do definicji adaptacji zabytku, a następnie omówienie metody i stanu badań oraz formy ochrony konserwatorskiej ulicy Świętego Ducha w Gdańsku. Część analityczną zamknie charakterystyka zakresu robót.
EN
The adaptation of an architectural monument is one of the most difficult tasks from a conservation perspective. It is related to keeping the monument in good condition and towards preserving its value. The proper use of a historic structure is inseparable from the selection and assignment of an appropriate function and meeting the requirements imposed by modern living standards and changing needs. The aim of this paper is to discuss the restoration of Świętego Ducha Street in Gdańsk as a public space and to point out whether we can talk about the adaptation of a monument or about introducing changes to the utility program while maintaining the existing function in this type of project. The topic will be discussed from the perspective of the monuments protection authority and in the light of applicable regulations.1 The starting point for the discussion will be a reference to the definition of the monument adaptation, followed by an overview of the method and state of research as well as the form of conservation at Świętego Ducha Street in Gdańsk. The analytical part will end with the description of the scope of work.
PL
Dynamiczny rozwój technologii komputerowych i systemów multimedialnych sprawił, że sposób czerpania wiedzy o otaczającym nas świecie się zmienił. Transformacjom poddały się i muzea, w których cyfrowe zasoby oraz ekspozycje multimedialne intensywnie wypierają dwudziestowieczne metody prezentacji oparte na pasywnej kontemplacji. Współczesne wystawy to nastawione na wywołanie określonych doświadczeń przestrzenie, atrakcyjne dla odbiorcy dzięki swojej immersyjności i interakcyjności, zastosowaniu multimediów i narracyjnej struktury. W artykule opisano zaobserwowane zmiany i tendencje w projektowaniu ekspozycji i budynków w odniesieniu do ewolucji instytucji muzealnych. Przedstawiono obiekty zrealizowane lub zaprojektowane w ciągu minionego dwudziestolecia ze szczególną uwagą poświęconą nowym muzeom w Polsce. Przeprowadzone analizy potwierdzają, iż obiekt muzealny – jego miejsce w przestrzeni miasta, architektoniczny projekt układu funkcjonalnego, stref wystawowych i aranżacji samych ekspozycji ewoluują równolegle do zmieniających się technologii i nowych potrzeb społecznych.
EN
The dynamic development of computer technologies and multimedia systems has changed the way we learn about the world around us. Museums have undergone transformations, in which digital resources and multimedia exhibitions intensively supplant the 20th-century presentation methods based on passive contemplation. Contemporary exhibitions are spaces focused on evoking specific experiences, attractive to the recipient thanks to their immersion and interactivity, using multimedia and narrative structure. The article describes the observed changes and trends in the design of exhibitions and buildings in relation to the evolution of museum institutions. Objects constructed or designed over the past two decades have been presented, with particular attention devoted to new museums in Poland. The conducted analysis confirms that the museum object – its place in the city space, the architectural design of the functional arrangement, as well as the exhibition areas and the arrangement of the exhibitions themselves is evolving in parallel with changing technologies and new social needs.
PL
Artykuł podejmuje próbę spojrzenia na problematykę retardacji przekształcania zasobów środowiska z punktu widzenia zawodu urbanisty. W tym zawodzie, kojarzonym z terminem „urbanizacji”, przedmiotem zainteresowania jest przede wszystkim działalność człowieka, dla której stan środowiska i przyroda stanowią najczęściej najistotniejsze tło. Człowiek w procesie rozwoju wywiera na nie presję, nasilającą się w zależności od różnych okoliczności, w tym specyfiki miejsca lub czasu. W takich sytuacjach należy poszukiwać określonych retardantów, czyli czynników redukujących presję, aby nie stracić istotnych wartości, które mogą umknąć uwadze w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
EN
The welfare growth causes the up-scaling of aspirations, needs and expectations concerning the living standards, in this of the quality of living space. There grows the social consciousness that satisfaction of such superficial needs can bring losses in the longer perspective, exceeding their immediate, often apparent advantages. The investment, spatial planning and urban design practice deliver examples of the inhabitants care for the environmental and landscape values, whereat often they concern the practical dimension of their living space, not only for the universal dimension of the environmental or climatic threats. This „practical thinking” about spatial values facilitates the initiation of ecological solutions within the transformations and the re-use of land. It moderates or mitigates the space appropriating processes and the investment pressure.
EN
The article concerns urban spaces highly responsible for climate change in the country, Europe, and the world. This topic is now of major importance because it reflects on every citizen of Europe and the world in that we all confront the necessity of climate protection and adaptation also in law, to climate change in urban areas. It is associated with a radical change of lifestyle in the world’s cities, mainly in terms of energy consumption and its methods of production. The research results presented in the article indicate the need to adapt current methods for slowing down adverse climate change into functional and spatial systems of urban development and their economic, legal, and social conditions affecting the pace of implementation of new technologies for climatefriendly sources such as low-carbon, energy-saving, and renewable energy. Attention was also paid to the possibility of ecological revitalization of the existing urban structure of buildings, among other things, in order to significantly reduce greenhouse gas emissions adversely affecting the climate. On the other hand, modern ideas for an Eco-City and solutions for a Green-City and Solar-City, presented in the article, implemented through sustainable development in the field of planning activities and energy management methods, can be additional indicators of the direction of sustainable development for Polish cities for climate protection and adaptation to its changes.
