Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Lekka płyta dynamiczna – fakty o module Evd podłoża
PL
W artykule omówiono czynniki związane z konstrukcją lekkich płyt dynamicznych i przyjmowanymi założeniami teoretycznymi, które wpływają na wartość modułu sztywności podłoża Eνd uzyskiwanego podczas badania. Wykazano, że problemy przy interpretacji wyników badania są konsekwencją przyjęcia założenia sprężystości ośrodka gruntowego i różnego podejścia producentów płyt dynamicznych do przyjmowanych parametrów modelu.
EN
The paper discusses the factors related to the construction of Light Falling Weight Deflectometers (LFWD) and the adopted theoretical assumptions that affect the value of the Eνd stiffness module obtained during soil test. It has been shown that the problems of interpretation are a consequence of the assumption of the elasticity of the soil medium and the varied approach of LFWD manufacturers in the scope of the adopted model parameters.
PL
Badanie podłoża gruntowego za pomocą lekkiej płyty dynamicznej. Wyznaczanie modułu sztywności podłoża gruntowego. Czynniki wpływające na wartość modułu sztywności podłoża. Nieliniowa sztywność gruntów. Zróżnicowanie zachowania podłoża gruntowego w procesie dynamicznego obciążania i odciążania.
EN
Light Falling Weight Deflectometer test. Determination of subsoil stiffness modulus. Factors influencing the value of the subsoil stiffness modulus. Nonlinear soil stiffness. Different behaviour of the ground in the process of dynamic loading and unloading.
PL
W pracy przedstawiono problematykę oceny komfortu wibracyjnego ludzi w budynkach. Omówiono metody wyznaczania parametrów służących do oceny wpływu drgań na ludzi: widmo częstotliwościowe wartości skutecznej przyspieszenia lub prędkości w pasmach 1/3 oktawowych, wartość skuteczna przyspieszenia lub prędkości drgań skorygowana w pełnym zakresie analizowanych częstotliwości, dawka wibracji. Dokonano przeglądu wybranych metod umożliwiających ustalenie poziomu odczuwalności bądź szkodliwości propagowanych w otoczeniu drgań. Omówiono podejścia stosowane w wybranych normach krajowych i zagranicznych zwracając uwagę na podobieństwa i różnice. Stwierdzono, że poziomy dopuszczalności drgań są zasadniczo zbliżone w normie PN-B-02171:2017 i ISO 10137. Wybór odpowiedniego poziomu dopuszczalnych drgań zależy od przeznaczenia budynku (szpital, mieszkanie, biuro, warsztat), czasu trwania wibracji (ciągłe i przerywane albo sporadyczne) oraz pory występowania drgań (dzień, noc). Przedstawiono przykładowe wyniki oceny szkodliwości drgań na podstawie pomiarów wykonanych w budynku biurowym. Pomiary przeprowadzono za pomocą akcelerometrów zamocowanych w środku rozpiętości stropu nad pierwszą kondygnacją budynku. Założono możliwość zmiany przeznaczenia budynku z biurowego na mieszkalny. Ocenę przeprowadzono w oparciu o metodę analizy za pomocą widma częstotliwościowego wartości skutecznej przyspieszenia w pasmach 1/3 oktawowych. Komfort wibracyjny oceniono zarówno według normy PN-B-02171:2017 jak i ISO 10137. Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych przyspieszeń drgań w analizowanym budynku. Zasugerowano wprowadzenie środków zaradczych w celu zmniejszenia poziomu drgań.
