Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osiedle mieszkaniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przed inżynierem w dzisiejszych czasach stoi wiele różnorodnych wyzwań. Inżynier tworząc dzisiaj, tworzy rzeczywistość jutra, dlatego tak ważne jest, aby łączyć to, co jest znane i nieznane. Podchodzić do problemów jako wyzwań, które zawsze da się rozwiązać, ale nie w taki oczywisty sposób, jakby na początku mogło się to wydawać. Przestrzeń ograniczają jedynie powierzchnie, które tworzą obiekt budowlany. W przypadku brył platońskich są to trzy figury płaskie: trójkąt równoboczny, kwadrat i pięciokąt foremny.
EN
Nowadays, engineers are facing many different challenges. An engineer working today is creating the reality of tomorrow; that is why it is so important to combine the familiar with the unknown; to approach problems as challenges which can always be solved, but not as easily as it may appear at first glance. Space is limited only by surfaces comprising the building being constructed. In the case of Platonic solids, they are three plane figures: equilateral triangle, square, and regular pentagon.
EN
In recent times the risk of SARS-CoV-2 infection remains increased, especially with direct contact or reduced distance to the infected person. This paper outlines the case study of pedestrian mobility in one of the residential estates in Wrocław, Poland. The pedestrian mobility was examined in gated community, which counts several hundred apartments. The entrance to the estate is provided by two wickets. Observations of pedestrian traffic were conducted for four weeks (October-November 2020) when the government introduced restrictions to limit virus transmission. Our research revealed that the limited number of entrances and fencing give the inhabitants sense of security, however it poses a threat in a pandemic period.
PL
Ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w przestrzeni osiedla jest możliwe, szczególnie w sytuacji zmniejszonego dystansu lub bezpośredniego kontaktu z zainfekowanym. Wyniki badań przedstawiają studium przypadku mobilności pieszej jednego z wrocławskich zespołów mieszkaniowych. Analizie poddany został ruch pieszy mieszkańców grodzonego osiedla mieszkaniowego liczącego kilkaset mieszkań, na teren którego prowadzą dwie furtki. Obserwacje ruchu pieszego prowadzono przez cztery tygodnie, w okresie październik-listopad 2020 roku. Był to czas wprowadzania przez rząd restrykcji mających na celu ograniczenie transmisji wirusa. Jak wynika z badań - ograniczona liczba wejść i grodzenie osiedla daje mieszkańcom pozorne poczucie bezpieczeństwa, jednak w czasie pandemii stanowi zagrożenie.
PL
"Nothing goes to waste in Sweden" - w Szwecji nic nie idzie na marne - to hasło idealnie odzwierciedla idee, które przyświecają osiedlu mieszkaniowemu Hammarby Sjostad, powstałym na terenach portu i dawnej dzielnicy przemysłowej Sztokholmu.
EN
The term housing estate ( Wohnsiedlung, osiedle mieszkaniowe) appeared in the press and professional literature at the beginning of 20th century. Analysis of the German terms, initially of a cultural and geographical nature, used then in the emerging professional architecture-related language, reveals what factors were considered to be the most important in deciding on the characteristic traits of the housing development. In most cases, the nomenclature and typology were based on experience from Berlin and the largest German cities. The local specificity based on research into the characteristics of an ‘experimental’ region (i.e. the developing Wałbrzych (Waldenburg) agglomeration) may highlight not only issues related to the perception of the terms of housing estate types but also their design solutions, and in some cases, also the origins of new architectural concepts.
PL
Termin osiedle mieszkaniowe (ang. housing estate, niem. Wohnsiedlung) pojawił się w prasie i literaturze fachowej na przełomie XIX i XX w. Przyglądając się stosowanym w języku niemieckim nazwom, początkowo o charakterze kulturowym i geograficznym, a następnie w powstającym języku fachowym – architektonicznym, można zauważyć, jakie czynniki uznawano za najistotniejsze w stanowieniu o charakterze zabudowy. W większości wypadków nazewnictwo i typologia były oparte o doświadczenia z Berlina i największych miast niemieckich. Specyfika lokalna oparta o badania na podstawie charakterystycznego regionu „doświadczalnego”, jakim była rozwijająca się aglomeracja wałbrzyska, mogą naświetlić kwestie recepcji nazw typów osiedli, ale i ich rozwiązań projektowych, a w pewnych wypadkach także genezy nowych koncepcji architektonicznych.
