Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ewakuacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu rodzaju niepełnosprawności na ryzyko ewakuacji w obliczu pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Zidentyfikowano zagrożenia ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, a także dokonano eksperckiej oceny ich ryzyka z uwzględnieniem współczynnika komunikatywności i współczynnika samodzielności. Odnotowano istotne rozbieżności w ocenie zagrożeń ewakuacji w odniesieniu do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Osób z rożnymi rodzajami niepełnosprawności nie można traktować jako jednolitej grupy ewakuowanych z budynków i innych obiektów budowlanych w obliczu pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Może mieć to wpływ na parametry symulacji ewakuacji, warunki ewakuacji oraz plany ewakuacji.
EN
The article presents an analysis of the impact that a disability exerts on the evacuation risk in fires and other local hazardous circumstances. Evacuation hazards for persons with disabilities have been identified, and an expert assessment was carried related to the articulateness coefficient and the independence factor. Essential disparities were outlined in assessing evacuation hazards in the context of particular kinds of disability. During evacuation from buildings and other building objects in situations of fires and other local hazards persons with different kinds of disabilities cannot be handled as a single coherent group. This may influence simulation parameters of evacuation, evacuation conditions and evacuation plans.
2
Content available Protipožežnij zahist kulʹtovih sporud v Ukraïnì
PL
Obiekty sakralne należą do obiektów zagrożonych pożarem i są obiektami masowego gromadzenia się ludzi. Zagrożenia pożarowe obiektów sakralnych wynika z faktu, że używa się w nich otwartego ognia w postaci świec, pochodni, lamp, a także z tego, że są tam pomieszczenia podziemne o złożonym układzie, bez systemów wentylacyjnych. Ponadto obiekty sakralne z dawnych lat i epok są w większości budowane z materiałów drewnianych. Pożary występujące w takich budynkach są rezonansowe, powodują zarówno materialne, jak i duchowe szkody dla państwa i społeczeństwa. Działania zapobiegawcze w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów sakralnych na Ukrainie są jednym z priorytetów państwowego programu reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Państwowa Służba Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy na bieżąco monitoruje przestrzeganie norm bezpieczeństwa pożarowego, co obejmuje regularne kontrole obiektów, kontrolę szkolenia personelu w zakresie zapobiegania pożarom i eliminowania skutków pożarów, opracowywanie, wdrażanie i kontrolę technicznych metod bezpieczeństwa. Wymagania przepisów przeciwpożarowych obiektów sakralnych mają na celu rozwiązanie ważnego zadania dnia dzisiejszego – konserwację tychże obiektów.
EN
Religious buildings are basically used for mass assembly of people and are endangered by fire. The fire hazard of such buildings arises from the fact that open fire is used inside them, such as candles, torches, lamps, and in addition they frequently comprise underground premises of complex layout, without provided ventilation systems. What is more, older churches built ages ago have been erected primarily with the use of wooden materials. Fires that occur in such buildings are of a resonance nature, and cause not only material losses, but also spiritual ones, both for the state and for the community. Preventive measures related to fire protection of churches in Ukraine are one of the priorities of the state response system applicable for emergency situations. The Ukrainian State Service for Emergency Situations keeps monitoring in an on-going way the following of fire protection standards, the process of which comprises regular inspections of buildings, development, deployment and verification of application of technical security methods. Requirements of fire protection regulations pertaining to religious buildings are oriented at solving an important task of the present day – and namely preservation of those facilities.
PL
Cel: Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wykorzystania oprogramowania symulacyjnego Pathfinder do wyznaczania czasu trwania ewakuacji i planowania jej przebiegu dla różnych scenariuszy organizacji ewakuacji, określonych profili i zachowań pasażerów i personelu pokładowego, oraz przyjętej aranżacji geometrycznej kabiny pasażerskiej wybranego samolotu pasażerskiego. Ponadto, w pracy omówione zostały wybrane czynniki, które mają wpływ na ewakuację z samolotu pasażerskiego. Projekt i metody: Wykorzystane w badaniach oprogramowanie Pathfinder posiada graficzny interfejs do tworzenia modelu symulacyjnego ewakuacji (2D i 3D), jak również narzędzia służące do wizualizacji wyników. Pathfinder używa algorytmów z zakresu sztucznej inteligencji, w których każdy pasażer ma szereg indywidualnych cech osobowych mogących wpływać na jego ruchy i decyzje podczas symulacji. Symulacja poruszania się osób jest determinowana przez ich profile i zachowania, których parametry można wprowadzać za pomocą rozkładów prawdopodobieństwa, co daje możliwość uwzględnienia stochastycznego charakteru procesu ewakuacji. Wyniki: Do badań wybrano samolot pasażerski Boeing 787 Dreamliner, dla którego prowadzono sześć wariantów symulacji ewakuacji 252 pasażerów oraz ośmiu osób personelu pokładowego. Najkrótszy czas ewakuacji został osiągnięty po zmianie równomiernego podziału liczby pasażerów skierowanych do poszczególnych wyjść ewakuacyjnych. Pozwoliło to uniknąć powstawania zatorów w newralgicznych miejscach kabiny pasażerskiej. Zwiększenie maksymalnej prędkości poruszania się pasażerów paradoksalnie wydłużyło czas ewakuacji, ponieważ pociągnęło za sobą także wzrost liczby kolizji pasażerów. Stwierdzono, iż jedną z kluczowych kwestii wpływających na czas ewakuacji jest jej właściwa organizacja przez personel pokładowy, który kieruje pasażerów przez najkorzystniejsze geometrycznie przejścia. Symulacje w wariancie piątym i szóstym pozwoliły uzyskać zadowalające czasy ewakuacji, mieszczące się w wymaganym w procesie certyfikacji czasie awaryjnego opuszczenia samolotu. Wnioski: Przedstawione modele symulacyjne, uzyskane rezultaty oraz szerokie możliwości w zakresie trójwymiarowych wizualizacji wyników badań dają racjonalne podstawy do wykorzystania oprogramowania Pathfinder do badania procesu ewakuacji, a przez to: wykorzystania go w procesie projektowania samolotów oraz przygotowywania ich do badań testowych, kształtowania procedur ewakuacyjnych, szkoleń personelu pokładowego oraz badania wypadków lotniczych.
