Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cermetale
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The effect of porosity on microstructure and thermal properties of titanium diboride (TiB2) based cermets with Cu binder was investigated. It has been demonstrated a good wettability of the TiB2–Cu interfaces which allows for heat flow through it easily but formed microporosity (25÷32 %) and related structural defects in the sintered cermets affects the thermal conductivity. The specific heat changes exponentially with temperature and amounts to 0.37 J∙g–1K–1 at 298 K for the TiB2–Cu (20 vol. %) cermet with the lowest porosity. The X-ray diffraction (XRD) analysis confirmed that TiB2–Cu is the stable system and there was no reaction between TiB2 and Cu. The dependence of microstructure and composition on thermal properties of sintered the TiB2–Cu cermet alloys was discussed.
PL
Porowatość ma zasadniczy wpływ na przewodnictwo cieplne spieków, powodując zwiększenie przewodności w zależności od porowatości otwartej oraz składu kompozytu. Pory mogą także pełnić rolę sorbentów gazów, przede wszystkim helu i trytu wydzielanych pod wpływem promieniowania w reakcji absorpcji neutronów w materiałach o dużym przekroju czynnym z fazą TiB2, B4C lub ZrB2, co może zminimalizować stopień pęcznienia i w efekcie ryzyko fragmentacji materiału absorbującego. Badanie kompozytów z dodatkiem miedzi umożliwia zwiększenie współczynnika przewodzenia ciepła, co wspomaga także transfer ciepła wytworzonego przez reakcje jądrowe w materiałach absorbujących do chłodziwa oraz zapewnia utrzymanie temperatury poniżej ich temperatury topnienia. Celem pracy było przede wszystkim określenie wpływu zmian porowatości na mikrostrukturę i właściwości cieplne spieków TiB2– Cu wytworzonych w procesie mielenia mechanicznego i zagęszczania proszków. W celu obniżenia temperatury konsolidacji proszku TiB2 wytworzono cermetale o zawartości Cu od 10÷30% obj. Ze względu na słabe właściwości zwilżające Cu (Θ = 140°) w celu intensyfikacji procesów transportu masy przeprowadzono prasowanie izostatyczne na gorąco pod wysokim ciśnieniem (200 MPa) po wstępnym zagęszczaniu proszków na zimno.
EN
The main aim of the research is the investigation of the structure and properties of single-layer and gradient coatings of the type (Ti,Al)N and Ti(C,N) deposited by physical vapour deposition technology (PVD) on the cermets substrate. The structural investigations include the metallographic analysis on the transmission and scanning electron microscope. Examinations of the chemical compositions of the deposited coatings were carried out using the X-ray energy dispersive spectrograph EDS, and using the X-ray diffractometer. The investigations include also analysis of the mechanical and functional properties of the materials: substrate hardness tests and microhardness tests of the deposited coatings, surface roughness tests, evaluation of the adhesion of the deposited coatings as well as cutting properties. The results of the investigations carried out confirm the advantages of PVD coatings deposited onto cermets substrate especially in case of (Ti,Al)N. Coatings deposited onto the investigated substrates are characterised by good adhesion, high microhardness, taking effect in very high increasing of wear resistance. Deposition of hard, thin, gradient coatings on materials surface by PVD method features one of the most intensely developed directions of improvement of the working properties of materials. Equally important is the development of tool materials with respect to the fabrication of thin coatings resistant to wear in PVD process. It is of considerable importance, since through the selection of appropriate components, we can obtain a tool material of better properties. This area of tool material development is a priority nowadays, since it is the main route leading to the acquisition of machining tools of suitable properties. The results of the investigation provide useful information on microstructure, adhesion characterized in a scratch test, wear resistant properties of the gradient and single-layer coatings deposited onto cermet.
