Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odpowiedzi częstotliwościowej transformatora bez zwarcia oraz ze zwartymi wybranymi cewkami uzwojenia górnego napięcia. Do pomiarów zwierano od jednej do pięciu pierwszych cewek uzwojenia fazy L3. Pomiary wykonywano jednym z czterech sposobów: pomiar odpowiedzi danego uzwojenia przy rozwartych i zwartych zaciskach pozostałych uzwojeń oraz pomiar międzyuzwojeniowy indukcyjny i pojemnościowy. Z przeprowadzonych badań wynika, że najskuteczniejszym układem pomiarowym do wykrywania zwarcia zwojowego w transformatorach jest pomiar odpowiedzi częstotliwościowej przy pozostawieniu pozostałych zacisków na potencjale swobodnym.
EN
The article presents the results of the transformer frequency response investigations without and with shorting the selected upper voltage winding coils. For measurements first coils, from one to five, of the L3 phase winding, were shorted. The measurements were carried out in one of four ways: measurement of the frequency response of a selected winding with open and closed terminals of the remaining windings, measurement in an induction inter-winding system and measurement in a capacitive inter-winding system. The conducted tests show that the most effective measurement method for detecting of a winding short-circuit in transformers is to measure the frequency response with the remaining terminals on the floating potential.
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe zasady wykonywania pomiarów transformatorów energetycznych z wykorzystaniem metody SFRA. Przedstawiono sposoby podłączania przewodów pomiarowych, które zostały opisane w [1]. Zaprezentowano praktyczne aspekty pomiarów z uwzględnieniem dobrej praktyki pomiarowej, które pozwalają uzyskać wiarygodne i powtarzalne wyniki pomiarów, nadające się do porównywania z przebiegami wzorcowymi, uzyskanymi np. u producenta transformatora. Przeanalizowano wpływ sprzętu pomiarowego, sposobu podłączenia przewodów pomiarowych oraz innych czynników, które koniecznie należy uwzględnić podczas wykonywania pomiarów. Ponadto, autor przedstawił kilka przykładowych wyników błędnie wykonanych pomiarów, zrealizowanych na rzeczywistych transformatorach energetycznych o mocy 16 MVA oraz 630 kVA.
EN
The article presents the basic principles of performing of SFRA measurements method on power transformers. Methods of connecting test leads are described, as shown in the standard [1]. Practical aspects of measurements, including good measurement practice, are presented, which allow to obtain reliable and reproducible measurement results, suitable for comparison with fingerprint waveform obtained, for example, from the manufacturer of transformer. The influence of measuring equipment, methods of connecting test leads and other factors, which must be taken into account during the measurements, are analyzed. Moreover, the author presented a few examples of incorrectly performed measurements, carried out on a real 16 MVA and 630 kVA power transformers.
PL
W pracy dokonano analizy budowy i uzysku energii z fotowoltaicznych ogniw bifacjalnych. W pierwszej części porównano budowę fotowoltaicznych ogniw mono i bifacjalnych, przytoczono struktury dwóch rodzajów komórek bifacjalnych. Omówiono parametry charakterystyczne bifacjalnych ogniw fotowoltaicznych, takie jak prąd zwarcia, napięcie stanu jałowego i współczynnik wypełnienia. Określono ponadto wskaźnik dodatkowego uzysku energii oraz wskaźnik wyrażający stosunek mocy tylnej części do przedniej bifacjalnego modułu PV. W drugiej części pracy przeanalizowano wpływ różnych parametrów instalacyjnych na wartość dodatkowego uzysku energii z instalacji PV wykonanej w oparciu o fotowoltaiczne ogniwa bifacjalne. Analizy dokonano na podstawie wyników przytoczonych badań naukowych prowadzonych na świecie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Omówiono także istniejący model trzech zmiennych pozwalający oszacować wielkość ww. uzysku.
EN
The paper analyzes the construction and yield of energy from photovoltaic bifocal cells. The first part compares the construction of photovoltaic mono and bifacial cells, and the structures of two types of bifacial cells are cited. Characteristic parameters of bifacial photovoltaic cells are discussed, such as short-circuit current, open-circuit voltage and fill factor. Moreover, the indicator of additional energy yield and index expressing the ratio of the power of the back part to the front bifacial PV module were determined. In the second part of the work, the influence of various installation parameters on the value of additional energy yield from a PV installation made on the basis of photovoltaic bifacial cells was analyzed. The analysis was based on the results of the abovementioned scientific studies conducted in the world over the past few years. The existing model of three variables was also discussed, allowing to estimate the size of the abovementioned yield.