4
EN
Purpose: The article presents the results of research on the evacuation times of passengers of three different trains used by the Warsaw metro. In emergency situations on metro trains, fast and safe evacuation is crucial for saving passengers’ health and lives. Evacuation from the tunnels of the Warsaw metro can only take place properly on underground platforms. The key parameter determining passenger safety is required safe evacuation time. Subject and methods: Four evacuation experiments were carried out. In the first experiment, people on the train left the train into the tunnel, walked towards the station and climbed the stairs to the platform level. The experiment ended when all people entered the platform level. In the second experiment, the passengers went to the end of the train. After a fixed sound signal, the persons moved along the train and went out onto the platform. The study ended when all the people entered the platform. Experiment 3 investigated the times when a certain number of people passed through one or more doors of the train. In experiment 4, the aim was to investigate the time of people walking along the platform and up the stairs to the mezzanine level. Results: The longest recorded average time of passage through the whole train is 133.5 s during longitudinal evacuation. The shortest recorded exit time is 9 seconds, evacuees were deployed throughout the car without restrictions. In the train of type 81, for technical reasons, no experiment was carried out consisting of moving along the entire train, and it should be noted that this train has separate, closed carriages and to walk through the whole train it would be necessary to open each door between the train. Conclusions: The data from experiments II and IV were combined and extrapolated taking into account the evacuation time for the maximum number of passengers who can occupy the trains, i.e. 1,500 people on the Inspiro train, 1,454 people on the Alstom train and 1,200 people on Type 81 train. The results of the experiment indicate that the longest passage time in very unfavourable conditions, when passengers have to pass the whole train and then exit the platform registered for type 81 train and is almost 433 seconds. For Inspiro and Alstom trains, the time is almost 25% shorter. Such a large difference in time is related to the way of connecting individual carriages – to move from car to car in type 81 train, it is necessary to open two doors each time (from the abandoned car and the car to which you are passing), while this activity is not performed on Inspiro and Alstom trains.
PL
Cel: W artykule przedstawiono wyniki badań czasów ewakuacji pasażerów trzech różnych pociągów wykorzystywanych przez Metro Warszawskie. Ewakuacja z tuneli metra warszawskiego może odbywać się właściwie tylko poprzez perony podziemne. W sytuacjach awaryjnych w pociągach metra szybka i bezpieczna ewakuacja ma kluczowe znaczenie dla ratowania zdrowia i życia pasażerom. Kluczowym parametrem determinującym bezpieczeństwo pasażerów jest bezpieczny, przewidywany czas ewakuacji. Projekt i metody: Przeprowadzono cztery eksperymenty ewakuacyjne. W pierwszym osoby wychodziły z pociągu do tunelu, szły w kierunku stacji i wchodziły po schodach na poziom peronu. Badanie kończyło się po wejściu wszystkich osób na poziom peronu. Podczas drugiego testu pasażerowie przechodzili na koniec pociągu. Po sygnale pozoranci wracali w kierunku peronu wewnątrz pociągu i wychodzili na peron. Badanie kończyło się po wejściu wszystkich osób na peron. Trzeci eksperyment miał na celu zbadanie czasów przejścia określonej liczby osób przez jedne lub więcej drzwi pociągu. W ostatnim badanie miało na celu sprawdzenie czasów przejścia ludzi znajdujących się na peronie na trasie: peron-schody-antresola. Wyniki: Najdłuższy średni zarejestrowany czas przejścia przez cały skład podczas ewakuacji wzdłużnej to 133,5 s. Najkrótszy odnotowany czas wyjścia z pociągu wynosi 9 s, ewakuujący byli rozmieszczeni bez narzuconych ograniczeń – w całym wagonie. Zauważono, że pociąg typu 81 posiada oddzielne, zamknięte wagony i aby przejść przez cały wagon maszynista musi przejść pomiędzy pasażerami i otworzyć drzwi. Wnioski: Interpretując wyniki, zespół badawczy ekstrapolował dane przy uwzględnieniu czasu ewakuacji dla maksymalnej liczby pasażerów mogących przebywać w pociągach, czyli 1500 osób w pociągu Inspiro, 1454 osób dla pociągu Alstom oraz dla 1200 osób w pociągu typu 81. Do celów analizy założono, że osoby ewakuowane podzielą się na trzy równe grupy, które następnie wyjdą przez trzy dostępne wyjścia ewakuacyjne ze stacji. Czas przejścia oszacowano, przyjmując najbardziej niekorzystne warianty. Wyniki eksperymentu wskazują, że najdłuższy czas przejścia przy bardzo niekorzystnych warunkach, gdy pasażerowie muszą przejść przez cały pociąg, a następnie wyjść z peronu wynosi prawie 433 sekundy. Został on zaobserwowany w pociągu typu 81. Dla pociągów Inspiro i Alstom czas jest krótszy o prawie 25%. Tak duża różnica pomiaru jest związana ze sposobem łączenia poszczególnych wagonów – do przejścia z wagonu do wagonu w pociągu Typu 81 każdorazowo konieczne jest otwarcie dwojga drzwi (z opuszczanego wagonu oraz wagonu, do którego się przechodzi), podczas gdy w pociągach Inspiro i Alstom nie ma takiej potrzeby.
