Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pneumatics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule zamieszczono wyniki analizy porównawczej funkcjonalności polskich firm działających na rynku techniki w latach 2019 i 2020. Skupiono się na ofertach katalogowych w poszczególnych branżach, m.in. w hydraulice, pneumatyce, napędach i automatyce. Wykonana analiza porównawcza uwzględnia ilościowe i jakościowe aspekty, wynikające ze zgromadzonych danych. Opracowanie przedstawia dynamikę zmian w danym okresie oraz wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
This article presents a description and comparison analysis of businesses that are present in the Polish market of hydraulics, pneumatics and propulsion among others. This elaboration contains descriptions of existing change dynamics in the discussed industry sectors as well as a picture of Polish firms and enterprises in the global market of the analyzed branch. The fluctuation of existing Polish businesses in technics market in the years 2019 and 2020 are described.
2
Content available remote Bezpieczeństwo w układach pneumatycznych. Część 1
PL
W artykule omówiono rozwiązanie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w układach pneumatycznych poprzez układy wykonawcze z zastosowaniem elementów ciernych. Przedstawiono problematykę projektowania i wykonania instalacji pneumatycznej umożliwiającej bezpieczne stosowanie siłowników wyposażonych w hamulce lub jednostki zaciskowe.
EN
The article is an analysis of one of the popular solutions for providing high performance levels in moving systems using pneumatic components. Problems related to the design and execution of a pneumatic system are presented that allow the safe use of actuators equipped with brakes or clamping units.
3
PL
W artykule przedstawiono układ sterowania pneumatycznego kołowrotów przystosowanych do pracy w podziemnych zakładach górniczych. Omówiono funkcje sterowania, w tym: zasilania napędu, sygnalizacji ostrzegawczej i hamowania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i wymagań bezpieczeństwa. Zaprezentowano podstawowe parametry techniczne oraz opisano budowę i zasadę działania układu wraz z możliwością zabudowy w dostępnych na rynku kołowrotach pneumatycznych. Przedstawione sterowanie jest propozycją modernizacji dotychczas stosowanych rozwiązań, nie spełniających obowiązujących przepisów z zakresu stosowania w podziemiach kopalń.
EN
Pneumatic control systems for winches adapted for operation in underground mine plants is presented. Control functions including the drive power supply, warning signalization and braking, which meets current safety requirements and regulations are discussed. Main technical parameters are given and the design of the system and principles of its operation together with a possibility of its installation in the pneumatic winches available on the market are described. The presented control system is a suggestion for modernization of the present solutions, which do not meet the current regulation regarding their use in mine undergrounds.
EN
This publication addresses the proposed structural solution for a system, of which the conceptual essence involves a rescue parachute being ejected from an accumulator using compressed carbon dioxide. The suggested rescue system is intended for unmanned multicopter aircraft. The article presents a developed digital solid model and the results of its simulation tests. The paper also contains results of basic calculations of the pneumatic supply system energy balance and the power balance of the electric control system. It also presents the results of first in-flight tests with a simulated emergency situation and the use of a technology demonstrator in operating conditions. Simulational and experimental methods were chosen to solve the research problem.
PL
Publikacja prezentuje proponowane rozwiązania konstrukcyjne systemu wyrzucania z zasobnika spadochronu ratunkowego za pomocą sprężonego dwutlenku węgla. System ratunkowy przeznaczony jest dla bezzałogowych wielowirnikowców. W artykule przedstawiono opracowany cyfrowy model bryłowy i wyniki jego badań symulacyjnych. Zawarto również wyniki podstawowych obliczeń bilansu energii pneumatycznego układu zasilania oraz bilansu energetycznego elektrycznego układu sterowania. Przedstawiono wyniki pierwszych prób w locie, z symulowaną sytuacją awaryjną i użyciem demonstratora technologii w warunkach operacyjnych. Do rozwiązania problemu badawczego wykorzystano metody symulacyjne oraz doświadczalne.
5
Content available remote Tester tekstronicznych czujników częstości oddechu
PL
Artykuł opisuje konstrukcję urządzenia do symulacji ruchów klatki piersiowej w czasie oddechu. Jest ono wykorzystywane do testowania czujników częstości oddechu, zbudowanych w oparciu o różne materiały tekstroniczne. W artykule pokazano wyniki przykładowych testów.
EN
The article describes the construction of a device for simulating a chest movements during breathing. It is used to test breath rate sensors based on various textronic materials. The article presents the results of exemplary tests.