PL
W artykule przedstawiono nową technikę wznoszenia murów z wykorzystaniem kleju murarskiego poliuretanowego. Opisano zalety tej techniki wznoszenia murów na przykładzie realizowanych budynków mieszkalnych.
EN
The article presents a new technique of erecting walls using polyurethane masonry glue. The advantages of this wall construction technique are described on the example of implemented residential buildings.
EN
The progressing urbanization leads to the growth of buildings within the cities and taking up new areas for investments. Uncontrolled urban sprawl entails a number of consequences resulting in the soil sealing of the areas which has been permeable so far. Cutting off deeper soil layers from gas exchange and access to water causes a reduction in biological activity and biodiversity. That is why EU considers soil sealing as one of the main problems of the 21st century. The paper attempts to analyze the progressing urbanization on the one of the Zielona Góra housing estates - Jędrzychów Residential Area.
PL
W oparciu o założenia Ebenezera Howarda dotyczące projektowania nowej wizji miast w formie miast-ogrodów w Szczecinie na początku XX wieku powstały kameralne osiedla mieszkaniowe na niegdysiejszych obrzeżach miasta. Dziś, po około 100 latach od ich utworzenia, dzielnice te są integralną częścią tkanki miejskiej. Ich willowy charakter, dojrzała zieleń i bliskość centrum miasta powodują, że są one najbardziej pożądanymi miejscami do zamieszkania. W zestawieniu z intensywnym rozwojem mieszkalnych suburbiów Szczecina obserwujemy liczne różnice, które pozwolą nam zrozumieć fenomen ponad stuletnich dzielnic, a zarazem będą stanowiły wytyczne do planowania i uniknięcia ponownych błędów w zagospodarowaniu przedmieść miasta.
EN
Based on Ebenezer Howard's assumptions regarding the design of a new vision of cities in the form of garden cities, at the beginning of the 20th century, intimate housing estates were built in Szczecin on the former suburbs of the city. Today, about 100 years after their creation, these districts are an integral part of the urban area. Their villa character, mature greenery and proximity to the city center make them the most desirable places to live. Nowadays, in comparison with the intensive development of residential suburbs of Szczecin, we observe many differences that will allow us to understand the phenomenon of over a hundred-year-old districts and at the same time will be guidelines for planning and avoiding repeated mistakes in the development of the city's suburbs.
PL
Do tematu wirtualnej rzeczywistości, zwanej też VR, wielu ludzi podchodzi sceptycznie. Ponadto stosunkowo niewiele osób, którym tematyka ta jest znana, przekonuje się do zastosowania nowego medium w codziennej pracy. Tekst jest próbą odpowiedzi na pytania: Jakie korzyści można czerpać z tej technologii? Czy wirtualna rzeczywistość jest nam potrzebna? Czego możemy się spodziewać po jej wejściu na rynek w przyszłości? Czy ta stosunkowo nowa technologia przetrwa próbę czasu i na stałe zagości w biurach architektonicznych? Zastosowanie VR nie ma ograniczeń, dlatego też wykorzystują ją różne dziedziny. W tekście opisano przypadki obrazujące realne zastosowania VR. Każdy z projektów jest inny ze względu na stopień zaawansowania użytej technologii. Przeanalizowane zostały projekty stworzone dla firm związanych z branżą budowlaną. Artykuł stworzono na podstawie badań własnych. Było to możliwe dzięki pracy w branży związanej z kreowaniem wirtualnej rzeczywistości. W jej trakcie przeprowadzono badania w postaci wywiadów z pracownikami firm oraz z inwestorami i osobami odwiedzającymi stanowiska z wirtualną rzeczywistością, np. podczas targów. Ponadto w badaniach wykorzystano obserwacje własne. Z badań wynika, że użycie wirtualnej rzeczywistości daje bardzo duże korzyści zarówno inwestorom, projektantom, jak i odbiorcom końcowym. Projektantom może skrócić czas pracy poprzez zintensyfikowanie procesu kreowania koncepcji. Pozwala na szybką weryfikację pomysłów i sprawdzenie ich poprawności. VR można rozpatrywać także jako świetne medium do komunikacji z klientem. Prezentacja towaru w wirtualnej rzeczywistości to także poprawa wyników sprzedaży oraz oszczędności (np. możliwość prezentowania wielu wariantów mieszkań bez konieczności fizycznego ich wznoszenia i aranżowania).