PL
Celem artykułu było zbadanie struktury i właściwości jednowarstwowych i gradientowych powłok typu (Ti,Al)N oraz Ti(C,N) naniesionych metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD) na podłożu z cermetali narzędziowych. Badania strukturalne obejmują transmisyjną i skaningową mikroskopię elektronową. Analizę składu chemicznego i fazowego badanych powłok wykonano metodą spektroskopii energii rozproszonego promieniowania rentgenowskiego (EDS) oraz metodą dyfrakcji rentgenowskiej za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego. Badania obejmują również analizę właściwości mechanicznych i funkcjonalnych badanych materiałów: badanie twardości podłoża z cermetalu i testy mikrotwardości naniesionych powłok, badania chropowatości powierzchni, ocena przyczepności naniesionych powłok, jak również właściwości skrawne. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają zalety powłok PVD osadzanych na podłożu z cermetalu, zwłaszcza w przypadku powłok typu (Ti,Al)N. Powłoki osadzone na badanych podłożach charakteryzują się dobrą przyczepnością, wykazują wysoką mikrotwardość, co wpływa na wzrost odporności ściernej. Istoty jest rozwój materiałów narzędziowych w zakresie wytwarzania cienkich powłok odpornych na zużycie w procesie PVD. Ma to duże znaczenie, ponieważ wykorzystując cechy odpowiednio dobranych składników można uzyskać materiał narzędziowy o lepszych własnościach. Ta dziedzina rozwoju materiałów narzędziowych stanowi w obecnych czasach priorytet, ponieważ jest główną drogą, wiodącą do uzyskania narzędzi skrawających o odpowiednich własnościach. Wyniki przeprowadzonych badań dostarczają przydatnych informacji na temat mikrostruktury oraz adhezji, odpornych na zużycie gradientowych i jednowarstwowych powłok naniesionych na podłoże z cermetalu.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury powłok natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową z mieszanin proszków Ni-5%Al i NiCrSiBFe + WC (EB-2005) oraz ich właściwości korozyjnych w 3-procentowym roztworze NaCl. Powłoki charakteryzują się dobrą odpornością korozyjną, zmierzone prądy korozji są rzędu 10-4–10-5 A/cm2. Odporność korozyjna powłoki wzrastała ze zwiększającym się udziałem EB-2005 w mieszaninie proszków i zależała od mikrostruktury powłoki. Minimalną porowatość stwierdzono w powłokach zawierających 20–60% mas. EB-2005.
EN
In the paper, the results of microstructural investigations of coatings flame sprayed with Ni-5%Al and NiCrSiBFe + WC (EB2005) powder mixtures and investigations of their corrosion properties in 3% NaCl solution were presented. The coatings are distinguished by the good corrosion resistance, the measured corrosion currents were of order 10-4–10-5 A/cm2. The corrosion resistance rose with increasing EB-2005 content in powder mixture and depended on coating microstructure. The lowest porosity was revealed in coatings containing 20–60 mas.% EB-2005
4
PL
W artykule przedstawiono wpływ atmosfery spiekania (powietrze, argon, wodór) na mikrostrukturę i wybrane właściwości kompozytów Al2O3-Ni. Kompozyty otrzymane były w procesie prasowania i spiekania proszków Al2O3 i Ni. Zastosowanie różnych atmosfer spiekania doprowadziło do zróżnicowanej budowy fazowej kompozytów. Kompozyty spiekane w atmosferze argonu oprócz Al2O3 i Ni charakteryzowały się obecnością NiO. Badania przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej ujawniły obecność NiO w warstwie zewnętrznej kompozytu. W przypadku spiekania w powietrzu stwierdzono obecność fazy spinelowej NiAl2O4 zarówno w warstwie zewnętrznej, jak i w środku próbki o czym świadczą charakterystyczna, niebiesko-turkusowa barwa próbki na całym jej przekroju oraz, potwierdzające obecność spinelu, badania dyfrakcji rentgenowskiej. Powstanie NiO oraz NiAl2O4 świadczy o procesie utleniania cząstek Ni na etapie konsolidacji. W przypadku spiekania w atmosferze argonu warstwa NiO powstaje na granicy międzyfazowej Ni/Al2O3 jako skutek absorpcji tlenu na powierzchni cząstek proszku Ni już na etapie mieszania i prasowania proszków. Natomiast spiekanie w atmosferze powietrza doprowadziło do utworzenia fazy spinelowej. W szczególności w warstwie zewnętrznej doszło do całkowitego przereagowania Ni i przejścia do spinelu NiAl2O4. Spiekanie w redukującej atmosferze H2 zapewnia dwufazową budowę kompozytu złożoną z rozmieszczonych w osnowie Al2O3 cząstek Ni. Różnice w budowie fazowej kompozytów powodują różnice w ich gęstości i porowatości, a także twardości. Najwyższą gęstość jak również twardość uzyskano w kompozytach spiekanych w H2.
