Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining machinery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zmieniające się wymagania i potrzeby użytkowników oraz zapotrzebowanie na nowe rozwiązania maszyn górniczych stanowią wyzwanie dla konstruktorów. Czas przeznaczony na fazę projektową nowej maszyny nierzadko zostaje ograniczony do minimum. Małoseryjna, a czasami jednostkowa produkcja skutkuje koniecznością częstego projektowania i wytwarzania egzemplarzy handlowych, które jednocześnie są prototypami. Jedynym i skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie dostępnych programów CAD i CAE, umożliwiających cyfrowe prototypowanie. Ich wykorzystanie pozwala na stworzenie kompletnej maszyny w środowisku wirtualnym. Model wirtualny poddawany jest testom, które mają na celu eliminowanie kolizji, optymalizację konstrukcji, jak również pozyskanie wielu informacji związanych obciążeniem, kinematyką, dynamiką, statecznością czy zapotrzebowaniem na moc. Prototypowanie cyfrowe pozwala uniknąć większości błędów, których wykrycie i usuwanie na obiekcie rzeczywistym jest czasochłonne i kosztowne. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania szeroko rozumianego wspomagania komputerowego do projektowania samojezdnych maszyn górniczych produkcji Minę Master. Pokazano efekty zastosowania modelowania, analiz wytrzymałościowych MES, symulacji statycznych i dynamicznych, modelowania układów napędowych. Omówiono również stosowane metody walidacji modeli komputerowych oraz weryfikacji parametrów gotowych maszyn.
EN
The changing requirements and needs of users as well as the demand for new mining machinery solutions pose a challenge for designers. Time spent on the design phase of a new machine is often reduced to a minimum. Small lot production and sometimes single piece production entails the necessity to frequently design and manufacture commercial copies, which are also prototypes. The only effective solution is to apply available CAD and CAE programs enabling digital prototyping. Their use allows for making a complete machine in a virtual environment. The virtual model is subjected to tests aimed at eliminating collisions, optimizing the construction as well as obtaining a lot of information concerning the load, kinematics, dynamics, stability and power demand. Digital prototyping enables avoiding the majority of errors whose detection and elimination in a real object is time-consuming and expensive. The article presents examples of the application of broadly understood computer aided designing of self-propelled mining machines, produced by Mine Master. The effects of applying the modelling, FEM strength analysis, static and dynamic simulations, modelling of drive systems have been demonstrated. The methods used to validate computer models and verify the parameters of finished machines have also been discussed.
PL
Przepisy prawa wymagają stosowania maszyn i urządzeń technicznych, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności. Maszyny używane w podziemnych wyrobiskach górniczych dodatkowo podlegają przepisom Prawa geologicznego i górniczego, które stanowi, że maszyny, urządzenia i instalacje eksploatuje się, konserwuje i naprawia w sposób określony w dokumentacji techniczno-ruchowej. Prawidłowa eksploatacja maszyn górniczych oznacza więc stosowanie procedur zgodnych z dokumentacją techniczno-ruchową. Jednocześnie obsługa maszyn wymaga przestrzegania regulacji zakładowych, w tym Regulaminu Ruchu Samojezdnych Maszyn Górniczych - RRSMG. Eksploatacja maszyn wymusza zapewnienie ciągłego zasilania w materiały eksploatacyjne, części zamienne, energię elektryczną i inne media. Współgranie infrastruktury technicznej z obostrzeniami wynikającymi z zapisów prawnych oraz respektowanie zapisów instrukcji i regulaminów przez pracowników ruchowych oznacza sprawne zarzadzanie parkiem maszynowym.
EN
Machines used in underground mining excavations are subject to the provisions of the Geological and Mining Law. Machines, devices and installations are operated, maintained, and repaired in the manner specified in the technical and operational documentation. A correct exploitation of mining machinery means applying procedures in accordance with the technical and operational documentation. At the same time, operating machinery requires compliance with factory regulations, including the Regulations on the Operation of Self-Propelled Mining Machines. The use of machinery necessitates a continuous supply of consumables, spare parts, electricity and other utilities. The employees’ compliance with the instructions and regulations means an efficient management of the machine park.
