Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interpersonal communication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu harmonii oraz jej wagi w komunikacji o chińskim charakterze. Celem głównym, prócz powyższego, jest uwrażliwienie Europejczyków i Chińczyków na różnice w postrzeganiu istoty harmonii. Autorka poprzez analizę przykładów, będących efektem wywiadów przeprowadzonych wśród obcokrajowców zatrudnionych w Chińskiej Republice Ludowej w 2009 i 2017 r., oraz literatury przedmiotu przybliża kategorię harmonii z punktu widzenia mieszkańców Polski/Europy oraz obywateli ChRL. Wymienione w artykule przykłady ukazują m.in., iż nie każdy mieszkaniec ChRL zachowuje się pro-harmonijnie, w polskim/europejskim tego słowa znaczeniu, na co wpływ ma odmienne definiowanie pojęcia harmonii i harmonijnych relacji.
EN
This article describes the challenges and importance of harmony in Chinese communication. The main purpose, in addition to the above mentioned, is to raise awareness in European and Chinese society of the differences in the perception of the nature of harmony. Based on the interviews performed with foreigners living in China in 2009 and 2017, and the literature review, the author approaches the different sides of harmony from the point of view of Poles/ Europeans and citizens of the People's Republic of China. The mentioned examples show, among others, that not every citizen of the PRC behaves pro-harmoniously in the Polish/ European sense, what is influenced with the different definition of the concept of harmony and harmonious relations.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie kolejnego etapu wyników badań ankietowych dotyczących stosowania empowermentu w komunikacji interpersonalnej i organizacyjnej w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Upełnomocnienie pracowników i kadry kierowniczej w pracy zawodowej odbywa się również w takich obszarach jak: sprawność komunikacji interpersonalnej, techniki i formy komunikacji interpersonalnej oraz bariery sprawności komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Badania uwiarygodniają wcześniej postawioną tezę, iż pracownicy partycypując w rolach kierowników: interpersonalnej, informacyjnej i decyzyjnej przyczyniają się do podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji oraz identyfikują się z jej celami.
EN
Presenting the next stage of results of the questionnaire survey concerning applying is a purpose of the article empowerment in the interpersonal and organizational communication in the career of employees and the senior staff in organizations. Authorizing employees and the senior staff in the career also takes place in such areas as: fitness of the interpersonal communication, the technique and the form of the interpersonal communication and the barrier of the fitness of the interpersonal communication in the career of employees and the senior staff in organizations. Examinations are lending credence to the thesis earlier put forward, that for the worker participating in roles of managers: interpersonal, information and decision-making they are contributing to raise the efficiency of functioning of the organization as well as are identifying themselves with her purposes.
PL
Artykuł stanowi omówienie wyników badań zrealizowanych w jednym z przedsiębiorstw na temat innowacyjnych technik szkoleniowych jako kluczowego czynnika transferu wiedzy w przedsiębiorstwie. Celem przedstawionej analizy była próba uchwycenia problematyki znaczenia i realizacji funkcji komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie jako nieodzownego elementu efektywnego transferu wiedzy wewnątrz organizacji. Swoje poglądy dotyczące funkcjonowania systemu komunikacji wewnętrznej wyrazili w badaniach zarówno przedstawiciele kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, jak i jego pracownicy.
EN
Article presents discussion of result of research realized as key factor of transfer of knowledge in one of enterprise about innovative educational technique in enterprise. Former attempt of grasping of problems of meaning purpose of presented analysis and in enterprise realization of function of interpersonal communication as inside of organization irrevocable element of transfer of effective knowledge. Views have expressed in research representatives of administrative staff of enterprises concerning function system communication internal equal, as well as employee.
PL
We współczesnej gospodarce, w której poziom produkcji jest znacznie wyższy od konsumpcji, a rynek pełen jest różnorodnych substytutów, konkurowanie firm między sobą za pomocą produktów czy ceny nie jest już wystarczające. W tych specyficznych warunkach sukces firm uzależniony jest od skutecznej sprzedaży oferowanych przez nie produktów i świadczonych usług, a przede wszystkim od relacji sprzedawców z klientami. Niepodważalnie skuteczne w budowaniu pożądanych relacji z klientami okazują się atuty psychologiczne sprzedawców będące głównym elementem ich kompetencji zawodowych. Biegłość w stosowaniu kluczowych umiejętności interpersonalnych w relacjach sprzedawca – klient w procesie sprzedaży, tj. umiejętność wpływania na postawy klientów, manipulowania ich skłonnościami i potrzebami, budowania pozytywnego wrażenia i prowadzenia pożądanej komunikacji ma ogromny wpływ na wyniki sprzedażowe oraz budowanie trwałych relacji z klientem.