EN
This paper presents the effect of sintering atmosphere (air, argon, hydrogen) on the microstructure and selected properties of Al2O3-Ni composites. The composites were obtained by pressing and sintering of Al2O3 and Ni powders. The use of different sintering atmospheres has led to composites of various phase compositions. The composites sintered in argon shown the presence of NiO in addition to Al2O3 and Ni. X-ray diffraction studies revealed NiO in an outer layer of the material. In the case of sintering in air, the NiAl2O4 spinel phase was detected, either on the sample surface and in the sample interior. The fact provides a characteristic blue-turquoise color of the sample throughout its cross section. The presence of NiAl2O4 was confirmed by X-ray diffraction studies. The formation of NiO and NiAl2O4 indicates oxidation of Ni particles during the consolidation process. In the case of sintering in argon, the NiO layer is formed at the Ni/Al2O3 interface as a result of oxygen absorption on the surface of Ni particles during mixing and pressing the powders. Sintering in air led to the formation of spinel. In particular, there was a complete transition of Ni to the spinel NiAl2O4 in the outer layer. Sintering in the reducing atmosphere of H2 provides a two-phase composite structure composed of nickel particles distributed in the Al2O3 matrix. Differences in the composite phase-compositions cause differences in their density, porosity and hardness. The highest density and hardness were obtained for the composites sintered in H2.
5
Content available remote Alumina matrix ceramic-nickel composites formed by gelcasting method
EN
Currently, much attention has been focused on the development of ceramic composites with metallic particles due to their higher strength as well other properties compared to monolithic ceramic. Traditional methods of powder metallurgy are not capable of obtaining composite materials products of any shape in an uncomplicated way. For this reason, attempts have been made to adapt the gelcasting method (initially used only for ceramic powder) to obtain cermets. In the paper, the results concerning alumina-nickel ceramic composites fabrication via the gelcasting method are presented. The paper presents the effect of the addition of nickel on the polymerization time of composite slurries. The characteristics of selected physical and mechanical properties of composites containing 5 vol% and 10 vol% of nickel have been described and compared to the results achieved for 100% Al2O3. Tests were conducted for the green body and for sintered samples. Observations of the microstructure of the produced Al2O3-Ni composites are also presented. Computer image analysis was performed for the nickel particles in the composites. The obtained results confirmed the possibility of applying the gelcasting method for the preparation of alumina-nickel composites.
PL
Obecnie wiele uwagi skupiane jest na rozwoju ceramicznych kompozytów z cząstkami metalicznymi ze względu na wyższe właściwości wytrzymałościowe w porównaniu do ceramiki monolitycznej oraz inne właściwości. Tradycyjne metody metalurgii proszków nie dają możliwości w sposób mało skomplikowany otrzymania wyrobów z materiałów kompozytowych o dowolnym kształcie. Z tego względu podjęte zostały próby zaadaptowania do otrzymywania cermetali metody odlewania żelowego (gelcasting), początkowo stosowanej tylko dla proszków ceramicznych. Metoda ta polega na bezpośredniej konsolidacji proszków na drodze reakcji polimeryzacji monomeru organicznego wewnątrz ceramicznej masy lejnej. W niniejszej pracy przedstawione zostały wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytów Al2O3-Ni metodą gelcasting. W artykule zaprezentowano wpływ dodatku niklu na czas polimeryzacji kompozytowych mas lejnych. Opisana została charakterystyka wybranych właściwości kompozytów o zawartości niklu 5% obj. i 10% obj. oraz dla porównania wyniki uzyskane dla 100% Al2O3. Badania przeprowadzone zostały zarówno dla próbek surowych, jak i po procesie spiekania. Przedstawione zostały również obserwacje mikrostruktury wytworzonych kompozytów oraz wykonana została analiza stereologiczna dla cząstek niklu w kompozycie. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość wykorzystania metody gelcasting do otrzymywania kompozytów Al2O3-Ni.
