Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 259

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  integration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Przedstawiono koncepcję integracji zarządzania wartością oraz optymalizacji ekonomicznej harmonogramu budowy. Podejście umożliwia maksymalizację wartości użytkowej przedmiotu przedsięwzięcia budowlanego z uwzględnieniem parametrów ekonomicznych przedsięwzięcia. Koncepcja może być wykorzystana w takich przedsięwzięciach jak „zaprojektuj i wybuduj”.
EN
The article presents the concept of integrating value management and economic optimization of the construction schedule. The approach allows to maximize the value of a construction project, taking into account the economic parameters of the project (e.g. NPV). The concept can be used in "design and build" projects.
EN
Purpose: The purpose of the article is to establish the place of Ukraine on the process of European integration and the identification of obstacles to full membership in the European Union. Design/methodology/approach: The methodological and theoretical basis of the article is the fundamental provisions of economic theory, the works of scientists and economists in the field of international economic relations and integration. Findings: The article explores the problems of Ukraine’s integration into the EU. The study analyzed the attitude of Ukrainians towards European integration, identified the main arguments for and against accession to the EU countries, as well as the main internal and external threats of the integration process. It has been determined that in recent years the proportion of the population that has supported Ukraine’s accession to the EU has significantly increased. From the integration into the EU, Ukrainians primarily expect to expand the space of their own capabilities and the country's internal development in accordance with modern world trends. It is concluded that the population considers a high level of corruption in the country, problems in the Donbass and the inefficiency of public administration as the main obstacles to this process. Most residents of Ukraine consider it necessary to implement European reforms, but the consequence of their implementation has identified significant problems in terms of their real social effect. It is determined that Ukraine in some macroeconomic indicators lags significantly behind the EU countries, continues to lose its position in the global ranking of countries in terms of economic competitiveness, and remains one of the poorest countries in Europe. A significant problem for the development of Ukraine is the labor migration of the population and, in particular, the increase in the number of illegal migrants - Ukrainians in Europe. The main achievements in the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU are analyzed and the main threats to the further European integration are identified. It is concluded that Ukraine needs to develop its own “action plan” for the possibility of realizing national interests, taking into account the interests of the parties involved in the integration process. Originality/value: The mood of Ukrainian society, the current position of the state, the main obstacles and priorities that Ukraine faces on the way to the EU have been analysed in detail.
PL
Węzły przesiadkowe są kluczowymi elementami nowoczesnego systemu publicznego transportu zbiorowego, które silnie oddziałują na jakość życia mieszkańców w obszarach zurbanizowanych. W dużym stopniu wpływają one na atrakcyjność całego systemu komunikacji zbiorowej, który, aby konkurować o podróżnych, musi być sprawny i efektywny. Ważne jest również dążenie do zmniejszania uciążliwości związanych ze zmianą środka transportu. Właściwie zaprojektowane węzły przesiadkowe mogą przyczyniać się do zmniejszenia liczby podróży realizowanych transportem indywidualnym, ograniczając dzięki temu zatłoczenie i hałas komunikacyjny oraz zwiększając tym samym atrakcyjność oferty transportu publicznego. W literaturze przyjmowane są zróżnicowane kryteria i sposoby klasyfikacji węzłów przesiadkowych. Brak jest natomiast dokładnych informacji o wymaganym lub istniejącym obecnie poziomie dostępności i spójności, odrębnie dla każdego z typów tych węzłów w skali konurbacji, której przykładem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Koniecznym staje się zatem uporządkowanie klasyfikacji oraz przeprowadzenie ujednoliconej analizy stopnia atrakcyjności poszczególnych kategorii węzłów przesiadkowych zlokalizowanych na określonym obszarze. Podstawą przyjętej w artykule klasyfikacji jest układ linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, występujące podsystemy transportu publicznego oraz lokalizacja analizowanego obiektu w układzie przestrzennym GZM. Zaproponowany sposób klasyfikacji umożliwia określenie aktualnego stopnia spójności i integracji systemów publicznego transportu zbiorowego w węzłach przesiadkowych zróżnicowanych typów oraz uporządkowanie zasad ich lokalizacji i kształtowania w odniesieniu do struktury przestrzennej miasta.