EN
The study presents general assumptions of policies related to fire protection and evacuation of public buildings. Have been defined groups of human factors that have a significant impact on the efficiency of preventive actions taken and in the event of a threat. Next, the research methodology and results of questionnaire surveys carried out in randomly selected student groups are presented. A number of management actions aimed at increasing the safety of people staying on public facilities have been identified. The article ends with conclusions from the conducted research.
6
EN
The article addresses the specificity and issues related to the evacuation of animals in an emergency situation. The author focused on the basic undertaking which is planning the evacuation of animals, mainly from large objects such as ZOOs, farms or studs. The article presents proposals for structures of evacuation teams, their competences and procedures. The attention was paid to the effectiveness of evacuation taking into account time relations, including distance during the occurrence of an event. The author indicates important parts of the planning, namely the development of the right documentation and the verification carried out in terms of the feasibility of the implementation of the projects assumed in the plan. The article describes the structure concept of evacuation plans of animals from a large facility.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę i problemy ewakuacji zwierząt w sytuacji zagrożenia. Autor skupił się na podstawowym przedsięwzięciu, jakim jest planowanie ewakuacji zwierząt, głównie z dużych obiektów, takich jak: ZOO, fermy czy stadniny. W artykule zostały przedstawione propozycje dotyczące organizacji struktur zespołów ewakuacyjnych, ich kompetencji oraz procedur działania. Zwrócono uwagę na skuteczność ewakuacji z uwzględnieniem relacji czasowych, w tym odległości w czasie wystąpienia zdarzenia. Autor przedstawił jak istotną częścią planowania jest opracowanie właściwej dokumentacji oraz weryfikacja pod względem realności wykonania założonych w planie przedsięwzięć. W artykule przedstawiona została koncepcja struktury planu ewakuacji zwierząt z dużego obiektu.
EN
Objective: The article presents a proposition of a model for estimating people’s evacuation time from public utility buildings of category ZL III (not containing rooms designed for the simultaneous presence of more than 50 people who are not their regular users, not primarily intended for use by people with limited mobility). The model is based on the analogy between the theory of road traffic and the process of people’s movement during evacuation. Design and methods: In order to develop the model, a series of trial evacuations of people from public utility category ZL III buildings of varied geometry and number of users was conducted. A comparative analysis was performed concerning the evacuation times calculated with the use of models available in literature – a critical model of evacuation time, models designed by Togawa, Melenik and Booth, Galbreath, Pauls, methodology of the British Standard, and those derived from computer simulations performed with the use of the Pathfinder software. Based on the analysis of the conducted research and model considerations, an equation for the estimation of evacuation time was proposed based on a modified Greenberg’s equation derived from the road traffic theory. In the model modification, the concept of replacement length of evacuation route elements was applied, significantly slowing down people’s movement velocity, and a method for calculating them was proposed. Results: The evacuation times obtained in experimental research were compared to the model time values calculated from the models published in literature. A considerable dispersion of the achieved results was shown, ranging from –65.0% to +425.8% with respect to the evacuation times obtained experimentally. The performance of computer simulations brought evacuation times with a bias ranging from –54.4% to +26.0% with respect to the experiments conducted. Evacuation times calculated with the use of the proposed equation were in line with the experimental results with an error ranging from –12.3% to +13.8%. However, in comparison to the times obtained from additional computer simulations, representing the description of evacuation from buildings with highly varied geometry and various numbers of evacuees, the deviation of the calculated evacuation time from the proposed model was from –16.7% to +23.1%. In the vast majority of cases, the deviation of the result oscillated around ± 15% for a wide range of buildings’ geometry and the number of evacuees. Conclusions: The proposed model makes it possible to determine with sufficient accuracy the evacuation time of people from public utility buildings of category ZL III and can serve as a reliable source of comparative information.
PL
Cel: Artykuł przedstawia propozycję modelu szacowania czasu ewakuacji ludzi z budynków użyteczności publicznej ZL III (niezawierających pomieszczeń zaprojektowanych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami oraz nieprzeznaczonych w szczególności do użytku przez ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się). Zaproponowany model bazuje na analogii między teorią ruchu drogowego a procesem przemieszczania się ludzi w trakcie ewakuacji. Projekt i metody: Przeprowadzono szereg próbnych ewakuacji ludzi z budynków użyteczności publicznej ZL III o różnej geometrii i liczbie użytkowników. Dokonano analizy porównawczej czasów ewakuacji obliczonych za pomocą dostępnych w literaturze modeli – modelu krytycznego czasu ewakuacji, Togawy, Melenika i Bootha, Galbreatha, Paulsa, metodyki British Standard oraz otrzymanych z symulacji komputerowych wykonanych za pomocą programu Pathfinder. Na podstawie analizy wykonanych badań oraz przeprowadzonych rozważań modelowych zaproponowano równanie szacowania czasu ewakuacji oparte na modyfikacji równania Greenberga wynikającego z teorii ruchu drogowego. W modyfikacji modelu zastosowano koncepcję długości zastępczej elementów dróg ewakuacyjnych znacząco spowalniających prędkość poruszania się ludzi i zaproponowano metodę ich obliczania. Wyniki: Porównano uzyskane w badaniach eksperymentalnych czasy ewakuacji z modelowymi wartościami czasów obliczonymi z opublikowanych w literaturze modeli. Wykazano, duży rozrzut otrzymanych wyników wynoszący od –65,0% aż do +425,8% w stosunku do uzyskanych eksperymentalnie czasów ewakuacji. Wykonując symulację komputerową, uzyskano czasy ewakuacji obarczone błędem od –54,4% do +26,0% w stosunku do przeprowadzonych eksperymentów. Obliczone czasy ewakuacji za pomocą zaproponowanego równania zgadzały się z wynikami eksperymentalnymi z błędem od –12,3% do +13,8%. Natomiast w porównaniu z czasami uzyskanymi z dodatkowych symulacji komputerowych, reprezentujących opis ewakuacji z budynków o bardzo różnej geometrii i różnej liczbie ewakuujących się ludzi, odchylenie wyniku obliczanego czasu ewakuacji z zaproponowanego modelu wyniosło od –16,7% do +23,1%. W zdecydowanej większości przypadków odchylenie wyniku oscylowało w granicach około ±15% dla szerokiej gamy geometrii budynków oraz różnej liczby ewakuujących się osób. Conclusions: Zaproponowany model pozwala na wyznaczenie z zadowalającą dokładnością czasu ewakuacji ludzi z budynków użyteczności publicznej ZL III i może stanowić wiarygodne źródło informacji porównawczych.