6
EN
The article presents the results of research on the modification of the properties of ceramic Al2O3 using particles of nickel. As starting materials, powders of Al2O3 and Ni were used, from which mixtures of Al2O3+x% vol. Ni (x = 0, 1, 3, 5) were prepared. They were subjected to sintering in an argon atmosphere at 1450 °C for one hour. The physical properties of the composites such as: density, porosity, absorptivity and contractility were determined. Moreover, analyses of the received phase composites (from the surface and cross-section) have been made using the diffraction method, which showed NiAl2O4 spinel phase formation. Spinel is formed mainly at the border of Ni and Al2O3 grains. It was confirmed in the microstructure photographs taken using scanning and transmission electron microscopy methods. The mechanical properties have been investigated: hardness HV, nanohardness and fracture toughness (crack length measurement method with Vickers indentation). As the amount of nickel hardness HV decreased from 17.3 GPa to 100% Al2O3 to 13.2 GPa for Al2O3 + 5%vol. Ni, the nanohadrness values increased, which could have been caused by the presence of a spinel phase. The composites were characterized by higher resistance to brittle fracture than 100% Al2O3. This was due to blocking, deflecting and bridging cracks in nickel and by branching cracks by spinel particles.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań nad modyfikacją właściwości ceramiki Al2O3 cząstkami niklu. Jako surowce wyjściowe wykorzystane zostały proszki Al2O3 i Ni, z których przygotowane zostały mieszaniny Al2O3+x% obj. Ni (x = 0, 1, 3, 5). Poddane zostały one spiekaniu w atmosferze argonu w temperaturze 1450 °C przez jedną godzinę Oznaczone zostały właściwości fizyczne kompozytów, m.in: gęstość względna, porowatość, nasiąkliwość czy skurczliwość. Wykonane zostały także (metodą dyfrakcji) analizy fazowe otrzymanych kompozytów (z powierzchni oraz z przekroju), które wykazały powstanie fazy spinelowej NiAl2O4 głównie w warstwie powierzchniowej. Spinel ten wytworzył się głównie na granicy ziaren Al2O3 oraz Ni, co zostało potwierdzone na zdjęciach mikrostruktury wykonanych z użyciem skaningowego oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Zbadane zostały własności wytrzymałościowe: twardość HV30, nanotwardość oraz odporność na kruche pękanie (metodą pomiaru długości pęknięć z odcisku Vickersa). Wraz ze wzrostem ilości niklu twardość HV obniża się z 17,3 GPa dla czystego Al2O3 do 13,2 GPa dla Al2O3+5% obj. Ni, natomiast wartość nanotwardości wzrosła, co mogło być spowodowane obecnością NiAl2O4. Kompozyty charakteryzowały się wyższą odpornością na kruche pękanie niż czyste Al2O3. Spowodowane było to blokowaniem, odchylaniem i mostkowaniem pęknięć na cząstkach niklu oraz rozgałęzianiem pęknięć przez obszary z obecnością spinelu.
PL
Przeprowadzono badania odpornej na ścieranie warstwy na dużej powierzchni pokrytej płytkami spieków WC-Co i węglikostali Ferro Titanit Nicro 128. Płytki zostały przylutowane prożniowo do stali nierdzewnej utwardzanej wydzieleniowo X5CrNiMoCuNb14-5. Takie warstwy znajdują zastosowanie np. w elementach tnących granulatora polietylenu, gdzie muszą spełnić wysokie wymagania dotyczące wytrzymałości połączenia, ciągliwości i od- porności na zużycie ścierne. Analizowano wpływ parametrów geometrycznych spojenia na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne Rt i Rm. Główną przyczyną ograniczającą możliwość wytworzenia wysokiej jakości złącza w procesie lutowania próżniowego spieków WC-Co i węglikostali Ferro Tita- nit Nicro 128 ze stalą X5CrNiMoCuNb14-5 jest oddziaływanie dyfuzyjne składników spieków, stali i lutu. Prowadzi to do tworzenia się faz zmniejszających ciągliwość złącza. Określono również wpływ parametrów lutowania na jakość złącza.
EN
Study of properties of considerable surfaces vacuum brazed joints of WC-Co and Ferro Titanit Nicro 128 sinters and precipitation hardened stainless steel of 14-5 PH (X5CrNiMoCuNb14-5) using copper and silver - copper as the brazing filler metal has been presented. They are used in large dimension spinning nozzles of a die for polyethylene granulation, in that considerable strength, ductility and friction resistance of them are required. Microstructure and mechanical properties of joints have been described. Shear strength and tensile strength Rm Rt of the joints have been measured. It have been state, that the basic factors decreasing quality of the joint, which can occur during vacuum brazing of the WC-Co ISO K05 sinter - Cu or Ag-Cu brazing filler metal - 14-5 PH steel joints are diffusive processes leading to exchange of elements of cermets and the brazing filler metal and creation of phases in the joint. It can have an unfavourable influence on ductility of sinters and quality of joint. As a result of brazing tests the influence of way and parameters of the brazing on quality of a joint were determined.