EN
Public transport hubs are key elements of a modern transport system, which have a strong impact on the life quality of urban areas inhabitants. They heavily affect attractiveness of the entire public transport system, which, in order to compete for travellers, must be efficient and effective. It is also important to tent to reduce inconveniences associated with changes during the journey. Properly designed public transport hubs may contribute to reduce the number of trips with the use of individual transport by decreasing congestion and traffic noise, thus making public transport more attractive. In literature there is a variety of criteria and ways to classify transport hubs. However, there is a lack of precise information about the required or existing level of accessibility and coherence, separately for each type of the hubs in the conurbation scale, of which the Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolis (GZM-Upper Silesia and Dąbrowa Basin) is an example. It is necessary to organise the classification and to carry out a standardised analysis of the degree of attractiveness of the different categories of interchanges located in a specific area. The basis for the adopted classification was arrangement of public transport lines, existing subsystems of public transport and location of the object in the spatial structure of GZM. The proposed method of classification allows to determine current degree of spatial connectivity and integration of public transport systems in transport hubs of different types and arrangement of the contemporary principles of their location and shape in relation to the spatial structure of the city.
4
Content available Quality control in dairy supply chain management
EN
The main objective of the article is to study the prospects and opportunities for improving the efficiency of dairy supply chain management through the implementation of the supply chain quality integration (SCQI) model. The study is performed on data collected from three dairy companies: Agroindustrial Company Adal (Kazakhstan), Dean Foods (USA) and Hochwald (Germany). A methodological approach to the evaluation of the vector length is proposed to measure the effectiveness of SCQI model implementation. Three alternative scenarios for the implementation of SCQI are proposed. For Dean Foods, a focus on integration with suppliers is suggested. Hochwald, in turn, should improve its supply chain efficiency via internal integration, while Adal is proposed to improve its value creation effectiveness for consumers. Effectiveness evaluation of the implied supply chain optimization alternatives for Adal, Dean Foods, and Hochwald was carried out by determining the efficiency vector of a supply chain.
PL
Głównym celem tego artykułu jest zbadanie perspektyw i możliwości poprawy wydajności zarządzania łańcuchem dostaw mleka poprzez wdrożenie modelu integracji jakości łańcucha dostaw (SCQI). Badanie zostało przeprowadzone na danych zebranych od trzech firm mleczarskich: Agroindustrial Company Adal (Kazachstan), Dean Foods (USA) i Hochwald (Niemcy). Proponowane jest metodologiczne podejście do oceny długości wektora do pomiaru skuteczności wdrożenia modelu SCQI. Zaproponowano trzy alternatywne scenariusze wdrożenia SCQI. W przypadku Dean Foods sugerowane jest skupienie się na integracji z dostawcami. Z kolei Hochwald powinien poprawić efektywność łańcucha dostaw poprzez integrację wewnętrzną, podczas gdy Adal proponuje poprawę efektywności tworzenia wartości dla konsumentów. Ocena skuteczności sugerowanych alternatyw optymalizacji łańcucha dostaw dla Adal, Dean Foods i Hochwald została przeprowadzona poprzez określenie wektora wydajności łańcucha dostaw.
EN
The GIS system has permanently entered the current operations of water supply companies. Due to the intensive development of cities and the resulting dynamic development of technical infrastructure, which is inherent in the functioning of the city, more and more extensive functionalities are expected from the GIS application. To fulfil the obligation to ensure continuity of water supply and sewage collection, it is necessary to constantly expand the system, extending it with new possibilities and integrate it with other software used in the company. We expect the created application not only to allow spatial identification of network sections, but also to simulate various operating conditions of the water supply and sewage collection system, and facilitate making current decisions related to the system operation and its regulation. Also, situations in which the system works in conditions that deviate from typical parameters are important. These situations can be caused by breakdowns, increased demand for water or heavy rainfall. To achieve the ability to support decisions independently of the GIS system, it is necessary to properly tare the hydraulic models of the system, and an extensive measurement system from which data is sent to the SCADA system via a data transmission system. The cooperation of the GIS and SCADA systems and hydraulic models allows for the creation of integrated software to support operational services. The paper presents a practical example of integration of the GIS system with hydraulic models of a water and sewage system, as well as available functionalities that allow improving the management of the water and sewage system in Krakow.
