Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 163

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magazyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Human safety in autonomous transport systems – review and case study
EN
During the robot's operational tasks, a key issue is its reliability in the aspect of human safety providing. Currently, there are a number of methods used to detect people, and their selection most often depends on the type of process carried out by robots. Therefore, the article is focused on the development of a comparative analysis of selected methods of human detection in the storage area. The main aspect in the context of which these systems were compared concerned the safety of robotic systems in the space of human occurrence. Main advantages and drawbacks of the methods in various applications were presented. The detailed analysis of the achievements in this area gives the possibility to identify research gaps and possible future research directions when using these tools in autonomous warehouses designing processes.
PL
Podczas wykonywania zadań operacyjnych przez robota, kluczowym zagadnieniem jest jego niezawodność w aspekcie bezpieczeństwa człowieka. Opracowano szereg metod służących do wykrywania człowieka, a ich wybór najczęściej uzależniony jest od rodzaju procesu realizowanego przez roboty. W związku z tym, celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej wybranych metod wykrywania człowieka w strefie magazynowej. Główny aspekt, w kontekście którego dokonano porównania tych systemów dotyczył bezpieczeństwa pracy systemów robotycznych w przestrzeni występowania człowieka. Wskazano główne zalety i wady wybranych metod w różnych zastosowaniach. Szczegółowa analiza osiągnięć w tym obszarze dała możliwość zidentyfikowania luk badawczych i możliwych dalszych kierunków badań dotyczących wykorzystania tych narzędzi w projektowaniu procesów autonomicznych magazynów.
EN
Data Envelopment Analysis (DEA) is a relatively new method, a nonparametric technique used nowadays to evaluate the efficiency of the Decision-Making Units. Using this method, the Decision-Making Units can be compared between each other and the most effective ones can be found. Using the DEA method, the performance of a logistic company with twelve warehouses as DMUs is evaluated in this paper. "DEA Excel Solver" user program was used to solve the problem.
PL
Utrzymanie wymaganych wartości wilgotności względnej i temperatury w obszarach, w których dzieła sztuki są przechowywane, eksponowane lub poddawane konserwacji, często jest wspólnym wyzwaniem dla specjalistów z różnych dziedzin i zespołów interdyscyplinarnych. Powiązanie wiedzy i doświadczenia konserwatorów zabytków oraz specjalistów w zakresie nauk technicznych w dziedzinie warunków środowiskowych, przemian psychrometrycznych powietrza, termodynamiki, przepływów powietrza w pomieszczeniach, systemów wentylacji i klimatyzacji, pozwala na rozwiązanie wielu problemów, które mogą wystąpić w tak ciekawym i wymagającym środowisku, jakimi są muzea, archiwa, magazyny dzieł sztuki oraz pracownie konserwatorskie. Aby przybliżyć takie problemy oraz przedstawić sposoby ich analizy, w artykule odniesiono się do zagadnień związanych z funkcjonującą instalacją wentylacyjno-klimatyzacyjną pracującą na potrzeby pomieszczeń w muzeum, służących jako magazyn oraz pracownia konserwatorska. Sformułowane wnioski mogą posłużyć zarówno pracownikom muzeum, jak i inżynierom zajmującym się w swojej pracy zawodowej instalacjami wewnętrznymi w muzeach i archiwach do analizy poprawności i korekty pracy systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych tak, aby osiągnąć wymagany cel, jakim jest spełnianie bardzo restrykcyjnych wymagań w zakresie warunków wewnętrznych w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu.
EN
Maintaining the required relative humidity and temperature in areas where works of art are stored, exhibited, or maintained is often a common challenge for specialists in various fields and interdisciplinary teams. Combining the knowledge and experience of monument conservators and specialists in technical sciences in the field of environmental conditions, psychrometric changes of air, thermodynamics, indoor air flows, operation of ventilation and air conditioning systems, allows to solve many problems that may occur in such interesting and demanding environments as museums, archives, art magazines and conservation studios. In order to present such problems and ways of analysing them, the article refers to issues related to a ventilation and air conditioning installation working for the needs of museum rooms, serving as a maintenance room and an art store. The formulated conclusions can be used by both museum employees and engineers dealing with internal installations in museums and archives in their professional work, to analyse the correctness and correction of ventilation and airconditioning systems in order to achieve the required goal: meeting very restrictive requirements in the field of internal conditions in rooms for various purposes.