EN
Purpose: In the article a state of the question concerning stresses in brazing joints of different physical and mechanical properties was appraised as well as possibility of their decrease due to use of different techniques from technological experiments to numerical methods. Evaluation of microstructure and mechanical properties of large dimensional vacuum brazed joints of WC – Co and Ferro Titanit Nicro 128 sinters and precipitation hardened stainless steel of 14 –5 PH (X5CrNiMoCuNb14-5) using copper and silver – copper as the brazing filler metal. Design/methodology/approach: Microscopic examinations with the use of scanning electron microscope (SEM) were performed to establish microstructure and diffusion influences on creation of intermetallic phases in the joint. Shear strength Rt and tensile strength Rm of the joints have been defined. It have been state, that the basic factors decreasing quality of the joint, which can occur during vacuum brazing of the WC - Co ISO K05 sinter – Cu or Ag - Cu brazing filler metal – 14 -5 PH steel joints are diffusive processes leading to exchange of the cermets and brazing filler metal elements and creation of intermetallic in the joint. It can have an unfavourable influence on ductility and quality of the joint. Findings: Results of numerical calculations of two-dimensional models of brazed joints for different sizes of surfaces brazed at a constant width of solder gap are presented. Particular attention was paid to stresses occurring in joints of large brazing surfaces. Results of the investigate proved that joints microstructure and mechanical properties depend on filler and parent materials, diffusion process during brazing, leading to exchange of the cermets components and filler metal as well as joint geometry (mainly gap thickness). Practical implications: The results have been applied in surfaces are used in large dimension spinning nozzles of a die for polyethylene granulation, in that considerable strength, ductility and friction resistance of them are required. Originality/value: The effect of joint geometry (soldering clearance size, inter-plate distance, plate geometric parameters) on its microstructure and the status of stresses and deformations as well as on the process of plate cracking has been determined.
9
Content available remote Multicomponent and gradient PVD coatings deposited on the sintered tool materials
EN
The paper presents results of examination of structure and properties of the multicomponent (Ti,Al)N and gradient Ti(C,N) wear resistant coatings, deposited with the PVD process onto the substrate from the cemented carbides, cermets and AliC^+TiC type oxide tool ceramics. The methodology includes scanning electron microscope (SEM), confocal microscopy, X-ray qualitative microanalysis and surface distribution analysis of elements, X-ray qualitative phase analysis. The investigation includes also microhardness and roughness tests of the deposited coatings and used substrates. It has been showed that investigated materials are characteristic of the dense, compact structure and their fracture surface topography attests to their high bnttlcness, characteristic especially for the oxide ceramic materials. The coatings were put down uniformly onto the investigated substrate materials and are characterized by the columnar, fine-graded structure. Multicomponent (Ti,Al)N and gradient Ti(C,N) types of coatings deposited onto sintered tool materials can be used to improve cutting properties of the tools.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury i własności przeciwzużyciowych powłok wieloskładnikowych (Ti,Al)N i gradientowych Ti(C,N) naniesionych w procesie PVD na podłoże z węglików spiekanych, cermetali i tlenkowej ceramiki narzędziowej typu AliC^+TiC. Metodyka badań obejmuje skaningowy mikroskop elektronowy (SEM), mikroskop konfokalny, rentgenowską jakościową analizę fazową. Badania obejmują również pomiar mikrotwardości oraz chropowatości pokrytych powłok. Wykazano, że badane materiały charakteryzują się zwartą kompaktową strukturą, a topografia powierzchni przełomu świadczy o ich wysokiej łamliwości charakterystycznej zwłaszcza dla tlenkowych materiałów ceramicznych. Naniesione powłoki przylegająjednolicie do materiału podłoża charakteryzującego się kolumnową, drobnoziarnistą strukturą. Zastosowanie powłok wieloskładnikowych (Ti,Al)N i gradientowych Ti(C,N) naniesionych w procesie PVD na spiekane materiały narzędziowe wpływa na poprawę własności skrawnych narzędzi.
10
Content available remote Mechanochemical synthesis of nanocrystalline cermets
EN
The formation of cermet consisting of Cu(Al) solid solution and aluminium oxide was discussed. The composite synthesized by high-energy ball milling carried out in a laboratory planetary mill. Salt and active metal, Cu-hydroxycarbonate and powdered aluminium, were used as the starting materials. Phase analysis of the mechanochemically synthesized product was carried out on the basis of X-ray diffractometry and thermal analysis methods.