6
Content available Napędy pneumatyczne w automatyzacji produkcji
EN
Pneumatic elements are an important elements in control systems of all kinds of technological machines, including cutting machines. Thanks to their advantages, they are also present in many places in transport system and handling lines in automated production lines. In combination with electronic systems, they create a large number of elements very much needed in the broadly understood metalworking, allowing for increased flexibility and efficiency of manufacturing processes. In the paper a systematic review of such assemblies and elements, most frequently occurring in industrial practice are presented. Trends observed in this type of drives are also presented.
PL
Elementy pneumatyczne stanowią ważne ogniwa w układach sterowania wszelkiego rodzaju maszyn technologicznych, w tym także obrabiarek skrawających. Dzięki swoim zaletom licznie występują także w liniach transportowych i manipulacyjnych w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. W połączeniu z układami elektronicznymi tworzą one liczny zbiór elementów bardzo potrzebnych w szeroko pojętej obróbce metali, pozwalając na zwiększenie elastyczności i efektywności procesów wytwarzania. W artykule przedstawiono usystematyzowany przegląd takich zespołów i elementów, najczęściej występujących w praktyce przemysłowej. Przedstawiono także tendencje obserwowane w tym rodzaju napędów.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy w eksploatacji układów hydraulicznych i mikrohydraulicznych. Szerzej omówiono zjawisko pulsacji ciśnienia, w szczególności skupiając się na oddziaływaniu zewnętrznych drgań mechanicznych na układ mikrohydrauliczny. Przedstawiono wyniki, które świadczą o powstawaniu składowych widma amplitudowo-częstotliwościowego pulsacji ciśnienia, powodowanych wzbudzaniem się drgań grzybka mikrozaworu przelewowego, którego korpus poddawany był drganiom mechanicznym. Zaproponowano na drodze symulacyjnej możliwości redukcji drgań korpusu mikrozaworu w oparciu o metody wibroizolacji biernej.
EN
The article presents elected problems with exploitation hydraulic and microhydraulic systems. There discussed in more detail about phenomenon of pulsation, especially about influence of external effects of mechanical vibration on microhydraulic system. Presented results indicate on formating components of the amplitude-frequency spectrum of pressure pulsation caused by exciting bypass valve poppet's vibration, which body was subjected to mechanical vibration. It was suggested, due to computer simulations based on passive vibroisolation, new possibilities of reducing microvalve's body vibrations.
8
PL
Głównym celem niniejszej pracy była konfiguracja stanowiska laboratoryjnego do badania dynamiki napędu pneumatycznego, umożliwiająca zdalną realizację ćwiczeń przez studentów. W pracy przedstawiono serię wstępnych badań, które stanowiły podstawę do opracowania instrukcji laboratoryjnych. Przetestowano także zdalne sterowanie stanowiskiem i akwizycję wyników na odległość, a przeprowadzone próby potwierdziły możliwość wykorzystania stanowiska do nauczania metodą e-learningu.
EN
The main objective of this thesis was the configuration of the laboratory stand for research into dynamics of the pneumatic drive which will allow for remote realization of the exercises by students. Results of a series of preliminary research were presented in the dissertation thesis and it was the basis for the development of laboratory instruction. The remote control and distance data collection were tested. Experiments confirmed the possibility of using the stand for teaching using e-learning.
9
Content available remote Projektowanie i badanie adaptacyjnych pneumatycznych absorberów energii uderzenia
PL
Tematem niniejszej książki jest metoda adaptacyjnego rozpraszania energii zderzenia za pomocą pneumatycznych, adaptacyjnych absorberów energii zderzenia (ang.: Pneumatic Adaptive Absorber – PAA), czyli cylindrów pneumatycznych przeznaczonych do zastosowania jako zderzaki, zdolne do indywidualnego kształtowania przebiegu siły reakcji z poruszającym się obiektem, w zależ- ności od prędkości i energii zderzenia. Zgodnie z przyjętą koncepcją absorbera, stanowi on cylinder z tłokiem i jednostronnym tłoczyskiem, wypełniony gazem i posiadający zawór piezoelektryczny. Zawór ten, umieszczony wewnątrz tłoka, pozwala na kontrolowane przepuszczanie gazu między dwoma komorami absorbera, co skutkuje zmianami wartości siły hamowania zatrzymywanego obiektu. Wątkiem przewodnim tego opracowania jest temat projektowania absorbera PAA. W ramach opracowywania procedury projektowania, w pierwszej kolejności zaproponowany został tok postępowania przy poszukiwaniu parametrów charakteryzujących konstrukcję absorbera. W początkowej części rozważań (rozdział 3) założona została m.in. nieograniczona przepustowość zaworu. Wpływ przepustowości zaworu na własności funkcjonalne absorbera omówiony został w dalszej kolejności. Metodom charakteryzowania zaworów poświęcony został osobny rozdział. Badania laboratoryjne absorbera, będące tematem następnego rozdziału, posłużyły do weryfikacji możliwości dobrego odwzorowania zachowania się absorbera w oparciu o obliczenia numeryczne, oparte na uproszczonych modelach zjawisk zachodzących w absorberze. Z danymi zgromadzonymi w eksperymentach porównane zostały wyniki modelowania przemian gazu przy założeniu sta- łości wykładnika politropy oraz – w drugim modelu przemian – przy założeniu stałości współczynnika przejmowania ciepła.
