Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono proces modelowania matematycznego funkcjonowania przeciwlotniczego systemu rakietowego krótkiego zasięgu. Środowisko symulacyjne radaru zawiera symulator obiektów powietrznych (SOP) i symulator stacji radiolokacyjnej (SR) oraz symulator pocisku rakietowego (SPR). Modele symulacyjne opracowane w programie MATLAB obejmują możliwości startów rakiety z wyrzutni pod różnymi kątami, ze startem pionowym włącznie. Analizy komputerowe zostały przedstawione w postaci licznych wykresów i tabel.
EN
The publication presents the process of mathematical modelling of operation of the anti-aircraft short-range missile system. A simulation environment of the radar includes the aerial object simulator (SOP), the radar simulation (SR), and the missile simulator (SPR). The developed simulation models made in MATLAB include the ability of launching rockets at different launch angles, including also the vertical launch. Conducted computer analyses have been presented in the form of numerous graphs and tables.
PL
W pracy zaprezentowano heurystyczną metodę planowania rozmieszczenia przeciwlotniczych zestawów rakietowo-artyleryjskich bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD) wokół osłanianego obiektu obszarowego. Jako miarę oceny jakości rozmieszczenia przyjęto funkcję zależną od odległości najbardziej oddalonych od środka obszaru bronionego możliwych punktów oddziaływania na cele. Jest to wskaźnik odmienny od powszechnie wykorzystywanego w literaturze wskaźnika bazującego na prawdopodobieństwie przeniknięcia ŚNP przez strefę obrony, prawdopodobieństwie zniszczenia ŚNP oraz prawdopodobieństwie poniesienia określonych strat. Ograniczenia modelu wynikają wprost z ograniczeń nakładanych przez rzeczywisty system obrony powietrznej i naturę obiektów obszarowych. W pracy założono, że system VSHORAD działa w ramach ogólnego systemu dowodzenia i kierowania obrony powietrznej, z którego otrzymuje rozpoznany obraz sytuacji powietrznej oraz plany zamierzeń i zadania bojowe. Przedstawiona metoda została oprogramowana. W końcowej części pracy zaprezentowano wyniki obliczeniowe.
EN
This paper presents a heuristic method of planning the deployment of very short-range anti-air missile and artillery sets (VSHORAD) around the protected area object. The function dependent on the distance between the earliest feasible points of destroying targets and the center of the protected area object is taken as an objective function. This is a different indicator from those commonly used in the literature based on the likelihood of a defense zone penetration by the means of air attack (MAA), the kill probability of the MAA and the probability of area object losses. The model constraints result directly from the restrictions imposed by the real air defense system and the nature of the area objects. This paper assumes that the VSHORAD system operates as a part of an air defense command and control system based on the network-centric warfare idea. The presented method has been implemented. In the final part of the paper computational results have been presented.
PL
Przedstawiono model głowicy detekcyjnej do wykrywania pocisków przeciwpancernych, Głowica pracuje z sygnałem ciągłym mikrofalowym. W trakcie badań rejestrowano sygnały wyjściowe mikrofalowej głowicy detekcyjnej umieszczonej w pobliżu toru przelotu pocisków z rodziny RPG. Wyniki badań potwierdziły możliwość zbudowania miniaturowej głowicy mikrofalowej zdolnej do wykrycia pocisków przeciwpancernych o małych wymiarach i bardzo dużych prędkościach. Zarejestrowane sygnały będą wykorzystane w procesie przygotowywania algorytmów układów inteligencji opracowywanego antypocisku.
EN
The model of the microwave detection head designed to reveal anti-tank missiles has been presented in the paper. This head works with CW signal. During tests the output signals from the microwave detection head placed near the flight track of the anti-tank bullets from RPG family were recorded. The results of experiments confirmed the possibility to construct the miniature microwave head capable of detecting anti-tank bullets of small size and very high speed. Registered signals will be used in the process of preparing the algorithms of the intelligence arrangements of the currently being developed anti-bullet.