EN
Many people are skeptical about the subject of Virtual Reality. In addition, relatively a few people who know this subject are convinced to use this as a new medium in their daily work. This text is an attempt to answer questions: What benefits can be derived from this technology? Do we need Virtual Reality? What can we expect after it enters the market in the future? Will this relatively new technology stand the test of time and makes its place in architectural offices for good? The use of VR has no limits, which is why it is used by various fields. In this text there are descibed cases showing real VR applications. Each of the projects is different due to the advancement of the technology used. Projects created for companies related to the construction industry were analyzed. This article was created on the basis of own research. This was possible thanks to the work in the industry related in creating Virtual Reality. During this time period, research was conducted in the form of interviews with company employees as well as with investors and people visiting stands with Virtual Reality, e.g. during expos. In addition, own observations were also used in the study. Research shows that the use of Virtual Reality offers great benefits to investors, designers and end users. Designers can reduce their work time through a faster concept creation process. It allows you to quickly verify ideas and check their correctness. VR can also be considered as a great medium for communication with the client. Presentation of goods in virtual reality is also an improvement in sales results and savings (e.g. the ability to present many variants of flats without the need for physical construction and arrangement).
9
Content available Kurdwanów Nowy – zieleń niedoceniona
PL
Artykuł prezentuje analizę zielonych terenów otwartych osiedla Kurdwanów Nowy w Krakowie. Celem jest ukazanie ich niedocenionych walorów krajobrazowych i rekreacyjnych. Odkrycie tych atutów zachęci mieszkańców Krakowa do przychylnego spojrzenia na osiedle oraz umożliwi jego dalszy rozwój. Metodami badań były studia w terenie, analiza dokumentacji projektowej osiedla, analiza literatury, wywiady wśród mieszkańców Krakowa. W rezultacie badań wyszczególniono typy zielonych przestrzeni w obrębie badanego osiedla, oceniono ich stan i funkcjonowanie. Badania wykazały, że: zielone przestrzenie Kurdwanowa nie zachowują jednakowego poziomu zainwestowania i użytkowania. Szczególnie duży potencjał rekreacyjny tkwi w zieleńcach. Prawidłowe wykorzystanie zieleni stanowi przyszłość osiedla. W rezultacie badań zaproponowano działania mające na celu wykorzystanie potencjału ww. obszarów.
EN
Analysis of green open areas of Kurdwanow Nowy housing estate in Krakow are presented and discussed in this paper. The main purpose of the article is to reveal their underrated landscape and recreational qualities. This may encourage inhabitants of Krakow to look favorably on the estate. It will also enable its further development. The research methodology is based on field studies, analysis of housing project documentation, analysis of literature, interviews among the inhabitants of Krakow. As a result of the research, the types of green spaces within the examined housing estate were specified. Their condition and functioning were assessed. Studies have shown that: Kurdwanow's green spaces do not maintain the same level of investment and use; the recreational potential of small green areas is particularly high; the proper use of greenery is crucial for the future of the estate. As a result, actions that would allow to use the potential of the area were proposed.
EN
The principles of the formation of the urban planning space of cities of Western and Central Ukraine during the period of Secession, the role of profitable residential development in the city structure are analyzed. The differences between the Secession development of Lviv, Chernivtsi, Stanislaviv and Kiev are identified, examples of the main ensembles and individual buildings are given. Using the example of the house of architect Władysław Horodecki (the so-called House with Chimaeras), we have highlighted the specific features of restoration of buildings of the era of Secession.