PL
System GIS na stałe wpisał się w bieżącą działalność przedsiębiorstw wodociągowych. W związku z intensywną rozbudową miast i wiążącym się z tym dynamicznym rozwojem infrastruktury technicznej nieodłącznie związanej z funkcjonowaniem miasta, od aplikacji GIS oczekuje się coraz bardziej rozbudowanych funkcjonalności. Dla realizacji obowiązku jakim jest zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków niezbędna jest ciągła rozbudowa systemu, wzbogacanie go o nowe możliwości oraz integracja z innym oprogramowaniem stosowanym w przedsiębiorstwie. Oczekujemy, aby powstała aplikacja pozwalała nie tylko na identyfikację przestrzenną odcinków sieci, ale również na symulowanie różnych warunków pracy systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków oraz ułatwiała podejmowanie bieżących decyzji związanych z pracą systemu oraz jego regulacją. Istotne są również sytuacje, w których system pracuje w warunkach odbiegających od parametrów typowych. Sytuacje te mogą być spowodowane awariami, zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę czy też ulewnymi opadami deszczu. Aby osiągnąć możliwość wspierania decyzji niezależnie od systemu GIS niezbędne są właściwie wytarowanie modele hydrauliczne sieci oraz rozbudowany system pomiarów z którego dane za pośrednictwem układu transmisji danych są przesyłane do systemu SCADA. Współpraca systemu GIS, SCADA i modeli hydraulicznych pozwala na stworzenie zintegrowanego oprogramowania stanowiącego wsparcie dla służb eksploatacyjnych. W pracy przedstawiono praktyczny przykład integracji systemu GIS z modelami hydraulicznymi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dostępne funkcjonalności pozwalające na usprawnienie zarządzania systemem wodociągowo kanalizacyjnym na terenie Krakowa.
6
Content available remote Integrated square shape inductor with magnetic core in a buck converter DC-DC
EN
This paper presents the buck converter DC-DC. At first, we define the characteristics of the converter. The second, we descript our inductor; the topology of square shape inductor has been presented to extract the geometric parameters. The equivalent electrical model approved of the integrated inductor with magnetic core takes into account all the technological parameters which are illustrated by analytic expressions. Moreover, the results of different simulations concern the effect of geometrical parameters of inductor on the inductance value and quality factor. Finely, we performed simulations on the operating of our buck converter including firstly an ideal inductor and then an integrated inductor with magnetic core. Simulation results have shown that the waveforms of the current and output voltage in both cases are similar.
PL
Zaprezentowano przekształtnik typu buck DC-DC wykorzystujący planarną indukcyjność. Przedstawiono analiz wpływu wymiarów dławika na parametry indukcyjności takie jak dobroć.
7
Content available remote Integrated solenoid inductor with magnetic core in a buck converter
EN
In this paper, we discuss the design and modeling of a solenoid inductor with a magnetic core. The equivalent electrical model approved of the integrated solenoid inductor acquires into account the inductance and quality factor. The optimization of the inductance and quality factor values is based on the numerical analysis of the influence of the geometric parameters on the electrical characteristics of the solenoid inductor. The results simulation based on the MATLAB software. Finally, is discussing about the integrated solenoid inductor in a buck converter DC-DC, simulation results present by PSIM.
PL
Przedstawiono projekt planarnego scalonego dławika. Analizowano parametry geometryczne pod kątem najlepszej dobroci cewki. Podzespół może być zintegrowany z układem przekształtnika.
PL
Innowacje przedstawiono jako procesy wykorzystania systemowo integrowanych informacji i teorii z wielu dziedzin wiedzy: nauki w znaczeniu funkcjonalnym - uzyskiwanie wiedzy, technologii i inżynierii produkcji żywności, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości oraz twórczej destrukcji, w ich cyklu od powstania do zaniku. Wymienione i inne autonomiczne dziedziny wiedzy, tworząc trzeci rodzaj ich integracji (systemową), stanowią źródła procesów tworzenia innowacji, warunkujących rozwój gospodarki i cywilizacji. Cel artykułu, wyrażony w tytule, wpisuje się w nurt powyższej problematyki, w której najważniejszą rolę w rozwiązywaniu problemów wynalazczych, rozpatrywanych w oryginalnym procesowym ujęciu, przypisano umiejętności dostrzegania systemowych powiązań między dziedzinami wiedzy, ideami i koncepcjami.