EN
The topic of the presented work is a method of an adaptive mechanical energy dissipation by the use of Pneumatic Adaptive Absorbers (PAA) – pneumatic cylinders intended for the use as bumpers that are capable of individual shaping of a braking process, dependently on the initial velocity and kinetic energy of the decelerated object. This shaping of the absorber reaction force control is aimed to minimise the maximal forces caused by the impact. In acordance with the chosen concept, the absorber consists of a cylinder with a piston and a piston rod, and is filled with a gas. Inside the piston is placed a piezoelectric valve havinf Hörbiger plates. The valve enables the real time flow control through the piston and – by that way – control the force of the gas interaction with the piston. This book is focused on the PAA designing. In the developped pathway of the absorber design process firstly it was proposed a method of finding parameters describing the absorber structure (its geometry and pressure inside the cylinder before the impact). Here the problem of finite valve flow capacity was neglected. In the following part of the text the limitation of the maximum object velocity was considered – at this stage mass flow rates were taken into account. The piezovalve investigation is the subject of the subsequent section. In this part the majority of results concerns to the mass flow rate measurements by various valve and setup configurations. Another laboratory tests – performed on the complete absorber – were aimed to verify the good fitting of the results of numerical computations of thermodynamic processes in absorber chambers to the experimental data. Computations were carried on with the use of two different models: the former was formulated on the basis of assumption of polytropic exponent invariability, and the latter – on the basis of assumption of surface film conductance invariability, and heat flux intensity dependency on the difference between gas and surrounding surfaces temperatures.
PL
Platformy cyfrowe Arduino i Raspberry Pi wykorzystano do nauki sterowana obiektem pneumatycznym. Stanowią one zintegrowane środowiska sprzętowo-programistyczne osadzone na mikrokontrolerach z rodziny AVR i ARM. W pracy wykorzystano sterowanie siłownikiem zasilanym przez sprężarkę tłokową za pośrednictwem elektrozaworu. W skład zestawu wchodzi również zasilacz impulsowy i wyłączniki krańcowe. Przedstawione ćwiczenie laboratoryjne pozwala na porównanie sterowania siłownikiem za pomocą przekaźników i wymienionych platform cyfrowych oraz wyznaczanie jego pozycji. Opisane stanowisko stanowi funkcjonalne oraz elastyczne narzędzie dydaktyczne do nauczania sterowania w systemach pneumatycznych, a po modyfikacji, również hydraulicznych. Za pośrednictwem prezentowanego stanowiska studenci mają również możliwość poznania podstaw programowania mikrokontrolerów.
EN
Digital platforms like Arduino and Raspberry PI have been used to learn microcontrollers programming from family AVR or ARM. They provide integrated hardware and software environment which allows to control different objects using microcontrollers. The paper describes controlling of servo motor powered by a piston compressor by using the solenoid valve. The set also includes a switching power supply and limit switches. Presented laboratory exercise allows to compare different control strategies and determine the servo motor position by using relays and digital platforms. The described laboratory is a functional and flexible tool for teaching microcontrollers programming and controlling pneumatic and hydraulic systems. They can also be adapted to e-learning.
