Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  normy EURO
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The presented article examines, on the example of 100 surveys among drivers moving around the region of Biała Podlaska, the level of exhaust emissions generated by their cars. The analysis was based on the information about the make and model of a vehicle, year of production, a type of fuel and EURO standard to which the car was assigned. In addition, information was collected on the average annual mileage (km) of the analyzed cars. The above information allowed to make speculations on the amount of harmful substances emitted by the examined cars, and then to make a reservation as if all the vehicles were in EURO VI standard. For one hundred cars tested in the survey, these values would be: - 1390500 g of issued CO, which would result in a 28.33% decrease compared to the current situation; - 153180 g NOx, which would result in a decrease of 66.47%; - 69300 g HC (in the case of petrol engines), which would result in a decrease of 36.77%; - 6975 g PM (in the case of DIESEL engines), which would result in a decrease of 87.33%. The solution to the problem of excessive emission of harmful substances arising from the combustion of fuels could be the exchange of cars for those falling within the EURO VI standard. The interest in this idea would be significant if appropriate incentives for the purchase of environmentally friendly vehicles were introduced.
PL
W przedstawionym artykule zbadano, na przykładzie 100 ankiet wśród kierowców poruszających się po regionie Biała Podlaska, poziom emisji spalin generowanych przez ich samochody. Analiza opierała się na informacjach dotyczących marki i modelu pojazdu, roku produkcji, rodzaju paliwa zasilającego oraz normy EURO, do której zaliczono dany samochód. Ponadto zebrano informacje na temat średniego rocznego przebiegu (km) analizowanych samochodów. Powyższe informacje pozwoliły przeprowadzić spekulacje na temat ilości emitowanych substancji szkodliwych przez przebadane auta, a następnie prognozować, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby wszystkie pojazdy spełniały normę EURO VI. Dla stu samochodów testowanych w badaniu wartości te byłyby następujące: - 1390500 g wydanego CO, co spowodowałoby spadek o 28,33% w porównaniu z obecną sytuacją; - 153180 g NOx, co spowodowałoby spadek o 66,47%; - 69300 g HC (w przypadku silników benzynowych), co spowodowałoby spadek o 36,77%; - 6975 g PM (w przypadku silników DIESEL), co spowodowałoby spadek o 87,33%. Rozwiązaniem problemu nadmiernej emisji szkodliwych substancji, powstających w wyniku spalania paliw, mogłaby być wymiana samochodów na te zaliczające się do normy EURO VI. Zainteresowanie tym pomysłem byłoby znaczne, gdyby wprowadzono odpowiednio zachęcające dotacje do zakupu pojazdów przyjaznych środowisku.
2
Content available remote Exhaust emissions from a EURO 6c compliant PC vehicle in real operating conditions
EN
The current EURO 6c standard has introduced a limit on the number of solid particles for spark ignition engines equal to that for compression ignition engines (6x10e11). To meet the requirements, manufacturers install particulate filters in the exhaust systems of most new engines. The article presents the results of vehicle testing with this solution during the drive carried out in accordance with the RDE procedure. The measurement results, after taking into account the Conformity Factor in relation to the approval limits, confirmed the efficiency of aftertreatment system in terms of both gas and solid components.
PL
Obecna norma EURO 6c wprowadziła limit liczby cząstek stałych dla silników z zapłonem iskrowym równy temu dla silników z zapłonem samoczynnym (6x10e11). By spełnić wymagania, producenci instalują filtry cząstek stałych w układach wylotowych większości nowych silników. W artykule przedstawiono wyniki badań pojazdu z tym rozwiązaniem podczas przejazdu przeprowadzonego zgodnie z procedurą RDE. Wyniki pomiarów po uwzględnieniu współczynnika Conformity Factor w stosunku do limitów homologacyjnych potwierdziły skuteczność oczyszczania spalin zarówno pod względem emisji składników gazowych, jak i cząstek stałych.
EN
This article presents a comparison of CO2, CO and NOx emission from Saab 9-3 1.9 JTD and Fiat Bravo 2.0 JTD engines. The tests were conducted on the same route and reflect real driving emission from following passenger cars. Fiat Bravo engine is an evolution of 1.9 engine redeveloped to meet EURO 5 requirements. Despite cylinder diameter enlargement and increased fuel consumption harmful exhaust gases components were significantly reduced. Both of the engines had not exceeded the considered regulations. The results were obtained using SEMTECH DS device from PEMS (Portable Emissions Measurement System).
PL
W artykule przedstawiono porównanie emisji CO, CO2 oraz NOx dla dwóch pojazdów: Saab 9-3 z silnikiem 1.9 JTD oraz Fiat Bravo, którego silnik 2.0 JTD jest ewolucją wymienionego powyżej. Testy przeprowadzone zostały na tej samej trasie i odzwierciedlają rzeczywiste warunki ruchu dla danych pojazdów osobowych. Oprócz powiększenia średnicy cylindra o 1 mm innowacji poddano także zawór recyrkulacji spalin w celu spełnienia wymagań normy EURO 5. Oprócz limitu emisji NOx przekroczonej przez silnik Saaba pozostałe składniki pozostały w normie. Wyniki uzyskano za pośrednictwem aparatury SEMTECH DS z grupy PEMS (Portable Emissions Measurement System).