PL
Koszt ogumienia maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym w zestawieniu do kosztów zmiennych, wynikających z eksploatacji tych maszyn, stanowi znaczącą część. Niektóre analizy wykazują, że jest to nawet 30% wszystkich kosztów eksploatacyjnych [2]. Dlatego tak ważne jest odpowiednie użytkowanie oraz możliwe wydłużenie czasu eksploatacji opon, ze względu na możliwości obniżenia składowych kosztowych.
PL
Prace w górnictwie to prace w ciężkich warunkach, kopalnie potrzebują więc profesjonalnego dostawcy maszyn realizujących trudne zadania wydobywcze i pomocnicze. W górnictwie kluczowe znaczenie mają także bezpieczeństwo i troska o środowisko naturalne. Wydajność i minimalne czasy przestoju są również istotne, ale zależą one od solidnego sprzętu, który z reguły eksploatowany jest w ruchu ciągłym.
5
Content available PRZEMYSŁ 4.0 – wyzwania dla górnictwa
PL
Koncepcja Przemysłu 4.0, oznaczająca tzw. czwartą rewolucję przemysłową, wkracza coraz bardziej w kolejne elementy życia i funkcjonowania człowieka. Korzyści, które można zyskać dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, przekonują największych jej przeciwników. Wyróżniki koncepcji, a jednocześnie elementy związane z techniczną realizacją, w postaci nowoczesnych rozwiązań inteligentnych czujników, infrastruktury teleinformatycznej, przetwarzania dużych zbiorów danych, stają się dzisiaj podstawowym elementem stosowanej infrastruktury technicznej. Zauważalny jest coraz większy rozwój technologii i środków technicznych. Potwierdzone to jest kolejnymi implementacjami w różne branże, np. Logistyka 4.0, Motoryzacja 4.0 itp.
PL
Artykuł prezentuje metody wyznaczania charakterystyki maksymalnego momentu i maksymalnej mocy mechanicznej w pracy ciągłej S1 silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi. Wyznaczanie powyższych charakterystyk bazuje na przeprowadzonej w punkcie znamionowym próbnego nagrzewania silnika w celu wyznaczenia dopuszczalnych warunków termicznych silnika oraz na wykonaniu pomiarów strat mocy biegu jałowego silnika. Na podstawie powyższych pomiarów są ustalane warunki brzegowe w postaci dopuszczalnej mocy strat ciepła, jaką można odprowadzić z silnika przy zastosowaniu chłodzenia wodnego o parametrach znamionowych oraz w postaci dopuszczalnej wartości skutecznej prądu silnika. Na podstawie charakterystyki maksymalnego obciążenia momentem silnika wyznacza się charakterystykę maksymalnego obciążenia mocą mechaniczną, jaką można obciążyć silnik w pracy ciągłej S1. Uzyskane przebiegi charakteryzują w sposób jednoznaczny parametry mechaniczne silnika względem jego prędkości obrotowej.
EN
The article presents the methods of determining the maximum torque characteristics and maximum mechanical power characteristics permanent magnets synchronous motor in continuous operation S1. Determination of these characteristics based on conducted at the point of the rated engine warm-up test to determine the limit of thermal engine and performance measurement of the power loss idling. On the basis of these measurements are set boundary conditions in the form of allowable power loss of heat which may be discharged from the engine using a water cooling parameters and rated as permissible rms current of the motor. On the basis of the maximum torque characteristics of motor determined the maximum mechanical power characteristics that can be load the motor in continuous operation S1. The resulting waveforms are characterized unambiguously mechanical parameters of the motor relative to its rotational speed.
PL
Przedstawiono doświadczenia poznawcze uzyskane z diagnostycznych badań [1] naprężeń w cięgłach nośnych ośmiu skipów górniczych, których cięgła nośne doznały uszkodzeń zmęczeniowych po wykonaniu przez skipy wielokrotnie mniejszej liczby cykli transportowych w szybie, niż zaplanowano. Pomiary naprężeń w zakresie badań [1] wykonano równocześnie dwoma metodami, tj. tradycyjną metodą tensometryczną [15] oraz nową metodą dynamiczną [11]. Przedstawiono rezultaty fizycznej weryfikacji uzyskanych wyników pomiarów, która była konieczna, bo te wyniki znacząco wykroczyły poza dotychczas opublikowane poglądy na temat badanych naprężeń.