EN
Innovations were presented as processes of using systemically integrated information and theories from many fields of knowledge: functional science - obtaining knowledge, technology and engineering in food production, inventiveness and innovation, entrepreneurship and creative destruction, in their cycle from creation to disappearance. These and other autonomous fields of knowledge, creating a third type of their integration (system integration), are the sources of innovation creation processes conditioning the development of the economy and civilization. The purpose of the article, expressed in the title, falls under the above-mentioned problems, in which the most important role in solving inventive problems, considered in the original process approach, was assigned the ability to see systemic connections between fields of knowledge, ideas and concepts.
EN
The subject of this study is a group of ninety stucco fragments from the Herculaneum Archeological Park, which were part of the decoration of the Tetrapylon’s barrel vault located in the Decumanus Maximus. The archaeologist Amedeo Maiuri, former superintendent of the site, had been displaying them in a cabinet within a nearby domus, as part of his project of an open air museum, while other parts of the stucco decoration were repositioned in situ, with large lacunas. Our project’s aim has been to develop a new exhibition solution, pursuing an accurate recovery of the overall volume of the decoration, meeting the requirements of reversibility and stability of conservation-restoration treatments, while allowing further updates through new findings. Considering the wide range of methods at our disposal, the most effective technical support in matching the fragments, and acquiring accurately the shape has shown to be the 3D scanning and modeling.
10
Content available remote Wybrane aspekty współczesnych systemów logistycznych
PL
Różnorodność typów współczesnych organizacji i dostrzeganie znaczenia lo-gistyki w ich funkcjonowaniu, także przyczyniają się do zróżnicowania znaczenia i istoty logistyki. Współczesną logistykę można potraktować jako określony zakres badań naukowych i praktykę gospodarczą obejmującą planowanie, realizację i kontrolowanie procesów przepływu dóbr materiałowych, informacyjnych oraz świadczenia usług w związku z realizacją tych przepływów. Logistyka w otoczeniu organizacji cywilnych i wojskowych, jej naukowość i interdyscyplinarność, potrzeby wariantowości i wielowymiarowości praktycznej, w życiu społecznym i gospodarczym oraz funkcji zapewnienia bezpieczeństwa bytu i zysków gospodarce to treść artykułu. Celem jego opracowania było znalezienie podstawy i warunków do ustalenia zakresu jednolitego tematycznie opracowania obejmującego obszar interesujących zagadnień dotyczących wybranych aspektów współczesności systemów logistycznych, interdyscyplinarność logistyki z obszarami wiedzy, roli wielowymiarowość w rozwój logistyki.
EN
The variety of types of modern organizations and the perception of the importance of logistics in their functioning also contribute to diversifying the importance and the essence of logistics. Modern logistics can be treated as a specific scope of scientific research and economic practice including planning, implementation and control of the flow processes of material and information goods as well as provision of services in connection with the implementation of these flows. Logistics in surroundings of civil and military organizations, its scientific and interdisciplinary character, needs of practical multi-variability and multidimensionality in social and economic life as well as function of guarantying security of existence and profits to national economy are the contents of this article. The reason for its elaboration was to find the basis and conditions for ascertaining the uniformity scope of elaboration topic concerning selected aspects of logistic systems modernity, its various relations with interdisciplinary branches of knowledge, role of multidimensionality in development of logistics.
EN
Nowadays, the gradually worsening working life and living conditions of Turkey are channeling consumers towards simple and pointless purchasing experiences. Therefore, the omni-channel strategy, which presents a continuous purchasing experience to consumers and provides full integration of different channels (physical store, online store, mobile application, social media etc.), appears to be a significant factor. At this point, it can be clearly and explicitly seen that the omni-channel strategy must be used during the transmission of clothing products, which are essential for living, to consumers. In this context, this study aims to analyse the omni-channel strategies of the Turkish clothing sector, which is a significant player of the global clothing market. In accordance with the aim of the research, omni-channel strategies of successful Turkish clothing enterprises, which possess their own brands and retail chains, are analysed. According to the results obtained, Turkish clothing enterprises have not been able to provide a full integration of their current channels at this time. However, they have actualised successful implementations with regard to channel integration and continue to work on this issue.