EN
Purpose: A number of programs are available on the market to estimate individual parameters of the evacuation process. Starting from the estimated time of evacuation from the building, to the distribution of the use of individual evacuation routes, to the impact of the spreading of fire on evacuees. The most commonly used programs for modeling the evacuation process include Simulex, FDS + Evac, and Vissim. Currently, evacuation modeling software does not take into account psychological interactions between evacuees. What is of special importance in the evacuation process is emotional contagion. The phenomenon of emotional contagion has been the subject of extensive research recently. This article presents the current progress on the development of an accurate model that takes into account the effect of emotional contagion. Problems hindering the development of an appropriate model are also presented. The development prospects for such tools are also discussed using the example of the available models, such as ESCAPE, ASCRIBE and Durupinar. Introduction: The design of modern buildings requires the participants of the investment process to implement a number of solutions to ensure the safety of their future users. All types of modelling tools are used for this purpose, including those for evacuation modelling. Progress in the design of escape routes has contributed to the design of buildings that are much safer than they used to be in the past. Proper building design requires an analysis of a number of fire scenarios. The development of evacuation models is indispensable for proper safety assurance in designed and constructed buildings. Methodology: This article reviews the available literature on the existing models taking into account the effect of emotional contagion. It analyses and compares existing models and discusses limitations that prevent their use for evacuation safety analysis. Conclusions: Current evacuation modelling software does not take into account emotional contagion, an important phenomenon that occurs between evacuees. This phenomenon is common in every-day life but is particularly important during events involving crowds of people. It is necessary to further develop existing models to allow a more accurate reflection of reality, also in the context of emotional contagion. What may be helpful in this respect is research in the field of the psychology of emotion.
PL
Cel: Obecnie rynek oferuje szereg programów umożliwiających szacowanie poszczególnych parametrów procesu ewakuacji począwszy od przypuszczalnego czasu ewakuacji obiektu, poprzez rozkład wykorzystania poszczególnych dróg ewakuacyjnych, na wpływie rozprzestrzeniającego się pożaru na ewakuujące się osoby kończąc. Najczęściej używane programy do modelowania procesu ewakuacji to m.in. Simulex, FDS+Evac, Vissim. Aktualnie oprogramowanie do modelowania ewakuacji nie uwzględnia psychologicznych interakcji pomiędzy uczestnikami tego procesu. Szczególne znaczenie w procesie ewakuacji ma efekt zarażania emocjonalnego. Na przestrzeni ostatnich lat zjawisko to jest szczegółowo badane. W artykule przedstawiono aktualny postęp nad opracowaniem odpowiedniego modelu uwzględniającego efekt zarażania emocjonalnego. Przedstawiono również problemy utrudniające jego powstanie. Wskazano również na perspektywy rozwoju tego typu narzędzi na przykładzie rozwijanych modeli tj. Escape, ASCRIBE i Durupinar. Wprowadzenie: Projektowanie nowoczesnych budynków wymaga od uczestników procesu inwestycyjnego zaangażowania szeregu narzędzi dla zapewnienia bezpieczeństwa ich przyszłych użytkownikom. W tym obszarze zastosowanie mają wszelkiego rodzaju narzędzia do modelowania, w tym do modelowania ewakuacji. Postęp w zakresie projektowania dróg ewakuacji przyczynia się do projektowania budynków znacznie bezpieczniejszych niż to miało miejsce w przeszłości. Prawidłowe zaprojektowanie budynku wymaga przeanalizowania szeregu scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Doskonalenie modeli ewakuacji jest niezbędne do właściwego zapewnienia bezpieczeństwa w projektowanych i budowanych obiektach. Metodologia: W artykule dokonano przeglądu literatury w zakresie istniejących modeli uwzględniających efekt zarażania emocjonalnego. Dokonano analizy i porównania istniejących modeli oraz przedstawiono ograniczenia uniemożliwiające ich wykorzystanie do analizy bezpieczeństwa ewakuacji. Wnioski: Obecne oprogramowanie do modelowania ewakuacji nie uwzględnia istotnego zjawiska, które występuje pomiędzy ewakuującymi się osobami zarażania emocjami. Zjawisko to towarzyszy nam na co dzień i ma szczególne znaczenie podczas zdarzeń z udziałem tłumu w sytuacji zagrożenia. W związku z tym niezbędny jest dalszy rozwój istniejących modeli pozwalających na dokładniejsze odzwierciedlanie rzeczywistości, również w kontekście zarażania emocjonalnego. Pomocne w tym mogą być badania z zakresu psychologii emocji.
EN
The present article presents the 2015 operation for evacuation of non-military personnel from Yemen, carried out by the Armed Forces of PRC. After presenting the general characteristics of evacuation operations, we follow with the description of the Yemen operating theater, taking into account the most significant conditions that resulted in the crisis of its state structures at the end of the 20th century and at the beginning of the 21st century. The subsequent part of the article presents an overview of the Chinese presence in Yemen. Then the authors characterize the course of the evacuation, including the forces allocated to carry it out and the way the operation was actually conducted, taking into account the dates and number of people evacuated. The article is concluded with a discussion of the most significant objectives that China secured in the result of its successful NEO operation.