PL
W pracy dokonano analizy budowy i uzysku energii z fotowoltaicznych ogniw bifacjalnych. W pierwszej części porównano budowę fotowoltaicznych ogniw mono i bifacjalnych, przytoczono struktury dwóch rodzajów komórek bifacjalnych. Omówiono parametry charakterystyczne bifacjalnych ogniw fotowoltaicznych, takie jak prąd zwarcia, napięcie stanu jałowego i współczynnik wypełnienia. Określono ponadto wskaźnik dodatkowego uzysku energii oraz wskaźnik wyrażający stosunek mocy tylnej części do przedniej bifacjalnego modułu PV. W drugiej części pracy przeanalizowano wpływ różnych parametrów instalacyjnych na wartość dodatkowego uzysku energii z instalacji PV wykonanej w oparciu o fotowoltaiczne ogniwa bifacjalne. Analizy dokonano na podstawie wyników przytoczonych badań naukowych prowadzonych na świecie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Omówiono także istniejący model trzech zmiennych pozwalający oszacować wielkość ww. uzysku.
EN
The paper analyzes the construction and yield of energy from photovoltaic bifocal cells. The first part compares the construction of photovoltaic mono and bifacial cells, and the structures of two types of bifacial cells are cited. Characteristic parameters of bifacial photovoltaic cells are discussed, such as short-circuit current, open-circuit voltage and fill factor. Moreover, the indicator of additional energy yield and index expressing the ratio of the power of the back part to the front bifacial PV module were determined. In the second part of the work, the influence of various installation parameters on the value of additional energy yield from a PV installation made on the basis of photovoltaic bifacial cells was analyzed. The analysis was based on the results of the abovementioned scientific studies conducted in the world over the past few years. The existing model of three variables was also discussed, allowing to estimate the size of the abovementioned yield.
5
EN
The aim of the study was to assess the possibility of using thymol as a potential modifier of the bioactive properties of plasticized poly(vinyl chloride) (PVC). For this purpose, a test of releasing the active substance – thymol – from modified plasticized PVC to water was performed. The higher the thymol concentration in the polymer matrix, the more substance was released during the first days of storage. The ability of the produced materials to gradually release thymol was found, which qualifies them as materials that can be useful for the production of active packaging.
PL
Oceniano możliwość wykorzystania tymolu jako dodatku aktywnego do poli(chlorku winylu) (PVC). Zbadano uwalnianie do wody substancji aktywnej z modyfikowanego PVC. Im większy był udział tymolu w materiale polimerowym, tym więcej substancji aktywnej migrowało do wody w pierwszych dniach przechowywania. Stwierdzono zdolność otrzymanych materiałów do stopniowego uwalniania tymolu, co kwalifikuje je jako przydatne do produkcji aktywnych opakowań.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu nadtlenku dikumylu na zmianę adhezji międzyfazowej polimer-drewno w kompozytach polimerowo-drzewnych (WPC). Przebadano kompozyty polietylenu małej gęstości (PE-LD) z mączką drzewną Lignocel 9 (WF). Zawartość napełniacza drzewnego w kompozycie wynosiła 20% lub 40% wagowych. Adhezję PE-LD/mączka drzewna oceniono pośrednio na podstawie badań sorpcyjnych. Określono nasiąkliwość oraz zmianę wytrzymałości na rozciąganie kompozytów po długotrwałym zanurzeniu w wodzie destylowanej. Stwierdzono, że modyfikacja kompozytów nadtlenikiem dikumylu wpływa na zwiększenie adhezji międzyfazowej polimer-drewno o czym świadczy wyraźne zmniejszenie nasiąkliwości oraz mniejszy wpływ sorpcji na wartość wytrzymałości na rozciągnie badanych kompozytów.
EN
In this work has been investigated the effect of dicumyl peroxide on the change of interfacial polymer-wood adhesion in the polymer-wood composites (WPC). The composites of low density polyethylene (PE-LD) with Lignocel 9 wood flour (WF) have been tested. The content of wood filler in the composite was 20% or 40% byt weight. Adhesion of PE-LD-wood flour was indirectly evaluated by sorption studies. Water absorbsorption and change in tensile strength of composites have been determined after long-term immersion in distilled water. It has been found that the modified composites have much lower water absorption, and lower sorption effect on the tensile strength of the tested composites. This proves that dicumyl peroxide increases interfacial polymer-wood adhesion.