EN
This article presents cognitive experience gained from diagnostic measurements [1] of stresses in carrying pull rods of eight mining skip hoists which carrying pull rods had fatigue failures. These failures happened after that hoist skips operated many times less amount of transport cycles in shaft than there was planned. The tests covered stress measurements which were conducted in two ways simultaneously id est. traditional extensometer method [15] and new dynamic method [11]. This article presents the results of physical verification of findings of the measurements. This verification was necessary because of the results exceeded significantly beyond so far published opinions about tested stresses.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki obliczeń względnej grubości filmu olejowego λ przeprowadzonych dla typowej walcowej przekładni zębatej stosowanej w górniczych przenośnikach transportowych. Obliczenia wartości tego parametru dokonano z wykorzystaniem metodyki zgodnej z normą ISO/TR 15144-1:2014 (E). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że eksploatacja rozpatrywanych przekładni odbywa się w warunkach smarowania granicznego i istotny wpływ na te warunki ma chropowatość powierzchni. W pracy zaproponowano także metody poprawy warunków smarowania przekładni oparte o nowoczesne technologie obróbki wykańczającej powierzchni kół zębatych.
EN
This paper presents the results of calculating the relative thickness of the oil film λ carried out for a typical cylindrical gearbox used in transport conveyors. Calculations of this parameter were made using the ISO/TR 15144-1: 2014 (E) methodology. As a result of the analysis, it was found that the operation of the gear under consideration is unfavorable in the lubrication conditions and the surface roughness has a significant influence on these conditions. The methods of improving gear lubrication conditions have been proposed in the paper, based on modern technologies of surface finishing of gears.
PL
Do podstawowych problemów związanych z elektryfikacją kopalń w II połowie XX wieku należały: obecność wybuchowego metanu oraz występowanie wstrząsów. Wraz z rozwojem górnictwa i wzrastającym wydobyciem węgla kamiennego konieczne stało się również podjęcie prac nad podwyższaniem stosowanego napięcia do zasilania kombajnów o wzrastających mocach silników.
EN
Presence of explosive methane and occurring of crumps belong to main problems connected with electrification of mines in the sec and half of the XX century. Within developing mining and increasing output of the hard coal it was necessary also to begin activities on voltage increasing in applied power supply of heading machines characterized by bigger power of motors.
PL
Dobór maszyn kopalnianych często opiera się osobistych preferencjach osoby decydującej lub zasadzie zastępowania dotychczas używanych modeli dokładne takimi samymi. Dlatego też chciałbym pokrótce przypomnieć podstawowe praktyczne zasady doboru układu: koparka/ładowarka –samochód, uwzględniając obecne trendy światowe, jak również dostępność maszyn na rynku.
PL
Artykuł prezentuje wyniki symulacji komputerowych lokomotywy górniczej typu Lda-12K-EMA dotyczące drogi hamowania podczas hamowania rekuperacyjnego. W celu przeprowadzenia badań symulacyjnych wykorzystano możliwość co-symulacji pomiędzy programem MSC.Adams, w którym wykonano model fizyczny lokomotywy, i programem MatLab/Simulink, w którym wykonano model układu napędowego.
EN
The results of computer simulations of Lda-12K-EMA mine locomotive’s braking distance during the recuperative braking are presented. Possibility of co-simulation between MSC.Adams programme (used for creation of locomotive physical model) and MatLab/Simulink programme (used for modelling the driving system) was used in simulations.
12
Content available remote Maszyny górnicze w dobie czwartej rewolucji przemysłowej
PL
Większość nowoczesnych przedsiębiorstw doskonale rozumie, że konkurencyjność rynkowa zależy dziś od sukcesywnego podnoszenia wydajności procesów produkcyjnych. Cel ten najefektywniej osiąga się poprzez zwiększenie automatyzacji poszczególnych etapów ciągu technologicznego, jego monitorowanie i systematyczne eliminowanie „wąskich gardeł”. Założenie to leży u podstaw czwartej rewolucji przemysłowej. Wiedzą o tym także producenci maszyn górniczych, przekładając ten globalny trend na specyfikę swojej branży, w której procesem produkcyjnym jest wydobycie węgla.