EN
Warehouses are crucial infrastructures in supply chains. As a strategic task that would potentially impact various long-term agenda, warehouse location selection becomes an important decision-making process. Due to quantitative and qualitative multiple criteria in selecting alternative warehouse locations, the task becomes a multiple criteria decision-making problem. Current literature offers several approaches to addressing the domain problem. However, the number of factors or criteria considered in the previous works is limited and does not reflect real-life decision-making. In addition, such a problem requires a group decision, with decision-makers having different motivations and value systems. Analysing the varying importance of experts comprising the group would provide insights into how these variations influence the final decision regarding the location. Thus, in this work, we adopted the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to address a warehouse location decision problem under a significant number of decision criteria in a group decision-making environment. To elucidate the proposed approach, a case study in a product distribution firm was carried out. Findings show that decision-makers in this industry emphasise criteria that maintain the distribution networks more efficiently at minimum cost. Results also reveal that varying priorities of the decision-makers have little impact on the group decision, which implies that their degree of knowledge and expertise is comparable to a certain extent. With the efficiency and tractability of the required computations, the TOPSIS method, as demonstrated in this work, provides a useful, practical tool for decision-makers with limited technical computational expertise in addressing the warehouse location problem.
5
Content available remote Optymalizacja procesu kompletacji
PL
Proces kompletacji jest jednym z czterech procesów jakie są realizowane w całym magazynie. Poprawność oraz czas jego wykonania mają duży i bezpośredni wpływ na przebieg całego procesu magazynowego. W aspekcie czasu należy dążyć do jego minimalizacji przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości i staranności wykonywanych czynności. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie konieczności ciągłego doskonalenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Opracowano i omówiono przykład procesu kompletacji oraz zaproponowano rozwiązanie usprawniające jego funkcjonowanie.
EN
The picking process is one of four processes that are carried out in the entire warehouse. The correctness and the time of its execution have a large and direct impact on the entire warehouse process. In the aspect of time, one should strive to minimize it while maintaining appropriate quality and diligence of performed activities. The purpose of this article is to present the need for continuous improvement of processes taking place in the enterprise. An example of the picking process was developed and discussed and a solution was proposed to improve its functioning.
6
Content available remote Innowacje w obszarze magazynów – regały stałe vs. przejezdne
PL
Artykuł prezentuje porównanie dwóch rodzajów urządzeń do składowania towarów w przestrzeni magazynowej – regałów stałych oraz regałów przejezdnych. Publikacja ma na celu zestawienie parametrów, zalet i wad obu technologii oraz dokonanie analizy możliwości zagospodarowania hali magazynowej. Za pomocą studium przypadku zostały pokazane różnice w wykorzystaniu powierzchni oraz kosztach składowania, zależnie od zastosowanego sposobu przechowywania towarów.
XX
The article presents a comparison of two types of storage equipment in a warehouse – selective racking and mobile racking. The paper aims to compare the parameters, advantages and disadvantages of both technologies and conduct an analysis of the possibilities of warehouse development. A case study shows differences in using storage space and in storage costs depending on the racking type.
EN
Background: Businessmen intending to rent or purchase a warehouse facility find it difficult to compare them. Surface area, cubic capacity or the number of reloading docks are not sufficient factors to make a decision. The aim of this paper is to provide a basis for the creation of international system of evaluation of warehouses from the point of view of future investors. Methods: A literature review was carried out in terms of magazine division. Then, using comparative analysis, the identified divisions were collated. Results: The set of parameter and their values for three different warehouse classes are suggested in the final table. The presented parameters of the division are a preliminary proposal of the possible classification system of warehouses. Conclusions: The assumption of this publication is to start a discussion on the division of warehouse facilities into classes, which will ultimately lead to crystallization of the division, useable for businessmen during the investment process.
PL
Wstęp: Przedsiębiorcy zamierzający wynająć lub zakupić obiekt magazynowy mają trudności z porównaniem dostępnych alternatyw. Powierzchnia, kubatura lub liczba doków przeładunkowych nie są wystarczającymi czynnikami do podjęcia decyzji. Celem pracy jest stworzenie podstaw dla zbudowania międzynarodowego systemu oceny przydatności powierzchni magazynowych z punktu widzenia przyszłych inwestorów. Metody: Przeprowadzony został przeglądu literatury pod kątem podziału magazynów. Następnie, wykorzystując analizę porównawczą, zestawione zostały zidentyfikowane podziały. Wyniki: W tabeli końcowej zaproponowano zestaw parametrów i ich wartości dla trzech różnych klas magazynowych. Przedstawione parametry podziału są propozycją wstępną. Wnioski: Założeniem niniejszej publikacji jest zainicjowanie dyskusji na temat podziału obiektów magazynowych na klasy, co ostatecznie doprowadzi do krystalizacji podziału, użytecznego dla przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym.