7
PL
Badano plastyfikację emulsyjnego poli(chlorku winylu) za pomocą ftalanu di-2-etyloheksylowego (DOP), estru 1,2-cykloheksanodikarboksylowego diizononylu (DINCH), dibenzoesanu glikolu dipropylowego (S-9100) oraz adypinianu dioktylowego (DOA). Kompozycje badano za pomocą plastografometru Brabendera. Wykonano oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Badania twardości względnej i temperatury mięknienia pokazały, że najwyższe ich wartości mają próbki zawierające S-9100. Stwierdzono, że najniższy jest stopień krystaliczności i krystaliczność próbek z S-9100, a najwyższy z DOP i DOA. Zastosowanie metody dynamicznej analizy mechanicznej umożliwiło wyznaczenie modułów zachowawczego oraz stratności i określenie współczynnika stratności mechanicznej. Najniższą wartość temperatury zeszklenia mają próbki zawierające DOA oraz DINCH. Badania mikrotwardości umożliwiły wyznaczenie tzw. twardości instrumentalnej oraz instrumentalnego modułu Younga. Potwierdziły one niezbyt dobre właściwości plastyfikujące S-9100.
EN
Four ester plasticizers were used for plastification of poly(vinyl chloride). The plastificates were studied for mech., thermal and structural properties. The best results were achieved when dioctyl phthalate was used as plasticizer.
EN
The Armenian textile and apparel industry has showed very sharp ups and downs throughout its history. During the Soviet era, it was a leading branch of Armenian industry and a major supplier for the whole Soviet Union. Since the early 90s, the situation has dramatically changed. Analysis showed that during the transition from centrally planned to a market- -based economy, Armenia’s textile and apparel industry was nearly destroyed. Nowadays the industry, especially the apparel industry, is regarded as one of most promising sectors of the Armenian economy. This potential has also been discovered by Western and Russian institutions and enterprises, which have begun to invest heavily in this sector.
PL
Przemysł tekstylny i odzieżowy w Armenii należał w przeszłości do kluczowych gałęzi gospodarki tego kraju. Transformacja systemowa przyniosła jednak utratę rynków zbytu oraz gwałtowny spadek produkcji i zatrudnienia. Dzięki pomocy zagranicznej i współpracy z krajami europejskimi następuje powolne odrodzenie tej branży. Obecnie nie jest ona konkurencyjna w skali światowej, ale istnieją przesłanki do rozwoju produkcji i zwiększenia eksportu w przyszłości. Pod koniec 2011 roku przemysł lekki został uznany przez rząd za jedną z priorytetowych gałęzi przemysłu, dla której została opracowana strategia rozwoju i plan działania. Przemysł odzieżowy jest najbardziej konkurencyjny spośród branż przemysłu lekkiego, dlatego też wsparcie dla niego będzie ważniejsze, niż inwestowanie w branżę tekstylną. Przeprowadzona analiza pokazała, iż armeńskie produkty tekstylne i odzieżowe są chętniej kupowane za granicą, aniżeli w kraju. Może to oznaczać, że produkcja w tym sektorze może być atrakcyjna dla zagranicznych firm ze względu na wysoką jakość i niskie koszty produkcji. Istnieją jednak dość istotne bariery rozwoju wynikające z sytuacji geopolitycznej, takie jak: brak dostępu do morza, blokada ze strony dwóch sąsiednich państw, a także rezygnacja z podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Niemniej jednak rząd podejmuje działania wspierające wejście produktów tekstylnych na rynki zagraniczne, rozwój zdolności eksportowych, a także dostęp do funduszy dla rodzimych przedsiębiorstw.
EN
The European Union has actively engaged itself in cooperation with its Eastern neighbours. The Eastern Partnership is a concept of political cooperation and economic integration in the future with six countries – Moldova, Ukraine, Belarus, Georgia, Armenia and Azerbaijan. Republic of Armenia regards this programme as a framework for improving its market institutions and judicial system and for creation of business opportunities. Although Armenia decided not to sign the Association Agreement and join the Russia-led Eurasiatic Customs Union, there is still room for cooperation with the EU on a sector-by-sector basis. The paper is divided in three parts. The first one describes the history of the Armenian cooperation with the European Union within the Eastern Partnership. The second part deals with the barriers and opportunities for mutual cooperation. The last part shows the changes in the Armenian economy during the last decade.