EN
The paper presents the problem of the vibration comfort evaluation of people in buildings. It was presented the methods of determining the parameters for assessing the influence of vibration on humans: frequency spectrum of weighted root mean square acceleration or velocity in the 1/3 octave-bands, weighted RMS acceleration or velocity corrected in the full range of analyzed frequencies and vibration dose values. A review of selected methods to determine the level of perceptibility or harmfulness of vibration propagated in environment was made. There were discussed methods used in selected national and foreign standards noting the similarities and differences. It has been found that the levels of acceptability vibrations are substantially similar in the standard PN-B-02171:2017 and ISO 10137. Choosing an appropriate level of vibration limit depends on the place (hospital, flat, office, workshop), the duration of the vibration (continuous and intermittent or occasional) and the time of the vibrations (day, night). It was shown the examples of the results of assessing the harmfulness of vibration on the basis of measurements executed in an office building. Measurements were carried out using accelerometers mounted in the middle of the floor above the first storey of the building. It was assumed ability to change the use of the building from office on residential. The evaluation was based on the analysis method using a frequency spectrum of weighted root mean square acceleration in the 1/3 octave-bands. Vibration comfort was evaluated according to standards PN-B-02171:2017 and ISO 10137. It was found exceeding the limit values of vibration acceleration in the analyzed building. It was suggested to introduce changes to reduce the level of vibration.
4
Content available remote Wpływ masy podstaw pomiarowych na rejestrowane drgania powierzchniowe gruntu
PL
Rzetelna ocena wpływu drgań propagowanych w ośrodku gruntowym na projektowane budynki i ich użytkowników powinna bazować na wiarygodnych pomiarach terenowych realizowanych przez doświadczony zespół badawczy przy wykorzystaniu sprzętu pomiarowego o parametrach dostosowanych do poziomu i częstotliwości rejestrowanych drgań. Jak wynika z ostatnich prac badawczych związanych z propagacją drgań powierzchniowych istotny jest również sposób, w jaki czujniki są „związane” z gruntem (typ podstaw pomiarowych, ilość i długość prętów kotwiących, itp.). Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu masy wybranego typu podstaw pomiarowych i montowanych do niej czujników na poziom i wiarygodność rejestrowanych przyspieszeń drgań powierzchniowych ośrodka gruntowego. W badaniach wykorzystywany jest system pomiarowy LAN-XI firmyBrüel&Kjær z 24-bitowymi modułami typu 3050-B-060 oraz zróżnicowane pod względem czułości i mas czujniki pomiarowe wiodących producentów. Akcelerometry montowano do trójpunktowo zakotwionych w gruncie pierścieniowych podstaw pomiarowych rozmieszczonych w odległości 5 m i 10 m od powtarzalnego źródła drgań, jakim była lekka płyta dynamiczna typu ZFG-01. W pracy analizowane są uśrednione wartości szczytowe przyspieszeń drgań z sześciu powtórzeń oraz wartości odpowiadających im odchyleń standardowych. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz porównawczych potwierdzono istotność wpływu masy podstaw pomiarowych z zamontowanymi do nich czujnikami na rejestrowane wartości przyspieszeń drgań.
EN
A reliable assessment of the impact of vibration propagated in the subsoil on the designed buildings and their users should base on reliable field measurements. Measurements should be realized by an experienced research teams using high quality test equipment adapted to the level and frequency of the recorded vibrations. The method of sensors anchoring with the ground (the type of measurement basis, the number and length of anchor rods, etc.) is important according to the latest research connected with the surface vibrations propagation. The aim of this study was to analyze the influence of the weight of selected type of measurement bases and mounted sensors on the reliability of the recorded surface vibrations of the ground. The study used a measurement system LAN-XI Brüel&Kjær with 24-bit modules type 3050-B-060 and sensors varied in terms of sensitivity and weight. Accelerometers were fixed to the metal rings with three pins bolted into the ground and located at a distance of 5 m and 10 m from the repetitive source of vibration - light falling weight deflectometer type ZFG-01. The averaged peak values of vibration acceleration and the corresponding standard deviations were analyzed in the paper. As a result of research and comparative analysis it was found the importance of influence of measurement bases weight with mounted sensors on the recorded values of vibration acceleration.
PL
Wyznaczenie modułu sztywności podłoża gruntowego. Pomiar drgań powierzchniowych gruntu wzbudzonych udarowo za pomocą lekkiej płyty dynamicznej. Analiza wsteczna z zastosowaniem autorskiego programu obliczeniowego umożliwiającego opis falowy zachowania gruntu obciążonego udarowo.