PL
Strategia wielokanałowa, która zapewnia konsumentom ciągłe doświadczenie zakupowe i zapewnia pełną integrację różnych kanałów (fizyczny sklep, sklep internetowy, aplikacja mobilna, media społecznościowe itp.) jest istotnym czynnikiem tureckiego sektora odzieżowego. Należy podkreślić, że strategia wielokanałowa musi być wykorzystywana podczas przekazywania konsumentom produktów odzieżowych. W tym kontekście badanie miało na celu analizę strategii tureckiego sektora odzieżowego, który jest znaczącym graczem na światowym rynku odzieżowym. Zgodnie z celem badań analizowane były wielokanałowe strategie odnoszących sukcesy tureckich przedsiębiorstw odzieżowych, które posiadają własne marki i sieci handlowe. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że tureckie przedsiębiorstwa odzieżowe nie były w tym czasie w stanie zapewnić pełnej integracji swoich obecnych kanałów. Jednakże w przedsiębiorstwach dokonano udanych wdrożeń w zakresie integracji kanałów i nadal kontynuowane są prace nad tym zagadnieniem.
EN
Transport strategy in European Union supports public transport against individual transport. The reason is using of public transport is possible to fulfil all the goals of the EU strategy in the field of road safety. The paper deals with the issue of supporting public passenger transport and it is integration with the aim of ensuring the sustainable mobility of population. The aim of this paper is to identify the importance of public passenger transport and define method for creating effective integrated transport systems. The paper points to the importance of public passenger transport and the reasons why the population prefers cars. Based on the analysis, it is arguable that public passenger transport without mutual integration is not capable enough to compete with individual motoring. Contribution proposes the process integration of public passenger transport as a key elements in increasing road safety. Contribution confirms the hypothesis that the integration of public passenger transport and achieving a higher use of public passenger transport of population can contribute to improving of road safety.
EN
Tolerance is an issue of an extremely complex nature that has given rise to various attitudes in the society as a result of the influence of different factors. The spatial aspect of tolerance is the main topic discussed in detail in our paper. The aim of the study is to determine the potential of various types of public spaces, both as spaces of tolerance and conflict. The research was conducted by means of topical analysis - a qualitative method that consists in providing detailed descriptions and interpretation of the observed behaviour patterns. The analysed material consisted of comments published on the Internet concerning articles and posts about the marginalised groups. The material was analysed in terms of the fundamental research question: what kinds of public spaces intensify the problem of intolerance, and which ones reinforce tolerance? The comments were divided into three thematic groups, based on the expressed attitude (intolerant, neutral and tolerant). The topical analysis of data revealed that the most common factor that intensified intolerance was the lack of a sense of safety connected with the presence of children and the feeling of lack of control. The authors of the comments mentioned schools and the surroundings of residential estates as places where tolerance could not exist. Railway stations and other places that involve intensive communication and the chaos resulting from heavy traffic, which affects the sense of safety, were also described as spaces with negative potential. The comments representing a tolerant attitude also pointed to schools as places with a high tolerance potential, as children are open to differences and obtaining knowledge. Places connected not only with the presence of children, but also their parents, such as family entertainment parks, were mentioned as areas with higher potential to become spaces of tolerance. The reason is the fact that the sense of control over the situation and the safety of children are higher than in schools, and the overall atmosphere of fun. The main conclusion of the study is the observation that a space of tolerance should ensure a sense of safety and control and offer educational functions.