PL
Unia Europejska aktywnie zaangażowała się we współpracę ze swoimi wschodnimi sąsiadami. Partnerstwo Wschodnie jest koncepcją współpracy politycznej i integracji gospodarczej z sześcioma państwami – Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Republika Armenii postrzega ten program, jako podstawę do usprawnienia swoich instytucji rynkowych i systemu prawnego, a także stworzenia szans dla biznesu. Chociaż w 2013 roku Armenia zdecydowała się nie podpisywać wynegocjowanego wcześniej traktatu stowarzyszeniowego i przyłączyła się do kierowanej przez Rosję Euroazjatyckiej Unii Celnej, to wciąż istnieją możliwości współpracy z Unią Europejską na bazie współpracy sektorowej. Artykuł podzielony został na trzy części. Pierwsza z nich opisuje genezę współpracy Armenii z Unią Europejską w ramach Partnerstwa Wschodniego. Część druga zajmuje się barierami i możliwościami wzajemnej współpracy. Ostatnia część pokazuje zmiany w gospodarce Armenii w ostatniej dekadzie.
PL
W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania produktu ubocznego przemysłu meblarskiego jako napełniacza PVC. Omówiono sposób przygotowania napełniacza NLM i jego wpływ na właściwości przetwórcze i użytkowe PVC. Stwierdzono, że napełniacz NLM powoduje podobne skutki jak typowe napełniacze nieaktywne i może stanowić proekologiczną alternatywę dla powszechnie stosowanej kredy, także w produkcji rur elektroinstalacyjnych.
EN
The paper presents an analysis of the possibility of using by-product from the furniture industry as the PVC filler. The method for preparing NLM filler and its effect on the processing and utility properties of PVC was presented. It was found that NLM filler causes similar effects as conventional inactive fillers and can provide eco-friendly alternative to the commonly used chalk, also in the production of pipes for electrical installation.
11
Content available remote Propozycja integracji kolejowej oferty turystycznej na Dolnym Śląsku
PL
Przedmiotem tego artykułu jest zagadnienie integracji przewozów kolejowych oraz atrakcji turystycznych położonej wzdłuż lub obok linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Artykuł przedstawia także propozycję całorocznego kalendarza kolejowych imprez turystycznych dla Dolnego Śląska oraz propozycje integracji informacji o autobusach do miejscowości turystycznych w okolicy dworca Wałbrzych Miasto.
EN
The aim of this article the proposal of the integration of railway transports and touristic attractions placed along or beside railway lines on the Lower Silesia region. This article presents the proposal of the yearlong calendar of the railway touristic events for Lower Silesia and proposal for integration about information of the bus lines to the touristic places around the railway station in Wałbrzych Miasto.
12
Content available remote Long freight trains in Poland, what is the problem of its usage?
EN
The article presents an analysis of possibility of usage of long freight trains in Poland for connection with the modern Silk Railway to China. The desire to use freight trains with a length of more than 600 meters in Poland encounters several problems on the existing infrastructure. Limitations of usage are found here. Also, it presents possible ways for long freight trains.
EN
The Vistula River plays an important role in the supply of autochthonous and allochthonous material to the Gulf of Gdańsk. The suspended particulate matter (SPM) of fluvial origin is considered to constitute a specific sorbent for halogenated organic compounds due to their lipophilic characteristics and relative solubility. Because there are many factors affecting the input of SPM into the estuarine environment of the Gulf of Gdańsk, e.g. hydrological characteristics of the Vistula River, it became necessary to verify whether the same processes may affect a discharge of organic contaminants. The study presents an approach to the assessment of temporal trends in SPM concentration in the Vistula River discharged into the Gulf of Gdańsk as well as the analysis of pentachlorophenol (PCP), a commonly used agricultural biocide, a precursor of dioxins in either dissolved or particulate phases in the river (the Vistula River) and sea waters (the Gulf of Gdańsk). The study revealed that the hydrological characteristics appear to influence a load of SPM. However, the discharge of PCP is additionally related to the environmental conditions, physicochemical properties of the compound and the sorbent, affecting the partitioning of PCP into dissolved and particulate phases.