EN
Determination of the stiffness modulus of subsoil. Measurement of soil surface vibrations induced by a light falling weight deflectometer. Back analysis using the author’s computational program enabled the description of wave propagation in the ground under impact load.
PL
W artykule przeprowadzono analizę błędów synchronizacji urządzeń przerzutowych stanowiących wyposażenie stanowisk pomiarowych do wzorcowania przepływomierzy wodą. Oszacowano wpływ tych błędów na niepewność pomiaru wzorcowego strumienia objętości oraz przedstawiono nową koncepcję ograniczenia tego wpływu. Polega ona na takiej modyfikacji znormalizowanej metody doświadczalnego wyznaczania błędu systematycznego synchronizacji aby możliwa była bieżąca kontrola zmian tego błędu w czasie.
EN
In the paper there are analyzed synchronization errors of diverters devices which are the equipment of test benches for calibration of flow meters with water. Impact of these errors on the measurement uncertainty of the reference flow rate was estimated and a new concept to reduce this impact has been presented. The analysis was performed for the diverters devices of hydraulic characteristic defined by relation (10) and kinematic characteristics expressed by (12). For such devices the theoretical systematic synchronization error (17) was determined. Based on (17) there was modified the previously used and standardized in [1] the method of experimental determination of the error in the filling time measurement (the synchronization error). Besides the error in the filling time measurement, the coefficient of dynamic deformation of flow diverter functional performance was determined. It was shown that the modification allowed current identification of the drift of the error in the filling time measurement and consequently the reduction of the uncertainty of determining the reference flow rate.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własnych przyspieszeń drgań generowanych w trakcie wibracyjnego wyciągania elementów ścianek szczelnych. Badania realizowano w czterech punktach pomiarowych zlokalizowanych wzdłuż przyjętego profilu pomiarowego w odległościach: 10, 20, 28,8 oraz 31,3 m od źródła drgań. W każdym z przyjętych punktów pomiarowych badania prowadzono w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach przy wykorzystaniu analizatora drgań i oprogramowania firmy Brüel&Kjær oraz sejsmicznych przetworników firm Brüel&Kjær i Dytran. Trzy punkty pomiarowe zlokalizowano na powierzchni gruntu. Czwarty punkt pomiarowy przyjęto na ścianie nośnej budynku położonego najbliżej realizowanego podziemnego obiektu komunikacyjnego. Przeprowadzono analizę rozchodzenia się drgań w gruncie oraz dokonano oceny wpływu przenoszonych drgań na budynek. Stwierdzono, że poziom zarejestrowanych drgań nie jest szkodliwy dla konstrukcji rozpatrywanego budynku. Potwierdzono konieczność prowadzenia monitoringu drgań w początkowej fazie prac związanych nie tylko z wbijaniem elementów stalowych ścianek szczelnych, ale również w trakcie ich demontażu.
EN
The paper presents the results of research involving the measurement of vibration acceleration generated during the extraction of elements of sheet pile wall. The study was conducted at four measurement points located along the profile measuring distances: 10, 20, 28.8 and 31.3 m from the source of vibration. In each of the measurement points the research was carried out in three mutually perpendicular directions with the vibration analyzer Brüel&Kjær and seismic transducers Brüel&Kjær and Dytran companies. Three measurement points were located on the ground. The fourth measurement point was taken on the wall of the building closest to the implemented underground communication object. The analysis of the propagation of vibrations in the ground and evaluation of the influence of vibration transmitted to the building were done. It was found out that the level of recorded vibrations was not harmful for the structure of the considered building. It was confirmed that the vibration monitoring is necessary in the initial phase of work associated not only with the hammering of steel sheet pile walls but also in the process of dismantling.