4
EN
Synthetic aperture radars (SAR) allow to obtain high resolution terrain images comparable with the resolution of optical methods. Radar imaging is independent on the weather conditions and the daylight. The process of analysis of the SAR images consists primarily of identifying of interesting objects. The ability to determine their geographical coordi-nates can increase usability of the solution from a user point of view. The paper presents a georeferencing method of the radar terrain images. The presented images were obtained from the SAR system installed on board an Unmanned Aerial Vehicle (UAV). The sys-tem was developed within a project under acronym WATSAR realized by the Military University of Technology and WB Electronics S.A. The source of the navigation data was an INS/GNSS system integrated by the Kalman filter with a feed-backward correc-tion loop. The paper presents the terrain images obtained during flight tests and results of selected objects georeferencing with an assessment of the accuracy of the method.
PL
Lotnicze zobrazowania terenu realizowane za pomocą radaru z syntetyczną aperturą pozwalają na uzyskanie wysokiej rozróżnialności porównywalnej z rozróżnialnością metod optycznych, mając jednocześnie nad nimi przewagę w postaci niezależności obserwacji od warunków pogodowych czy pory dnia. Proces analizy tak uzyskanych zobrazowań składa się przede wszystkim z identyfikacji interesujących obiektów. Możliwość określenia ich współrzędnych geograficznych pozwala na znaczące zwiększenie użyteczności tego rozwiązania z punktu widzenia potencjalnego użytkownika. W artykule przedstawiono metodę georeferencji zobrazowań terenu otrzymywanych za pomocą radaru z syntetyczną aperturą, który zainstalowano na pokładzie bezzałogowego statku powietrznego. System taki opracowano w ramach projektu WATSAR, zrealizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną i WB Electronics S.A. Źródłem danych nawigacyjnych był system INS/GNSS, zintegrowany metodą filtracji pośredniej, z korekcją wstecz. W artykule zamieszczono radarowe zobrazowania terenu uzyskane podczas badań poligonowych systemu oraz wyniki georeferencji wybranych obiektów wraz z oceną dokładności wyznaczanego położenia.
PL
W artykule przedstawiono problematykę oraz ogólną zasadę działania filtrów adaptacyjnych. Przedstawione zostały także wyniki badań skuteczności działania filtrów z rodziny LMS (LMS, NLMS, oraz LMS i NLMS ze wstępną dekorelacją sygnału) z wykorzystaniem realnego zarejestrowanego sygnału radiokomunikacyjnego. Na potrzeby realizacji badań zostało wykonane programowe środowisko w którym zaimplementowano tą rodzinę algorytmów.
EN
The article presents the issues and the general operation principle of the adaptive filters. Article also includes test results of the effectiveness of the filters in the LMS family (LMS, NLMS and also LMS and NLMS with initial signal decorrelation) using record of real radio communications signal. For the implementation of research has been done programming environment that implements this family of algorithms.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac projektowych i badań doświadczalnych aparatury wspomagania procesu kierowania ogniem (AWPKO) wykonanych pod nadzorem szefostwa Obrony Przeciwlotniczej MON. Opracowane konsole dowodzenia wraz z symulatorami tworzą w pełni zintegrowany, działający w czasie rzeczywistym system dowodzenia i kierowania ogniem zestawów artyleryjskich i rakietowo-artyleryjskich w ugrupowaniu osłony bazy lotniczej i są gotowe do badań doświadczalno-integracyjnych systemu PILICA. Mogą one znaleźć zastosowanie w szkoleniu instruktorów oraz przyszłych użytkowników tego systemu, a także być podstawą do opracowania specjalistycznej aparatury symulacyjnej i badawczej w procedurze odbioru technicznego i produkcji seryjnej.
EN
This article presents the results of design work and experimental investigations on an apparatus used to support fire control systems. They were carried out under the supervision of the Anti-Aircraft Authority, MOD. The developed command consoles together with simulators make up a fully integrated, performing in real time, fire command and control system of artillery and missile sets deployed in the protection of an airbase and are ready for experimental-integration investigations of the system PILICA. They can be used to train instructors and future users of the system. They can also be a base for developing a specialized simulation and test apparatus to be used in technical acceptance procedures and series production.