11
Content available remote Assessment of polyphase sintered iron - cobalt- iron boride cermets
EN
Sintering of iron, cobalt and boron powders has been analysed. As a result iron - iron boride, Fe - Fe2B and iron - iron/cobalt boride with a slight admixture of molybdenum, Fe - Co -(FeMoCo)2B cermets have been produced. Iron was introduced to the mixture as the Astaloy Mo Höganäs grade powder. Elemental amorphous boron powder was used, and formation of borides occurred both during heating and isothermal sintering periods causing dimensional changes of the sintered body. Dilatometry was chosen to control basic phenomena taking place during multiphase sintering of investigated systems. The microstructure and phase constituents of sintered compacts were controlled as well. The cermets produced were subjected to: metallographic tests, X - ray analysis, measurements of hardness and of microhardness, and of wear in the process of sliding dry friction. Cermets are made up of two phases: hard grains of iron - cobalt boride, (FeCo)2B (1800 HV) constituting the reinforcement and a relatively soft and plastic eutectic mixture Fe2B - Co (400 -500 HV) constituting the matrix.
PL
Analizowano proces spiekania proszków żelaza, kobaltu i boru. W wyniku eksperymentów wytworzono cermetale żelazo - borek żelaza, Fe - Fe2B i żelazo/kobalt - borek żelaza z domieszką molibdenu, Fe - (FeMoCo)2B. Żelazo było wprowadzane do mieszaniny proszków pod postacią proszku Astaloy Mo Höganäs abor pod postacią proszku elementarnego boru amorficznego Tworzenie się borku żelaza zarówno podczas podgrzewania jak i izotermicznego spiekania powodowało zmiany wymiarów spiekanej wypraski. Badania dylatometryczne zostały zastosowane do kontroli elementarnych przemian przebiegających podcza spiekania reakcyjnego w analizowanym układzie. Zbadano również mikrostrukturę i skład fazowy spieków. Spieki zostały poddane badaniom metalograficznym, dyfraktometrycznym, pomiarom twardości i mikrotwardości oraz zużycia w procesie tarcia suchego. Cermetale składały się z dwóch faz: twardych ziaren borku żelazo/kobalt - borek żelaza, (FeCo)2B o twardości 1800 HV stanowiących zbrojenie i względnie miękkiej i plastycznej mieszaniny eutektycznej Fe2B - Co o twardości 400 -500 HV stanowiącej osnowę.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań spiekanych ćwiczebnych pocisków amunicji strzeleckiej przy wytwarzaniu których zastosowano mieszankę proszkową miedzi i tlenku glinu. Badania przeprowadzono zgodnie z metodyką przedstawioną w pracy badawczej nr 513/PBG [1], uwzględniając możliwości zmiany kąta uderzenia pocisków w tarczę. Wefekcie uzyskano, że pociski wytworzone w proponowany sposób mogą stanowić amunicję ćwiczebną ze względu na obniżoną skłonność do rykoszetowania. Jej właściwości balistyki zewnętrznej odpowiadają właściwościom pocisków standardowych, zaś efekty oddziaływania na tarcze potwierdzają dużo wyższe bezpieczeństwo stosowania. W pracy podjęto również próbę określenia zarysu tzw. "wykresu fazowego" dla wybranych warunków.
EN
The selected study results of sintered shells of firing ammunition are presented. A powder mixture of copper and aluminium oxide (Al₂O₃) for fabrication the shells has been applied. The studies have been carried out according to the no 513/PBG [1] scientific project with taking into account the variations of the impact angle of the shells upon a target. It was found that the shells made according to the proposed method can be useful as a exercise ammunition due to it reduced inclination for the ricocheting. The properties of the shells correspond with the standard shells and the interaction effects upon the targets proves theirs higher useful safety. The attempt of concept definition of so called "phase curve" has been also undertaken for the selected conditions.
13
Content available remote Lutowanie próżniowe w produkcji zaawansowanych elementów maszyn
PL
Przedstawiono wyniki prób lutowania próżniowego zaawansowanych konstrukcyjnie i technologicznie elementów maszyn. Analizę przeprowadzono na przykładzie wdrożonych w przemyśle technologii lutowania próżniowego kół wirników sprężarek promieniowych i filler do granulacji polietylenu wytwarzanych ze stali nierdzewnych utwardzanych wydzieleniowo. Lutowano stal OH14N5MCuNb z użyciem lutu 82Aul8Ni podczas lutowania stali ze stalą oraz lutu BNi2 w przypadku spajania stali z węglikostalą Ferro-Titanit Nicro 128. Rozważano wpływ sposobu przygotowania powierzchni do lutowania i parametrów technologicznych lutowania na strukturę i właściwości mechaniczne spojenia.