PL
Zapewnienie operatorowi odpowiednich warunków pracy (komfort termiczny i akustyczny), łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących oraz dostarczenie niezbędnych informacji w sposób niezaburzający koncentracji ma obecnie niebagatelne znaczenie podczas projektowania maszyn budowlanych i górniczych. Kabina jest stanowiskiem pracy operatora, w którym znajdują się urządzenia sterujące mechanizmem jazdy koparki, pracą osprzętu roboczego oraz wskaźniki ostrzegawcze i informacyjne o stanie maszyny.
EN
Providing an operator with appropriate working conditions (thermal and acoustic comfort), easy access to all controls, and the necessary information in such a way as not to disturb their concentration is currently of substantial importance when it comes to the designing of construction and mining machinery. The cabin serves as the operator’s workplace which houses devices in charge of controlling the excavator’s driving mechanism and the work of the operating equipment, as well as indicators displaying warnings and information on the condition of the machine.
EN
Mining industry is one of the most important customers of electric motors. The most commonly used in the contemporary mining industry is alternating current machines used for processing electrical energy into mechanical energy. The operating problems and the influence of qualitative interference acting on the inputs of individual regulators to field-oriented system in the course of underground mining operations has been presented in the publication. The object of controlling the speed is a slip-ring induction motor. Settings of regulators were calculated using an evolutionary algorithm. Examination of system dynamics was performed by a computer with the use of the MATLAB / Simulink software. According to analyzes, large distortion of input signals of regulators adversely affects the rotational speed that pursued by the control system, which may cause a large vibration of the whole system and, consequently, its much faster destruction. Designed system is characterized by a significantly better resistance to interference. The system is stable with the properly selected settings of regulators, which is particularly important during the operation of machinery used in underground mining.
PL
Branża górnicza jest jednym z ważniejszych odbiorców silników elektrycznych. Najpowszechniej stosowane w branży górniczej są obecnie maszyny prądu przemiennego służące do przetwarzania energii elektrycznej w energię mechaniczną. W artykule przedstawiono problemy eksploatacji i wpływ jakościowy zakłóceń działających na sygnały wejściowe poszczególnych regulatorów w układzie polowo-zorientowanym w warunkach górnictwa podziemnego. Obiektem sterowania prędkością obrotową jest silnik indukcyjny pierścieniowy. Nastawy regulatorów obliczono przy zastosowaniu algorytmu ewolucyjnego. Badanie dynamiki układu przeprowadzono metodą komputerową korzystając z oprogramowania MATLAB/ Simulink. Jak wynika z analiz, duże zakłócenie sygnałów wejściowych regulatorów niekorzystnie wpływa na przebieg prędkości obrotowej realizowanej przez układ sterowania, co może spowodować wystąpienie dużych drgań całego układu, a w konsekwencji jego znacznie szybsze zużycie. Przy odpowiednio dobranych nastawach regulatorów zaprojektowany układ charakteryzuje się większą odpornością na zakłócenia i jest przy tym stabilny, co jest szczególnie istotne w trakcie eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w górnictwie podziemnym.
EN
The paper provides a description of analytical model of a longwall scraper conveyor, including its electrical, mechanical, measurement and control actuating systems, as well as presentation of its implementation in the form of computer simulator in the Matlab®/Simulink® environment. Using this simulator eight scenarios typical of usual operational conditions of an underground scraper conveyor can be generated. Moreover, the simulator provides a possibility of modeling various operational faults and taking into consideration a measurement noise generated by transducers. The analysis of various combinations of scenarios of operation and faults with description is presented. The simulator developed may find potential application in benchmarking of diagnostic systems, testing of algorithms of operational control or can be used for supporting the modeling of real processes occurring in similar systems.
PL
Górnictwo jest źródłem surowców, na których oparta jest gospodarka narodowa większości państw świata. Łączne wydobycie kopalin w górnictwie światowym szacuje się obecnie na ok. 60 mld t, z tego 2/3 stanowią kruszywa naturalne. W Polsce w 2014 r. wydobycie wszystkich surowców kopalnych wyniosło ponad 440 mln t, w tym ok. 76% przypadło na górnictwo odkrywkowe (wg stanu na 31 grudnia 2014 r.) [1].