PL
W artykule przedstawiono jedną ze zmian związanych z ochroną przeciwpożarową zawartą w § 2 pkt 1-b Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu zapewnienia na uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz kształcenia.
11
Content available remote Odporność ogniowa i bezpieczeństwo pożarowe w budynkach wielkopowierzchniowych
PL
Można rozróżnić dwa podstawowe stany krytyczne z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe: stan krytyczny konstrukcji oraz stan krytyczny środowiska. Stan krytyczny konstrukcji dotyczy czasu do wyczerpania nośności, natomiast stan krytyczny środowiska związany jest z okresem, w ciągu którego możliwa jest ewakuacja. Oba stany krytyczne są rozłączne w czasie i przestrzeni, gdyż w obu przypadkach zupełnie inne są poziomy oddziaływań decydujących o wystąpieniu stanu krytycznego; w obszarze, w którym może nastąpić wyczerpanie nośności konstrukcji, nie jest możliwa ewakuacja. Wykazano, że wymagania dotyczące odporności ogniowej hal przemysłowych są nieracjonalne.
EN
Two basic critical states in terms of fire safety can be distinguished: the critical state of building structures and the critical state of environment. The critical state of building structures applies to the point of time until their capa­city is exhausted, while the critical state of environment is associated with the time period within which evacuation is possible. Both critical states are separate in time and space, because in both cases there are very diffe­rent levels of interactions determining the occurrence of criticality; in the area in which the capacity of building structures may be exhausted it is not possible to evacuate people. It has been shown that the requirements for fire resistance of industrial halls are irrational.
12
Content available remote Numeryczna identyfikacja parametrów wytrzymałościowych haka czołgu
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników identyfikacji parametrów wytrzymałościowych haka czołgu Leopard 2 nowej wersji. Praca obejmowała analizę wytrzymałościową wpływu ekstremalnych obciążeń połączenia haka z uchem holowniczym, powstałych podczas ewakuacji pojazdu. Przeprowadzona była metodą numeryczną z zastosowaniem metody elementów skończonych. W tym celu wykorzystano program obliczeniowy PLM
EN
The purpose of this article is to present the results of identification of strength parameters of the Leopard 2 front hook. The work included the strength analysis of the impact of extreme loads on the hook connection with the tow hook formed during the evacuation. It was carried out by numerical methods using a finite element method. For this purpose, the PLM Femap computer program was used.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wystroju i wyposażenia lokali handlowych, typu odzieżowego, zlokalizowanych przy pasażach centrów handlowych, na działanie instalacji oddymiających. Przeprowadzone analizy CFD oraz próby z wykorzystaniem gorącego dymu wskazują, że wyposażenie i wystrój lokali handlowych mają istotny wpływ na oddymianie. Lokalizacja i wykończenie przyległych pomieszczeń, funkcjonalnie powiązanych z salą sprzedaży lokalu handlowego, powinny być analizowane pod kątem ewakuacji. Na podstawie analizy CFD przykładowych lokali handlowych stwierdzono, że mogą się one całkowicie różnić w zależności od tego, czy uwzględniono wystrój i wyposażenie lokalu oraz że jest ona dobrym narzędziem inżynierskim pozwalającym już na etapie projektowania przewidzieć wszystkie istotne kwestie dotyczące poprawnej pracy instalacji oddymiających.
EN
The article presents the results of research on the impact of interior decoration and furnishing of commercial type clothing stores, located at passage in commercial malls on operation of smoke extraction installations. CFD analyses and tests carried out with hot smoke show that interior decoration and equipment used in commercial mall has huge impact on smoke extraction. Further more localization and interior decoration of rooms connected to commercial spaces functionally related to the sales room of the commercial store, should be analyzed individualy focus on evacuation. Results form CFD modeling on examples of commercial stores can be totally different if the interior decoration and equipment in commercial mall was taken under consideration. CFD modeling is good engineering tool that allowing already at the design stage anticipate all important problems concerned with correct operation of the smoke extraction instalation.
PL
Opracowanie dotyczy zagadnienia bezpiecznej ewakuacji osób z szybu lub szybika w zakresie: sposobu prowadzenia ewakuacji, sprzętu i urządzeń służących do prowadzenia ewakuacji oraz czasu jej trwania. Przedstawiono stosowane rozwiązania organizacyjne i techniczne dotyczące ewakuacji osób z szybów i szybików oraz przeprowadzone modernizacje urządzeń transportu w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., gdzie prowadzony jest ruch turystyczny.
EN
A comprehensive modernization of all elevators was carried out in the "Wieliczka" Salt Mine. Reserve drives and power generators were installed and new organizational and technical solutions were implement to ensure the safe evacuation from elevator vessels. In the event of a power outage, the organizational and technical solutions implemented assume the use of power generating units, or the gravitational lowering of elevator cabins to the nearest level. In the event of failure of the main engine, they immediately engage the reserve drive or carry out an inspection drive. In turn, in the event that the elevator vessel is stopped in the shaft, they usually enable evacuation utilizing climbing techniques, carried out with the support of GOPR rescue officers. Diversified solutions for safe evacuation of people ensure. As shown by periodic drills of mine services , carried out in coordination with mining rescuers and GOPR group rescuers, these activities have raised the level of safety of tourists, especially those suffering from reduced mobility.
PL
Symulacja komputerowa stanowi doskonałe narzędzie służące analizie złożonych procesów. Znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy zawodzą dostępne metody analityczne jednocześnie dostarczając jak największej liczby informacji o analizowanym procesie W niniejszym artykule wykazano możliwość zastosowania oprogramowania do symulacji procesów dyskretnych FlexSim w weryfikacji przyjętych założeń dotyczących sposobu przeprowadzania ewakuacji budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Podstolicach. Celem badań było wykazanie możliwości ewakuacji osób przebywających na terenie placówki w zadanym czasie.