EN
Vacuum brazing tests were carried out on the age-hardened steel of the 14-5PH type using the 82Aul8Ni solder and on se steel with cermets F. The method was used in production of centrifugal compressor impellers and spinning nozzles of a dies for polyethylene granulation as the advanced machine parts. The influence of roughness of the surfaces to be joined and the distance between them as well as duration of the brazing on the joint structure and properties have been determined. It has been found that structure of the joint consisted different kinds solid solutions and intermediate phases. The maximum tensile strength was obtained for the joints of polished surfaces without any distances elements.
14
Content available remote Examination of surface characteristics in tribological systems by AFM
EN
The large group of thermally sprayed coatings is suitable for increasing of abrasive wear resistance. Tribological behaviour of 5 types of these coatings were tested with RWAT tester. Thermally sprayed coatings prepared with HP/HVOF - SKODA Research s.r.o. Plzeň and US STEEL Košice methods were examined with REM, optical microscopy, AFM and the measurement of microhardness HVM.
PL
Powłoki uzyskiwane w procesie natryskiwania cieplnego coraz częściej znajdują zastosowanie do zwiększania odporności na zużycie cierne. Tribologiczne właściwości pięciu rodzajów materiałów powłok zostały zbadane za pomocą maszyny RWAT. Powłoki uzyskano metodą HP/HVOF w firmach SKODA Plezen i US STEEL Kosice. Wykonano badania z użyciem techniki REM, mikroskopii optycznej oraz wykonano pomiary mikrotwardości HVM.
EN
Multiphase sintering of a mixture of iron, copper and boron powder of a concentration of 5-15 wt. of copper and 9 wt. of boron has been analyzed. The powder mixture was milled, pressed and sintered in a vacuum at temperature of 1100 stopni C (1373 K) and time of 30-180 min. Multiphase sintering process leads to the formation of the iron-copper boride (FeCu)2B grains of hardness of 1700 HV0.1 seated in the eutectic mixture Cu-B (alpha +beta) of hardness 600-700 HV0.1, and a porosity of 0.5-3%, depending on the sintering conditions. The combination of such components results in promising mechanical properties of sinters: high hardness and satisfactory ductility.
PL
Analizowano proces spiekania reakcyjnego mieszaniny proszku żelaza z domieszką 5-15% miedzi i 9% boru. Wytworzono cermetale żelazo-borek żelaza Fe-Cu-(FeCu)2B, w których borek (FeCu)2B, o twardości około 1700 HV, jest osadzony w mieszaninie eutektycznej Cu-B (alfa + beta) o twardości 600-700 HV. Skład ten zadecydował o dużej twardości (1450 HV), stałej w całym przekroju spieku, i dobrej ciągliwości. W czasie spiekania występują procesy cząstkowe: dyfuzja boru do żelaza w fazie stałej, utworzenie się fazy ciekłej - eutektyki Cu-B (alfa + beta), dyfuzja boru i żelaza do fazy ciekłej oraz boru i miedzi z fazy ciekłej do żelaza.
16
Content available remote Mikrostruktura i właściwości spiekanych reakcyjnie cermetali Fe-Fe2B.