PL
Europejczycy, a wśród nich Polacy, chcą korzystać z energii elektrycznej komfortowo, ale przy rozsądnych kosztach oraz zgodnie z naturą. Coraz częściej, kupując mieszkanie czy gotowy dom, oczekują deweloperskiego wyposażenia go w instalacje, które odpowiedzą na to zapotrzebowanie – panele fotowoltaiczne, instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacją czy pompy ciepła.
12
Content available New objects in the space of Lviv (1956 – 1990)
EN
The article describes architectural objects built in Lviv during the period of 34 years (1956 - 1990) along with urban transformations of the city. The influence of the spatial development plans of Lviv from 1956 and 1966 on the urban development of the city, development of industrial zones and forming of housing estates, construction of public and university education facilities, and organizf green areas are presented.
PL
W artykule opisano architektoniczne objekty, zbudowane we Lwowie w ciagu 34 lat (1956 – 1990) oraz transformacje urbanistyczne. Pokazano wpływ planów zagospodarowania przestrzennego Lwowa z lat 1956 i 1966 na rozwój urbanistyczny miasta, rozwój stref przemysłowych i kształtowanie osiedli mieszkaniowych, budownictwo objektów użyteczności publicznej i oświaty uniwersyteckiej, kształtowanie terenów zielonych.
PL
Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.
14
Content available remote Rewitalizacja idei
EN
The article discusses the problem of participation of residents and their relations with other stakeholders in the process of revitalization. The analysis is based on case study surveys conducted in a mining housing estate in the Boguszowice-Osiedle district in Rybnik. A characteristic feature of the studied community is low commitment to improving the quality of life at an individual level, despite the large number of social organizations operating here. Important factors affecting the functioning of the estate are high rates of social problems and low voter turnout. A big obstacle is also the attitudes that appear here, which can be defined in terms of postsocialism.
PL
Artykuł omawia problem współuczestnictwa mieszkańców oraz ich relacji z innymi interesariuszami w procesie rewitalizacji. Analiza opiera się na badaniach typu case study przeprowadzonych w osiedlu górniczym w dzielnicy Boguszowice-Osiedle w Rybniku. Cechą charakterystyczną badanej społeczności jest niskie zaangażowanie w poprawę jakości życia na poziomie indywidualnym, mimo dużej liczby działających tu organizacji społecznych. Istotnymi czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie osiedla są wysokie wskaźniki problemów społecznych i mała frekwencja wyborcza. Dużą przeszkodą są także pojawiające się tu postawy, które można zdefiniować w kategoriach postsocjalizmu.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena zmian w projektowaniu wspólnej przestrzeni osiedlowej, jakie zaszły po transformacji systemowej w Polsce. Analizie poddano osiem osiedli mieszkaniowych, które powstały na terenie Krakowa w różnych dekadach. Przy ocenie zwrócono uwagę przede wszystkim na funkcje i walory estetyczne terenów zielonych, ich powierzchnię w stosunku do ilości mieszkań oraz dostęp do tych przestrzeni. Które rozwiązania sprzyjają zacieśnianiu więzi sąsiedzkich, umacniają identyfikację z miejscem zamieszkania oraz poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności? Czy po dekadach doświadczeń, mnożenia dobrych i złych koncepcji, możliwe jest powstanie „osiedla idealnego”, które będzie przyjazne, zielone i słoneczne nie tylko z nazwy?
EN
The aim of this article is to assess the changes in designing of the collective housing estate spaces that have occurred after the system transformation in Poland. Eight Cracovian housing estates designed in various decades, have been analyzed. The attention was paid to the functions and the aesthetic values of the green areas, their quantity in relation to the number of the apartments and the access to these spaces. Which solutions are conducive to strengthen the neighbor bonds, the identification with the place of residence, a sense of security and responsibility? After decades of experience, multiplication of good and bad concepts, is it possible to create an “ideal housing estate” that will be friendly, green and sunny, not just in name?