PL
Celem pracy była analiza wpływu sposobu mocowania akcelerometrów na poziom rejestrowanych drgań powierzchniowych ośrodka gruntowego. W pracy prezentowane są wyniki badań terenowych polegających na pomiarze przyspieszeń drgań w punktach pomiarowych znajdujących się na powierzchni gruntu. Przedmiotowe badania były realizowane w dwóch miejscach na terenie żwirowni zlokalizowanej w miejscowości Mince niedaleko Białegostoku. Źródłem drgań o wysokiej powtarzalności parametrów impulsu była lekka płyta dynamiczna ZFG-01. Przyrząd ten zasadniczo służy do oceny modułu sztywności podłoża gruntowego, jednakże w niniejszej pracy pełnił rolę wzbudnika drgań. Pomiary przyspieszeń drgań realizowano przy wykorzystaniu najwyższej klasy i dokładności układu pomiarowego firmy Brüel&Kjær. Akcelerometry montowano na powierzchni gruntu piaszczystego w punktach pomiarowych rozmieszczonych promieniście w odległości 5 m i 10 m od źródła drgań. W pracy analizowano wpływ sposobu mocowania akcelerometrów na gruncie na poziom rejestrowanych wartości przyspieszeń drgań. Czujniki przyspieszeń mocowano do podłoża na trzy sposoby – przy użyciu podstaw pierścieniowych zespalanych z gruntem za pomocą trzech prętów (typ a), podstaw z aluminiową głowicą przykręcaną do pojedynczego pręta zagłębianego w gruncie (typ b) i płyty betonowej z zamocowanymi do niej czujnikami (typ c). Wykazano, że sposób mocowania czujników do powierzchni terenu ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wiarygodności realizowanych pomiarów. Analiza wykazała, że wyniki, które należy uznać za najbardziej wiarygodne uzyskano przy użyciu podstaw typu a.
EN
The aim of this work was the analysis the impact of accelerometer mounting on the level of recorded surface vibrations of the ground. The paper presents the results of field research based on the measurements of accelerations recorded at points located on ground surface. The research was carried out in two places in a gravel pit in the village of Mince near Bialystok. The source of the vibration characterized by high repetition rate of pulse parameters was light falling weight deflectometer ZFG-01. This device generally is used for the determination of the stiffness modulus of the ground, however in this study it was used as source of vibration. Measurements of vibration have been carried out using top quality high-precision measuring system produced by Brüel&Kjær. Accelerometers were mounted on a sandy soil surface at measuring points located radially at 5 m and 10 m distance from the source of vibration. The paper analyses the influence of accelerometers mounting methods on the level of the recorded acceleration values of vibrations. Acceleration sensors were mounted on the subsoil in three ways – by ring bases fixing with ground by three rods (type a), bases with aluminium head screwed to a single rod driven into the ground (type b) and concrete plate with fixed on it sensors (type c). It has been shown that the sensors mounting method to the surface of the ground is crucial for the credibility of the performed measurements. The analysis showed that the results which could be considered as the most reliable, were obtained using a type bases.
PL
W pracy prezentowane są wyniki badań terenowych polegających na pomiarze przyspieszeń drgań rejestrowanych na powierzchni ośrodka gruntowego. Źródłem drgań o wysokiej powtarzalności parametrów impulsu była lekka płyta dynamiczna ZFG-01. Pomiary przyspieszeń drgań realizowano przy wykorzystaniu najwyższej klasy i dokładności układu pomiarowego firmy Brüel & Kjær. Akcelerometry montowano na powierzchni gruntu piaszczystego wpunktach pomiarowych rozmieszczonych promieniście wodległości 5 m i 10 m od źródła drgań. W pracy analizowano wpływ sposobu mocowania akcelerometrów na gruncie na poziom rejestrowanych wartości przyspieszeń drgań. Wykazano, że sposób mocowania czujników do powierzchni terenu ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wiarygodności realizowanych pomiarów.