PL
Tolerancja jest problemem o niezwykle skomplikowanej naturze, wobec którego w społeczeństwie, na wskutek działania rozmaitych czynników, wykształciły się różne postawy. Przestrzenny aspekt tolerancji to problem wyczerpująco przedstawiony w niniejszym artykule. Celem pracy jest określenie potencjału różnego rodzaju przestrzeni publicznych zarówno jako przestrzeni tolerancji, jak i konfliktu. Metodą zastosowaną do przeprowadzenia badań była analiza tematyczna - metoda jakościowa polegająca na szczegółowym opisywaniu i interpretacji zaobserwowanych wzorców zachowań. Materiał badawczy stanowiły wypowiedzi zamieszczone w Internecie pod artykułami i wpisami dotyczącymi marginalizowanych grup. Analiza materiału odbywała się pod kątem podstawowego pytania badawczego: w jakich przestrzeniach publicznych nasila się problem nietolerancji, a w jakich to tolerancja ulega intensyfikacji? Wypowiedzi podzielono na trzy grupy tematyczne, dokonując podziału pod kątem przejawianej postawy (nietolerancyjna, pośrednia i tolerancyjna). W wyniku analizy tematycznej danych stwierdzono, że najczęściej występującym czynnikiem intensyfikującym nietolerancję był brak poczucia bezpieczeństwa związany z obecnością dzieci i poczuciem braku kontroli. Szkoła oraz otoczenie osiedli mieszkaniowych wskazywane były przez wypowiadających się jako miejsca, gdzie tolerancja nie ma prawa zaistnieć. Przestrzenią o potencjale negatywnym określone zostały dworce i inne miejsca związane z intensywną komunikacją, które, ze względu na związany z ruchem chaos, obniżają poczucie bezpieczeństwa. Szkoła pojawiała się także w wypowiedziach prezentujących postawę tolerancyjną jako miejsce o potencjale przestrzeni tolerancji ze względu na otwartość dzieci na inność i zdobywanie wiedzy. Miejsca związane z obecnością nie tylko dzieci, ale także ich rodziców, czyli np. parki rozrywki rodzinnej, wskazywane były jako miejsca o większym potencjale na bycie przestrzenią tolerancji. Powodem jest większe, niż w przypadku szkoły, poczucie kontroli nad sytuacją i bezpieczeństwem dzieci oraz ogólna atmosfera zabawy. Głównym wnioskiem z badań jest spostrzeżenie, że przestrzeń tolerancji powinna dawać poczucie bezpieczeństwa i kontroli oraz oferować funkcję edukacyjną.
EN
The SHEER database brings together a large amount of data of various types: interdisciplinary site data from seven independent episodes, research data and those for the project results dissemination process. This concerns mainly shale gas exploitation test sites, processing procedures, results of data interpretation and recommendations. The smart SHEER database harmonizes data from different fields (geophysical, geochemical, geological, technological, etc.), creates and provides access to an advanced database of case studies of environmental impact indicators associated with shale gas exploitation and exploration, which previously did not exist. A unique component of the SHEER database comes from the monitoring activity performed during the project in one active shale gas exploration and exploitation site at Wysin, Poland, which started from the pre-operational phase. The SHEER database is capable of the adoption of new data such as results of other Work Packages and has developed an over-arching structure for higher-level integration.
15
Content available remote Art in public space as a tool of social inclusion
EN
What would art be if it were not viewed by people and could not influence the environment? Without the audience and spectators, it would be nothing, therefore it should be accessible and “graspable” for everyone. Elements of art placed in urban space have always enriched the “urban tissue”, providing man with many positive experiences. They enter into a dialogue with the city’s inhabitants, contribute to the growth of the its potential, and at the same time, influence all the senses of human beings. Art in urban space influences the perception of its audience, encourages dialogue, and creates a platform for better understanding of people’s needs and their functioning in the public sphere. It also plays an important role in the process of socialisation of the society, regardless of where it is exhibited.
16
Content available Transportation model under weighted insecurity
EN
The conventional linear programming based transportation model in the previous studies was examined and found to be deficient in practice. Modified transportation model has been developed to include some predetermined salient factors such as road safety and security. In the real sense these factors are accidental and they can occur without prior notice. Besides, weather change is also critical to transportation insecurity. In this paper a new transportation scheme’s model was deve- loped to take into consideration the incidental occurence nature of the insecurity factors as applicable elsewhere. The weighted loss cost function due to the insecurity factors on roads was formulated using Analytic Hierarchy Process (AHP) and its outcome was integrated into the conventional transportation model. The cost savings from three models namely conventional, modified-conventional, and the current (re-modified) were compared using the petrol’s transportation schedule of the Nigerian petroleum industry. The results showed that the re-modified transportation model was not in good agreement with the other two in term of flexibility. The findings showed that the cost price of the item has a wide margin depending on the incidence and the weight of insecurity.