EN
The article is a continuation of the issues concerning the machines used in surface mining (Part 1). Special attention was paid to the machines used in a variety of technologies for the exploitation of minerals in the world, also examples of several open cast mines, exploiting gold ore, copper ore or diamonds, with a focus on technologies relevant to the Polish conditions, used in rock mining including in the mines of aggregates and cement and lime raw materials were shown. In the final part of the article the basic assumptions and the benefits of the ongoing modern systems for monitoring, optimization and supervision of "fleet" of machinery and people were presented.
17
Content available Zawór sterujący zraszaniem przenośnika taśmowego
PL
Zapylenie generowane na drogach transportowych odstawy urobku (przenośnikach taśmowych) jest poważnym problemem ze względu na negatywny wpływ na organizm pracowników oraz niebezpieczeństwo wybuchu pyłu. Do redukcji zapylenia stosuje się instalacje zraszające. W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję, zasadę działania i wyniki badań stanowiskowych zaworu EZSZP sterującego zraszaniem przenośnika opracowanego w ITG KOMAG, we współpracy z firmą Elektron SC. Jest to urządzenie przeznaczone do automatycznego sterowania zraszaniem przenośnika taśmowego.
EN
Airborne dust generated along run-of-mine transportation routes (belt conveyors) is an important problem due to negative impact on miners’ health as well as danger of coal dust explosion. Spraying installations are use to control concentration of airborne dust. Design and principle of operation as well as laboratory test results of EZSZP valve controlling the system of water spraying over belt conveyors is given. The valve was developed in KOMAG in collaboration with the Electron SC Company. This is a device intended for automatic control of spraying over belt conveyors.
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono nowoczesne podejście do sposobu monitorowania zużycia paliwa i nadzoru nad parkiem maszynowym w odkrywkowych zakładach górniczych. Zaprezentowano kluczowe wskaźniki wydajnościowe odzwierciedlające wymierne korzyści finansowe otrzymane dzięki rejestracji parametrów pracy maszyn z zainstalowanym systemem komunikacji satelitarnej.
EN
This article shows modern approach to the way of fuel consumption and control over machines fleet in open mine pits. Key efficiency indicators, which reflect the relative financial benefits obtained due to recording of the machines working parameters with the installed satellite communication system, have been presented.
19
Content available remote Oferta silników ABB dla przemysłu górniczego
PL
Przemysł górniczy stawia silnikom elektrycznym szczególne wymagania co do wytrzymałości konstrukcji, niezawodności, sprawności, dostępności, prostoty konstrukcji i serwisowania, jak i odporności na ekstremalne warunki środowiskowe.
20
Content available remote Automatyczne urządzenie przeładunkowe URB/ZS-3
PL
W referacie przedstawiono cel budowy i sposób automatyzacji urządzenia do rozbijania brył. Przeprowadzono analizę konstrukcji i sformułowano założenia projektowe oraz wymagania dla systemu automatycznego sterowania urządzeniem. Następnie zaproponowano rozwiązanie obejmujące układ wstępnego oczyszczania kraty i układ sterujący wysięgnikiem z hydraulicznym młotem udarowym. Do identyfikacji parametrów urobku przeanalizowano szereg metod wizyjnych oraz laserowych i radarowych. Opracowano i zaimplementowano algorytmy dla poszczególnych modułów automatycznego systemu sterowania młotem udarowym. Wykonano prototypowy system automatycznego sterowania młotem udarowym.
EN
The paper presents the purpose of the construction and method of automation of equipment breaking solids (URB). An analysis of the structure and formulating design assumptions was made for the system of automatic control device. Then it proposed a solution which includes the initial cleaning of the screen and arm control system with a hydraulic hammer. To identifying the parameters of excavated material analyzed a number of methods of video, laser and radar were made. Algorithms for the individual modules of the automatic control system striking hammer were developed and implemented. The prototype of automatic control system of arm with hydraulic hammer was made.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.