EN
Computer simulation is an excellent tool for the analysis of complex processes. It can be used in situations where the available analytical methods cannot be implemented.Thearticle addressesthe possibility of using FlexSim 3D discrete event simulation software in verification of currentassumptions regarding the evacuation planthe building of the Elementary School named after St. Kinga in Podstolice, Wieliczka. The aim of the research was to provethe possibility of evacuating people staying in the facility ina given time.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w placówkach opieki zdrowotnej. Jako przykład posłużył Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie. W artykule przedstawiono przede wszystkim warunki terenowe, sposób zaopatrzenia wodnego oraz występujące zagrożenia. Na terenie szpitala zlokalizowane zostały następujące budynki; budynek główny, budynek pawilonu zakaźnego, budynek pawilonu psychiatrycznego, budynek zakładu anatomii patologicznej, budynek centralnej sterylizatorni, budynek agregatu prądotwórczego, magazyn materiałów łatwopalnych, budynek portierni, budynek oczyszczalni ścieków, budynek tlenowni wraz ze zbiornikiem magazynowym ciekłego tlenu.
EN
The aim of the article is to present the basic fire safety management system in health care institutions as an example served by the Provincial Specialist Hospital in Czestochowa. The paper presents mainly the terrain, the way water supply and present danger. The hospital following buildings are located; main building, building of infectious pavilion, psychiatric pavilion building, pathological anatomy building, central sterilization building, power generator building, flammable materials warehouse, concierge building, sewage treatment plant building, oxygen building with liquid oxygen storage tank.
17
Content available remote Systemy oświetlenia niezbędne do sprawnego prowadzenia akcji ratowniczych
PL
Autorzy referatu przedstawili rozwiązanie oświetlenia stanowiące zabezpieczenie w sytuacjach awaryjnych i prowadzenia akcji ratowniczej, które pozwala zachować widoczność np. wewnątrz okrętu w przypadku braku elektryczności. W związku z tym ich parametry techniczne (oświetleniowe i elektryczne), a przede wszystkim skuteczność działania, są określane w kilku powiązanych ze sobą normach. Zaprezentowane urządzenia te są dopasowane do specyfiki pracy i są odporne na urazy mechanicznie oraz cechują się długim czasem świecenia.
EN
The authors of the paper presented a solution for lighting adapted to the places of evacuation and rescue operation, being a safety measure in emergency situations and conducting a rescue operation, which allows to keep visibility, for example, inside the ship in the absence of electricity. Therefore, their technical parameters (lighting and electrical), and above all the efficiency of operation, are defined in several related standards. These devices are perfectly matched to the specifics of work, they are mechanically resistant and have a long time.
PL
Cel: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stochastycznego, a więc przypadkowego, zależnego od wielu zmiennych, charakteru procesu ewakuacji ludzi z budynków. Proces ten zależy od zachowania się i prędkości przemieszczania się ewakuujących się ludzi. Wprowadzenie: W artykule opisano wymagany czas bezpiecznej ewakuacji, na który składają się: czas detekcji, czas alarmowania, czas wstępnych reakcji użytkowników obiektu i czas przejścia. Ponadto korzystając z literatury przedmiotu, przedstawiono najczęściej obserwowane zachowania ludzi po ogłoszeniu alarmu pożarowego, którymi są: kończenie rozpoczętych czynności; pakowanie i zabieranie rzeczy osobistych; szukanie członków rodziny; próby gaszenia pożaru; przyglądanie się temu, co się dzieje; wykorzystywanie panującego zamieszania do podejmowania prób kradzieży i wiele innych. Zachowania te wydłużają czas ewakuacji, a tym samym negatywnie wpływają na poziom bezpieczeństwa ludzi. Dodatkowo zebrano przedstawione w literaturze przedmiotu prędkości przemieszczania się ludzi zależne od: zagęszczenia użytkowników budynku na drogach ewakuacyjnych; sposobu ich przemieszczania się; warunków panujących w obiekcie; typu miejsca, z którego należy się ewakuować; charakterystyki osób ewakuujących się (ich płci, gabarytów ciała, kondycji fizycznej) oraz geometrii drogi ewakuacyjnej. Wykonano też eksperyment potwierdzający stochastyczny charakter nie tylko zachowania się ludzi podczas ewakuacji, ale także prędkości, z jaką się oni przemieszczają. Wnioski: Przegląd dostępnej literatury przedmiotu pozwolił na stwierdzenie, że całkowity czas oraz przebieg ewakuacji w znacznej mierze zależą nie tylko od zachowania się ludzi, lecz także – gdy w obiekcie jest zainstalowany system wczesnego wykrywania pożaru i alarmowania o nim – od prędkości, z jaką się oni przemieszczają. Potwierdzono, że proces ten ma charakter stochastyczny. Znaczenie dla praktyki: Eksperyment przeprowadzony z udziałem strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach (KP PSP w Pabianicach) potwierdza, że nawet ta sama osoba w tych samych warunkach za każdym razem porusza się z inną prędkością, przez co niemożliwe jest, żeby ewakuacja z obiektu była powtarzalna. Eksperyment porównano z symulacją komputerową wykonaną w programie Pathfinder, jednym z najpopularniejszych narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.