PL
Celem artykułu jest próba określenia roli nowoczesnych technologii w organizacji procesów realizowanych we współczesnych magazynach. Pierwszy rozdział przytacza definicję magazynu oraz opisuje zachodzące w nim procesy. Następnie przedstawiono nowoczesne systemy informatyczne i urządzenia wspomagające pracę w tych obiektach oraz prowadzące do jej automatyzacji. W trzecim rozdziale przedstawiono przykłady magazynów wykorzystujących wspomniane technologie, a także zwrócono uwagę na fakt, że nie wszystkie przedsiębiorstwa są na ten moment przygotowane na wprowadzenie tego typu innowacji w swoich magazynach.
EN
The purpose of the article is to determine the role of modern technologies in the organization of processes implemented in contemporary warehouses. The first chapter cites the definition of a magazine and describes the processes taking place in it. Next, modern IT systems and devices supporting work in these facilities and leading to its automation were presented. The third chapter presents examples of magazines using these technologies, and also draws attention to the fact that not all companies are ready to introduce this type of innovation in their warehouses.
9
Content available remote Zarządzanie magazynem wyrobów gotowych w kontekście występujących zakłóceń
PL
Ciągły postęp w zakresie technologii magazynowania i konieczność doskonalenia procesów magazynowych powoduje konieczność wprowadzania usprawnień i nowych rozwiązań w tym zakresie. Istniejące opracowania naukowe dostarczają wiedzy na temat metod umożliwiających poprawę funkcjonowania gospodarki magazynowej, jednak w większości są to metody czasochłonne i wymagające doświadczenia w ich stosowaniu. Dlatego celem niniejszego artykułu było opracowanie jednej z prostszych możliwych ścieżek doskonalenia zarządzania magazynem wyrobów gotowych. Realizacja tego celu przebiegała kilku etapowo i wymagała przeprowadzenia badań ankietowych wstępnych i rozszerzonych.
EN
Continuous progress in the field of storage technology and the need to improve warehouse processes makes it necessary to introduce improvements in this area. Scientific studies provide knowledge about warehouse management improving, however, most of these methods are timeconsuming and require experience in their application. The purpose of this article was to develop one of the possible paths to improve warehouse management. The implementation of this objective took several stages and required preliminary and extended surveys to be carried out.
PL
W artykule opisano podstawowe powiązania pomiędzy magazynem, użytkownikiem i otoczeniem (środowiskiem). Dokonano analizy czynników (właściwości) wpływających na funkcjonowanie magazynu. Zaprezentowano również wybrane sterowalne wielkości magazynowe w dyskretnych chwilach czasowych, zwracając uwagę na analizę ilościowych mierników, w tym ryzyka, wykorzystywanych do oceny procesów logistycznych. Omówiono klasyfikację zagrożeń mających wpływ na funkcjonowanie gospodarki magazynowej. Zostały tu zaprezentowane funkcje losowe o znanych rozkładach prawdopodobieństwa, pozwalające określić podatność magazynu na powstanie sytuacji niebezpiecznych, a także wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w wybranych magazynach w kontekście przebiegu procesów magazynowych w warunkach rzeczywistych.
EN
The article describes the basic connections between the warehouse, the user and the environment. An analysis of factors (properties) influencing the functioning of the warehouse was made. It presents selected controllable storage quantities at discrete time points, focusing on the analysis of quantitative measures, including risk used to assess logistic processes and contains a classification of threats affecting the functioning of warehouse management. This section presents random functions with known probability distributions allowing to determine the susceptibility of the warehouse to the occurrence of dangerous situations. The last chapter is the result of empirical research carried out in selected warehouses in the context of the course of warehouse processes under real conditions.
PL
Artykuł omawia problemy związane z pracą magazyniera i w aspekcie jego bezpieczeństwa, higieny i ergonomii. Omówione zostaną czynniki ryzyka pracy na tym stanowisku, obciążenia psychiczne i fizyczne a także czynniki wpływające na komfort pracy. Przedstawiona zostanie również częściowa ankieta dotycząca komfortu pracy pracowników magazynowych.