14
Content available remote Migration of pentachlorophenol in artificial and natural sediments of Puck Bay
EN
Pentachlorophenol (PCP) is an anthropogenic substance, toxic to humans. The major source of this compound in the environment are wastes from factories producing PCP and materials (textiles, wood) treated with PCP. In 2008, a dossier was prepared to support the inclusion of PCP in Annex I to the Protocol of the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants. The draft decision to add PCP along with its salts (NaPCP) and esters (PCPL) in Annex A of the Stockholm Convention was adopted during the seventh meeting of the Conference of the Parties to the Stockholm Convention in 2015. The aim of present study was to assess the status of contamination in Puck Bay with this harmful substance. The surface bottom sediments of Puck Bay were contaminated with pentachlorophenol to varying degrees, ranging from 17.4 ± 5.6 ng g-1 d.w. to 230.1 ± 20.8 ng g-1 d.w. The majority of samples collected from deepwater areas of Puck Bay were contaminated with PCP above 25 ng g-1 d.w. (value of Predicted No Effect Concentration). It has been assessed that bottom currents occurring in Puck Bay can affect sediments deposited at the Gdynia dumping site.
PL
Opracowanie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna dotyczy definicji i typów konwergencji, konwergencji w perspektywie historycznej, czynników wpływających na konwergencję, kryzysu finansowego i gospodarczego oraz jego konsekwencji oraz kryzysu w krajach UE należących do OECD i jego wpływu na konwergencję. Część praktyczna opracowania to wyniki badań empirycznych dotyczących występowania procesu konwergencji w krajach OECD w latach 2003-2012.
EN
This paper analyzes the issue of convergence in OECD countries and tries to assess the effect of financial crisis on the process of convergence. In other words we consider, if the global financial crisis pulled the economies of the organization together or pushed them apart. Looking at the convergence from historical perspective, one can observe only limited extent of this phenomenon. The economic growth in the twentieth century shows the striking divergence instead of convergence. The economists found that convergence was restricted only to the narrow range of North Atlantic countries. But outside the charmed circle there was structural change and economic integration but not convergence. Analyzing the consequences of the global financial and economic crisis on the most developed countries we come to our basic question – what impact has the present crisis on the convergence process among the OECD countries? The experiences from the Great Depression 1929-1932 showed the negative impact on the convergence. It was due to the globalization retreat as well as policy of the countries favouring the autarchy. The present world economy differs essentially from that of the interwar period. The integration processes, capital flows and mass migration fueled the progress of globalization and made the economy far more interdependent. Finally we will try to show, if the present crisis has a similar effect on the convergence process as the Great Depression had 80 years ago. We will analyze the most important macroeconomic data from the period 2007-2012 and use simple econometric model to settle the relationships and in conclusion we show the similarities and differences between these two economic events.
PL
Wytworzono hybrydowe nanokompozyty nieplastyfikowanego PVC z nanorurkami węglowymi i grafitem metodą ugniatania w komorze plasfografometru Brabendera, a następnie wytłaczania i prasowania. Udział MWCNT zmieniała się w zakresie od 0,1 do 5% wag. Zawartość grafitu w kompozytach wynosiła 5 % wag. Jednorodność dystrybucji nanocząstek w osnowie PVC zbadano stosując technikę SEM. Na podstawie wyników badań właściwości termicznych i mechanicznych oceniono wpływ nanorurek węglowych na właściwości PVC modyfikowanego grafitem.
EN
Using multistep production procedure which included kneading in Brabender chamber, extrusion and pressing, hybrid nanocomposites of rigid PVC with graphite and nanotubes were manufactured. The MWCNT content in hybrid nanocomposites was in the range 0.1 up to the 5 wt% while the value of graphite was constant 5 wt%. By using scanning electron microscopy technique the distribution of nanofillers in PVC matrix was investigated. Thermal and mechanical properties of produced materials were examined. Basing on results, the influence of carbon nanotubes on properties of PVC matrix was estimated.
PL
W pracy przedstawiono efekty modyfikacji własności mechanicznych kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC) nadtlenkiem dikumylu. Modyfikowano kompozyty polietylenu małej gęstości (PE-LD) z mączką drzewną Lignocel 9. Zawartość napełniacza drzewnego w kompozycie wynosiła 20% lub 40% wagowych. Zaobserwowano wyraźny wzrost wartości wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia względnego przy zerwaniu i udarności modyfikowanych kompozytów przy zachowaniu własności termoplastycznych.