PL
Stosowane dotychczas algorytmy estymacji położenia obiektu w systemach rozpoznania radioelektronicznego wymagają wprowadzania określonych ograniczeń, które wynikają z tzw. zagadnień niepoprawnie postawionych. Prowadzi to do powstawania znacznych błędów w określaniu pozycji emitera lub wręcz uniemożliwia jego wyznaczenie. Metody rozwiązywania zagadnień niepoprawnie postawionych w fizyce matematycznej polegają na stosowaniu regularyzacji, z których najbardziej znana jest regularyzacja Tichonova. W tym zakresie bardzo aktualne są poszukiwania algorytmów w rozwiązywaniu istniejących problemów związanych z obliczeniami numerycznymi określania pozycji emitera na podstawie danych pomiarowych. W artykule przedstawiono zmodyfikowaną wersję algorytmu lokalizacji źródeł emisji dla metody wcięcia w przód, zbudowanego w oparciu o metodę najmniejszych kwadratów otrzymywania estymatorów. Modyfikacja algorytmu polegała na rozwiązaniu zadania przy wykorzystaniu rozkładu macierzy według wartości szczególnych (ang. Singular Value Decomposition) oraz zastosowaniu regularyzacji Tichonowa. Dla tego algorytmu przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań.
EN
The basic method of passive radar reconnaissance of microwave emitter position is intersection triangulation method. In this paper, a modified version of iterative matrix estimator algorithm for localising emitter by intersection method is presented. The problem of emitter localisation should be regularised. The variant of the iterative algorithm for localising emitter, modified by exploiting Tikhonov regularisation with constant parameter is stable. The value of parameter was chosen on the base of results of numerical experiments. Such regularisation makes possible to obtain estimates of emitter position in the case of their inconsistency or singularity. Better, finite (i.e. non-iterative) method together with regularising algorithm by the authors is presented in this paper.
PL
Lokalizacja, czyli określenie miejsca położenia źródła emisji, jest istotnym, a często najważniejszym, elementem łańcucha czynności (zadań) systemu rozpoznania radioelektronicznego, takich jak: wykrywanie (przechwyt) emisji sygnałów elektromagnetycznych, namierzanie, czyli określanie kierunku na źródło emisji, analiza sygnałów w celu klasyfikacji różnych typów (ocena zagrożenia) i identyfikacji egzemplarzy źródeł emisji tego samego typu. W złożonych sytuacjach pomiarowych estymacja miejsca położenia źródła emisji, wykorzystująca dotychczasowe klasyczne metody rozwiązywania równań liniowych, oparte na metodzie najmniejszej sumy kwadratów, często prowadzi do powstania bardzo dużych błędów w ocenie pozycji źródła emisji. W artykule omówiono nowy beziteracyjny algorytm lokalizacji źródeł emisji, będący szczególną implementacją metody najmniejszej sumy kwadratów. Algorytm ten umożliwia estymację pozycji źródeł emisji w przestrzeni. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań dla nowego algorytmu oraz porównano uzyskane rezultaty z rozwiązaniami obecnie wykorzystywanymi w urządzeniach rozpoznania radioelektronicznego. W przypadkach złego uwarunkowania zagadnienia, regularyzacja Tichonova umożliwia osiągnięcie poprawnego wyniku estymacji oraz zapewnia stabilność numeryczną algorytmu. Dla nowego algorytmu stosowanie regularyzacji Tichonowa nie jest wymagane. Poprawia to jego efektywność.
EN
A problem of localising position of point emitter in Cartesian co-ordinates from passive radar bearings can be formulated as a linear least squares problem. A non-iterative algorithm of triangulation method, being an implementation of linear least squares method, is presented. The algorithm enables us fast and reliable spatial localisation of electromagnetic emitter. The characteristic features of the new algorithm follow from the results of numerical experiments. The results of its testing on simulated data are given. The new algorithm enables us reliable determination of all three co-ordinates of emitter position, especially when the signal receiving points are in array of angle forwards or backwards. The errors in estimated emitter position are for most cases of bearings much smaller then those produced by the matrix estimation algorithm frequently commented and referred to in literature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.