EN
The paper presents the results of field research based on the measurements of accelerations recorded at ground surface. The source of the vibration characterized by high repetition rate of pulse parameters was light falling weight deflectometer ZFG-01. Measurements of vibrations have been carried out using top quality high-precision measuring system produced by Brüel & Kiær. Accelerometers were mounted on a sandy soil surface at the measuring points located radially at 5-m and 10-m distances from the source of vibration. The paper analyses the impact that the method of mounting accelerometers on the ground has on the level of the recorded values of accelerations of vibrations. It has been shown that the method of attaching the sensor to the surface of the ground is crucial for the credibility of the performed measurements.
PL
W pracy opisano propozycję metody identyfikacji parametrów odkształceniowych podłoża piaszczystego poddanego badaniu lekką płytą dynamiczną ZFG-01. Identyfikacja modułu sztywności podłoża gruntowego została przeprowadzona na podstawie profilu przemieszczeń zarejestrowanych podczas testu udarowego. Wykorzystano założenie nieliniowości ośrodka w postaci przyjęcia zmiennego dynamicznego modułu sztywności. W pracy zastosowano autorski program obliczeniowy oparty na metodzie różnic skończonych umożliwiający opis falowy zachowania się walcowej bryły gruntu obciążonej udarowo.
EN
The paper presents a method of identification of deformation parameters of sandy subsoil tested by means of ZFG-01 Light Weight Deflectometer. The identification of dynamic stiffness modulus of the ground was carried out on the basis of displacements recorded during impact test. It was assumed that nonlinearity of the ground was described by values, changing in time, of the dynamic stiffness modulus. The identification was carried out by an original calculation program which enables the description of wave propagation in a cylindrical soil solid.
PL
W pracy opisano analizę zachowania bryły gruntu piaszczystego poddanej badaniu za pomocą lekkiej płyty dynamicznej ZFG-O1. Przeprowadzono identyfIkację dynamicznego modułu sztywności podłoża gruntowego w oparciu o profIl przyspieszeń zarejestrowany podczas testu udarowego. Założono, że nieliniowość ośrodka będzie wyrażona zmienną w czasie wartością dynamicznego modułu sztywności. IdentyfIkacja została przeprowadzona z uwagi na proces na podstawie autorskiego programu obliczeniowego umożliwiającego opis falowy zachowania się walcowej bryły gruntu.
EN
The paper presents an analysis of the behavior of sandy soil solid tested by means of ZFG-O1 light drop tester. The dynamic stiffness modulus of the ground was identified on the basis of recorded acceleration during impact test. It was assumed that nonlinearity of the ground was described by time-dependent values of the dynamic stiffness modulus. The identification was carried out by an original calculation program which enabled the description of wave propagation in cylindrical soil solid.
PL
W pracy przedstawioną prognozę zachowania się ograniczonej bryły gruntu podczas badania udarowego. Bazę pomiarową analiz stanowiło badanie laboratoryjne wykonane z wykorzystaniem lekkiej płyty dynamicznej ZFG-01. Celem identyfikacji było wyznaczenie ewolucji modułu sztywności podłoża gruntowego. Analizy przeprowadzono wykorzystując model numeryczny podłoża dla ośrodka nieliniowego.
EN
The behaviour of the limited soil bulk under the mass impact is analysed in the paper. The laboratory research results obtained by means of the light drop tester ZFG-01 were taken to the analysis. The main aim of this paper was identification of the stiffness modulus of the subsoil. The analysis was carried out on the basis of the numerical program for non-linear model of the ground.
PL
W artykule określono czynniki wpływające na możliwość pomiarową strumienia objętości w stanowiskach wzorcowych dużych przepływów wody. W oparciu o przeprowadzoną analizę niepewności oszacowano wpływy tych czynników na niepewność wyznaczania strumienia objętości i przedstawiono uwarunkowania ograniczające możliwości zmniejszenia tych wpływów. Zwrócono szczególną uwagę na błędy w synchronizacji urządzenia przerzutowego. Zaproponowano nowy sposób wprowadzania tych błędów do analizy i nowe rozwiązanie techniczne wielostrumieniowego urządzenia przerzutowego umożliwiające ich zmniejszenie. Przeprowadzona, dla dwóch klas stanowisk o rozpoznanych charakterystykach metrologicznych, analiza zależności między górną granicą zakresu pomiarowego strumienia objętości i niepewnością jego wyznaczenia wskazała na determinujący tę granicę charakter czynnika związanego z błędami w synchronizacji urządzenia przerzutowego.