EN
Aim: The purpose of this article is to present the stochastic nature of the process of evacuating people from buildings. This process depends on the behaviour of the group of evacuees, as well as the speed of their movement. Introduction: The article enumerates the elements involved in the estimated safe evacuation time, such as detection time, notification, the initial reactions of the people inside the building, and movement time. The most common reactions to fire alarms such as: trying to finishing the already started activities, packing and collecting personal belongings, looking for missing family members, attempts to extinguish the fire, trying to investigate the situation, theft attempts, etc., have been shown. These extends the evacuation time and results in lower safety levels for the evacuees. What is more, the article features human movement speed data which has been obtained from academic sources and which takes into consideration such circumstances as human traffic congestion on the escape routes, the types of movement, the specific conditions in the building, the type of place from which people are evacuating, the individual characteristics of the evacuees (such as gender, body weight and fitness levels) and finally the features of the escape route. An experiment has been carried out that not only showed the changing nature of human behaviour during evacuation but also proved the changeability of evacuation speeds of the same people in similar circumstances. Conclusions: A review of the available academic sources has been used to estimate the total evacuation time and analyse the progress of evacuation, which in turn has revealed that it is not only human behaviour that matters during evacuation but also the existence of the fire alarm systems in the building. as well as the speed of evacuation of every individual. It has been proven that the process is stochastic in nature, i.e. random, and depends on many variables. Practical significance: the experiment that has been carried out with the help from the firefighters from the local unit in Pabianice has confirmed that even the same person, in similar circumstances, can move at very different speeds, which means that it is impossible to perform exactly the same evacuation operation twice. The experiment was compared with a computer simulation made in the Pathfinder program, one of the most popular tools for fire safety engineering.
PL
Cel: Celem niniejszego artykułu było porównanie otrzymanych czasów ewakuacji z budynków użyteczności publicznej za pomocą wybranych modeli matematycznych z czasami eksperymentalnie przeprowadzonych ewakuacji. Wprowadzenie: W artykule przedstawiono wybrane modele matematyczne do szacowania czasu ewakuacji. Należą do nich: model krytycznego czasu ewakuacji, model Togawy, model Melinek i Booth, model Galbreatha oraz model Paulsa. W celu porównania poprawności obliczania czasów ewakuacji ludzi z budynków w czasie pożaru za pomocą modeli matematycznych opisanych w dostępnej literaturze przedmiotu przeprowadzono i przeanalizowano ewakuacje z budynków: Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, Telewizji Polskiej SA Oddział w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach. Uzyskane eksperymentalnie czasy ewakuacji porównano z czasami obliczonymi za pomocą wybranych modeli matematycznych oraz czasami otrzymanymi dzięki symulacji komputerowej wykonanej za pomocą programu Pathfinder. Wnioski: Opisane w dostępnej literaturze równania matematyczne dają możliwość szybkiego szacowania czasu przemieszczania się ewakuujących się ludzi. Jednak ze względu na prostotę tych równań otrzymane za ich pomocą czasy ewakuacji obarczone są błędem w porównaniu z czasami rzeczywistymi uzyskanymi podczas przeprowadzonych eksperymentów. Występujące różnice między modelowymi czasami ewakuacji a czasami otrzymanymi eksperymentalnie mogą wynikać z tego, że autorzy modeli nie wymagali podzielenia drogi ewakuacyjnej na odcinki poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych, na których ludzie poruszają się z różnymi prędkościami. Wskazane modele nie odnoszą się do konieczności uwzględnienia zagęszczenia ludzi na drogach ewakuacyjnych, gdzie wraz z jego wzrostem prędkość przemieszczania się osób maleje. Modele te pozwalają swobodnie założyć prędkość, z jaką mają poruszać się ewakuujące się osoby, co można zrobić na podstawie dostępnej literatury. Znaczenie dla praktyki: Przeprowadzone eksperymenty umożliwiły porównanie poprawności otrzymanych czasów ewakuacji obliczonych za pomocą modeli matematycznych, co pozwoliło na określenie wiarygodności tak otrzymanych wyników. Dodatkowo uzyskane czasy ewakuacji porównano z czasami otrzymanymi za pomocą symulacji komputerowych wykonanych w programie Pathfinder. Z przeprowadzonej analizy porównawczej wynika, że do czasów ewakuacji uzyskanych eksperymentalnie najbardziej zbliżone były te czasy ewakuacji otrzymane dzięki symulacji komputerowej, które obliczono przy wykorzystaniu modelu zmienno-sterującego.
EN
Purpose: The aim of this article was to compare the evacuation times obtained from public buildings, using selected mathematical models, with times of evacuations carried out experimentally. Introduction: In the article, various mathematical models are presented in order to prove their use in fire evacuation time estimates. These include the critical evacuation time model, the Togava model, the Melenik and Booth model, the Galbreath model and the Pauls model. In order to compare the accuracy of the fire evacuation time estimates obtained by means of the above-mentioned methods, which are meticulously described in professional sources, a variety of real-life evacuations have been analysed, including evacuations from the Institute of Industrial Chemistry in Warsaw, the Public Television building in Lodz, the Marshal’s Office in Lodz, and the Local Fire Rescue Unit in Pabianice. The time checks obtained experimentally during the abovementioned fire drills have been set against the estimates obtained through mathematical analysis and the Pathfinder software computer simulation. Conclusions: professional literature on the subject-matter provides various mathematical formulas which can be put into use to quickly estimate the movement time of evacuees. However, the simplicity of the formulas and, therefore, the simplicity of both the analysis and results, can often lead to calculation errors, especially when compared with real-life time checks. The discrepancy between the model-based time estimates and the estimates obtained through real-life experimentation can be rooted in the ignorance displayed by mathematicians as to the necessity of incorporating several critical parameters into their models, such as the structure of vertical/horizontal escape routes and the volume of human traffic within them. Different escape routes and traffic levels may result in highly varied movement speeds and can deeply affect the evacuation time estimates. The mathematical models are, for the most part, oblivious of such detailed aspects of evacuation and only take into consideration the general assessments which can be found in professional printed sources. Practical significance: Evacuation experiments which have been carried out in real life have given us the chance to juxtapose the time checks obtained through mathematical simulation with the factual data, which in turn enabled the critical review of the reliability of the models. What is more, the time estimates have been re-processed with the use of Pathfinder software. In conclusion, the comparative analysis has proven that the Pathfinder software, which incorporates the variable-control mathematical model, provides the most accurate and true to life evacuation time estimates.