EN
The article discusses problems related to the warehouseman's work in terms of its safety, hygiene and ergonomics. The risk factors of work at this position, psychological and physical loads as well as factors affecting the comfort of work will be discussed. A partial survey regarding the work comfort of warehouse employees will also be presented.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie istotności dobru technologii transportu wewnętrznego w strefie kompletacji. Omówiono zagadnienia dotyczące procesu kompletacji, znaczenia transportu wewnętrznego w tym procesie, ze szczególnym uwzględnieniem ilości czasu poświęcanego na przemieszczanie. W wyniku potrzeby optymalizacji czasu poświęcanego na przemieszczanie w strefie kompletacji scharakteryzowano i zaprezentowano dobór odpowiedniej technologii transportu wewnętrznego dla tego procesu. Ze względu na dużą ilość kryteriów jakie należy przeanalizować przed podjęciem decyzji o zastosowaniu danej technologii, skupiono się tylko na wybranych. Literatura przedmiotu szeroko traktuje o doborze technologii. W dobie informatyzacji dąży się do usprawniania wszystkich możliwych procesów poprzez automatyzację procesów, co nie zawsze jest konieczne. W artykule zaprezentowane zostały również wady technologii automatycznych.
EN
The aim of the article is to present the significance of the good of internal transport technology in the picking zone. Issues regarding the picking process and the importance of internal transport in this process are discussed, with particular emphasis on the amount of time devoted to shipment. As a result of the need to optimize the time spent on moving in the picking zone, the selection of an appropriate internal transport technology for this process has been characterized and presented. Due to the large number of criteria to be analyzed before deciding to use a given technology, only the selected ones were focused. The literature on the subject is widely regarded as the choice of technology. In the era of computerization, the aim is to improve all possible processes by automating processes, which is not always necessary. The article also presents the disadvantages of automatic technologies.
PL
Artykuł obejmuje charakterystykę przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz analizę jego działalności pod kątem kosztów utrzymania magazynów. Przeprowadzono optymalizację magazynu wyrobów gotowych oraz magazynu zewnętrznego, po której zaprezentowano całkowity koszt inwestycji. Zaproponowano także zakup nowych wózków jezdniowych za gotówkę, pomijając leasing. Optymalizacja miała na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
EN
The article covers the characteristics of a production company and analysis of its operations in terms of warehouse maintenance costs. The finished goods warehouse was optimized and an external magazine, after which the total was presented investment cost. It was also proposed to buy new forklifts for cash, excluding leasing. The optimization took on to reduce the cost of running a business.
PL
The purpose of the article is to attempt to systematize and broaden knowledge about warehouse management and analysis the storage processes which take place in manufacturing companies. The article presents the essence of storage as the basic function of the logistics system and the analysis of functioning of the storage in EKOPLON S.A. In addition, the importance of stocks, problems and challenges of the enterprise based on the storage of the goods has been focused on. The evaluation and recommendation of the described company have been made.
15
PL
W artykule opisano propozycje innowacyjnych rozwiązań, które w celu usprawnienia procesu magazynowania wykorzystują technologie komunikacji głosowej i łączą zarówno optyczne, jak i akustyczne właściwości przesyłania informacji. W części teoretycznej scharakteryzowano magazyn i proces magazynowania. Nawiązano do zagadnienia „inteligentny magazyn” oraz przedstawiono technologie typu pick-by. W części praktycznej wskazano propozycje rozwiązań, które mogą usprawnić procesy realizowane w obszarze magazynu analizowanego przedsiębiorstwa.
EN
The article discusses the proposals of innovative solutions that use the technologies of voice communication and combine both optical and acoustic properties of transmitting information in order to improve the storage process. The theoretical part presents the definition of a warehouse and order picking technologies. The practical part focuses on the proposals of solutions that can improve the storage processes of the analyzed enterprise.
16
Content available remote Zastosowanie technologii Ultra Wideband w magazynie
PL
Przedsiębiorstwa stale dążą do maksymalizacji swoich zysków poszukując rozwiązań optymalizujących procesy logistyczne. Rosnąca konkurencja na rynku wymusza korzystanie z coraz to nowych rozwiązań technologicznych, które pozwalają nie tylko na śledzenie procesów w czasie rzeczywistym, ale również na zwiększenie ich produktywności. Zaletami zastosowania takich systemów są niewątpliwie: możliwość śledzenia ruchu pracowników czy towarów w czasie rzeczywistym oraz ich identyfikacja. W artykule opisano technologię Ultra Wideband, przedstawiono sposób wyznaczania pozycji w tym systemie oraz wskazano możliwość zastosowania omawianej technologii w magazynie.