13
Content available Contemporary symbols in the space of Baku
EN
When performing even a cursory analysis of the visual image of contemporary Baku, the capital of Azerbaijan, one simply cannot ignore its ancient history, the political influence of nearby powers and the almost age-old dependence on Soviet Russia. The regaining of independence in 1991, associated with the policy of then-national leader Heydar Aliyev, stimulated the young country’s ambition to open up to the world and organise an international cultural event. The preparation for the Eurovision Song Contest in 2012 initiated another construction boom in the history of Baku, fuelled with petrodollars, and became an occasion to present a new vision of the capital. In the years 2007–2012, numerous new cultural, artistic and sports buildings were constructed and which are now a hallmark and symbol of contemporary Baku. One such building, which creates a new, futuristic city space and is presented in the article, is the Heydar Aliyev Centre, a centre of art and museum designed by Zaha Hadid. The author notes the creative intent, external appearance and structure of the building, as well as new means of expression in creating place-based ambience. Also noted were the use of contemporary art in the creation of attractive utilitarian spaces. Other presented buildings display the ages-old symbols of the ‘Land of Fire’ in a new way and are embedded into the contemporary panorama of the city
PL
Analizując, nawet pobieżnie, wizualny obraz nowoczesnego Baku, stolicy Azerbejdżanu, nie sposób nie sięgnąć do jego starożytnej historii, politycznych wpływów sąsiednich potęg i prawie wiekowego uzależnienia od Rosji Radzieckiej. Odzyskanie niepodległości w 1991 r. związane z polityką ówczesnego przywódcy narodu Heydara Alijewa wyzwoliło w młodym państwie ambicję otwarcia na świat i budowania nowoczesnej stolicy w różnych wymiarach. Z takimi celami wiązało się dążenie do zorganizowania międzynarodowej imprezy kulturalnej. Przygotowanie Konkursu Eurowizji w 2012 r. uruchomiło kolejny w historii Baku boom budowlany, korzystający z petrodolarów i stało się okazją do prezentacji nowej wizji stolicy. W latach 2007 – 2012, zrealizowano wiele nowych obiektów kultury, sztuki i sportu, które są wizytówką i symbolem współczesnego Baku. Jeden z nich, kreujący nową, futurystyczną przestrzeń miasta przedstawiony w artykule, to niezwykle oryginalny obiekt kultury – centrum sztuki i muzeum Heydara Alijewa projektu Zahy Hadid. Wskazano na zamysł twórczy, wygląd zewnętrzny, konstrukcje obiektu, materiały budowlane i nowe środki wyrazu w kreowaniu nastroju miejsca. Zwrócono uwagę również na wykorzystanie sztuki nowoczesnej w tworzeniu atrakcyjnych przestrzeni użytkowych. Przywołano także inne obiekty prezentujące w nowej odsłonie odwieczne symbole „Ziemi Ognia”, wpisane współcześnie w panoramę miasta.
PL
Rozwój miast jest nieunikniony - stąd tak ważne jest zbudowanie przestrzeni miejskich, w których ludzie będą się czuli komfortowo, bezpiecznie i będą mogli funkcjonować w zgodzie z naturalnymi cyklami.
PL
Niewielkie przestrzenie pojawiające się w miastach w przystępny sposób edukują mieszkańców, stanowiąc uzupełnienie ogrodów botanicznych szerzących wiedzę z zakresu fauny i flory.
PL
Kiedy władze Toronto zdecydowały się ogłosić konkurs na rewitalizację poprzemysłowych, niedostępnych dla mieszkańców nabrzeży jeziora Ontario, projektanci z renomowanych pracowni West 8 i DTAH odpowiedzieli na to wyzwanie, kreując spójny i czytelny wizerunek przestrzeni publicznej.
PL
W ostatnim czasie na mapie Polski pojawiło się sporo inwestycji z zakresu kształtowania przestrzeni miejskiej. Wśród realizacji można znaleźć zarówno te znakomite, jak i te bardzo złe.
PL
Być może kiedyś będziemy musieli sadzać drzewa na wodzie, przynajmniej w niektórych rejonach Europy. Wyjście na przeciw takiemu wyzwaniu było jednym z celów, jakie przyświecały autorom niecodziennego porjektu "Pływającego lasu" w Rotterdamie. Drugim z nich była artystyczno-ogrodnicza ekspresja i wprowadzanie nowatorskiech rozwiązań do zagospodarowania przestrzeni miejskiej.
PL
Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez internetu. Gdy poszukujemy konkretnej informacji, w kilka sekund otrzymujemy tysiące rekordów z przeglądarki, gdy nie wiemy, co nam dolega – z pomocą przychodzi „doktor Google”, gdy chcemy dowiedzieć się co u znajomych, sięgamy po Facebooka, a gdy chcemy wpłynąć na wygląd naszego otoczenia – możemy sięgnąć po aplikacje mobilne.
PL
Piesi najbardziej odczuwają potrzebę porusznia się w przyjaznej bezpiecznej przestrzeni miejskiej.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.