11
Content available remote Koncepcja wielofunkcyjnego urządzenia do montażu zaworów pneumatycznych
PL
W artykule przedstawiono spojrzenie autorów na modułowość w projektowaniu inżynierskim. Wyróżniono i scharakteryzowano modułowość konstrukcyjną i technologiczną w zastosowaniu do maszyn technologicznych. Zaprezentowano modułowe podejście do projektowania urządzenia służącego do montażu pneumatycznych zaworów kontrolnych. Urządzenie, zgodnie z założeniami, ma realizować automatyczny proces montażu zaworów, w krótkim czasie, przy sporadycznym udziale operatora. Ponadto, jego konstrukcja ma umożliwiać montaż kilku typów podobnych zaworów z tej samej rodziny, oraz – po wymianie i uzupełnieniu oprzyrządowania – również innych podobnych konstrukcyjnie elementów pneumatyki. Zastosowano więc modułową budowę urządzenia, umożliwiającą w krótkim czasie jego przezbrojenie na potrzeby realizacji procesu montażowego szerokiego zbioru podobnych zaworów. Zaprezentowano zastosowane modułowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, umożliwiające realizację procesu montażowego. Modułowość konstrukcyjna w projektowanym urządzeniu to przede wszystkim typowe podzespoły realizujące napęd, dozowanie części montowanego zaworu, przemieszczanie montowanych detali pomiędzy poszczególnymi gniazdami montażowymi oraz proces kontroli poprawności montażu. Modułowość technologiczna z kolei to możliwość wymiany poszczególnych gniazd montażowych, zmiany położenia i pozycji kolejnych modułów dozujących poszczególne części, czy wreszcie możliwość dowolnego przemieszczania czy wręcz wymiany poszczególnych modułów montażowych. Wykazano, że tak zaprojektowane urządzenie, po niewielkich zmianach i modyfikacjach oprzyrządowania, będzie mogło w przyszłości realizować proces montażu wielu podobnych elementów. Podejście takie jest ze wszech miar korzystne, gdyż umożliwia rozszerzenie asortymentu produkcji przedsiębiorstwa, bez dodatkowych znaczących nakładów inwestycyjnych na realizację procesu montażu.
EN
The article presents a authors look, at the modularity in the engineering design. Distinguished and characterized modularity in design and technology in using to technology machines. The paper presented a modular approach to the design of assembly machine of pneumatic control valves. The device, according to assumptions, is supposed to carry out the automatic process of the assembly of valves, in the short time, with occasional participation of the operator. Additionally, this construction enables the assembly of a few similar types of valves from the same family, and – after the exchange and supplementing the instrumentation – also other similar elements of the pneumatic market. Machine uses a modular design, enabling in the short time to retool for purposes of implementing the assembly process a wide set of similar valves. In the article presented modular construction and technological solutions, enabling the realization of the assembly process. Modularity design of the proposed device, is primarily implementing typical drive components, the dosage of the part of assembled valve, transferring assembled details between the individual assembly seats and process of checking the correct assembly. The modular technology, on the other hand, is the possibility of exchanging the assembly seats, the change positions of modules dispensing individual parts and finally, the possibility of any movement or even replacement of individual assembly modules. As demonstrated, that machine designed by this way, after slight modifications and alterations of the instrumentation, will be able to in the future to realize the assembly process of many similar elements. This approach is supremely beneficial because allows to extend the range of the enterprise's production without extra meaning investments on the accomplishment of the assembly process.
12
Content available remote Elementy pneumatyki firmy E.MC – wysoka jakość w niskiej cenie
PL
Firma Multiprojekt – dostawca sterowników FATEK, paneli operatorskich Weintek, serwonapędów ESTUN oraz techniki liniowej – poszerzyła swoją ofertę o asortyment pneumatyki. Multiprojekt oferuje podzespoły pneumatyki szerokiemu gronu odbiorców, wśród których znajdują się: biura projektowe, producenci maszyn i urządzeń, firmy integratorskie, osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu itp. W niniejszym artykule został przedstawiony asortyment firmy E.MC.
EN
Agricultural tractors are provided with air braking systems to control and operate braking systems of towed agricultural vehicles. Functional and operational characteristics of the tractor pneumatic system have a significant influence on the synchrony and operate speed of tractor-trailer unit braking system. This paper presents a mathematical model to predict the functional and operational characteristics of tractor pneumatic system by using a digital simulation. Modeling of the energy supplying device (compressor, governor, air reservoir) and modeling of the control device with trailer control valve mechanically connected with the tractor brakes is described. Results of statistical Kolmogorov-Smirnov test used to assess the conformity of experimental and simulated pressure transients during testing the compressor capacity and the response time of control circuit of Pronar 320AM tractor confirmed the computer model developed in Matlab-Simulink. The computer model can be used as a tool to assess the functional and operational characteristics of tractor pneumatic system within the designing process and as a subsystem to analyze transient processes in a pneumatic braking systems of the tractor-trailer units by using simulation methods. Mathematical models of selected components can be also used in modeling other pneumatic braking systems of commercial vehicles.