17
EN
The implementation of a multi-faceted undertaking related to the preparation, construction and commissioning of the Central Polish Airport (CPK) requires effi cient transport. Th e selected location – 30 km from Warsaw, near Grodzisk Mazowiecki, where there already is a large concentration of transport routes and high speed railway lines are planned for construction – will facilitate the completion of this project. The article presents the transport environment of the CPK, the signifi cant conditions and the capabilities in terms of transporting passengers to and from the airport by rail, including the division into metropolitan area and regional traffi c and considering long-distance traffic, as well. One of the key requirements for the success of the project will be integrating the airport with the regional, national and international railway networks.
EN
Research focused on integration of machine operators with information flow in manufacturing process according to Industry 4.0 requirements are presented in this paper. A special IT system connecting together machine operators, machine control, process and machine monitoring with companywide IT systems is developed. It is an answer on manufacture of airplane industry requirements. The main aim of the system presented in the article is full automation of information flow between a management level represented by Integrated Management IT System and manufacturing process level. From the management level an information about particular orders are taken, back an on-line information about manufacturing process and manufactured parts are given. System allows automatic identification of tasks for machine operator and particular currently machined part. Operator can verify information about process and tasks. System allows on-line analyzing process data. It is based on information from machining acquired: machine operator, process and machine monitoring systems and measurement devices handled by operator. Process data is integrated with related order as a history of particular manufactured part. System allows for measurement data analysis based on Statistical Process Control algorithm dedicated for short batches. It supports operator in process control. Measurement data are integrated with order data as a part of history of manufactured product. Finally a conception of Cyber-Physical Systems applying in integrated Shop Floor Control and Monitoring systems is presented and discussed.
19
Content available Barriers in strategic projects of Polish companies
EN
Strategy determines long-term objectives of enterprise, which correspond to the main directions of operation and presents the allocation of resources to meet those objectives. Strategy is being implemented through the regular operation and strategic projects created for increasing the operational effectiveness, competitiveness and business efficiency. Conditions of implementing those strategic activities, as a key actions for a long term company success, should be taken into the detailed investigation. Considering the above, the paper’s goal was to analyze the impact of potential barriers of strategic projects implementation that constitute the strategic management processes in Polish companies. The survey was completed in 2016. The CATI method was used to obtain the information. The survey covered 168 small, medium and large enterprises representing services, industry and construction, agriculture, fisheries and forestry. Following results are addressed both to professionals and scientists in field of strategic management and project management.
EN
The authors have addressed the question to what extent the functioning of groups and organizations of fruit and vegetable producers depends on the market situation, the authors presented the shaping of supply-demand relations on the fruit and vegetable market in Poland in 2008-2016. They drew attention to the decreasing area of land intended for horticultural crops, with the simultaneous increase in the size of supply. They presented changing productive structures and showed changes in the market share of fruit and vegetable producer groups and organizations. They noticed that the market situation (prices, demand, costs, embargo) caused that the number of fruit and vegetable producers’ groups and organizations on the market decreased, which was reflected in the market situation.
PL
Autorzy podjęli problem, w jakim stopniu funkcjonowanie grup i organizacji producentów owoców i warzyw jest zależne od sytuacji rynkowej. Autorzy przedstawili kształtowanie się relacji popytowo-podażowych na rynku owoców i warzyw w Polsce w latach 2008-2016. Zwrócili uwagę na zmniejszający się areał ziemi przeznaczonej na uprawy ogrodnicze, przy jednoczesnym wzroście wielkości podaży. Przedstawili zmieniające się struktury wytwórcze oraz ukazali zmiany w udziale w rynku grup i organizacji producentów owoców i warzyw. Zauważyli, że sytuacja rynkowa (ceny, popyt, koszty, embargo) spowodowała, iż liczba funkcjonujących na rynku grup i organizacji producentów owoców i warzyw zmniejszyła się, co znalazło odzwierciedlenie w sytuacji rynkowej.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.