EN
Enterprises are constantly pursuing to maximize their profits by looking for solutions that optimize logistics processes. Increasing competition on the market enforces the use of new technological solutions that allow not only to track processes in real time, but also to increase their productivity. The advantages of using such systems are undoubtedly: the ability to track the movement of employees or goods in real time and their identification. The article describes the Ultra Wideband technology, presents the method of determining the position in this system and indicates the possibility of applying the discussed technology in the warehouse.
PL
Jednym z najważniejszych obszarów zarządzania operacyjnego i strategicznego jest zarządzanie zasobami, zgromadzonymi w postaci zapasów. Efektywność zarządcza w tym zakresie umożliwia zaspokajanie na odpowiednich poziomach postulowanego popytu, a także poprzez stały monitoring i prognozowanie stanu zapasów, pozwala unikać zagrożeń w postaci nadwyżek czy niedoborów. Zarządzanie zapasami, to sztuka znalezienia optimum. Próba odpowiedzi na pytanie, co do stanu optymalnego zapasów i sposobu jego przechowywania przy zachowaniu odpowiedniej dostępności i wysokiej jakości środków materiałowych; w tym ich ochrony, znalazła oddźwięk w niniejszej publikacji .
EN
One of the most important areas of operational and strategic management is resources management. The resources are generally accumulated in the form of inventories. „Management efficiency” in this area enables satisfying the required levels of postulated demand, as well as through constant monitoring and forecasting of inventory. It allows also to avoid threats in the form of surpluses or shortages. Inventory management is the art of finding the optimum. An attempt to answer the question concerning the optimal condition of stocks and the method of its storage, while maintaining adequate accessibility and high quality material resources; including their protection, has answers in this publication.
18
Content available remote Bezpieczeństwo pracy w magazynie na przykładzie przedsiębiorstwa
PL
W artykule omówiono problemy przedsiębiorstwa produkcyjnego branży chemicznej związane z bezpieczeństwem na stanowiskach pracy w magazynie. Przedstawiono ogólne zasady bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz scharakteryzowano sylwetkę pracownika magazynowego. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 18 pracowników magazynowych dotyczące sfery bezpieczeństwa i higieny pracy, oceniono stan bezpieczeństwa i zaproponowano możliwości poprawy nieprawidłowości.
EN
The article discusses the problems of a manufacturing company in the chemical industry related to safety at workstations in the warehouse. General principles of work safety in the warehouse were presented and the figure of the warehouse employee was characterized. The second part of the article presents the results of a survey carried out among 18 warehouse workers regarding the sphere of occupational health and safety, assessed the state of security and proposed ways to correct irregularities.
PL
Celem artykułu była analiza zastosowania procedury relokacji grup asortymentowych w magazynie przedsiębiorstwa działającego w branży oświetleniowej. W artykule przedstawiono założenia, przebieg oraz wyniki analizy ABC liczby pobrań 208 wybranych produktów oferowanych przez badane przedsiębiorstwo. Zaproponowano relokację produktów wraz ze wskazaniem korzyści związanych ze skróceniem czasu realizacji zamówienia w wyniku zmiany lokalizacji.
EN
The aim of the article was to implement the procedure for the relocation of groups of products in the warehouse of the company operating in the lighting industry. The article presents the assumptions, process and results of the ABC analysis in terms of number of downloads for 208 selected products offered by the company. The relocation of products was proposed with an indication of the benefits associated with the shortening of the order processing time as a result of changes of locations.
PL
Celem artykułu było zaproponowanie usprawnienia procesu kompletacji w hurtowni działającej w branży elektrotechnicznej, które polegało na zaprojektowaniu systemu kodów lokalizacji produktów. Dokonano pomiarów czasów poszczególnych czynności wykonywanych podczas realizacji zamówienia klienta oraz ustalono korelację między liczbą pozycji asortymentowych w realizowanym zamówieniu a czasem trwania czynności przygotowania produktów do odbioru. Na podstawie szeregu rozdzielczego punktowego ustalono średni czas trwania czynności przygotowania produktów po wprowadzeniu zaproponowanego rozwiązania.
EN
The aim of the article was to propose the improvement of the picking process in an electrical engineering wholesaler, which consisted in designing the product localization code system. Time measurements of individual actions carried out during the execution of the customer's order were measured and also a correlation between the number of assortment items in the executed order and the duration of the preparation of the goods for delivery was established. On the basis of the point distributive series, the average duration of the preparation of the goods after the proposed solution was determined.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.