PL
Ciągniki rolnicze są wyposażone w powietrzne instalacje hamulcowe do sterowania i napędu układów hamulcowych pojazdów ciągnionych. Właściwości funkcjonalno-użytkowe instalacji pneumatycznej ciągnika mają istotny wpływ na synchronię i szybkość działania układu hamulcowego zespołu ciągnik-przyczepa. W niniejszej pracy przedstawiono model matematyczny do prognozowania właściwości funkcjonalno-użytkowych układu pneumatycznego ciągnika metodą symulacji cyfrowej. Opisano modelowanie zespołu zasilającego (sprężarka, regulator, zbiornik powietrza) i modelowanie zespołu sterującego z zaworem sterującym hamulcami przyczepy połączonym mechanicznie z hamulcami ciągnika. Wyniki testu statystycznego Kołmogorowa-Smirnowa oceny zgodności doświadczalnych i symulowanych przebiegów czasowych ciśnienia podczas badania wydatku sprężarki i czasu reakcji obwodu sterującego ciągnika Pronar 320AM potwierdziły adekwatność opracowanego w Matlabie-Simulinku modelu komputerowego. Model komputerowy może być wykorzystany jako narzędzie do oceny właściwości eksploatacyjno-użytkowych instalacji pneumatycznej ciągnika w procesie projektowania oraz jako podsystem do analizy metodami symulacyjnymi procesów przejściowych w pneumatycznych układach hamulcowych zespołów ciągnik-przyczepa. Modele matematyczne wybranych komponentów instalacji mogą być również wykorzystane w modelowaniu innych pneumatycznych układów hamulcowych pojazdów użytkowych.
14
Content available remote Multiprojekt – dostawca komponentów pneumatyki firmy E.MC
PL
Oferta firmy Multiprojekt skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, takich jak: biura projektowe, producenci maszyn i urządzeń, firmy integratorskie, osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu oraz wiele innych. Multiprojekt jako dostawca sterowników FATEK, paneli operatorskich Weintek, serwonapędów ESTUN i ABB oraz mechaniki precyzyjnej wprowadza do swojej oferty rozwiązania wchodzące w skład pneumatyki. W niniejszym artykule zostaną przedstawione rozwiązania firmy E.MC.
PL
Artykuł prezentuje opis oraz analizę porównawczą firm działających na polskim rynku m.in. w zakresie hydrauliki, pneumatyki i napędów. Opracowanie zawiera opis istniejącej dynamiki zmian w omawianym sektorze przemysłu, a także obraz polskich firm i przedsiębiorstw na światowym rynku analizowanej branży. Dodatkowo zestawiono wagę dydaktyki i inspiracji naukowych na rozwój rynku techniki płynowej oraz zmienność istnienia na nim polskich firm w latach 2013–2014.
EN
This article presents a description and comparison analysis of businesses that are present in the Polish market of hydraulics, pneumatics and propulsion among others. This elaboration contains descriptions of existing change dynamics in the discussed industry sectors as well as a picture of Polish firms and enterprises in the global market of the analyzed branch. In addition the importance of teaching and inspirations in the improvement of liquid technic market was correlated and the fluctuation of existing Polish businesses in that market in the years 2013–2014.
16
PL
W artykule przedstawiono nowe warianty konstrukcji złączy pneumatycznych. Zaprezentowano analizy końcówki złącza odpowiedzialnej za połączenie z gniazdem elementu roboczego. Dotychczas stosowane rozwiązania to połączenia gwintowe. W artykule przedstawiono rozwiązania alternatywne dla dotychczasowych. Zaprezentowano analizy zarówno obecnych, jak i proponowanych rozwiązań. Przeanalizowano rozwiązania złączy pod kątem kosztów ich wytwarzania oraz kosztów wykonania gniazda pod złącze, gdyż budowa i stopień skomplikowania złącza wpływa na obróbkę gniazda i koszt wytworzenia elementu roboczego. Dokonano również wielokryterialnej oceny prezentowanych rozwiązań.
EN
This article presents new variants of pneumatic fittings construction, and analyses of the fitting tip responsible for connecting a working element with a socket. Nowadays, the most popular solutions are thread or screw connections. In the paper are presented solutions alternative to the existing ones. Nevertheless, analyses of both existing solutions and proposed ones are also presented. The fittings are analysed with regard to their exploitation costs and the costs of implementing suitable sockets, because both the construction and the fittings complexity level influence the socket processing together with the cost of creating the working element. The article shows also the multiple-criteria evaluation of the presented.