EN
This paper specifies the factors influencing the flow rate measurement capability for test rigs of large flow. In Sections 3.1 and 3.2 there is presented the analysis of the uncertainty of measuring the flow rate. The influence of particular factors, especially systematic and random errors of diverter synchronization, on the combined standard uncertainty of the flow rate measurement is estimated in Section 3.3 . A new way of taking into account the synchronization errors in the uncertainty analysis is proposed as a function (5). A new way of developing the diverter construction is also presented (Figs. 1 and 2).The analysis of the relationship between the upper limit of the flow rate measuring range and the flow rate measurement uncertainty for two different test rigs is given in Section 5. It con-firmed that the diverter synchronization errors have decisive influence on the measuring range upper limit if the value the flow rate measurement uncertainty is low.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń nośności podłoża gruntowego pod ławą fundamentową uzyskane na podstawie Eurokodu 7 i normy PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Wykazano, że obliczone według obydwu norm nośności podłoża dla poszczególnych rodzajów gruntów dają porównywalne wyniki, gdy przyjmiemy charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych. Wyniki uzyskane na bazie parametrów i obciążeń obliczeniowych prowadzą natomiast do zróżnicowanych ocen nośności podłoża, co uzależnione jest od zastosowanego podejścia obliczeniowego według Eurokodu 7.
EN
This paper presents results of calculations of bearing capacity of subsoil under the continuous foundation. These calculations were based on Eurocode 7 and Polish Standard PN-81/B-3020 (Building soils. Foundation bases. Static calculation and design). It was shown that calculated on the basis of these two documents bearing capacity of subsoil gives comparable results for characteristics values of geotechnical parameters. Calculations for design values of geotechnical parameters and loads give different values of bearing capacity of subsoil depending on applied design approach.
PL
W pracy opisano metodę identyfikacji parametrów odkształceniowych podłoża piaszczystego. Podstawę analiz stanowiło badanie laboratoryjne wykonane z wykorzystaniem lekkiej płyty dynamicznej. Wyniki badania poddano analizie w celu wyznaczenia wartości modułu sztywności podłoża gruntowego i współczynników dynamiczności obciążenia. Identyfikację przeprowadzono używając modelu numerycznego podłoża dla ośrodka liniowo-sprężystego.
EN
A method of identifying of dynamic stiffness modulus of the sandy subsoil is proposed in the paper. The basis of the analysis has been experiment which was done in laboratory by the means of the light drop tester. The recorded results were analyzed to determine the values of stiffness modulus of the ground and dynamic index. The numerical ground model of the linear-elastic medium were used for identification.
16
Content available remote Identyfikacja modułu sztywności podłoża gruntowego za pomocą oscylatorów
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji dynamicznego modułu sztywności piaszczystego podłoża gruntowego z wykorzystaniem modeli oscylatorów na podstawie wyników eksperymentalnych otrzymanych z prób udarowych. Identyfikacja, zrealizowana według dwóch ujęć - w dziedzinie przemieszczeń i przyspieszeń, prowadzi do zgodnych wniosków dotyczących charakteru zmienności modułu sztywności w procesie odkształcania. Wykazano wrażliwość modułu sztywności na proces odkształcania w fazach obciążenia i odciążenia.
EN
A method of identifying of dynamic stiffness modulus of the sandy subsoil is proposed in the paper. The oscillator models, as well the accelerations and deflections recorded in impact tests were used to determine the stiffness modulus. Two ways of the identification give similar results. It has been proved that the stiffness modulus of the ground is changeable and depends on the process of loading and unloading.