EN
In this study, the possibility of using dicumyl peroxide in modifying mechanical properties of wood polymer composites has been investigated. PE-LD composites with wood flour (Lignocel 9) have been modified. The content of wood filler in the composite was 20% or 40% by weight. The tensile strength, the elongation at break and the impact strength of the composites increased with increasing amount of the modifier content. The thermoplastic properties of the modified composites have been preserved.
PL
Na przykładzie wykładzin podłogowych przedstawiono zagadnienia związane z odpornością plastyfikatów PVC na działanie estrowych związków małocząsteczkowych: octanu etylu, octanu izobutylu oraz ftalanu dimetylu. Przeprowadzono analizę FTIR, wyznaczono stabilność termiczną metodą TGA, scharakteryzowano kinetykę pęcznienia plastyfikatów w cieczach małocząsteczkowych i ich parach, zbadano twardość wykładzin poddanych procesowi pęcznienia. Stwierdzono, że wykładziny wykonane z plastyfikatów PVC nie są odporne na działanie małocząsteczkowych związków estrowych, zarówno w postaci cieczy jak i ich par. Wskutek szybkiego pochłaniania tego typu substancji drastycznie maleje twardość wykładzin i następuje ich deformacja, co może prowadzić do ich odrywania się od podłoża.
EN
Issues related to the resistance of plasticized PVC materials to the ester compounds of low molecular weight, such as ethyl acetate, isobutyl acetate, as well as dimethyl phthalate were presented on the example of floor coverings. The FTIR analysis was carried out, thermal stability was determined by TGA method, swelling kinetics of plasticized materials in fluids of low molecular weight and their vapours was characterized and hardness of floor coverings was examined. It has been stated that the floor coverings made of plasticized PVC are not resistant to esters of low molecular weight, both in liquids and their vapours. Due to fast absorption of such substances, hardness of floor coverings rapidly decreases and deformation occurs, which may lead to their dropping off from the surface.
19
Content available remote Are beetles good indicators of insect diversity in freshwater lakes?
EN
The study verifies the usefulness of aquatic beetles as an indicator of biodiversity of a simple ecological system. Detailed analyses were carried out at the elementary level for the purpose of determining the significance of correlations between the biodiversity of Coleoptera and other groups of aquatic insects in single samples. The relation of selected taxa to selected habitats of the lake Wukśniki (north-eastern Poland) was also investigated. Moreover, the possibility of application of biodiversity surrogates, i.e. higher taxonomic units (genera and orders), in the determination of biodiversity was examined. A significant high correlation was determined between Coleoptera and the total remaining taxa (RR – Remaining Richness) in samples collected in the entire lake. The correlation has the highest value at the species level. The complementarity analysis reveals that the percentage contribution of Coleoptera in the overall biodiversity of the lake is similarly high at the species and genus level, and substantially lower at the family level. In accordance with the hypothesis, aquatic beetles can be used as indicators of the overall biodiversity of insects in the ecosystem of a mesotrophic lake. Biodiversity surrogates, i.e. higher taxonomic units (genera and families), can be applied instead of the species level.
EN
The paper presents the problem of the lack of collateral of unloading places in the center of the city as an economic problem for the receivers, sellers – to reduce competition and for customers – as a less attractive places. This translates into a reduction of revenue for sellers and, consequently, reduce the influence for the self-government of the PIT and CIT. Methods: Presents an analysis of the impact of changes in the economic model of taxes from the shops without the possibility of delivery. Results: The results show a decrease in revenue from the trade point to unfavorable deliveries by the local government, as a manager of public roads, by changing the relationship of costs. Conclusion: Preliminary studies indicate the need for a statutory injunction to take into account the planning of deliveries in the city center by the local government.
PL
Referat przedstawia problem braku zabezpieczenia miejsc wyładunku towarów w centrum miasta jako problem ekonomiczny dla zamawiających – zmniejszenia konkurencyjności i dla klientów – zmniejszenie atrakcyjności. Przekłada się to na zmniejszenie dochodów przez sprzedawców poprzez zmianę relacji kosztów, a w konsekwencji zmniejszenia wpływów dla samorządu od podatków PIT i CIT. Wstępne badania wskazują na potrzebę ustawowego nakazu uwzględnienia planowania miejsc realizacji dostaw w centrum miasta przez samorząd.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.