PL
Analizowano proces spiekania reakcyjnego proszków żelaza i boru amorficznego w próżni, w wyniku którego wytworzono cermetale żelazo-borek żelaza Fe-Fe2B. Przeprowadzono próby spiekania w fazie stałej oraz z udziałem fazy ciekłej, którą była eutektyka Fe-F2B. W wyniku analizy metalograficznej jakościowej i ilościowej, rentgenowskiej analizy strukturalnej, określono mikrostrukturę spieków, jak również opisano kinetykę zmian mikrostruktury w funkcji parametrów spiekania. Stwierdzono, że struktura spieków zmienia się w bardzo szerokim przedziale ich składu chemicznego i parametrów spiekania. Przeprowadzone pomiary twardości i badania zużycia cermetali metodą trzpień-tarcza w procesie tarcia ślizgowego suchego wykazały korzystne właściwości analizowanych cermetali jako nowoczesnych tworzyw konstrukcyjnych. Twardość cermetali Fe-Fe2B zmienia się w szerokim zakresie i w zależności od ich składu chemicznego wynosi: !50-1500 HV, a ich odporność na zużycie cierne jest porównywalna z właściwościami dyfuzyjnie borowanych warstw na stalach. Cermetale Fe-Fe2B stanowią spiekany kompozyt, w którym borek żelaza Fe2B, o twardości około 1800 HV, pełni rolę fazy zbrojącej, a mieszanina eutektyczna Fe-Fe2B o twardości około 500 HV - rolę osnowy. Mieszanina eutektyczna złożona jest z płytek stałego roztworu boru w żelazie alfa o twardości około 250 HV i płytek borku żelaza o twardości około 1800 HV i wypełnia przestrzenie pomiędzy ziarnami borku żelaza. Połączenie komponentów o tak różnych właściwościach: twardego zbrojenia i stosunkowo ciągłej osnowy, decyduje o wysokich właściwościach mechanicznych, wysokiej twardości (1500 HV), stałej w całym przekroju spieku, wysokiej odporności na zużycie cierne i zadowalającej ciągliwości. Mikrostruktura spieków oraz charakter zmian składu fazowego spieków w funkcji temperatury i czasu spiekania proszków żelaza i boru wskazują na obecność w czasie spiekania szeregu procesów cząstkowych: dyfuzji boru do żelaza w fazie stałej poprzedzającej utworzenie się fazy ciekłej, utworzenia się na powierzchni naborowanych cząstek żelaza fazy ciekłej - eutektyki Fe-Fe2B, rozpuszczania się boru i żelaza w fazie ciekłej krystalizacji borku żelaza Fe2B z fazy ciekłej. Budowa cermetali Fe-Fe2B ich właściwości mechaniczne, możliwość zmiany tych właściwości w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego i parametrów spiekania oraz możliwość wytworzenia spieków nieporowatych i porowatych wytycza możliwe kierunki zastosowań tych spieków na elementy wysoko obciążonych łożysk ślizgowych i elementy maszyn podlegające silnemu zużyciu ciernemu.
EN
The process of the multiphase sintering of iron and boron in the vacuum has been analysed. As a result of the process iron-iron boride cermets have been produced. Fe-Fe2B cermets were obtained as a result of sintering of the Fe and B pure elements in the vacuum. Attempts at sintering in the solid phase and with the participation of the liquid phase, the Fe-Fe2B eutectic, have been made. Metallographic qualitative and quantitative studies, X-ray structural qualitative and quantitative analysis allowed to determine of the structure of Fe2B cermets, as well as a description of the kinetics of quantitative changes in phase proportions in the course of sintering. It has been found that their structure varies widely depending on sintering parameters and the composition of the sinters. Measurements of Fe-Fe2B cermets hardness and measurements on wear during dry friction by the pin-on-disc method have shown distinct advantages of the cermets as a modern constructional materials. The hardness of Fe-Fe2B cermets, depending on their chemical composition and sintering parameters, ranges widely from 150 to 1500 HV, and their resistance to wear is comparable to that of diffusively boronized steels. Fe-Fe2B cermets are a composite material in which iron boride, Fe2B, with a hardness of about 1800 HV plays the role of the reinforcement, while iron-iron boride, Fe-Fe2B, with a hardness of about 500 HV plays the role of matrix. The eutectic in the spaces between iron boride grains is composed of boron solid solution plates in iron with a hardness of around 250 HV, and iron boride, Fe2B, plates with a hardness of approximately 1800 HV. The combination of such different materials, a hard reinforcement and a relatively plastic matrix produces favourable properties of the cermet thus produced: high hardness (1500 HV), constant over the whole cross section of the material, resistance to abrasive wear and acceptable ductility. The properties mentioned above, resulting from the cermet structure, depend (apart of their chemical composition) on the phenomena occuring while sintering: diffusion of boron in iron in the solid phase, formation of the liquid phase - the eutectic mixture Fe-Fe2B dissolution of iron and boron in the liquid phase and crystallisation of iron boride, Fe2B from the liquid phase. It determines the unique character of multiphase sintering of iron and boron. The mechanism of this process is suggested. The properties as well as the possibility of obtaining required porosity and considerable chemical resistance point to the perspective trend of their use in the construction of elements of highly loaded side bearings.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.