17
PL
W pracy poddano analizie efekty, które są wzbudzane w przyrządzie (lekkiej płycie dynamicznej), służącym do oceny stanu zagęszczenia podłoża gruntowego. Sposób rozłożenia mas w przyrządzie ma wpływ na jego zachowanie dynamiczne wywołane amortyzowanym udarem spadającą masą, co pozwala, na podstawie uzyskanych wyników pomiarowych, wnioskować o sztywności podłoża gruntowego. Przeprowadzono analizę numeryczną problemu stosując dyskretny model rozprzestrzeniania się fali podłużnej w prowadnicy przyrządu. Dokonano porównań wyników teoretycznych, które uzyskano dla modelu z masą rozbudowaną przestrzennie, z wynikami doświadczalnymi. Na tej podstawie przedstawiono ocenę założeń procedury badawczej.
EN
I this paper the dynamic effects induced in the light drop tester ZGF-01 being designed for the soil compaction control are analized. The masses distribution in this device mainly in the guide rod influences to its dynamic behaviour under impact of falling mass which hits the spring-damper element. The numerical analysis is performed using the p-wave formulation for the linear-elastic guide rod. It was shown that this mass distribution should be taken into account to interpretation of the experimental date. Conclusions concerning correctness of the research procedure and numerical approach assumptions are submitted.
PL
W niniejszym artykule wykazano wrażliwość piaszczystego podłoża gruntowego na procesy dynamicznego obciążenia i odciążenia w serii obciążeń udarowych. Za podstawę badania przyjęto wyniki doświadczeń laboratoryjnych wyrażone czasowym profilem przemieszczenia płyty naciskowej. Założono model liniowy odkształcenia podłoża z odciążeniem. Identyfikację wartości modułów obciążenia i odciążenia przeprowadzono na podstawie opracowanego programu obliczeniowego umożliwiającego opis falowej reakcji walcowej bryły gruntu.
EN
In the paper the sensibility of the sandy subsoil on dynamic loading and unloading processes in series of the impact load was proved in the paper. The experiment results, expressed by the plate recorded displacements, were the basis of the analysis. The linear model of subsoil deformation with unloading was assumed for the analysis. Identification of the stiffness modulus of loading and unloading was carried out on the basis of the numerical program. The numerical ground model was based on the wave reaction description of the cylindrical bulk of the ground.
PL
W pracy analizowano wpływ wielkości obszaru oraz elementu skończonego na nośność i osiadanie ław fundamentowych liczonych za pomocą programu PLAXIS V8. Wykazano, że dla obliczenia ławy fundamentowej posadowionej na piasku należy stosować gęstą siatkę i analizowany obszar powinien mieć szerokość 11-krotnie (n = 5), a miąższość 7-krotnie większą od szerokości fundamentu.
EN
In this work the influence of analysed area and finite element size on bearing capacity and settlements of shallow foundations on sand, which are calculated by PLAXIS V8 finite element program, is analysed. The analysed area must be minimum 11 B wide and 7B deep.
PL
W pracy podjęto próbę identyfikacji parametrów odkształceniowych podłoża piaszczystego. Jako podstawę do analiz przyjęto badanie wykonane w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem lekkiej płyty dynamicznej. Zarejestrowane wyniki poddano analizie w celu określenia wartości modułu odkształcenia i współczynnika Poissona. Prezentuje się wyniki z identyfikacji dokonanej z zastosowaniem modelu numerycznego podłoża w ujęciu falowym dla ośrodka liniowo sprężystego oraz modelu oscylatora.
EN
An attempt at identifying the deformation parameters of sandy ground it was made in the paper. The analysis basis was an experiment which was made in laboratory by the means of oscillator model. The recorded results were analyzed to determine values of deformation modulus and Poisson's ratio. For identification the numerical ground model and oscillator model were used. The numerical ground model was based on wave problem depiction for linear-elastic medium.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.