EN
A prototype of arm, aimed to simulate human arm is presented. In the device following original constructions have been proposed: glenohumeral joint, elbow joint, and wrist joint with the possibility of ulna and radius rotation. Also special shape of radial bone and ulna bone has been proposed. In addition, pneumatic McKibben-type muscles and their control have been examined. The comparison of the range of motions of the prototype and a biological system in the meaning of the SFTR method is also presented.
PL
W artykule autorzy starali się pokazać problemy i ich rozwiązania, napotkane podczas konstrukcji modelu ludzkiego ramienia sterowanego pneumatycznie. W założeniu konstrukcyjnym prototyp miał posiadać pełną funkcjonalność konstrukcji biologicznej. Podczas realizacji przedsięwzięcia natrafiono na liczne problemy jak: odwzorowania kości, mięśni, stawów, ich skomplikowanych kształtów i działania. Zaproponowano następujące rozwiązania praktyczne: staw ramienny, staw promieniowo-łokciowy bliższy i dalszy wraz z możliwością obtaczania się specjalnie ukształtowanej kości promieniowej po kości łokciowej. Ponadto dobrano odpowiedni typ mięśni pneumatycznych wraz z ich sterowaniem zapewniając odpowiedni zakres ruchów i funkcjonalności układu. W pracy pokazano ponadto porównanie zakresu ruchów wspomnianej konstrukcji i układu biologicznego w rozumieniu metody SFTR oraz porównanie pewnych, wybranych parametrów mięsni biologicznych i pneumatycznych typu McKibben.
PL
Opracowanie zawiera analizę porównawczą firm działających na polskim rynku m.in. w zakresie hydrauliki, pneumatyki i napędów. Zaprezentowano dynamikę zmian w tym sektorze przemysłu oraz wpływ światowego kryzysu na rozwój analizowanej branży. Dodatkowo zestawiono prognozy rynku techniki płynowej oraz zmienność istnienia firm na krajowym rynku na przełomie lat 2012–2013.
EN
The paper contains comparative analysis of firms acting in polish market connected hydraulics, pneumatics and drivers. The authors presented changes in this sector and global crisis influence for this branch. They also described technical market forecast and changeability of the existence of companies at the polish market in the years 2012–2013.
19
Content available remote Modułowa struktura działa pneumatycznego
EN
The article presents a modular structure of a pneumatic gun developed at the Institute for Sustainable Technologies in Radom. The gun is intended to throw the subcaliber and full caliber missiles to determine the resistance of the aviation construction elements to the impact. This solution is intended to experimental tests that allow a simulation and recreation of the collision effect of the aircraft or other rapidly movement transportation typical for birds or solid elements. The gun with a caliber of 250 mm fires a missile weighting few kilograms with a speed that exceeds the sound speed. This article presents the main actuation modules and describes their operation such as independent functional devices. Basic subsystems of the device are: an air preparation module, a lock module, a trigger module, a barrel, a support and exit module device. This article presents the procedures that took place during firing a gun, and the energy characteristics of this device.
20
Content available Działo pneumatyczne do testów zderzeniowych
PL
W artykule przedstawiono strukturę opracowanego pneumatycznego systemu miotającego, przeznaczonego do prowadzenia badań zderzeniowych wykonywanych przede wszystkim w przemyśle lotniczym. Rozwiązanie jest przeznaczone do realizacji badań eksperymentalnych, umożliwiających symulowanie i odtwarzanie zjawiska zderzenia statku powietrznego lub innego szybko poruszającego się środka transportu z ptakami lub innymi ciałami stałymi. System opracowano w formie działa pneumatycznego o kalibrze 250 mm. Kaliber oraz parametry energetyczne umożliwiają miotanie obiektów o masie kilku kilogramów z prędkościami wiernie odzwierciedlającymi kolizję samolotu nawet z dużym, kilkukilogramowym ptakiem. W artykule przedstawiono procedury wykonawcze oraz budowę i funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu.
EN
The article presents the structure of the developed pneumatic throwing system, intended for collision testing, especially in the aviation industry. The solution is intended for performing of the experimental research that allow simulation and recreation the phenomena of the collision of an aircraft, or other quickly moving mean of transportation, with birds or other solids. The system was developed in a form of pneumatic gun, calibre 250 mm. The calibre and the energetic parameters allow throwing of the objects of few kilograms weight with speed the well reflects the collision of the aeroplane with a relatively large bird. The article discusses the procedures and the functioning of particular elements.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.