17
Content available remote Ewolucja przestrzenna Ursynowa Północnego
PL
Projekt zespołu osiedli Ursynów Północny w Warszawie (1971–1977) był próbą połączenia idei osiedla społecznego z cechami struktury miejskiej w ramach ówczesnych uwarunkowań. Realizacja objęła budynki mieszkalne i niewielką część projektowanego programu towarzyszącego. Projekty z lat 80. XX wieku są poszukiwaniem możliwości rozwoju organizmu miejskiego na bazie wielkiego osiedla mieszkaniowego. Opracowania te stanowiły kontynuację pierwotnych założeń, opartą na elastyczności zabudowy w ramach niezmiennej zasady struktury urbanistycznej.
EN
Northern Ursynów in Warsaw, built in the 1970s for 40 000 inhabitants, was planned as a small town rather than an estate. It combined the ideas of the neighbourhood unit and the city within the city. Eventually only housing blocks, some of the schools and a few shops were built. Through the next 10 years designers delivered several masterplans for Ursynów’s further development which introduced new types of buildings with respect to the primary structure, reflecting a structuralist approach.
PL
Planowanie procesów inwestycyjnych wiąże się z naruszaniem praw różnych interesariuszy. Zjawisko to jest też widoczne przy inwestycjach infrastruktury komunikacyjnej. Częścią sytemu komunikacyjnego są parkingi, które zajmują coraz większą powierzchnię, wypierając z przestrzeni publicznej człowieka. Aktualne zagęszczenie na parkingach osiedlowych przekracza ich pojemność, utrudnia komunikację wewnętrzną i uniemożliwia akcje ratownicze w sytuacjach zagrożenia. Koniecznym rozwiązaniom naprawczym, polegającym na wyprowadzeniu samochodu z osiedla, będą przeciwni lokalni interesariusze, którzy chcą mieć swój samochód „pod domem”. Dokonanie rekonstrukcji przestrzeni osiedlowej będzie łatwiejsze po konsultacjach społecznych, których następstwem będą oddolne inicjatywy typu bootom-up, tworzone przez mieszkańców tego osiedla.
EN
Planning investment processes is linked to the violation of rights different stakeholders. That is very evident during investments in communication infrastructure. Parkings are part of the communication system, which need more and mores pace, displaing people from public space. Currently, amount of cars on parkings exceeds their capacity, impede commuication and impede rescue operation. Such reconstruction of the housing estateand adjusting to the current plan can only be done by building bottom-up initiatives by groups of stakeholders from this housing estate.
PL
W artykule przedstawiono przykład modernizacji wysokiego budynku mieszkalnego prefabrykowanego z lat 60 XX wieku zrealizowanego w Paryżu. Wydaje się, że mógłby on stanowić podstawę do projektowania nie tylko modernizacji polskich budynków prefabrykowanych, ale również programowania rewitalizacji osiedli mieszkaniowych. Zwrócono uwagę na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ocieplonych elewacji, co omówiono na przykładzie prefabrykowanych osłonowych płyt kurtynowych. Pokazano przykład modernizacji strefy balkonowej dla konkretnego studium przypadku, tj. budynku wielorodzinnego wykonanego w systemie prefabrykowanym W-70.
EN
The paper presents a case study of modernisation of a tall multifamily housing block erected in nineteen sixties in Paris. This project may serve as a proposal of a line of thought on modernizing Polish prefabricated housing stock and urban renewal of whole estates. The issue of structural safety of insulated facades is analysed with respect to curtain walls. The analysis is illustrated by an example of modernization of a W-70 precast concrete system building.
20
Content available remote Zieleń osiedlowa - pole konfliktu
EN
The main objective of the article are the green areas of large housing estates. Recently the green areas have became the subject of conflict of interests between private developers, residents and environmentalists. The case study of Ursynów Północny in Warsaw indicates that space of a housing estate consists of different types of environment which can meet different demands and interests. The urban structure of an estate can become spatial framework for chanelling ongoing urban processes into sustainable development.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.