4
Content available remote Ecodriving, czyli jak łączyć ekologię z ekonomią
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano ogólny przegląd literaturowy z zakresu ecodrivingu. Zaprezentowano ogólne sformułowania związane z tą tematyką oraz jej historię i cele. Artykuł ten ma również charakter zapoznawczy i wprowadzający do tematyki ekojazdy oraz podsumowujący najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ekologicznych technologii. Tekst ten ma swoje odniesienie również do logistyki i transportu zbiorowego. Przyjęto założenie, iż ecodriving zmniejszył koszty użytkowania pojazdów, co poskutkowało lepszą organizacją i optymalizacją procesów transportowych. Zaprezentowano również ogólną historię wprowadzenia norm emisji spalin EURO.
EN
This paper presents a general review of literature on ecodriving. General expressions related to the issue as well as its history and objectives have been presented. The paper is also intended to educate and introduce to the ecodriving issue, and to summarise the most recent achievements in the field of ecological technologies. The text refers also to the logistics and public transport. An assumption was made that the ecodriving has reduced the costs of vehicles use, which resulted in better organisation and optimisation of transport processes. Also a general history of exhaust gas emission EURO standards introduction has been presented.
EN
The automotive catalytic converter is a part of exhaust system in vehicles, which reduces the amount of harmful substances in exhaust fumes. The need of using automotive catalytic converters results from rigorous standards for exhaust fumes emissions, called EURO standards. In Poland, there is not any installation designed in order to recycle worn out automotive catalytic converters. Catalytic converters are purchased by individual entrepreneurs and exported abroad. This article presents a solution of recycling of catalytic converters which can recover precious metals contained in catalytic converters. This article also characterizes automotive catalytic converters and reviews the standards of exhaust fumes emission.
PL
Katalizator samochodowy jest częścią układu wydechowego w pojazdach, montowany w celu zmniejszenia ilości szkodliwych substancji zawartych w spalinach. Konieczność stosowania katalizatorów samochodowych nakazują rygorystyczne normy w zakresie emisji spalin, zwane EURO normami. Zużyte katalizatory są cennym źródłem platyny. Obecnie zużyte katalizatory są przetwarzane przy zastosowaniu metod metalurgii ogniowej lub hydrometalurgii. W Polsce nie ma żadnej instalacji zaprojektowanej w celu recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych - zużyte katalizatory są odkupowane przez indywidualnych przedsiębiorców i eksportowane za granicę. W artykule przedstawiono charakterystykę katalizatorów samochodowych oraz przegląd standardów emisji spalin, jak również rozwiązanie recyklingu katalizatorów, które pozwala odzyskać metale szlachetne zawarte w katalizatorach.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze regulacje krajowe dotyczące wpływu transportu na środowisko. Omówiono wybrane dokumenty dotyczące ochrony środowiska w prawodawstwie Unii Europejskiej. Przedstawiono najważniejsze regulacje w zakresie emisji oraz stężenia substancji szkodliwych w powietrzu. Przedstawiono mechanizm działania norm emisji spalin EURO, jako instrumentu internalizacji kosztów zewnętrznych transportu. W artykule wskazano, iż normy EURO są związane z wdrażaniem i rozwojem polityki transportowej UE, a w szczególności zasady „zanieczyszczający płaci”.
EN
The article presents the most important regulations in Poland concerning the environmental impact of transport. Also discussed some of documents relating to environmental protection in the European Union legislation. Presented the most important regulations concerning harmful emissions and concentrations of air pollutants. Presented the mechanism of action of EURO emission standards, as the instrument of external costs internalizing. The article indicates that the EURO standards are related to the implementation and development of EU transport policy, in particular the principle of "polluter pays".
PL
W artykule przeanalizowano emisje wybranych substancji szkodliwych oraz na tej podstawie stwierdzono jaki jest udział w całkowitej emisji transportu drogowego. Scharakteryzowane i przeanalizowane zostały obszary o największej emisji związków szkodliwych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Na podstawie zidentyfikowanych obszarów zaproponowano instrumenty przeciwdziałania i ograniczenia zanieczyszczeń wynikających z działalności transportowej, czyli na przykład wprowadzenie stref niskiej emisji.
EN
The article presents analysis of the selected pollutants emissions and on this basis it was alleged what is the contribution of road transport in total emissions. The areas with the highest emissions of harmful compounds in Poland in the European Union were characterized and analyzed. On the basis of the identified areas it was proposed some instruments to prevent and reduce pollution arising from transport, for example enactment low emission zones. Key words: road transport, emissions of harmful substances, Emission Standards EURO.
PL
W artykule przedstawiono porównanie systemów opłat drogowych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Porównano stawki opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej w tych krajach. Omówiono funkcjonujący system poboru opłat na tle wybranych krajów UE. Przedstawiono koszty opłat drogowych dla wybranych relacji przewozowych w Polsce oraz wybranej relacji międzynarodowej. Zaprezentowano wysokość emisji substancji szkodliwych dla wybranej relacji, regulowanych przez normy emisji spalin EURO. Na podstawie wyznaczonych kosztów realizacji przewozów dla relacji międzynarodowej przedstawiono po jakim czasie dla przewoźnika nastąpi zwrot różnicy w cenie pojazdu, spełniającego wyższą normę emisji, biorąc pod uwagę koszty opłat drogowych
EN
The article presents a comparison of road toll systems in selected countries of the European Union. It was compared the rates of charges for the use of road infrastructure in these countries. Was discussed functioning system of toll collection in Poland on the background of selected EU countries. Presented road fees for selected road transport relations in Poland and selected international relation. Presented amount of emissions for the selected relationship, regulated by emission standards Euro. On the basis of fixed costs of transportation for international relation are presented how long the carrier will refund the difference in price of the vehicle that meets a higher emission standard, taking into account the cost of tolls.
EN
Some works on new specifications for engine oils carried by various companies have been signalised. These works are strictly connected with new development trends in car and engine constructions and new limits for pollutants in emissions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.