20
PL
Cel: Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiego oprogramowania CrowdSim służącego do modelowania dynamiki pieszych. W oprogramowaniu zaimplementowano algorytmy bazujące na dwuwymiarowym modelu automatu komórkowego Cellular Automata(CA). Uwzględniono w nich strategiczne możliwości pieszych dotyczące wyboru wyjścia (model CA-A) oraz możliwości powstawania zakłóceń płynności ruchu i blokad (model CA-B). Zaimplementowanie różnych pod względem złożoności modeli dało możliwości porównania ich efektywności, funkcjonowania oraz stopnia realizmu otrzymywanych wyników. Projekty i metody: W celu lepszego i bardziej wiarygodnego wyznaczania ścieżek poruszania się pieszych zaproponowano dwie modyfikacje usprawniające działanie algorytmów symulacyjnych. Pierwszą z nich było wprowadzenie zaawansowanych algorytmów rankingujących komórki: SRA (Simple Ranking Algorithm), BFS-RA (Breadth First Search Ranking Algorithm) i ARA (Advanced Ranking Algorithm). Wartość rankingu danej komórki w procesie symulacji jest dla każdego z aktorów wyznacznikiem drogi, po której się porusza. Kolejnym autorskim usprawnieniem było wprowadzenie do definicji automatu komórkowego pojęcia pamięci aktora, dzięki czemu piesi podczas symulacji, pamiętając swoje ostatnie ruchy, poruszają się bardziej płynnie i realistycznie. Wyniki: Na potrzeby porównania modeli przygotowana została specjalna mapa budynku o wymiarach kontygnacji 40 na 22,5 metra (900 m2 ) zdolnego pomieścić maksymalnie 3000 osób. Przeprowadzone symulacje wykazały, że w przypadku modelu CA aktorzy gromadzą się przy jednym z wyjść, podczas gdy pozostałe zostają w większości nieużywane. Wynika to z faktu, że w modelu CA brakuje funkcji kosztu, zatem aktor zawsze wybiera wyj-ście najbliższe. Inaczej sprawa ma się w przypadku modelu CA-A. Tu aktorzy w miarę równo obciążają każde z wyjść; są oni w stanie podjąć decyzje odnośnie do wyboru wyjścia nie tylko na podstawie odległości, ale również zagęszczenia osób przy danym wyjściu. W przypadku porównania modeli CA-A i CA-B praktycznie niezauważalne są różnice w otrzymanych statystykach obciążenia wyjść. Dopiero po bliższym przyjrzeniu się ruchowi aktorów podczas symulacji widać, że jeśli w przypadku czystego modelu CA-A ludzie poruszają według idealnego porządku, o tyle w modelu CA-B zauważalne są chwilowe blokady i zakleszczenia aktorów.Wnioski: Stworzone i zaprezentowane w niniejszej pracy oprogramowanie CrowdSim może posłużyć zarówno projektantom, architektom lub konstruktorom, jak i służbom porządkowym, ochronie danego obiektu lub organizatorom imprez masowych. Symulacje wykonane wielokrotnie dla jednego scenariusza przy różnych parametrach wejściowych uwidoczniają problemy i wąskie gardła mogące pojawić się w trakcie ewakuacji z zagrożonego obiektu. Przeprowadzanie takich symulacji na etapie projektowym może bardzo pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo osób użytkujących dany obiekt, jak również poprawić jego funkcjonalność.
EN
Aim: Phe aim of the article is to present CrowdSim, proprietary software for modeling the dynamics of pedestrians. The software offers algorithms based on a 2-dimensional model of aCellular Automaton (CA). They include strategic pedestrian choices of the exit (CA-A model) and the formation of blockages (Model CA-B). Implementation of various models in terms of their complexity provided the opportunity to compare their efficiency, functioning and realism of the results obtained.Project and methods: In order to better and more credibly determine pedestrian paths, two modifications were proposed to improve the operation of simulation algorithms. The first of these was the introduction of advanced algorithms ranking cells: SRA (Simple Ranking Algorithm), BFS-RA (Breadth First Search Ranking Algorithm) and ARA (Advanced Ranking Algorithm). The value of the ranking of a given cell in the simulation process is for each BITP VOL. 52 ISSUE 4, 2018, pp. 46–66, https://dx.doi.org/10.12845/bitp.52.4.2018.3SAFETY & FIRE TECHNIQUERESEARCH AND DEVELOPMENT47of the actors the determinant of the path on which it moves. Another proprietary improvement was the introduction of the concept of actor's memory to the definition of a cellular automata, thanks to which pedestrians, while remembering their last movements, move more smoothly and realistically.Results: For the purposes of model comparison, a special map of the building with the dimensions of 40 to 22.5 meters (900 m2) has been prepared, able to accommodate a maximum of 3000 people. The simulations showed that in the case of the CA model, the actors gather at one of the outputs while the others are mostly unused. This is due to the fact that the CA model lacks the cost function, so the actor always chooses the nearest output. Things are different in the case of the CA-A model. Here, the actors equally burden each exit, they are able to make decisions regarding the choice of the exit not only on the basis of the distance but also the concentration of actors at the given exit. When comparing the CA-A and CA-B models, there are practically no differences in the received output load statistics. Only after a closer look at the movement of the actors during the simulation can be seen that if in the case of a clean CA-A model people move according to the ideal order, in the CA-B model there are momentary blockages and deadlocks of actors.Conclusions: CrowdSim software created and presented in this work can be used by designers, architects or constructors as well as law enforcement, protection of a given facility or organizers of mass events. Simulations made repeatedly for one scenario with different input parameters reveal problems and bottlenecks that may appear during evacuation from an object at risk. Conducting such simulations at the design stage can have a very positive impact on the safety of people using a given facility, as well as improve its functionality.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.