EN
In the modern economy, where the level of production is much higher than consumption, and the market is full of various substitutes, firms compete with each other by means of products and prices is no longer sufficient. Under these specific conditions, the success of companies depends on effective sales offered by their products and services, and above all the relationship sellers with customers. Undeniably effective for building the desired relationships with customers appear to be psychological advantages of sellers as the main element of their professional competence. Proficiency in the use of key interpersonal skills in relationships seller – customer in the sales process, i.e. ability to influence the attitudes of customers, handling his inclinations and needs, and build a positive impression and conduct the required communication has a huge impact on sales results and build lasting relationships with customers.
5
Content available Mowa ciała jako aspekt komunikacji międzyludzkiej
PL
W każdej organizacji jedną z najważniejszych spraw jest przepływ informacji pomiędzy jej członkami. Znajomość procesów komunikowania się ma ogromne znaczenie dla wyjaśnienia mechanizmów kształtujących zachowania społeczne, w tym także zachowania organizacyjne. Początkowo uważano, że komunikacja interpersonalna dotyczy jedynie kwestii związanych z wykorzystaniem systemu językowego w regulacji kontaktów społecznych i kształtowaniu procesu interakcji. Późniejsze analizy i refleksje metodologiczne pogłębiły tematykę badawczą o komunikację niewerbalną, która jest niezwykle istotnym elementem zachowań międzyludzkich, ponieważ, jak wykazały badania, aż 90% informacji przekazywanych w trakcie konwersacji czerpana jest z mowy ciała.
EN
In every organization the flow of information between its members is a crucial factor. Knowing the processes of communication has a great importance in explanation of mechanisms determining social behavior, including organizational one. At the beginning it was thought that interpersonal communication concerned only issues of using the language system in order to regulate social contacts and to build interaction processes. Later analysis and methodological studies have added a non-verbal aspect of communication to the discussed problem. According to the investigations, which showed that up to 90% of information given during a conversation is expressed by body language, that kind of communication is a crucial element of interpersonal behavior.
PL
Niniejszy artykuł traktuje komunikację interpersonalną jako bazę do polemiki na temat znaczenia odbioru informacji i wnioskowania o treści komunikatu w kontekście poczucia sprawstwa i kontroli. Przedstawiono model kompetencji interpersonalnych jako kontinuum umiejętności jednostki. Wskazano na istnienie związku pomiędzy wysokimi zdolnościami interpersonalnymi a poczuciem kontroli i sprawstwa jako wartości nagradzającej dla jednostki, która jednak w sprzyjających warunkach może prowadzić do nadużyć w zakresie funkcjonowania społecznego. Zaprezentowane koncepcje podziału ludzi według kryterium realizacji działalności (orientacja na porozumienie versus na wynik oraz orientacja na siebie versus na dokonywanie zmian w otoczeniu) posłużyły jako baza do uchwycenia różnic indywidualnych w zakresie komunikacji interpersonalnej z punktu widzenia celów i wartości działania, percepcji drugiego człowieka oraz własnego poczucia sprawstwa. Ponieważ dla każdej z zaprezentowanych orientacji różne wydają się być konsekwencje poczucia sprawstwa, wysnuto hipotezę o instrumentalnej funkcji poczucia sprawstwa w osiąganiu różnych celów.
EN
This paper treats interpersonal communication as a base for the controversy about the importance of receiving information and drawing conclusions about the content of the message in the context of a sense of agency and control. The paper presents a model of interpersonal competence as a continuum of the individual skills. It shows the existence of a connection between high interpersonal skills and sense of control and agency as a reward for the individual values, which, however, in good conditions can lead to abuse in social functioning field. The presented conceptions division of people were used as a base to capture individual differences in interpersonal communication from the perspective of goals and values, perceptions of others and their own sense of agency. As presented, there are different consequences for each of the orientation, it has been hypothesized for the instrumental function of a sense of agency in achieving various goals.
7
Content available remote Podstawy komunikacji interpersonalnej w organizacji
PL
Oprócz zasadniczej rewizji systemu zarządzania zwiększenie wartości i przejrzystości jest najważniejszą gwarancją, że znikną bariery na drodze współpracy międzynarodowej* i komunikacji międzykulturowej.
EN
The most important way to ensure that the international economic institutions are more responsive to the poor, to the environment, to the broader political and social concerns that was emphasized, is to increase openness and transparency in the international and interpersonal communikation.
EN
There are three major criteria of forming and developing of communicative skills in future engineer's professional culture system: knowledge, ability and skills in the sphere of activity; general and professional culture; personal features and qualities. So engineers should involve themselves into the process of education and self-education during all active labor life. According to this criteria National technical university the "Kharkiv polytechnic institute" (Ukraine) has developed a model of engineer of XXI century, prepared and launched an original educational disciplines into educational process. The courses teach future engineers that language and communication, that can be translated and understandable, represents the culture itself.
PL
Artykuł stanowi zbiór treści dotyczących procesu komunikacji słownej, jaka zachodzi między ludźmi. Podana jest w nim krótka charakterystyka procesu słyszenia z anatomiczną, funkcjonalną klasyfikacją narządu słuchu i jego właściwościami oraz procesu mówienia z nakreśleniem pracy narządu mowy z rodzajem artykulacji. Omawiane są rodzaje sygnału mowy, metody analizy i syntezy mowy, jej cechy binarne i dystynktywne, zagadnienia percepcji głosek (fonemów) polskich i ich klasyfikacja. Zwrócono także uwagę na konieczność znajomości relacji między formą optyczną i akustyczną oraz sposobu transponowania z jednej formy na drugą, zwłaszcza w audiologii słownej ze względu na występowanie błędów interpretacyjnych. Całość zamykają teorie precepcji mowy uwzględniające specyfikę mowy w porównaniu z pozostałymi rodzajami dźwięku z rejestracją wypowiedzi w postaci oscylogramów i spektogramów, których analiza może być pomocna w audiometrii słownej.
EN
The paper consists of a collection of issues concerning process of interpersonal verbal communication. A short descriphon of hearing process together with anatomical and functional classification of the hearing organ and its properties as well as description of the speech organ's functioning with the type of articulation is also included. Types of speech signals, methods of speech analysis and synthesis, binary and distinctive language and their classification are all discussed. Attention is drawn to the necessity of being aware of the relation between the optic and acoustic form and the means of transponing from one to the other, especially due to verbal audiology with respect to the interpretational errors. Concluding remarks arę concerned with those theories of speech perception which pay respect to speech as being specific compared to other types of sound with speech recording in form of oscilograms and spectograms, analysis of which may be helpful in verbal audiometrics.
PL
We współczesnym świecie rośnie konieczność komunikowania się jednostek, grup i narodów. Warunkiem skutecznej komunikacji między ludźmi pochodzącymi z innych kultur jest sprawność w zakresie komunikacji międzyludzkiej w obrębie własnej kultury. Obejmuje ona m.in.: znajomość komunikacji niewerbalnej, umiejętność rozpoznawania i pokonywania barier komunikacyjnych oraz umiejętność budowania pomostów komunikacyjnych, dzięki empatii, asertywności i aktywnemu słuchaniu.
EN
At the present world, grows the necessity of communication between people, groups and nations. The condition of effective communication between people from other culture is proficiency in personal communication in our own culture. Communication proficiency, it means: skills in non-verbal communication, identification and overcoming the barriers to communication and competence in building platforms for communication, thanks to: empathy, asertiveness and active listening.
11
Content available remote Komunikacja interpersonalna jako podstawa relacji przełożony-podwładny
EN
Mutual superiors’ and subordinates’ communication has an essential influence on commanding processes’ effectiveness. The efficiency of interpersonal communication in duty interactions depends largely on fulfilling the following functions: descriptive, expressive, impressive, socialising and socio-technical. The following rules are regarded of major importance for correct interpersonal communication: objectivity, consistency, kindness, honesty, logic, coherence, approval, optimism, curiosity and co-operation. Not complying with the mentioned above rules generates various errors and communication barriers. I mean excessive peremptory command, moralising, ridiculing and negating.
12
Content available remote Stosunki interpersonalne w wojsku
EN
In the light of psycho-social analysis, armed forces constitute a complex, multilevelled social system which include, among others, interpersonal and inter-group relations. Interpersonal relations are a set of co-ordinated and spontaneous mutual relations and dependencies appearing among soldiers, subunits, units that they have been in contact with. These relations develop according to a defined dynamics based on a specific structure. The central dimension of effective relations is a mature interpersonal communication. An essential condition of an effective, satisfying communication between soldiers is the commanders’ (superiors’) interpersonal competencies which depend, among others, on the ability to know the subordinates, to help them and also to solve conflicts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.